loading
back to top

kiểm tra 1 tiết chương nguyên tử

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-09 07:41:01 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa học lớp 9   

283
Lượt xem
10
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. kiểm tra 1 tiết chương nguyên tử

kiểm tra 1 tiết chương nguyên tử

kiểm tra 1 tiết chương nguyên tử
Tóm tắt nội dung

Kiểm tra một tiết HKI Năm học 2016-2017 Môn:Hóa học 10CB Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: 10A Câu 1. trạng thái cơ bản nguyẻn tử của nguyên tố có electron lớp L. Số proton của nguyên tử là? A. B. C. D. Câu 2. Số lớp electron của nguyên tử 14 247 12N;Mg lần lượt là?A. và B. và C. và D. và Câu 3. Tia âm cực là chum hạt mang điện tích ?A. Một phần mang điện âm B. Âm C. Dương D. Không mang điện Câu 4. Trên vỏ nguyên tử, các electron chuyển động xung quanh hạt nhân................ Hãy chọn cụm từ thích hợp đối với chỗ trống trên.A. với vận tốc rất lớn có quỹ đạo hình elip hay hình trònB. một cách tự doC. với vận tốc rất lớn trên những quỹ đạo xác địnhD. với vận tốc rất lớn không theo quỹ đạo xác định Câu 5. Trong 20 nguyên tố đầu của bảng tuần hoàn. Số nguyên tố mà nguyên tử có electron là ?A. B. C. D. Câu 6. Một nguyên tố có hai đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là 27: 23. Hạt nhân nguyên tử có 35 proton. Trong nguyên tử đồng vị thứ nhất có 44 nơtron, Số nơtron trong nguyên tử...

Nội dung tài liệu

Kiểm tra một tiết HKI Năm học 2016-2017 Môn:Hóa học 10CB Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: 10A Câu 1. trạng thái cơ bản nguyẻn tử của nguyên tố có electron lớp L. Số proton của nguyên tử là? A. B. C. D. Câu 2. Số lớp electron của nguyên tử 14 247 12N;Mg lần lượt là?A. và B. và C. và D. và Câu 3. Tia âm cực là chum hạt mang điện tích ?A. Một phần mang điện âm B. Âm C. Dương D. Không mang điện Câu 4. Trên vỏ nguyên tử, các electron chuyển động xung quanh hạt nhân................ Hãy chọn cụm từ thích hợp đối với chỗ trống trên.A. với vận tốc rất lớn có quỹ đạo hình elip hay hình trònB. một cách tự doC. với vận tốc rất lớn trên những quỹ đạo xác địnhD. với vận tốc rất lớn không theo quỹ đạo xác định Câu 5. Trong 20 nguyên tố đầu của bảng tuần hoàn. Số nguyên tố mà nguyên tử có electron là ?A. B. C. D. Câu 6. Một nguyên tố có hai đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là 27: 23. Hạt nhân nguyên tử có 35 proton. Trong nguyên tử đồng vị thứ nhất có 44 nơtron, Số nơtron trong nguyên tử của đồng vị thứ hai nhiều hơn đồng vị thứ nhất là nơtron. Nguyên tử khối trung bình của là:A. 81,90 B. 78,81 C. 70,92 D. 79,92 Câu 7. Tổng các hạt trong nguyên tử là 13. Số hạt mang điện dương ít hơn số hạt không mang điện là 1. Số proton, nơtron và electron trong nguyên tử lần lượt là?A. 3;3;4. B. 4;4;3. C. 4;3;3 D. 3;4;3. Câu 8. Nguyên tố Argon có đồng vị: Ar4018 (99,6%) Ar3618 (0,34%) Ar3818 (0,06%). Nguyên tử khối trung bình của Argoncó giá trị là:A. 39,98 B. 39,75 C. 37,55 D. 38,25 Câu 9. Nguyên tử của nguyên tố có electron lớp ngoài cùng tổng số electron và là 17. Số hiệu nguyên tử là ?A. 25 B. 26 C. 24 D. 27 Câu 10. Cho các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là X(Z=1); (Z=3) Z(Z=7) E(Z=12);T(Z=18); R(Z=19). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là?A. T; B. E; C. X; Y; E; D. Y; E; Câu 11. Biết rằng là đại lượng đặc trưng cho nguyên tử của một nguyên tố hóa học. Vậy khẳng định nào sau đây là thiếu chính xác:A. điện tích hạt nhân B. số electron C. số proton D. số điện tích hạt nhân Câu 12. Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẻ nhất?A. Lớp B. Lớp C. Lớp D. Lớ Câu 13. Các tia phóng xạ có năng lư ng lớn, gây ra đột biến gen tạo nhiều giống mới có tính chấ việ t. Đây là cơ sở của cách mạng xanh trên thế giới. Tia là đồng vị của Co nào sau đây là tác nhân tiệt trùng chống nấm mốchữu hiệu trong bảo quản lư ơng thự thực phẩm và các loại hạt giống ?A. 59Co B. 62Co C. 61Co D. 60CoCâu 14. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có electron cuối cùng điền vào phân lớp 4s? A. B. 11 C. 12 D. Câu 15. Cho biết số hiệu nguyên tử của đồng là 29 và lớp ngoài cùng có electron. Vậy cấu hình đúng của Cu là:A. [Ar]3d 104s 1B. 1s 22s 22p 63s 23p 64s 24p 25s C. [Ar]4s 24p D. [Ar]3d 84s Câu 16. Biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau: .63 65 16 17 1829 29 8Cu; Cu; O; O; Có bao nhiêu loại phân tử đồng(II) oxit? A. B. 12 C. D. Câu 17. Thứ tự mức năng lượng nào sau đây không đúng?A. 1s 2s 2p 3s 3p 4s B. 3s 3p 3d 4s 4p C. 2s 2p 3s 3p 4s 3d D. 3s 3p 4s 3d 4p Trang Mã đề: 293Mã đề: 157Câu 18. Hiđro được điều chế bằng cách điện phân nước, có loại đồng vị 1H và 2H. Biết khối lượng nguyên tử trung bình của là 1,008 và của Oxi là 16. Hỏi trong 1ml nước nói trên có bao nhiêu đồng vị 2H?A. 6,5.10 23 B. 5,33.10 20C. 5,33.10 22 D. 6,02.10 23 Câu 19. Nguyên tử 27X có cấu hình electron 1s 22s 22p 63s 23p 1. Hạt nhân nguyên tử cóA. 14p và 13n B. 13 và 14 C. 13 và 14n D. 13p và 13e Câu 20. Nguyên tử nguyên tố có cấu hình electron cuối cùng là 3d 5. Số electron trong lớp vỏ nguyên tử là:A. 25 B. 20 hoặc 21 C. 24 hoặc 25 D. 24 Câu 21. Cấu hình electron nguyên tử của Fe là?A. [Ar] 3d 74s B. [Ar] 3d 54s 3C. [Ar] 3d D. [Ar] 3d 64s Câu 22. Nguyeân tố hoá học là những nguyên tử có cùng:A. Số khối B. Số notron C. Số proton và notron D. Proton Câu 23. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Số electron phân mức năng lượng cao nhất là ?A. B. C. D. Câu 24. Kí hiệu obitan nào sau đây không đúng?A. 4s B. 2d C. 5f D. 3d Câu 25. Trong tự nhiên, Bạc có đồng vị, trong đó đồng 109Ag chiếm 44%. Biết rằng AgA 107,88. Nguyên tử khối của đồng vị thứ là:A. 106 B. 109 C. 108 D. 107 Câu 26. Só electron trên lớp là?A. 18 B. 32 C. D. 50 Câu 27. Câu nào sau đây không đúng:A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Oxi mới có 8nB. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có tỉ lệ số nơ tron và proton là 1:1C. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8pD. Chỉ có nguyên tử Oxi mới có 8e Câu 28. Nguyên tử có tổng số hạt là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.Khảng định nào sau đây là đúng?A. là phi kim.B. Điện tích hạt nhân của nguyên tử là 2,0826.10 -18 C.C. là nguyên tố sD. trang thái cơ bản nguyên tử có 1electron Câu 29. Cho các kí hiệu nguyên tử 11 12 10 14 24 13 275 12 13; ;X Các đồng vị của cùng một nguyên tố là?A. và M; và B. và Y; và C. và T; và D. và Z; và Câu 30. Nguyên tử của nguyên tố có 7proton và nơtron. Khối lượng tính bằng gam (phép tính gần đúng) của nguyên tử là giá trị nào sau đây?A. 23,4382. 10 -24 B. 23,4382.10 -34C. 23,4382.10 -31 D. 23,4362.10 -27 Phần trả lời HS tô đen bằng bút chì cho câu trả lới đúng.Câu 10 11 12 13 14 15A OB OC OD OCâu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30A OB OC OD OTrang Mã đề: 293Kiểm tra một tiết HKI Năm học 2016-2017 Môn:Hóa học 10CB Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: 10A Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố có 7proton và nơtron. Khối lượng tính bằng gam (phép tính gần đúng) của nguyên tử là giá trị nào sau đây?A. 23,4382.10 -31 B. 23,4362.10 -27 C. 23,4382. 10 -24 D. 23,4382.10 -34 Câu 2. Nguyên tử có tổng số hạt là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Khảng định nào sau đây là đúng?A. là phi kim.B. là nguyên tố sC. trang thái cơ bản nguyên tử có 1electron pD. Điện tích hạt nhân của nguyên tử là 2,0826.10 -18 C. Câu 3. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Số electron phân mức năng lượng cao nhất là ?A. B. C. D. Câu 4. Cho các kí hiệu nguyên tử 11 12 10 14 24 13 275 12 13; ;X Các đồng vị của cùng một nguyên tố là?A. và Y; và B. và T; và C. và Z; và D. và M; và Câu 5. Cho các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là X(Z=1); (Z=3) Z(Z=7) E(Z=12);T(Z=18); R(Z=19). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là?A. T; B. X; Y; E; C. E; D. Y; E; Câu 6. Biết rằng là đại lượng đặc trưng cho nguyên tử của một nguyên tố hóa học. Vậy khẳng định nào sau đây là thiếu chính xác:A. số electron B. số điện tích hạt nhân C. số proton D. điện tích hạt nhân Câu 7. Tia âm cực là chùm hạt mang điện tích ?A. Một phần mang điện âm B. Dương C. Không mang điện D. Âm Câu 8. Trong 20 nguyên tố đầu của bảng tuần hoàn. Số nguyên tố mà nguyên tử có electron là ?A. B. C. D. Câu 9. Số lớp electron của nguyên tử 14 247 12N;Mg lần lượt là?A. và B. và C. và D. và Câu 10. Câu nào sau đây không đúng:A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8pB. Chỉ có nguyên tử Oxi mới có 8eC. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có tỉ lệ số nơ tron và proton là 1:1D. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Oxi mới có 8n Câu 11. Cấu hình electron nguyên tử của Fe là?A. [Ar] 3d 74s B. [Ar] 3d 64s C. [Ar] 3d D. [Ar] 3d 54s Câu 12. Biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau: .63 65 16 17 1829 29 8Cu; Cu; O; O; Có bao nhiêu loại phân tử đồng(II) oxit?A. B. 12 C. D. Câu 13. Các tia phóng xạ có năng lư ng lớn, gây ra đột biến gen tạo nhiều giống mới có tính chấ việ t. Đây là cơ sở của cách mạng xanh trên thế giới. Tia là đồng vị của Co nào sau đây là tác nhân tiệt trùng chống nấm mốchữu hiệu trong bảo quản lư ơng thự thực phẩm và các loại hạt giống ?A. 61Co B. 60Co C. 62Co D. 59Co Câu 14. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có electron cuối cùng điền vào phân lớp 4s? A. 11 B. 12 C. D. Câu 15. trạng thái cơ bản nguyẻn tử của nguyên tố có electron lớp L. Số proton của nguyên tử là? A. B. C. D. Câu 16. Cho biết số hiệu nguyên tử của đồng là 29 và lớp ngoài cùng có electron. Vậy cấu hình đúng của Cu là:A. [Ar]4s 24p B. [Ar]3d 104s 1C. 1s 22s 22p 63s 23p 64s 24p 25s D. [Ar]3d 84s Trang Mã đề: 293Mã đề: 191Câu 17. Trong tự nhiên, Bạc có đồng vị, trong đó đồng 109Ag chiếm 44%. Biết rằng AgA 107,88. Nguyên tử khối của đồng vị thứ là:A. 107 B. 106 C. 108 D. 109 Câu 18. Tổng các hạt trong nguyên tử là 13. Số hạt mang điện dương ít hơn số hạt không mang điện là 1. Sốproton, nơtron và electron trong nguyên tử lần lượt là?A. 3;4;3. B. 3;3;4. C. 4;3;3 D. 4;4;3. Câu 19. Nguyeân tố hoá học là những nguyên tử có cùng:A. Số khối B. Số notron C. Proton D. Số proton và notron Câu 20. Nguyên tử của nguyên tố có electron lớp ngoài cùng tổng số electron và là 17. Số hiệu nguyên tử là ?A. 26 B. 27 C. 24 D. 25 Câu 21. Só electron trên lớp là?A. 18 B. 50 C. D. 32 Câu 22. Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẻ nhất?A. Lớ B. Lớp C. Lớp D. Lớp Câu 23. Nguyên tử 27X có cấu hình electron 1s 22s 22p 63s 23p 1. Hạt nhân nguyên tử cóA. 14p và 13n B. 13p và 13e C. 13 và 14n D. 13 và 14 Câu 24. Nguyên tử nguyên tố có cấu hình electron cuối cùng là 3d 5. Số electron trong lớp vỏ nguyên tử là:A. 20 hoặc 21 B. 25 C. 24 D. 24 hoặc 25 Câu 25. Kí hiệu obitan nào sau đây không đúng?A. 2d B. 3d C. 4s D. 5f Câu 26. Một nguyên tố có hai đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là 27: 23. Hạt nhân nguyên tử có 35 proton. Trong nguyên tử đồng vị thứ nhất có 44 nơtron, Số nơtron trong nguyên tử của đồng vị thứ hai nhiều hơn đồng vị thứ nhất là nơtron. Nguyên tử khối trung bình của là:A. 70,92 B. 79,92 C. 81,90 D. 78,81 Câu 27. Hiđro được điều chế bằng cách điện phân nước, có loại đồng vị 1H và 2H. Biết khối lượng nguyên tử trung bình của là 1,008 và của Oxi là 16. Hỏi trong 1ml nước nói trên có bao nhiêu đồng vị 2H?A. 6,5.10 23 B. 5,33.10 22 C. 5,33.10 20D. 6,02.10 23 Câu 28. Trên vỏ nguyên tử, các electron chuyển động xung quanh hạt nhân................ Hãy chọn cụm từ thích hợp đối với chỗ trống trên.A. một cách tự doB. với vận tốc rất lớn trên những quỹ đạo xác địnhC. với vận tốc rất lớn có quỹ đạo hình elip hay hình trònD. với vận tốc rất lớn không theo quỹ đạo xác định Câu 29. Nguyên tố Argon có đồng vị: Ar4018 (99,6%) Ar3618 (0,34%) Ar3818 (0,06%). Nguyên tử khối trung bình của Argon có giá trị là:A. 38,25 B. 39,75 C. 37,55 D. 39,98 Câu 30. Thứ tự mức năng lượng nào sau đây không đúng?A. 2s 2p 3s 3p 4s 3d B. 3s 3p 4s 3d 4p C. 3s 3p 3d 4s 4p D. 1s 2s 2p 3s 3p 4s Phần trả lời HS tô đen bằng bút chì cho câu trả lới đúng.Câu 10 11 12 13 14 15A OB OC OD OCâu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30A OB OC OD OTrang Mã đề: 293Kiểm tra một tiết HKI Năm học 2016-2017 Môn:Hóa học 10CB Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: 10A Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố có electron lớp ngoài cùng tổng số electron và là 17. Số hiệu nguyên tử là ?A. 24 B. 25 C. 27 D. 26 Câu 2. Kí hiệu obitan nào sau đây không đúng?A. 2d B. 4s C. 5f D. 3d Câu 3. Số lớp electron của nguyên tử 14 247 12N;Mg lần lượt là?A. và B. và C. và D. và Câu 4. Trên vỏ nguyên tử, các electron chuyển động xung quanh hạt nhân................ Hãy chọn cụm từ thích hợp đối với chỗ trống trên.A. với vận tốc rất lớn trên những quỹ đạo xác địnhB. với vận tốc rất lớn có quỹ đạo hình elip hay hình trònC. một cách tự doD. với vận tốc rất lớn không theo quỹ đạo xác định Câu 5. Trong 20 nguyên tố đầu của bảng tuần hoàn. Số nguyên tố mà nguyên tử có electron là ?A. B. C. D. Câu 6. Cấu hình electron nguyên tử của Fe là?A. [Ar] 3d 54s 3B. [Ar] 3d 64s C. [Ar] 3d D. [Ar] 3d 74s Câu 7. Cho các kí hiệu nguyên tử 11 12 10 14 24 13 275 12 13; ;X Các đồng vị của cùng một nguyên tố là?A. và Y; và B. và T; và C. và Z; và D. và M; và Câu 8. Tổng các hạt trong nguyên tử là 13. Số hạt mang điện dương ít hơn số hạt không mang điện là 1. Số proton, nơtron và electron trong nguyên tử lần lượt là?A. 3;3;4. B. 3;4;3. C. 4;4;3. D. 4;3;3 Câu 9. Cho biết số hiệu nguyên tử của đồng là 29 và lớp ngoài cùng có electron. Vậy cấu hình đúng của Cu là:A. [Ar]4s 24p B. [Ar]3d 104s 1C. 1s 22s 22p 63s 23p 64s 24p 25s D. [Ar]3d 84s Câu 10. Câu nào sau đây không đúng:A. Chỉ có nguyên tử Oxi mới có 8eB. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Oxi mới có 8nC. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có tỉ lệ số nơ tron và proton là 1:1D. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8p Câu 11. Só electron trên lớp là?A. 32 B. 50 C. D. 18 Câu 12. Nguyên tố Argon có đồng vị: Ar4018 (99,6%) Ar3618 (0,34%) Ar3818 (0,06%). Nguyên tử khối trung bình của Argon có giá trị là:A. 39,98 B. 38,25 C. 37,55 D. 39,75 Câu 13. Nguyên tử có tổng số hạt là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.Khảng định nào sau đây là đúng?A. trang thái cơ bản nguyên tử có 1electron pB. là phi kim.C. là nguyên tố sD. Điện tích hạt nhân của nguyên tử là 2,0826.10 -18 C. Câu 14. Trong tự nhiên, Bạc có đồng vị, trong đó đồng 109Ag chiếm 44%. Biết rằng AgA 107,88. Nguyên tử khối của đồng vị thứ là:A. 109 B. 106 C. 107 D. 108 Câu 15. Cho các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là X(Z=1); (Z=3) Z(Z=7) E(Z=12);T(Z=18); R(Z=19). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là?A. E; B. T; C. Y; E; D. X; Y; E; Trang Mã đề: 293Mã đề: 225Câu 16. Thứ tự mức năng lượng nào sau đây không đúng?A. 3s 3p 4s 3d 4p B. 2s 2p 3s 3p 4s 3d C. 3s 3p 3d 4s 4p D. 1s 2s 2p 3s 3p 4s Câu 17. trạng thái cơ bản nguyẻn tử của nguyên tố có electron lớp L. Số proton của nguyên tử là? A. B. C. D. Câu 18. Nguyên tử nguyên tố có cấu hình electron cuối cùng là 3d 5. Số electron trong lớp vỏ nguyên tử là:A. 24 B. 24 hoặc 25C. 20 hoặc 21 D. 25 Câu 19. Nguyên tử 27X có cấu hình electron 1s 22s 22p 63s 23p 1. Hạt nhân nguyên tử có:A. 13p và 13e B. 13 và 14 C. 13 và 14n D. 14p và 13n Câu 20. Các tia phóng xạ có năng lư ng lớn, gây ra đột biến gen tạo nhiều giống mới có tính chấ việ t. Đây là cơ sở của cách mạng xanh trên thế giới. Tia là đồng vị của Co nào sau đây là tác nhân tiệt trùng chống nấm mốchữu hiệu trong bảo quản lư ơng thự thực phẩm và các loại hạt giống ?A. 62Co B. 61Co C. 59Co D. 60Co Câu 21. Biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau: .63 65 16 17 1829 29 8Cu; Cu; O; O; Có bao nhiêu loại phân tử đồng(II) oxit?A. B. 12 C. D. Câu 22. Một nguyên tố có hai đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là 27: 23. Hạt nhân nguyên tử có 35 proton. Trong nguyên tử đồng vị thứ nhất có 44 nơtron, Số nơtron trong nguyên tử của đồng vị thứ hai nhiều hơn đồng vị thứ nhất là nơtron. Nguyên tử khối trung bình của là:A. 81,90 B. 79,92 C. 78,81 D. 70,92 Câu 23. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Số electron phân mức năng lượng cao nhất là ?A. B. C. D. Câu 24. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có electron cuối cùng điền vào phân lớp 4s? A. 11 B. C. D. 12 Câu 25. Tia âm cực là chum hạt mang điện tích ?A. Âm B. Không mang điện C. Dương D. Một phần mang điện âm Câu 26. Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẻ nhất?A. Lớ B. Lớp C. Lớp D. Lớp Câu 27. Nguyên tử của nguyên tố có 7proton và nơtron. Khối lượng tính bằng gam (phép tính gần đúng) của nguyên tử là giá trị nào sau đây?A. 23,4382. 10 -24 B. 23,4382.10 -34C. 23,4362.10 -27 D. 23,4382.10 -31 Câu 28. Biết rằng là đại lượng đặc trưng cho nguyên tử của một nguyên tố hóa học. Vậy khẳng định nào sau đây là thiếuchính xác:A. số điện tích hạt nhân B. điện tích hạt nhân C. số proton D. số electron Câu 29. Hiđro được điều chế bằng cách điện phân nước, có loại đồng vị 1H và 2H. Biết khối lượng nguyên tử trung bình của là 1,008 và của Oxi là 16. Hỏi trong 1ml nước nói trên có bao nhiêu đồng vị 2H?A. 5,33.10 20B. 6,02.10 23 C. 5,33.10 22 D. 6,5.10 23 Câu 30. Nguyeân tố hoá học là những nguyên tử có cùng:A. Số khối B. Proton C. Số notron D. Số proton và notronPhần trả lời HS tô đen bằng bút chì cho câu trả lới đúng.Câu 10 11 12 13 14 15A OB OC OD OCâu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30A OB OC OD OTrang Mã đề: 293Kiểm tra một tiết HKI Năm học 2016-2017 Môn:Hóa học 10CB Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: 10A Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố có 7proton và nơtron. Khối lượng tính bằng gam (phép tính gần đúng) của nguyên tử là giá trị nào sau đây?A. 23,4382.10 -34B. 23,4362.10 -27 C. 23,4382.10 -31 D. 23,4382. 10 -24 Câu 2. Số lớp electron của nguyên tử 14 247 12N;Mg lần lượt là?A. và B. và C. và D. và Câu 3. Tia âm cực là chum hạt mang điện tích ?A. Âm B. Không mang điện C. Một phần mang điện âm D. Dương Câu 4. Một nguyên tố có hai đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là 27: 23. Hạt nhân nguyên tử có 35 proton. Trong nguyên tử đồng vị thứ nhất có 44 nơtron, Số nơtron trong nguyên tử của đồng vị thứ hai nhiều hơn đồng vị thứ nhất là nơtron. Nguyên tử khối trung bình của là:A. 78,81 B. 70,92 C. 79,92 D. 81,90 Câu 5. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có electron cuối cùng điền vào phân lớp 4s? A. B. 11 C. 12 D. Câu 6. Biết rằng là đại lượng đặc trưng cho nguyên tử của một nguyên tố hóa học. Vậy khẳng định nào sau đây là thiếu chính xác:A. số electron B. điện tích hạt nhân C. số điện tích hạt nhân D. số proton Câu 7. Tổng các hạt trong nguyên tử là 13. Số hạt mang điện dương ít hơn số hạt không mang điện là 1. Số proton, nơtron và electron trong nguyên tử lần lượt là?A. 3;4;3. B. 4;3;3 C. 3;3;4. D. 4;4;3. Câu 8. Trong tự nhiên, Bạc có đồng vị, trong đó đồng 109Ag chiếm 44%. Biết rằng AgA 107,88. Nguyên tử khối của đồng vị thứ là:A. 109 B. 108 C. 107 D. 106 Câu 9. Nguyên tử 27X có cấu hình electron 1s 22s 22p 63s 23p 1. Hạt nhân nguyên tử cóA. 13 và 14n B. 13 và 14 C. 14p và 13n D. 13p và 13e Câu 10. Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẻ nhất?A. Lớp B. Lớp C. Lớp D. Lớ Câu 11. trạng thái cơ bản nguyẻn tử của nguyên tố có electron lớp L. Số proton của nguyên tử là? A. B. C. D. Câu 12. Nguyeân tố hoá học là những nguyên tử có cùng:A. Số proton và notron B. Số khối C. Số notron D. Proton Câu 13. Kí hiệu obitan nào sau đây không đúng?A. 2d B. 4s C. 3d D. 5f Câu 14. Cho các kí hiệu nguyên tử 11 12 10 14 24 13 275 12 13; ;X Các đồng vị của cùng một nguyên tố là?A. và Z; và B. và Y; và C. và M; và D. và T; và Câu 15. Biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau: .63 65 16 17 1829 29 8Cu; Cu; O; O; Có bao nhiêu loại phân tử đồng(II) oxit?A. B. 12 C. D. Câu 16. Só electron trên lớp là?A. B. 32 C. 18 D. 50 Câu 17. Câu nào sau đây không đúng:A. Chỉ có nguyên tử Oxi mới có 8eB. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có tỉ lệ số nơ tron và proton là 1:1C. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Oxi mới có 8nD. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8pTrang Mã đề: 293Mã đề: 259Câu 18. Các tia phóng xạ có năng lư ng lớn, gây ra đột biến gen tạo nhiều giống mới có tính chấ việ t. Đây là cơ sở của cách mạng xanh trên thế giới. Tia là đồng vị của Co nào sau đây là tác nhân tiệt trùng chống nấm mốchữu hiệu trong bảo quản lư ơng thự thực phẩm và các loại hạt giống ?A. 61Co B. 62Co C. 60Co D. 59Co Câu 19. Nguyên tử nguyên tố có cấu hình electron cuối cùng là 3d 5. Số electron trong lớp vỏ nguyên tử là:A. 25 B. 24 hoặc 25 C. 24 D. 20 hoặc 21 Câu 20. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Số electron phân mức năng lượng cao nhất là ?A. B. C. D. Câu 21. Hiđro được điều chế bằng cách điện phân nước, có loại đồng vị 1H và 2H. Biết khối lượng nguyên tử trung bình của là 1,008 và của Oxi là 16. Hỏi trong 1ml nước nói trên có bao nhiêu đồng vị 2H?A. 6,5.10 23 B. 5,33.10 22 C. 6,02.10 23 D. 5,33.10 20 Câu 22. Nguyên tử có tổng số hạt là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.Khảng định nào sau đây là đúng?A. Điện tích hạt nhân của nguyên tử là 2,0826.10 -18 C.B. là phi kim.C. là nguyên tố sD. trang thái cơ bản nguyên tử có 1electron Câu 23. Cho biết số hiệu nguyên tử của đồng là 29 và lớp ngoài cùng có electron. Vậy cấu hình đúng của Cu là:A. [Ar]3d 104s 1B. 1s 22s 22p 63s 23p 64s 24p 25s C. [Ar]3d 84s D. [Ar]4s 24p Câu 24. Cho các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là X(Z=1); (Z=3) Z(Z=7) E(Z=12);T(Z=18); R(Z=19). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là?A. T; B. E; C. Y; E; D. X; Y; E; Câu 25. Thứ tự mức năng lượng nào sau đây không đúng?A. 3s 3p 4s 3d 4p B. 3s 3p 3d 4s 4p C. 1s 2s 2p 3s 3p 4s D. 2s 2p 3s 3p 4s 3d Câu 26. Trong 20 nguyên tố đầu của bảng tuần hoàn. Số nguyên tố mà nguyên tử có electron là ?A. B. C. D. Câu 27. Trên vỏ nguyên tử, các electron chuyển động xung quanh hạt nhân................ Hãy chọn cụm từ thích hợp đối với chỗ trống trên.A. với vận tốc rất lớn có quỹ đạo hình elip hay hình trònB. với vận tốc rất lớn không theo quỹ đạo xác địnhC. với vận tốc rất lớn trên những quỹ đạo xác địnhD. một cách tự do Câu 28. Cấu hình electron nguyên tử của Fe là?A. [Ar] 3d 74s B. [Ar] 3d C. [Ar] 3d 64s D. [Ar] 3d 54s Câu 29. Nguyên tố Argon có đồng vị: Ar4018 (99,6%) Ar3618 (0,34%) Ar3818 (0,06%). Nguyên tử khối trung bình của Argon có giá trị là:A. 38,25 B. 39,98 C. 39,75 D. 37,55 Câu 30. Nguyên tử của nguyên tố có electron lớp ngoài cùng tổng số electron và là 17. Số hiệu nguyên tử là ?A. 24 B. 25 C. 26 D. 27Phần trả lời HS tô đen bằng bút chì cho câu trả lới đúng.Câu 10 11 12 13 14 15A OB OC OD OCâu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30A OB OC OD OTrang Mã đề: 293Trang Mã đề: 293Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến