loading
back to top

Kiểm tra 1 tiết chương 4 môn toán lớp 7

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-21 20:55:10 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Kiểm tra 1 tiết chương 4 môn toán lớp 7   

118
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Kiểm tra 1 tiết chương 4 môn toán lớp 7

Kiểm tra 1 tiết chương 4 môn toán lớp 7

Kiểm tra 1 tiết chương 4 môn toán lớp 7
Tóm tắt nội dung

Gia sư thành Được www.daythem.edu.vn KIEÅM TRA TIEÁT CHƯƠNG I)Traéc Nghieäm(3 ñieåm) Haõy khoanh troøn vaøo caâu traû lôøi ñuùng Câu 1. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức A. 3yx(-y) B. C. D. Câu 2. Biểu thức nào sau đây được gọi là đơn thức A. B. x2 C. (2+x).x2 D. 2y+1. Câu 3. Giá trị của biểu thức 5xy2 tại và là: A. 10 B. 10 C. -5 D. Câu 4. Bậc của đa thức x6 5x2y2 y4 x4y3 là: A. B. C. D. Câu 5: Kết quả thu gọn của là: A. B. C. D. Câu 6:Biểu thức biểu thị câu nói “Hiệu của 2x2 và y” là: A. 2x2 B.2x2 C.2y2 D. 2y2 ÑEÀ 1: II/ Töï luaän: (7ñ) Baøi Cho caùc ñôn thöùc sau 6xy xyz a/ Vieát caùc ñôn thöùc thaønh hai nhoùm Nhoùm Caùc ñôn thöùc ñoàng daïng Nhoùm 2: caùc ñôn thöùc coøn laïi (1ñieåm) b/ Tính toång caùc ñôn thöùc ôû nhoùm (1ñieåm) c/ Tính tích caùc ñôn thöùc nhoùm roài tìm baäc cuûa ñôn thöùc thu ñöôïc (1ñieåm) Baøi 2: Cho hai ña thöùc: P(x) -4x5 6x4 5x2 3x Q(x) 2x5 6x4 x3 +2x2 -x a/ Haõy tính P(x) Q(x) (1ñieåm) b/ Haõy tính P(x) Q(x) (1ñieåm) Baøi a/ Chöùng toû -5...

Nội dung tài liệu

Gia sư thành Được www.daythem.edu.vn KIEÅM TRA TIEÁT CHƯƠNG I)Traéc Nghieäm(3 ñieåm) Haõy khoanh troøn vaøo caâu traû lôøi ñuùng Câu 1. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức A. 3yx(-y) B. C. D. Câu 2. Biểu thức nào sau đây được gọi là đơn thức A. B. x2 C. (2+x).x2 D. 2y+1. Câu 3. Giá trị của biểu thức 5xy2 tại và là: A. 10 B. 10 C. -5 D. Câu 4. Bậc của đa thức x6 5x2y2 y4 x4y3 là: A. B. C. D. Câu 5: Kết quả thu gọn của là: A. B. C. D. Câu 6:Biểu thức biểu thị câu nói “Hiệu của 2x2 và y” là: A. 2x2 B.2x2 C.2y2 D. 2y2 ÑEÀ 1: II/ Töï luaän: (7ñ) Baøi Cho caùc ñôn thöùc sau 6xy xyz a/ Vieát caùc ñôn thöùc thaønh hai nhoùm Nhoùm Caùc ñôn thöùc ñoàng daïng Nhoùm 2: caùc ñôn thöùc coøn laïi (1ñieåm) b/ Tính toång caùc ñôn thöùc ôû nhoùm (1ñieåm) c/ Tính tích caùc ñôn thöùc nhoùm roài tìm baäc cuûa ñôn thöùc thu ñöôïc (1ñieåm) Baøi 2: Cho hai ña thöùc: P(x) -4x5 6x4 5x2 3x Q(x) 2x5 6x4 x3 +2x2 -x a/ Haõy tính P(x) Q(x) (1ñieåm) b/ Haõy tính P(x) Q(x) (1ñieåm) Baøi a/ Chöùng toû -5 laø nghieäm cuûa ña thöùc P(x) (1ñieåm) b/ Tìm nghieäm cuûa ña thöùc M(x) (x -5)(x -1) (1ñieåm) ÑAÙP AÙN VAØ THANG ÑIEÅM ÑEÀ 1: I.Traéc nghieäm:(3ñ)Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,5ñ Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu II/ TÖÏ LUAÄN (7Ñ) Bài Các trong câu Yếu Đạt Tốt 223xy 22()3xy 223xy 23xy 3-4x 3x 7x 53-x 5317x 5310x 53-8x yx23 yx22 221xy yx2 562xxGia sư thành Được www.daythem.edu.vn Sắp xếp được đúng đơn thức mỗi nhóm Làm được mức trước Sắp xếp được đúng đơn thức mỗi nhóm Làm được mức trước Sắp xếp được đúng tất cả đơn thức mỗi nhóm Điểm 0,25 0,5 Đặt được phép tính Làm được mức trước Tính đúng tổng các đơn thức Điểm 0,25 Đặt được phép tính Làm được mức trước Tính đúng tích Làm được mức trước Tìm đúng bậc Điểm 0,25 0,5 Đặt được phép tính Làm được mức trước Nhóm được các hạng tử đồng dạng(cách 1)hay sắp xếp đúng thứ tự các hạng tử cùng bậc(cách 2) Làm được mức trước Tính đúng phép tính Điểm 0,25 0,5 Đặt được phép tính Làm được mức trước Nhóm được các hạng tử đồng dạng(cách 1)hay sắp xếp đúng thứ tự các hạng tử cùng bậc(cách 2) Làm được mức trước Tính đúng phép tính Điểm 0,25 0,5 Thế đúng giá trị của biến vào đa thức Làm được mức trước Tính đúng giá trị của đa thức Làm được mức trước Kết luận được nghiệm của đa thức Điểm 0,25 0,75 Cho đa thức bằng Làm được mức trước Tìm được các giá trị của Làm được mức trước Kết luận được nghiệm 0,25 0,75 KIEÅM TRA TIEÁT-Naêm hoïc 2011 2012 Moân:ÑAÏI SOÁ 7- CHƯƠNG Tröôøng:………………………………………….. Lôùp:…………………………………………………. Hoï vaø teân:……………………………………… ÑTN: ÑTL: Toång: ÑEÀ 2: I)Traéc Nghieäm(3 ñieåm) Haõy khoanh troøn vaøo caâu traû lôøi ñuùng Câu 1. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức x2y2 A. 3yx(-y) B. C. D. 21 22()3xy 223xy 23xyGia sư thành Được www.daythem.edu.vn Câu 2. Biểu thức nào sau đây được gọi là đơn thức A. 2y+1 B. x2 C. (2+x).x2 D.-2x. Câu 3. Giá trị của biểu thức 5x2y tại và là: A. -20 B. 10 C. -5 D. Câu 4. Bậc của đa thức x6 5x2y2 y4 x3y3 là: A. B. C. D. Câu 5. Kết quả thu gọn của x2y x2y 7x2y là: A. -3x2y B. 4x2y C. x2y D. 3x2y Câu 6.Biểu thức biểu thị câu nói “Hiệu của 2y2 và x” là: A. 2x2 B.2x2 C.2y2 D. 2y2 ÑEÀ 2: II/ Töï luaän: (7ñ) Baøi Cho caùc ñôn thöùc sau 5x2y;3x2y2 x2yz a/ Vieát caùc ñôn thöùc thaønh hai nhoùm Nhoùm Caùc ñôn thöùc ñoàng daïng Nhoùm 2: caùc ñôn thöùc coøn laïi (1ñieåm) b/ Tính toång caùc ñôn thöùc ôû nhoùm (1ñieåm) c/ Tính tích caùc ñôn thöùc nhoùm roài tìm baäc cuûa ñôn thöùc thu ñöôïc (1ñieåm) Baøi 2: Cho hai ña thöùc: P(x) -6x5 4x4 3x2-2x Q(x) 2x5 4x4 -2x3 +2x2 -x a/ Haõy tính P(x) Q(x) (1ñieåm) b/ Haõy tính P(x) Q(x) (1ñieåm) Baøi a/ Chöùng toû laø nghieäm cuûa ña thöùc P(x) x2 4x (1ñieåm) b/ Tìm nghieäm cuûa ña thöùc M(x) (x +5)(x -1) (1ñieåm) ÑAÙP AÙN VAØ THANG ÑIEÅM ÑEÀ 2: I.Traéc nghieäm:(3ñ) Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,5ñ Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu II/ TÖÏ LUAÄN (7Ñ) Bài Các trong câu Yếu Đạt Tốt Sắp xếp được đúng đơn thức mỗi nhóm Làm được mức trước Sắp xếp được đúng đơn thức mỗi nhóm Làm được mức trước Sắp xếp được đúng tất cả đơn thức mỗi nhóm Điểm 0,25 0,5 Đặt được phép tính Làm được mức trước Tính đúng tổng các đơn thức Điểm 0,25 yx24 241xy yx23Gia sư thành Được www.daythem.edu.vn Đặt được phép tính Làm được mức trước Tính đúng tích Làm được mức trước Tìm đúng bậc Điểm 0,25 0,5 Đặt được phép tính Làm được mức trước Nhóm được các hạng tử đồng dạng(cách 1)hay sắp xếp đúng thứ tự các hạng tử cùng bậc(cách 2) Làm được mức trước Tính đúng phép tính Điểm 0,25 0,5 Đặt được phép tính Làm được mức trước Nhóm được các hạng tử đồng dạng(cách 1)hay sắp xếp đúng thứ tự các hạng tử cùng bậc(cách 2) Làm được mức trước Tính đúng phép tính Điểm 0,25 0,5 Thế đúng giá trị của biến vào đa thức Làm được mức trước Tính đúng giá trị của đa thức Làm được mức trước Kết luận được nghiệm của đa thức Điểm 0,25 0,75 Cho đa thức bằng Làm được mức trước Tìm được các giá trị của Làm được mức trước Kết luận được nghiệm 0,25 0,75 KIEÅM TRA TIEÁT-Naêm hoïc 2011 2012 Moân:ÑAÏI SOÁ 7- CHƯƠNG Tröôøng:………………………………………….. Lôùp:…………………………………………………. Hoï vaø teân:……………………………………… ÑTN: ÑTL: Toång: ÑEÀ 3: I)Traéc Nghieäm(3 ñieåm) Haõy khoanh troøn vaøo caâu traû lôøi ñuùng Câu 1. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức x2y A. 3xy(-x) B. C. D. Câu 2. Biểu thức nào sau đây được gọi là đơn thức A. 2y+1 B.-5y C. (2+x).x2 D. x2 Câu 3. Giá trị của biểu thức 4xy2 tại và là: A. -20 B. 10 C. -8 D. Câu 4. Bậc của đa thức x6 5x2y5 y4 x3y3 là: A. B. C. D. Câu 5. Kết quả thu gọn của 5x5y3+ 2x5y3-8x5y3 là: 21 22()3xy 223xy 23xyGia sư thành Được www.daythem.edu.vn A. B. C. D. Câu 6.Biểu thức biểu thị câu nói “Tổng của 2x2 và y” là: A. 2x2 B.2x2 C.2y2 D. 2y2 ÑEÀ 3: II/ Töï luaän: (7ñ) Baøi Cho caùc ñôn thöùc sau 4xy3 xy2z a/ Vieát caùc ñôn thöùc thaønh hai nhoùm Nhoùm Caùc ñôn thöùc ñoàng daïng Nhoùm 2: caùc ñôn thöùc coøn laïi (1ñieåm) b/ Tính toång caùc ñôn thöùc ôû nhoùm (1ñieåm) c/ Tính tích caùc ñôn thöùc nhoùm roài tìm baäc cuûa ñôn thöùc thu ñöôïc (1ñieåm) Baøi 2: Cho hai ña thöùc: P(x) -3x5 6x4 5x2-2x +2 Q(x) x5–3x4 -2x3 +2x2 -x a/ Haõy tính P(x) Q(x) (1ñieåm) b/ Haõy tính P(x) Q(x) (1ñieåm) Baøi a/ Chöùng toû laø nghieäm cuûa ña thöùc P(x) x2 5x (1ñieåm) b/ Tìm nghieäm cuûa ña thöùc M(x) (x +4)(x -2) (1ñieåm) ÑAÙP AÙN VAØ THANG ÑIEÅM ÑEÀ 3: I.Traéc nghieäm:(3ñ) Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,5ñ Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu II/ TÖÏ LUAÄN (7Ñ) Bài Các trong câu Yếu Đạt Tốt Sắp xếp được đúng đơn thức mỗi nhóm Làm được mức trước Sắp xếp được đúng đơn thức mỗi nhóm Làm được mức trước Sắp xếp được đúng tất cả đơn thức mỗi nhóm Điểm 0,25 0,5 Đặt được phép tính Làm được mức trước Tính đúng tổng các đơn thức Điểm 0,25 Đặt được phép tính Làm được mức trước Tính đúng tích Làm được mức trước Tìm đúng bậc Điểm 0,25 0,5 Đặt được phép tính Làm được mức trước Nhóm được các hạng tử đồng dạng(cách 1)hay sắp xếp đúng thứ tự các hạng tử cùng bậc(cách 2) Làm được mức trước Tính đúng phép tính 53-x 5317x 5310x 53-8x yx22 yx23 231xy yx24Gia sư thành Được www.daythem.edu.vn Điểm 0,25 0,5 Đặt được phép tính Làm được mức trước Nhóm được các hạng tử đồng dạng(cách 1)hay sắp xếp đúng thứ tự các hạng tử cùng bậc(cách 2) Làm được mức trước Tính đúng phép tính Điểm 0,25 0,5 Thế đúng giá trị của biến vào đa thức Làm được mức trước Tính đúng giá trị của đa thức Làm được mức trước Kết luận được nghiệm của đa thức Điểm 0,25 0,75 Cho đa thức bằng Làm được mức trước Tìm được các giá trị của Làm được mức trước Kết luận được nghiệm 0,25 0,75 KIEÅM TRA TIEÁT-Naêm hoïc 2011 2012 Moân:ÑAÏI SOÁ 7- CHƯƠNG Tröôøng:………………………………………….. Lôùp:…………………………………………………. Hoï vaø teân:……………………………………… ÑTN: ÑTL: Toång: ÑEÀ 4: I)Traéc Nghieäm(3 ñieåm) Haõy khoanh troøn vaøo caâu traû lôøi ñuùng Câu 1. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức x2y3 A. 3xy(-x) B. C. D. -2x2y3 Câu 2. Biểu thức nào sau đây được gọi là đơn thức A. 2y+1 B.-5y -1 C. (2+x).x2 D. -2x2yz Câu 3. Giá trị của biểu thức 3xy2 tại và là: A. -20 B. 10 C. -6 D. Câu 4. Bậc của đa thức x7 5x2y5 y4 x3y3 là: A. B. C. D. Câu 5. Kết quả thu gọn của x2y 5x2y 7x2y là: A. -3x2y B. 4x2y C. x2y D. 3x2y Câu 6.Biểu thức biểu thị câu nói “Hiệu của 2y2 và x” là: A. 2x2 B.2x2 C.2y2 D. 2y2 ÑEÀ 4: II/ Töï luaän: (7ñ) 21 22()3xy 223xyGia sư thành Được www.daythem.edu.vn Baøi Cho caùc ñôn thöùc sau 3x3y3 xy2z2 a/ Vieát caùc ñôn thöùc thaønh hai nhoùm Nhoùm Caùc ñôn thöùc ñoàng daïng Nhoùm 2: caùc ñôn thöùc coøn laïi (1ñieåm) b/ Tính toång caùc ñôn thöùc ôû nhoùm (1ñieåm) c/ Tính tích caùc ñôn thöùc nhoùm roài tìm baäc cuûa ñôn thöùc thu ñöôïc (1ñieåm) Baøi 2: Cho hai ña thöùc: P(x) -3x5 5x4 4x2 2x Q(x) x5 6x4 3x3 +2x2 -2x a/ Haõy tính P(x) Q(x) (1ñieåm) b/ Haõy tính P(x) Q(x) (1ñieåm) Baøi a/ Chöùng toû laø nghieäm cuûa ña thöùc P(x) x2 7x (1ñieåm) b/ Tìm nghieäm cuûa ña thöùc M(x) (x +5)(x -2) (1ñieåm) ÑAÙP AÙN VAØ THANG ÑIEÅM ÑEÀ 4: I.Traéc nghieäm:(3ñ) Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,5ñ Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu II/ TÖÏ LUAÄN (7Ñ) Bài Các trong câu Yếu Đạt Tốt Sắp xếp được đúng đơn thức mỗi nhóm Làm được mức trước Sắp xếp được đúng đơn thức mỗi nhóm Làm được mức trước Sắp xếp được đúng tất cả đơn thức mỗi nhóm Điểm 0,25 0,5 Đặt được phép tính Làm được mức trước Tính đúng tổng các đơn thức Điểm 0,25 Đặt được phép tính Làm được mức trước Tính đúng tích Làm được mức trước Tìm đúng bậc Điểm 0,25 0,5 Đặt được phép tính Làm được mức trước Nhóm được các hạng tử đồng dạng(cách 1)hay sắp xếp đúng thứ tự các hạng tử cùng bậc(cách 2) Làm được mức trước Tính đúng phép tính Điểm 0,25 0,5 Đặt được phép tính Làm được mức trước Nhóm được các hạng tử đồng dạng(cách 1)hay sắp xếp đúng thứ tự các hạng tử cùng bậc(cách 2) Làm được mức trước Tính đúng phép tính Điểm 0,25 0,5 Thế đúng giá trị của biến vào đa thức Làm được mức trước Tính đúng giá trị của đa Làm được mức trước Kết luận được nghiệm yx2 yx23 231xy yx23Gia sư thành Được www.daythem.edu.vn thức của đa thức Điểm 0,25 0,75 Cho đa thức bằng Làm được mức trước Tìm được các giá trị của Làm được mức trước Kết luận được nghiệm 0,25 0,75 KIEÅM TRA TIEÁT-Naêm hoïc 2011 2012 Moân:ÑAÏI SOÁ 7- CHƯƠNG Tröôøng:………………………………………….. Lôùp:…………………………………………………. Hoï vaø teân:……………………………………… ÑTN: ÑTL: Toång: ÑEÀ 5: I)Traéc Nghieäm(3 ñieåm) Haõy khoanh troøn vaøo caâu traû lôøi ñuùng Câu 1. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức x2y3 A. 3xy(-x) B. C. D. -2x2y(-y2) Câu 2. Biểu thức nào sau đây được gọi là đơn thức A. 2y+1 B.-5y -1 C. (2+x).x2 D. x2 Câu 3. Giá trị của biểu thức 3xy2 tại và là: A. -20 B. 10 C. -6 D. Câu 4. Bậc của đa thức x7 5x2y5 y4 x3y3 là: A. B. C. D. Câu 5. Kết quả thu gọn của 3xy2 7xy2 +6xy2 là: A.2xy2 B. -2xy2 C. 4xy2 D.-5xy2 Câu 6.Biểu thức biểu thị câu nói “Hiệu của 2x và y2” là: A. 2x y2 B.2x y2 C.2y x2 D. 2y x2 ÑEÀ 5: II/ Töï luaän: (7ñ) Baøi Cho caùc ñôn thöùc sau 4x3y3 -2xy2z2 a/ Vieát caùc ñôn thöùc thaønh hai nhoùm Nhoùm Caùc ñôn thöùc ñoàng daïng Nhoùm 2: caùc ñôn thöùc coøn laïi (1ñieåm) b/ Tính toång caùc ñôn thöùc ôû nhoùm (1ñieåm) c/ Tính tích caùc ñôn thöùc nhoùm roài tìm baäc cuûa ñôn thöùc thu ñöôïc (1ñieåm) Baøi 2: Cho hai ña thöùc: P(x) -2x5 3x4 5x2 Q(x) x5 5x4 3x3 +x2 -2x a/ Haõy tính P(x) Q(x) (1ñieåm) 21 22()3xy 223xy yx2 yx23 231xy yx23Gia sư thành Được www.daythem.edu.vn b/ Haõy tính P(x) Q(x) (1ñieåm) Baøi a/ Chöùng toû laø nghieäm cuûa ña thöùc P(x) 2x2 8x (1ñieåm) b/ Tìm nghieäm cuûa ña thöùc M(x) (x +4)(x -3) (1ñieåm) ÑAÙP AÙN VAØ THANG ÑIEÅM ÑEÀ 5: I.Traéc nghieäm:(3ñ) Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,5ñ Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu II/ TÖÏ LUAÄN (7Ñ) Bài Các trong câu Yếu Đạt Tốt Sắp xếp được đúng đơn thức mỗi nhóm Làm được mức trước Sắp xếp được đúng đơn thức mỗi nhóm Làm được mức trước Sắp xếp được đúng tất cả đơn thức mỗi nhóm Điểm 0,25 0,5 Đặt được phép tính Làm được mức trước Tính đúng tổng các đơn thức Điểm 0,25 Đặt được phép tính Làm được mức trước Tính đúng tích Làm được mức trước Tìm đúng bậc Điểm 0,25 0,5 Đặt được phép tính Làm được mức trước Nhóm được các hạng tử đồng dạng(cách 1)hay sắp xếp đúng thứ tự các hạng tử cùng bậc(cách 2) Làm được mức trước Tính đúng phép tính Điểm 0,25 0,5 Đặt được phép tính Làm được mức trước Nhóm được các hạng tử đồng dạng(cách 1)hay sắp xếp đúng thứ tự các hạng tử cùng bậc(cách 2) Làm được mức trước Tính đúng phép tính Điểm 0,25 0,5 Thế đúng giá trị của biến vào đa thức Làm được mức trước Tính đúng giá trị của đa thức Làm được mức trước Kết luận được nghiệm của đa thức Điểm 0,25 0,75 Cho đa thức bằng Làm được mức trước Tìm được các giá trị của Làm được mức trước Kết luận được nghiệm 0,25 0,75 đTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến