loading
back to top

Khảo sát hàm số bậc 3: Giáo án bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-10 06:46:44 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: các dạng khảo sát hàm số   

154
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Khảo sát hàm số bậc 3: Giáo án bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát hàm số bậc 3: Giáo án bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát hàm số bậc 3: Giáo án bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnCh ng I: NG NG ĐO HÀM KH SÁT VÀ TH HÀM Sươ ỐTi y:ế 13 Bài 5: KH SÁT BI THIÊN VÀ TH HÀM SỦ ỐI. TIÊU:ỤKi th c:ế Bi ng quát kh sát hàm .ế ố Bi các ng th các hàm ba, trùng ph ng, hàm phân th cế ươ ứax bya b' '.Kĩ năng: Bi cách kh sát và th các hàm trong ch ng trình.ế ươ Bi cách tìm giao đi hai th .ế ị Bi cách dùng th hàm bi lu nghi ph ng trình.ế ươThái đ:ộ Rèn luy tính th n, chính xác. duy các toán cách lôgic và hệ ệth ng.ốII. CHU :Ẩ ỊGiáo viên: Giáo án. Hình minh ho .ẽ ạH sinh:ọ SGK, ghi. Ôn các ki th đã kh sát hàm .ở ốIII. HO ĐNG C:Ạ Ọ1. đnh ch cỔ Ki tra sĩ p.ể ớ2. Ki tra bài cũ:ể (3')H. Nh đnh lí tính đn đi u, tr hàm ?ắ ốĐ. 3. Gi ng bài i:ả ớTL Ho đng Giáo viênạ Ho đng sinhạ dungộ10'Ho đng 1: Tìm hi kh sát hàm sạ ố GV cho HS nh cáchắ ạth hi ng trong sự ướ ơđ.ồH1. Nêu cách tìm pộ ậxác đnh hàm ?ị ốH2. Nh đnh lí tínhắ ềđn đi và tr hàmơ ủs ?ốH3. Nh cách tìm ti mắ ệc th hàm ?ậ ốH4. Nêu cách tìm giao đi mểc th các tr toủ ạđ ?ộ Đ1.– 0.ẫ– Bi th trong căn haiể...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnCh ng I: NG NG ĐO HÀM KH SÁT VÀ TH HÀM Sươ ỐTi y:ế 13 Bài 5: KH SÁT BI THIÊN VÀ TH HÀM SỦ ỐI. TIÊU:ỤKi th c:ế Bi ng quát kh sát hàm .ế ố Bi các ng th các hàm ba, trùng ph ng, hàm phân th cế ươ ứax bya b' '.Kĩ năng: Bi cách kh sát và th các hàm trong ch ng trình.ế ươ Bi cách tìm giao đi hai th .ế ị Bi cách dùng th hàm bi lu nghi ph ng trình.ế ươThái đ:ộ Rèn luy tính th n, chính xác. duy các toán cách lôgic và hệ ệth ng.ốII. CHU :Ẩ ỊGiáo viên: Giáo án. Hình minh ho .ẽ ạH sinh:ọ SGK, ghi. Ôn các ki th đã kh sát hàm .ở ốIII. HO ĐNG C:Ạ Ọ1. đnh ch cỔ Ki tra sĩ p.ể ớ2. Ki tra bài cũ:ể (3')H. Nh đnh lí tính đn đi u, tr hàm ?ắ ốĐ. 3. Gi ng bài i:ả ớTL Ho đng Giáo viênạ Ho đng sinhạ dungộ10'Ho đng 1: Tìm hi kh sát hàm sạ ố GV cho HS nh cáchắ ạth hi ng trong sự ướ ơđ.ồH1. Nêu cách tìm pộ ậxác đnh hàm ?ị ốH2. Nh đnh lí tínhắ ềđn đi và tr hàmơ ủs ?ốH3. Nh cách tìm ti mắ ệc th hàm ?ậ ốH4. Nêu cách tìm giao đi mểc th các tr toủ ạđ ?ộ Đ1.– 0.ẫ– Bi th trong căn haiể ậkhông âm.Đ2. HS nh i.ắ ạĐ3. HS nh i.ắ ạĐ4. Tìm giao đi tr cể ụtung: Cho 0, tìm y.– Tìm giao đi tr cể ụhoành: I. KH SÁT HÀMƠ ẢSỐ1. xác đnhậ ị2. bi thiênự ế– Tính y .– Tìm các đi đó yể ạ 0ho yặ không xác đnh.ị– Tìm các gi đc bi vàớ ệti (n có).ệ ế– ng bi thiên.ậ ế– Ghi qu kho ng đnế ơđi và tr hàm .ệ ố3. thồ ị– Tìm to giao đi aạ ủđ th các tr to đ.ồ ộ– Xác đnh tính đi ng aị ủđ th (n có).ồ ế– Xác đnh tính tu hoànị ầ(n có) hàm .ế ố– vào ng bi thiên vàự ế1Gi tích 12ả Tr Sĩ Tùngầ Gi pt: 0, tìm x.ả các xác đnh trên đế ểv .ẽ5'Ho đng 2: Áp ng kh sát và th hàm nh tạ ấ Cho HS nh các đi đãắ ềbi hàm ốy ax b sauđó cho th hi kh sát theoự ảs đ.ơ Các nhóm th lu n, th cả ựhi và trình bày.ệ+ R+ a+ 0: hs đng bi nồ ế+ 0: hs ngh ch bi nị ế+ 0: hs không điổ VD1: Kh sát bi thiênả ếvà th hàm ốy ax b 10'Ho đng 3: Áp ng kh sát và th hàm haiạ ậ Cho HS nh các đi đãắ ềbi hàm sế ố2y ax bx c , sau đó cho th hi kh oự ảsát theo đ.ơ Các nhóm th lu n, th cả ựhi và trình bày.ệ+ R+ 2ax ba 0a VD2: Kh sát bi thiênả ếvà th hàm :ẽ 2y ax bx c (a 0)12'Ho đng 4: ng cạ ốNh nh:ấ ạ– kh sát hàm .ơ ố– Các tính ch hàm đã c.ấ ọCâu i: Kh sát bi nỏ ếthiên và th hàm :ẽ ốa) 24 3y x b) 22 3y x+ 4. BÀI NHÀ:Ậ Ề Đc ti bài "Kh sát bi thiên và th hàm ".ọ ốIV. RÚT KINH NGHI M, SUNG:Ệ Ổ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2Doc24.vnTi y:ế 14 Bài 4: KH SÁT BI THIÊN VÀ TH ỊC HÀM (tt)Ủ ỐI. TIÊU:ỤKi th c:ế Bi ng quát kh sát hàm .ế ố Bi các ng th các hàm ba, trùng ph ng, hàm phân th cế ươ ứax bya b' '.Kĩ năng: Bi cách kh sát và th các hàm trong ch ng trình.ế ươ Bi cách tìm giao đi hai th .ế ị Bi cách dùng th hàm bi lu nghi ph ng trình.ế ươThái đ:ộ Rèn luy tính th n, chính xác. duy các toán cách lôgic và hệ ệth ng.ốII. CHU :Ẩ ỊGiáo viên: Giáo án. Hình minh ho .ẽ ạH sinh:ọ SGK, ghi. Ôn các ki th đã kh sát hàm .ở ốIII. HO ĐNG C:Ạ Ọ1. đnh ch cỔ Ki tra sĩ p.ể ớ2. Ki tra bài cũ:ể (3')H. Nh kh sát hàm ?ắ ốĐ. 3. Gi ng bài i:ả ớTL Ho đng Giáo viênạ Ho đng sinhạ dungộ25'Ho đng 1: Tìm hi kh sát hàm baạ ậ Cho HS th hi tự ượcác theo đ.ướ Các nhóm th hi và trìnhự ệbày.+ R+ 23 6x x 20xx + xylim  xylim + BBT+ –4 21xx + thồ II. KH SÁT SẢ ỐHÁM ĐA TH VÀ HÀMỨPHÂN TH CỨ1. Hàm 2y ax bx cx d (a 0)VD1: Kh sát bi thiênả ếvà th hàm :ẽ ố3 23 4y x 3Gi tích 12ả Tr Sĩ Tùngầ Cho HS th hi tự ượcác theo đ.ướ Các nhóm th hi và trìnhự ệbày.+ R+ 23 1x( ) 0, x+ xylim  xylim + BBT+ 1+ thồ VD2: Kh sát bi thiênả ếvà th hàm :ẽ ố3 23 2y x 10'Ho đng 2: Tìm hi các ng th hàm baạ ậ5'Ho đng 3: ng cạ ốNh nh:ấ ạ– kh sát hàm .ơ ố– Các ng th hàm sạ ốb ba.ậ4Doc24.vnCâu i: Các hàm sauỏ ốthu ng nào?ộ ạa) 3y x b) 3y x c) 3y x d) 3y x Các nhóm th lu và trả ảl iờa) 0, b) 0, 0c) 0, d) 0, 04. BÀI NHÀ:Ậ Ề Bài SGK. Đc ti bài "Kh sát bi thiên và th hàm ".ọ ốIV. RÚT KINH NGHI M, SUNG:Ệ Ổ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5Gi tích 12ả Tr Sĩ TùngầTi y:ế 15 Bài 4: KH SÁT BI THIÊN VÀ TH ỊC HÀM (tt)Ủ ỐI. TIÊU:ỤKi th c:ế Bi ng quát kh sát hàm .ế ố Bi các ng th các hàm ba, trùng ph ng, hàm phân th cế ươ ứax bya b' '.Kĩ năng: Bi cách kh sát và th các hàm trong ch ng trình.ế ươ Bi cách tìm giao đi hai th .ế ị Bi cách dùng th hàm bi lu nghi ph ng trình.ế ươThái đ:ộ Rèn luy tính th n, chính xác. duy các toán cách lôgic và hệ ệth ng.ốII. CHU :Ẩ ỊGiáo viên: Giáo án. Hình minh ho .ẽ ạH sinh:ọ SGK, ghi. Ôn các ki th đã kh sát hàm .ở ốIII. HO ĐNG C:Ạ Ọ1. đnh ch cỔ Ki tra sĩ p.ể ớ2. Ki tra bài cũ:ể (3')H. Nh kh sát hàm ?ắ ốĐ. 3. Gi ng bài i:ả ớTL Ho đng Giáo viênạ Ho đng sinhạ dungộ25'Ho đng 1: Tìm hi kh sát hàm baạ ậ Cho HS th hi tự ượcác theo đ.ướ Các nhóm th hi và trìnhự ệbày.+ R+ 24 1x x( ) 110xxx + xylim  xylim + BBT+ thồ –3 33xx  Hàm đã cho là hàm số II. KH SÁT SẢ ỐHÁM ĐA TH VÀ HÀMỨPHÂN TH CỨ2. Hàm 2y ax bx c (a 0)VD1: Kh sát bi thiênả ếvà th hàm :ẽ ố4 22 3y x 6Doc24.vnch th nh tr tungồ ụlàm tr đi ng.ụ ứ Cho HS th hi tự ượcác theo đ.ướ Các nhóm th hi và trìnhự ệbày.+ R+ 22 1x x( ) 0+ xylim  xylim + BBT+ thồ 32 1Đ th nh tr tung làmồ ụtr đi ng.ụ VD2: Kh sát bi thiênả ếvà th hàm :ẽ ố4232 2xy x 10'Ho đng 2: Tìm hi các ng th hàm trùng ph ngạ ươ5'Ho đng 3: ng cạ ốNh nh:ấ ạ– kh sát hàm .ơ ố– Các ng th hàm sạ ốb trùng ph ng.ậ ươCâu i: Các hàm sauỏ ốthu ng nào?ộ ạa) 2y b) 2y x c)4 2y x d) 2y Các nhóm th lu và trả ảl iờ4. BÀI NHÀ:Ậ Ề Bài SGK. Đc ti bài "Kh sát bi thiên và th hàm ".ọ ố7Gi tích 12ả Tr Sĩ TùngầIV. RÚT KINH NGHI M, SUNG:Ệ Ổ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8Doc24.vnTi y:ế 16 Bài 4: KH SÁT BI THIÊN VÀ TH ỊC HÀM (tt)Ủ ỐI. TIÊU:ỤKi th c:ế Bi ng quát kh sát hàm .ế ố Bi các ng th các hàm ba, trùng ph ng, hàm phân th cế ươ ứax bya b' '.Kĩ năng: Bi cách kh sát và th các hàm trong ch ng trình.ế ươ Bi cách tìm giao đi hai th .ế ị Bi cách dùng th hàm bi lu nghi ph ng trình.ế ươThái đ:ộ Rèn luy tính th n, chính xác. duy các toán cách lôgic và hệ ệth ng.ốII. CHU :Ẩ ỊGiáo viên: Giáo án. Hình minh ho .ẽ ạH sinh:ọ SGK, ghi. Ôn các ki th đã kh sát hàm .ở ốIII. HO ĐNG C:Ạ Ọ1. đnh ch cỔ Ki tra sĩ p.ể ớ2. Ki tra bài cũ:ể (3')H. Nh kh sát hàm ?ắ ốĐ. 3. Gi ng bài i:ả ớTL Ho đng Giáo viênạ Ho đng sinhạ dungộ25'Ho đng 1: Tìm hi kh sát hàm nh bi nạ ế Cho HS th hi tự ượcác theo đ.ướ Các nhóm th hi và trìnhự ệbày.+ {–1}+ 231x( ) 0, –1+ TCĐ: –1 TCN: –1+ BBT+ thồ Giao đi hai ti nể ậlà tâm đi ng th .ố II. KH SÁT SẢ ỐHÁM ĐA TH VÀ HÀMỨPHÂN TH CỨ3. Hàm ốax bycx d (c 0, ad bc 0)VD1: Kh sát bi thiênả ếvà th hàm :ẽ ố21xyx 9Gi tích 12ả Tr Sĩ Tùngầ Cho HS th hi tự ượcác theo đ.ướ Các nhóm th hi và trìnhự ệbày.+ 12   + 252 1x( ) 0, 12+ TCĐ: 12 TCN: 12+ BBT+ thồ –2 2Đ th nh giao đi 2ồ ủti làm tâm đi ng.ệ VD2: Kh sát bi thiênả ếvà th hàm :ẽ ố22 1xyx10'Ho đng 2: Tìm hi các ng th hàm nh bi nạ ế5'Ho đng 3: ng cạ ốNh nh:ấ ạ– kh sát hàm .ơ ố– Các ng th hàm sạ ốnh bi n.ấ ế100ad bc xy0ad bc xyTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến