loading
back to top

KIÊM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÝ lớp 11

Chia sẻ: hoaithuongteen | Ngày: 2016-10-26 22:24:12 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi địa lý lớp 11   

159
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. KIÊM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÝ lớp 11

KIÊM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÝ lớp 11

KIÊM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÝ lớp 11
Tóm tắt nội dung

I. TRAÉC NGHIEÄM ñieåm):* Haõy ñoïc kyõ ñeà, choïn caâu ñuùng nhaát vaø khoanh troøn vaøo caùc chöõ caùi A, B, C, ñöùng ôû ñaàu caâu:C aâu Dieän tích phaàn ñaát lieàn cuûa chaâu AÙ roäng khoaûng: A. 41,5 trieäu km B. 42,5 trieäu km C. 43,5 trieäu km D. 44,4 trieäu km Caâu Chaâu AÙ tieáp giaùp vôùi ñaïi döông laø:A. Baéc Baêng Döông, Ñaïi Taây Döông, Thaùi Bình DöôngB. Aán Ñoä Döông, Thaùi Bình Döông, Baéc Baêng DöôngC. Aán Ñoä Döông, Thaùi Bình Döông, Ñaïi Taây DöôngD. Baéc Baêng Döông, Thaùi Bình Döông, Ñaïi Taây DöôngCaâu Caùc daõy nuùi lôùn cuûa chaâu AÙ thöôøng taäp trung ôû:A. Ven bieån B. Taây Nam AÙC. Trung taâm chaâu AÙ D. Baéc AÙCaâu Khoaùng saûn quan troïng cuûa chaâu AÙ laø:A. Than ñaù, daàu moû, khí ñoát B. Vaøng, chì, keõm, kim cöôngC. Than ñaù, ñoàng, saét, apatít, uranium D. Than ñaù, vaøng, kim cöôngCaâu Daõy nuùi cao nhaát chaâu AÙ laø:A. Thieân Sôn B. Hymalaya C. Hoaøng Lieân SônD. Tröôøng SônCaâu Chaâu AÙ coù maáy ñôùi khí haäuA. B. C. 5D. 6Caâu Ñôùi khí haäu coù...

Nội dung tài liệu

I. TRAÉC NGHIEÄM ñieåm):* Haõy ñoïc kyõ ñeà, choïn caâu ñuùng nhaát vaø khoanh troøn vaøo caùc chöõ caùi A, B, C, ñöùng ôû ñaàu caâu:C aâu Dieän tích phaàn ñaát lieàn cuûa chaâu AÙ roäng khoaûng: A. 41,5 trieäu km B. 42,5 trieäu km C. 43,5 trieäu km D. 44,4 trieäu km Caâu Chaâu AÙ tieáp giaùp vôùi ñaïi döông laø:A. Baéc Baêng Döông, Ñaïi Taây Döông, Thaùi Bình DöôngB. Aán Ñoä Döông, Thaùi Bình Döông, Baéc Baêng DöôngC. Aán Ñoä Döông, Thaùi Bình Döông, Ñaïi Taây DöôngD. Baéc Baêng Döông, Thaùi Bình Döông, Ñaïi Taây DöôngCaâu Caùc daõy nuùi lôùn cuûa chaâu AÙ thöôøng taäp trung ôû:A. Ven bieån B. Taây Nam AÙC. Trung taâm chaâu AÙ D. Baéc AÙCaâu Khoaùng saûn quan troïng cuûa chaâu AÙ laø:A. Than ñaù, daàu moû, khí ñoát B. Vaøng, chì, keõm, kim cöôngC. Than ñaù, ñoàng, saét, apatít, uranium D. Than ñaù, vaøng, kim cöôngCaâu Daõy nuùi cao nhaát chaâu AÙ laø:A. Thieân Sôn B. Hymalaya C. Hoaøng Lieân SônD. Tröôøng SônCaâu Chaâu AÙ coù maáy ñôùi khí haäuA. B. C. 5D. 6Caâu Ñôùi khí haäu coù söï phaân hoùa nhaát laø:A. Oân ñôùi B. Nhieät ñôùi C. Caän nhieät ñôùiD. Xích ñaïoCaâu Laõnh thoå chaâu AÙ coù ñaày ñuû caùc ñôùi khí haäu treân Traùi Ñaát vì:A. Laõnh thoå roäng lôùn, nhieàu bieån B. Laõnh thoå keùo daøiC. Nhieàu nuùi vaø sôn nguyeân D. Ñòa hình phöùc taïpCaâu 9: Trong caùc ñôùi khí haäu laïi phaân hoùa thaønh nhieàu bieån vì:A. Laõnh thoå roäng lôùn, ñòa hình phöùc taïp B. Laõnh thoå keùo daøiC. Nuùi taäp trung trung taâm D. Giaùp nhieàu bieånCaâu 10 Vieät Nam naèm trong kieåu khí haäu:A. Caän nhieät gioù muøa B. Nhieät ñôùi gioù muøaC. Xích ñaïo D. Nhieät ñôùi luïc ñòaCaâu 11 Soâng ngoøi Baéc AÙ coù nguoàn cung caáp nöôùc chuû yeáu:A. Do möa B. Nöôùc ngaàmC. Do baêng tuyeát tan D. Do möa vaø nöôùc ngaàmCaâu 12 Heä thoáng soâng MeâKoâng thuoäc soâng ngoøi:A. Baéc AÙ B. Ñoâng Aù C. Ñoâng Nam AÙD. Nam AÙCaâu 13 Khu vöïc coù soâng ngoøi thöa thôùt laø:A. Baéc AÙ B. Ñoâng Aù C. Ñoâng Nam AÙD. Taây Nam AÙCaâu 14 Soâng ngoøi Baéc AÙ thöôøng coù luõ baêng vaøo muøa:A. Muøa Ñoâng B. Cuoái Ñoâng ñaàu XuaânC. Cuoái Xuaân ñaàu Ñoâng D. Cuoái Haï ñaàu ThuCaâu 15 Soâng ngoøi Baéc AÙ coù höôùng chaûy chuû yeáu laø:A. Ñoâng Taây B. Nam –Baéc C. Baéc-Nam D. Taây Baéc Ñoâng NamCaâu 16 Giaù trò lôùn cuûa soâng ngoøi Ñoâng Nam AÙ laø:A. Giao thoâng B. Thuûy ñieän, töôùi tieâuC. Töôùi tieâu, ngö nghieäp D. Giao thoâng, töôùi tieâuCaâu 17: Tæ leä gia taêng töï nhieân cuûa daân soá chaâu AÙ naêm 2002 laø:A. 1,2 B. 1,3 C. 1,4 D. 1,5 %Caâu 18 Hai khu vöïc coù maät ñoä daân soá cao nhaát chaâu AÙ laø:A. Ñoâng Nam AÙ vaø Baéc AÙ B. Ñoâng AÙ vaø Nam AÙC. Ñoâng Nam AÙ vaø Ñoâng AÙ D. Taây Nam AÙ vaø Baéc AÙCaâu 19 Caùc thaønh phoá lôùn cuûa chaâu AÙ thöôøng phaân boá ôû:A. Ñoâng AÙ B. Ñoâng Nam AÙ C. Nam AÙ D. Ven bieånCaâu 20: Thaønh phoá Teâheran thuoäc quoác gia:A. Iran B. Iraéc C. Thoå Nhó Kì D. Baêng La Ñeùt II. TÖÏ LUAÄN ñieåm)Caâu 1: Trình baøy ñaëc ñieåm vaø phaân boá kieåu khí haäu gioù muøa vaø caùc kieåu khí haäu luïc ñòa?( 2ñ)Caâu Nhaän xeùt söï phaân boá daân cö chaâu AÙ. Giaûi thích nguyeân nhaân. (1 ñ)Caâu 3: Cho baûng soá lieäu sau: soá daân chaâu AÙ qua caùc naêm töø 1800-2002)( 2ñ)Naêm 1800 1900 1950 1970 2002Soá daân( trieäungöôøi) 600 900 1400 2100 3800- Haõy veõ bieåu ñoà theå hieän soá daân chaâu AÙ giai ñoaïn 1800 -2002. Nhaän xeùt.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến