loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 11

Chia sẻ: hoaithuongteen | Ngày: 2016-10-10 15:49:37 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

130
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 11

KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 11

KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 11Loading...

Tóm tắt nội dung
Họ và tên: ...........................................................Lớp: ....................................................................Đề 1(Cho: Na 23, 39, Mg 24, Ca 40, Ba 137, Al 27, Fe 56, Cu 64, Zn 65, 1, 12, 16, 14, Cl 35,5,P 31, Br 80)H ọc sinh điền đáp án bằng chữ in hoaCâu 10ĐACâu 1: Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng A. H2 SO4 HSO4 B. H2 CO3 2H CO3 2-. C. H2 SO3 2H SO3 2-. D. Na2 2Na 2-.Câu 2: Trong số các chất sau: HNO3 CH3 COOH C6 H6 C6 H12 O6 C2 H5 OH, NaCl, NaOH. Số chất thuộc loại chất iện li A. 5. B. C.4 D. .Câu 3: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh A. H2 SO4 Cu(NO3 )2 CaCl2 B. HCl, H3 PO4 Fe(NO3 )3 ,. C. HNO3 CH3 COOH, BaCl2 D. MgCl2 Al2 (SO4 )3 Mg(OH)2 .Câu 4: Cho phản ứng: CaCO3 HCl CaCl2 CO2 H2 O. Phương trình ion thu gọn của phản ứng trên là A. Ca 2+ 2Cl CaCl2 .CO3 2- 2H CO2 H2 .CaCO3 2H Ca 2+ CO2 H2 .CaCO3 2Cl CaCl2 CO2 OH -Câu 5: Một dung dịch Ba(OH)2 có pH =12. Nồng độ mol của ion OH là:A .1,0.10 -2 .5.10 -3C...
Nội dung tài liệu
Họ và tên: ...........................................................Lớp: ....................................................................Đề 1(Cho: Na 23, 39, Mg 24, Ca 40, Ba 137, Al 27, Fe 56, Cu 64, Zn 65, 1, 12, 16, 14, Cl 35,5,P 31, Br 80)H ọc sinh điền đáp án bằng chữ in hoaCâu 10ĐACâu 1: Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng A. H2 SO4 HSO4 B. H2 CO3 2H CO3 2-. C. H2 SO3 2H SO3 2-. D. Na2 2Na 2-.Câu 2: Trong số các chất sau: HNO3 CH3 COOH C6 H6 C6 H12 O6 C2 H5 OH, NaCl, NaOH. Số chất thuộc loại chất iện li A. 5. B. C.4 D. .Câu 3: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh A. H2 SO4 Cu(NO3 )2 CaCl2 B. HCl, H3 PO4 Fe(NO3 )3 ,. C. HNO3 CH3 COOH, BaCl2 D. MgCl2 Al2 (SO4 )3 Mg(OH)2 .Câu 4: Cho phản ứng: CaCO3 HCl CaCl2 CO2 H2 O. Phương trình ion thu gọn của phản ứng trên là A. Ca 2+ 2Cl CaCl2 .CO3 2- 2H CO2 H2 .CaCO3 2H Ca 2+ CO2 H2 .CaCO3 2Cl CaCl2 CO2 OH -Câu 5: Một dung dịch Ba(OH)2 có pH =12. Nồng độ mol của ion OH là:A .1,0.10 -2 .5.10 -3C .1,0.10 -12D .5.10 -13Câu 6: Phản ứng nào sau đây không phải phản ứng trao đổi ion? A. MgSO4 BaCl2 MgCl2 BaSO4 B. HCl AgNO3 AgCl HNO3 C. 2NaOH CuCl2 2NaCl Cu(OH)2 D. Cu 2AgNO3 Cu(NO3 )2 2Ag.Câu 7: Các dung dịch NaCl, HCl, CH3 COOH, H2 SO4 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH nhỏ nhất làA. HCl. B. CH3 COOH C. NaCl. D. H2 SO4 .Câu 8: Một dd có chứa các ion: Mg 2+ (0,05 mol), (0,15 mol), NO3 (0,1 mol), và SO4 2- (x mol). Giá trị của làA. 0,05. B. 0,075. C. 0,1. D. 0,15.Câu 9: Các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch .NH4 Na +; HCO3 -; OH -. B. Fe 2+; NH4 +; NO3 SO4 2-. .Na +; Fe 2+ OH ;NO3 -. Cu 2+ ;OH ;NO3 -.Câu 10 Dung dịch gl ucozo trong nước không dẫn điện, dung dịch NaOH dẫn điện tốt. Điều này được giải thích là do: A. gl ucozo là chất hữu cơ, natri hiđroxit là chất vô cơ. gl ucozo là hợp chất cộng hóa trị, natri hiđroxit là hợp chất ion. gl ucozo là chất không điện li, natri hiđroxit là chất điện li. gl ucozo là chất lỏng, natri hiđroxit là chất rắn. TỰ LUẬN. Bài 1. Hoàn thành các phản ứng sau đây dưới dạng phương trình phân tử và phương trình ion thu gọn: K2 CO3 HCl MgCl2 NaOH Câu Trộn 100 ml dung dịch chứa HCl 0,1M và H2SO4 0, với 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1 M, thu được dung dịch X. a. Tính pH dd X. Tính khối lượng kết tủa thu được .Câu Cho 19,8g Zn(OH)2 vào 150 ml dd NaOH 1M.Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? ÑEÀ KIEÅM TRA TIEÁTMoân: HOAÙ HOÏC 11Họ và tên: ...........................................................Lớp: ....................................................................Đề 2(Cho: Na 23, 39, Mg 24, Ca 40, Ba 137, Al 27, Fe 56, Cu 64, Zn 65, 1, 12, 16, 14, Cl 35,5,P 31, Br 80)H ọc sinh điền đáp án bằng chữ in hoaCâu 10ĐACâu 1: Phương trình điện li nào dưới đây được viết sai A. H2 SO4 HSO4 B. H2 CO3 2H CO3 2-. C. H2 SO3 2H SO3 2-. D. Na2 2Na 2-.Câu 2: Trong số các chất sau: HNO3 CH3 COOH C6 H6 C6 H12 O6 C2 H5 OH, NaCl, NaOH. Số chất thuộc loại chất không iện li A. 5. B. C.4 D. .Câu 3: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh A. H2 SO4 Cu(NO3 )2 CaCl2 B. HCl, H3 PO4 Fe(NO3 )3 ,. C. HNO3 CH3 COOH, BaCl2 D. MgCl2 Al2 (SO4 )3 Mg(OH)2 .Câu 4: Cho phản ứng: Na2 CO3 HCl NaCl CO2 H2 O. Phương trình ion thu gọn của phản ứng trên là A. Na Cl NaCl .CO3 2- 2H CO2 H2 Na2 CO3 2H 2Na CO2 H2 .NaCO3 2Cl NaCl CO2 OH -Câu 5: Một dung dịch NaOH có pH =12. Nồng độ mol của ion OH là:A .1,0.10 -2 .5.10 -3C .1,0.10 -12D .5.10 -13Câu 6: Phản ứng nào sau đây không phải phản ứng trao đổi ion? A. MgSO4 BaCl2 MgCl2 BaSO4 B. HCl AgNO3 AgCl HNO3 C. 2NaOH CuCl2 2NaCl Cu(OH)2 D. Cu 2AgNO3 Cu(NO3 )2 2Ag.Câu 7: Các dung dịch NaCl, HCl, CH3 COOH, H2 SO4 có cùng nồng độ mol, dung dịch có PH lớn nhất làA. HCl. B. CH3 COOH C. NaCl. D. H2 SO4 .Câu 8: Một dd có chứa các ion: Mg 2+ (0,1 mol), (0,15 mol), NO3 (0,1 mol), và SO4 2- (x mol). Giá trị của làA. 0,05. B. 0,075. C. 0,125. D. 0,15.Câu 9: Các ion nào sau đây có thể không tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch .NH4 Na +; HCO3 -; OH -. B. Fe 2+; NH4 +; NO3 SO4 2-. .Na +; Fe 2+ ;NO3 -. ;OH ;NO3 -.Câu 10 Dung dịch gl ucozo trong nước không dẫn điện, dung dịch NaOH dẫn điện tốt. Điều này được giải thích là do: A. gl ucozo là chất hữu cơ, natri hiđroxit là chất vô cơ. gl ucozo là hợp chất cộng hóa trị, natri hiđroxit là hợp chất ion. gl ucozo là chất không điện li, natri hiđroxit là chất điện li. gl ucozo là chất lỏng, natri hiđroxit là chất rắn. TỰ LUẬN. Bài 1. Hoàn thành các phản ứng sau đây dưới dạng phương trình phân tử và phương trình ion thu gọn: NaCl AgNO3 FeCl2 NaOH Câu Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0, với 100 ml dung dịch chứa NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1 M, thu được dung dịch X. a. Tính pH dd X. Tính khối lượng kết tủa thu được .Câu Cho 19,8g Al(OH) vào 100 ml dd NaOH 1M.Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? ÑEÀ KIEÅM TRA TIEÁTMoân: HOAÙ HOÏC 11Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến