loading
back to top

kiểm tra 1 tiết lần 2 hóa học lớp 10 bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-19 18:50:59 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa học lớp 10   

266
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. kiểm tra 1 tiết lần 2 hóa học lớp 10 bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn

kiểm tra 1 tiết lần 2 hóa học lớp 10 bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn

kiểm tra 1 tiết lần 2 hóa học lớp 10 bảng tuần hoàn và định luật tuần hoànLoading...

Tóm tắt nội dung

Sở GD ĐT Tỉnh Kiên Giang Ôn tập Kiểm Tra Tiết Lần Kì Trường THPT Lại Sơn Hóa 10Câu 1: Hai nguyên tố và đứng kế tiếp nhau trong một chu kì có tổng số proton là 27. Vị trí của và Ytrong bảng tuần hoàn là: A. và thuộc chu kì 3, nhóm IIIA, nhóm IVA.B. và thuộc chu kì 4, nhóm IA, nhóm IIAC. và thuộc chu kì 4, nhóm IIIA, nhóm IVA.D. và thuộc chu kì 3, nhóm IA, nhóm IIA.Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 4,29 gam hai kim loại X, chu kì liên tiếp và thuộc nhóm IA trong nước (dư),thu được 3,024 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại X, là (cho Li=7, Na=23, K=39, Rb=85, Cs=133)A. Rb, Cs. B. Li, Na. C. Na, K. D. K, Rb.Câu 3: Một nguyên tố thuôc chu kì 3, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn. Phát biểu sai về là:A. có electron lớp ngoài cùng. B. thuộc khối nguyên tố p.C. là một kim loại. D. Nguyên tử của nguyên tố đó có 12 proton.Câu 4: Cho các nguyên tố (Z=11), (Z=17), (Z=9) và (Z=19). Độ âm điện của các nguyên tố tăngdần theo thứ tự A. D. B. C. C. D. D. C.Câu 5: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 19, ,Be được...

Nội dung tài liệu

Sở GD ĐT Tỉnh Kiên Giang Ôn tập Kiểm Tra Tiết Lần Kì Trường THPT Lại Sơn Hóa 10Câu 1: Hai nguyên tố và đứng kế tiếp nhau trong một chu kì có tổng số proton là 27. Vị trí của và Ytrong bảng tuần hoàn là: A. và thuộc chu kì 3, nhóm IIIA, nhóm IVA.B. và thuộc chu kì 4, nhóm IA, nhóm IIAC. và thuộc chu kì 4, nhóm IIIA, nhóm IVA.D. và thuộc chu kì 3, nhóm IA, nhóm IIA.Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 4,29 gam hai kim loại X, chu kì liên tiếp và thuộc nhóm IA trong nước (dư),thu được 3,024 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại X, là (cho Li=7, Na=23, K=39, Rb=85, Cs=133)A. Rb, Cs. B. Li, Na. C. Na, K. D. K, Rb.Câu 3: Một nguyên tố thuôc chu kì 3, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn. Phát biểu sai về là:A. có electron lớp ngoài cùng. B. thuộc khối nguyên tố p.C. là một kim loại. D. Nguyên tử của nguyên tố đó có 12 proton.Câu 4: Cho các nguyên tố (Z=11), (Z=17), (Z=9) và (Z=19). Độ âm điện của các nguyên tố tăngdần theo thứ tự A. D. B. C. C. D. D. C.Câu 5: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 19, ,Be được xếp thứ tự tăng dần từ trái sang phảilà A. O, N, K, Be. B. Be, N, O, K. C. O, N, Be, K. D. K, Be, N, O.Câu 6: Số nguyên tố trong chu kì và lần lượt làA. 18 và 8. B. và 8. C. và 18. D. và 8.Câu 7: Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố X, Y, Z, lần lượt là 6, 7, 19, 20. Nhận xét nào sau đây đúng?A. thuộc nhóm VA. B. thuộc nhóm IA. C. thuộc nhóm IIB. D. Y, thuộc nhóm IIA.Câu 8: Cho 4,4 gam hai kim loại thuộc nhóm IIA chu kì liên tiếp tác dụng với HCl dư thu được 3,36 lítkhí H2 (đktc). Hai kim loại đó là :A. Na và B. Mg và Ca C. Be và Mg D. Mg và BaCâu 9: X, là nguyên tố cùng một phân nhóm và chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn cácnguyên tố hóa học. Tổng số proton trong và là 30 (ZX ZY ). Phát biểu nào sau đây không đúng?A. Số hạt mang điện của nguyên tử nhiều hơn của nguyên tử là 16.B. Hóa trị cao nhất của với oxi là 3.C. và đều thuộc khối nguyên tố s. D. Độ âm điện của lớn hơn độ âm điện của Y.Câu 10: Trong cùng nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhânA. Giá trị độ âm điện giảm dần, bán kính nguyên tử giảm dần.B. Tính kim loại yếu dần, tính phi kim tăng dần.C. Tính kim loại mạnh dần, tính phi kim yếu dần.D. Bán kính nguyên tử tăng dần, giá trị độ âm điện tăng dần.Câu 11 Nguyên tử của nguyên tố thuộc nhóm VIIA có tổng số hạt proton, nơtron và electron bằng 52. Sốproton của nguyên tử nguyên tố là A. 17. B. 9. C. 15. D. 16.Câu 12: Nguyên tố có cấu hình electron: 1s 22s 22p 63s 23p 3. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chấtvới hiđro là:A. R2 O3 RH3 B. R2 O3 RH5 C. R2 O5 RH3 D. R2 O5 RH5Câu 13 Hòa tan hoàn toàn 26,4 gam kim loại thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóahọc bằng dung dịch HCl (dư), thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). im loại làA. Ba (Ba=137). B. Ca (Ca=40). C. Mg (Mg=24). D. Sr (Sr=88).Câu 14: Nguyên tố có công thức oxit cao nhất là XO2 Trong hợp chất khí với hidro có 12,5% về khốilượng. là:Trường THPT Lại Sơn GV: Lê Thanh Tâm Ôn tập kiểm traA. (N=14) B. Si (Si=28) C. (C=12) D. (P=31)Câu 15 Một nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn. Phát biểu nào sau đây khôngđúng?A. có lớp electron. B. Phân lớp ngoài cùng của có electron.C. thuộc khối nguyên tố p. D. có electron lớp ngoài cùng.Câu 16: Hiđroxit có tính bazơ yếu nhất trong các chất sau là: (13 Al, 19 K, 11 Na, 12 Mg)A. KOH B. NaOH C. Al(OH)3 D. Mg(OH)2Câu 17: Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IIIA. Cấu hình electron nguyên tử của là:A. 1s 22s 22p 63s 23p 64s 23d 104p 1B. 1s 22s 22p 63s 23p 64s 24p 1C. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 104s 24p 3D. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 104s 24p 1Câu 18: Nguyên tử của nguyên tố có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tửX có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. là:A. Clo (Z=17) B. Lưu huỳnh (Z=16) C. Flo (Z=9) D. Photpho (Z=15)Câu 19: Nguyên nhân gây ra sự biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học các nguyên tố dạng đơn chất và hợp chất là:A. do khối lượng nguyên tử của các nguyên tố tăng dần.B. do số electron của nguyên tử các nguyên tố tăng dần.C. do sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố.D. do điện tích hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố tăng dần.Câu 20: Các nguyên tử chu kì có số lớp electron là :A. B. C. D. 5Câu 21 Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có số thứ tự 15, nguyên tố thuộcA. chu kì 3, nhóm IIA. B. chu kì 3, nhóm VA.C. chu kì 4, nhóm VIA. D. chu kì 4, nhóm IVA.Câu 22 Nguyên tử của nguyên tố có phân lớp electron ngoài cùng là 3p 3. Phát biểu đúng về là: A. Hạt nhân nguyên tử nguyên tố có 13 proton. B. Công thức oxit cao nhất của là XO2 .C. thuộc nhóm IIIA trong bảng tuần hoàn. D. Công thức của với hidro là XH3 .Câu 23 Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức XO2 Hợp chất khí của với hiđro có chứa 75% Xvề khối lượng. Tên của là (cho C=12, N=14, Si=28, P=31)A. nitơ. B. silic. C. cacbon. D. photpho.Câu 24: Ion 2+ có cấu hình e: 1s 22s 22p 63s 23p 6. vị trí trong bảng tuần hoàn là:A. 18, chu kì 3, nhóm VIIIA B. 16, chu kì 3, nhóm VIAC. 20, chu kì 4, nhóm IIA D. 18, chu kì 3, nhóm VIACâu 25 Phát biểu nào sau đây sai ?A. Bảng tuần hoàn có nhóm và nhóm B.B. Bảng tuần hoàn có chu kì, số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.C. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron.D. Bảng tuần hoàn gồm các nguyên tố, các chu kì và các nhóm.Câu 26: Trong một nhóm A, trừ nhóm VIIIA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì A. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.B. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.C. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.D. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.Câu 27: Phát biểu nào sau đây không đúngA. Phi kim mạnh nhất là Flo B. Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là FloC. Kim loại mạnh nhất là Xesi D. Nguyên tố có độ âm điện lớn nhấ là XesiCâu 28 Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn lần lượt là A. và 4. B. và 3. C. và 3. D. và 4.Câu 29: Nhóm kim loại kiềm là nhóm:Trường THPT Lại Sơn GV: Lê Thanh Tâm Ôn tập kiểm traA. IA B. VIIA C. VIIIA D. IIATrường THPT Lại Sơn GV: Lê Thanh Tâm Ôn tập kiểm traTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến