loading
back to top

khảo sát Giáo viên Sinh Vĩnh Phúc 2016-2017

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-07-08 18:15:23 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: khảo sát Giáo viên Sinh Vĩnh Phúc 2016-2017   

84
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. khảo sát Giáo viên Sinh Vĩnh Phúc 2016-2017

khảo sát Giáo viên Sinh Vĩnh Phúc 2016-2017

khảo sát Giáo viên Sinh Vĩnh Phúc 2016-2017
Tóm tắt nội dung
GD ĐT VĨNH PHÚCỞ KI TRA CH NG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊNỂ ƯỢNĂM 2016-2017Ọ MÔN SINH CỌ THCSẤTh gian làm bàiờ 180 phút, không th gian giao để ềCâu 1,5 đi mể )a) Ru non ng có nh th nào phù ch năng nó?ộ ườ ủb) Trong quá trình tiêu hóa th ăn ng i, sao th ăn dày chuy xu ng ru tứ ườ ượ ộnon ng ng nh Cho bi nghĩa sinh hi ng này.ừ ượ ượCâu 1,0 đi mể a) êu các cách phát tán qu và cây kín.ủ ạb) Trình bày đi qu và phù iặ cách phát tán nó .Câu 1,0 đi mể )Trình bày đi hình thái chim câu thích nghi ng bay n.ặ ượCâu 1,0 đi mể Trình bày đi ki các sinh tr thành qu xã sinh t. ng các loài trong iề ượ ỗqu xã sinh th hi thông qua nh ng ch nào?ầ ượ ốCâu 1,0 đi mể )a) lúa 2nỞ 24, khi quan sát bào kính hi vi th có 12 nhi th iộ ướ ỗnhi th hai crễ matit dính nhau tâm ng. Bi quá trình phân bào di ra bìnhớ ễth ng.ườ- bào trên đang kì nào quá trình phân bào?ủ- Khi bào này thúc phân bào thì bào con thu có bao nhiêu nhi th ?ế ượ ểb) Gi mả loài sinh có 2nộ 6. Xét th bi loài này, nhi th sộ ốI có nhi th đo n; nhi th II...
Nội dung tài liệu
GD ĐT VĨNH PHÚCỞ KI TRA CH NG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊNỂ ƯỢNĂM 2016-2017Ọ MÔN SINH CỌ THCSẤTh gian làm bàiờ 180 phút, không th gian giao để ềCâu 1,5 đi mể )a) Ru non ng có nh th nào phù ch năng nó?ộ ườ ủb) Trong quá trình tiêu hóa th ăn ng i, sao th ăn dày chuy xu ng ru tứ ườ ượ ộnon ng ng nh Cho bi nghĩa sinh hi ng này.ừ ượ ượCâu 1,0 đi mể a) êu các cách phát tán qu và cây kín.ủ ạb) Trình bày đi qu và phù iặ cách phát tán nó .Câu 1,0 đi mể )Trình bày đi hình thái chim câu thích nghi ng bay n.ặ ượCâu 1,0 đi mể Trình bày đi ki các sinh tr thành qu xã sinh t. ng các loài trong iề ượ ỗqu xã sinh th hi thông qua nh ng ch nào?ầ ượ ốCâu 1,0 đi mể )a) lúa 2nỞ 24, khi quan sát bào kính hi vi th có 12 nhi th iộ ướ ỗnhi th hai crễ matit dính nhau tâm ng. Bi quá trình phân bào di ra bìnhớ ễth ng.ườ- bào trên đang kì nào quá trình phân bào?ủ- Khi bào này thúc phân bào thì bào con thu có bao nhiêu nhi th ?ế ượ ểb) Gi mả loài sinh có 2nộ 6. Xét th bi loài này, nhi th sộ ốI có nhi th đo n; nhi th II có nhi th đo n;ộ nhi th III có nhi th đo n. Cá th này gi phân bình th ng,ở ườkhông raả trao chéo.ổ- Xác nh lo giao đa ra.ị ượ ạ- Xác nh giao mang ba nhi th bi trong các giao bi n.ị ếCâu 1,5 đi mể )Lai dòng cây hoa thu ch ng dòng cây hoa tr ng thu ch ng thu hàng nghìn tỏ ượ ạF1 Khi gieo cấ này cho thành cây thì th xu hi vài cây hoa tr ngạ còn là câyạhoa đỏ Bi ng tính tr ng màu hoa do gen qui nh và trúc nhi th không thayế ểđ trong gi phân. ảa) Bi lu và ra gi thuy gi thích qu thu c.ệ ượb) Làm th nào ch ng minh gi thuy đã nêu là đúng?ế ếCâu 1,0 đi mể ). Trình bày các ADN tái p. Sau khi ADN tái vào bào nh n,ướ ậADN tái ho ng nh th nào trong tr ng bào nh là bào ng ườ và bàoếnh làậ bào vi khu n?ế ẩCâu (1,0 đi m)ểa) Trình bày nh ng khó khăn khi nghiên di truy ng i.ữ ườb) Khi nghiên sinh đôi th chúng có cùng gi tính, cùng nhóm máu thì có thứ ểk lu chúng là sinh đôi cùng tr ng hay không? Gi thích.ế ảCâu (1,0 đi m)ểGen có 2025 liên hiế ro. Trên ch th nh gen có Xạ ủ1 T1 125; G1 A1 175. a) Xác nh nuị êô tit ng lo gen M.ừ ủb) Xác nh chi dài và chu kì xo gen M.ị ủ-------------- --------------ẾThí sinh không ng tài li u.ượ Cán coi thi không gi thích gì thêm.ộ ảhttp://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 CHÍNH TH CỀ ỨH và tên thí sinh: …………………………………………..S báo danh: ……………ọ ốS GD& ĐT VĨNH PHÚCỞ KI TRA CH NG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊNỂ ƯỢNĂM 2016-2017ỌH NG CH MÔN SINH THCSƯỚ ỌCâu dungộ Đi mể1(1,5 đ) a) ru non phù ch năng:ấ ứ- Ru non là đo dài nh ng tiêu hóa (2,8-3m) làm tăng di tích bệ ềm ru non…..ặ ộ…. ...........................................................................................................- ru non có các enzim giúp tiêu hóa các lo th ăn thành các ch tỞ ấdinh ng………………………………………………………………………….ưỡ- niêm ru có nhi vô các lông ru và lông nhớ ỏ làm cho di tích bên trong ru non tăng lên tệ ấl n……………………...ớ- Có th ng mao ch máu và ch ch huy dày phân ngệ ừlông ru tộ………………………………………………………………………………… 0,25 0,25 0,25 0,25 b) Th ăn chuy xu ng ru non ng vì: th ăn dày ng mứ ượ ấđ aủ xit HCl kích thích đóng môn vở cách nh pộ ịnhàng ………………… ....- nghĩa: dàng trung hòa tính axit, có th gian tuy y, tuy ru tễ ộti enzim giúp tiêu hóa tri th ăn và th các ch dinhế ấd ng………………ưỡ 0,25 0,25 2(1 đ) a)- Các cách phát tán qu và t: phát tán nh gió, nh ng t, phát tán, ngoàiả ựra qu và còn phát tán nh c, conả ượ ướng i……………………………...ườ 0,25 b) đi qu và phù các ki phát tán:ặ ể- Phát tán nh gió: nh có túm lông ho có cánh, kh iờ ỏqu ………..ả- Phát tán nh ng t: và qu có gai móc ho có ch dính ho là th cờ ứăn ng t………………………………………….ủ ậ……………………………..- phát tán: khi chín và ra kh iả ỏqu ………………………..ả 0,25 0,25 0,25 3(1,0 đ) đi hình thái chim câu thích nghi ng bay n:ặ ượ- Thân hình thoi làm gi không khí khi bay………………………….ả ả…..- Chi tr (cánh) có tác ng qu gió khi bay, không khí khi cánh; chi ướ ạsau có ngón tr c, ngón sau giúp chim bám ch vào cành khi ướ ạcánh……………- Có lông vũ ph th giúp gi nhi t, làm gi tr ng ng ượ ơth ……...ể- ng, không có răng giúp làm gi tr ng ng ượ ơth ……………………..ể 0,25 0,25 0,25 0,25 4(1,0 đ) Đi ki tr thành qu xã: ph có nhi loài sinh khác nhau, cácả ậloài ph có cùng không gian, th gian ng và có quan bó nhauả ớnh th th ngư ốnh ....................................................................................................ấ* ng loài trong qu xã th hi thông qua các ch :ố ượ ượ ố- đa ng: phong phú ng loài trong qu nộ ượ ầxã............................. 0,25 0,25 0,25 0,25 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77- nhi u: cá th ng loài trong qu nộ ầxã..............................................- th ng p: đi loài trong ng đi quanộ ườ ểsát.......5( đ) a) bào có th đang giai đo phân bào: kì cu gi phân ho kì u, kìế ầgi gi phân II…………………………………………………………………..ữ ả- ng nhi th trong bào con thu là: 12 ượ ượ nhi thễ ểđ n......ơ 0,25 0,25 b) lo giao đa ra là: 2ố ượ lo iạ………………………………….- giao mang ba nhi th bi trong các giao bi nỉ ếlà: 1/7…………………………………………………………………………………. 0,25 0,25 6( 1,5 đ) a) Bi lu n:ệ ậ- Tính tr ng do gen qui nhạ Pt/c F1 có hàng nghìn cây hoa ch vàiỏ ộcây hoa tr ng hoa là tr so hoa tr ng. Qui c: hoa a- hoaỏ ướ ỏtr ngắ……………………………………………………………………………………..- Pt/c hoa hoa tr ng F1 thu vài cây hoa tr ng ượ cây hoa tr ngắxu hi do bi nấ ế………………………………………………………………* Gi thuy xu hi cây hoa tr ng:ả ắ- Do bi gen trong gi phân cây hoa ....ả ỏ………………………...- Do bi ch th nhi (2n-1)ộ cây hoa thu ch ng khi gi mỏ ảphân có nhi th ch gen không phân li giao không ch aặ ứgen (giao n-1), giao này giao thành 0a (2n-1)ử ửbi hi tính tr ng hoa tr ng.................................ể ắ……………………………............... 0,25 0,25 0,25 0,25 b) Ch ng minh gi thuy t: Làm tiêu bào xôma cây hoa tr ngả Fở1 vàquan sát trên kính hi vi.ể- các nhi th không có thay hình ng và ng ượ dođ bi gen ……………………………………ộ ..…………………………………….- quan sát th nhi th nào đó thi đi chi dođ bi ch th (2n-1)ộ ộ………………………………………………………… 0,25 0,25 7( đ) Các ADN tái p:ướ ợ- Tách ADN bào cho và ADN th truy vi khu ho virutừ ặ………… .....- và ADN bào cho vào th truy nh ng đi xác nh nhắ ờenzim gi và enzim nên ADN tái pắ ợ……………………………..Ho ng ADN tái trong bào nh n:ạ ậ- bào ng t: ADN tái vào nhi th bào nh n,Ở ượ ậnhân đôi và truy qua các th nh ch phân bào và ng prôtêin doề ợgen đó mãhóa………………………………………………………………………………- bào vi khu n: ADN tái nhi th bàoỞ ếch nh ng có kh năng nhân đôi và ng prôtêin do gen quiấ ợđ nh……….........ị 0,25 0,25 0,25 0,25 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp778( đ) a) Nh ng khó khăn khi nghiên di truy ng i:ữ ườ- Ng sinh mu n, ítườ ẻcon……………………………………………………- Vì lí do xã i: không th áp ng các ph ng pháp lai và gây tạ ươ ộbi ng iế ườ…………………………………………………………………………….. 0,25 0,25 b)- Không th lu hai tr sinh đôi có cùng gi tính, cùng nhóm máu là sinhể ớđôi cùng tr ngứ…………………………………………………………………………- Gi thích: Tr sinh đôi cùng tr ng có cùng ki gen nên có nhi đi mả ểgi ng nhau. Do y, ch vào gi tính và nhóm máu thì ch số ởđ xác nh hai tr đó là sinh đôi cùngể ẻtr ng.........................................ứ ....... ........... 0,25 0,25 9(1 đ) a) nuclố êô tit ng lo gen là:ừ ủ- (X1 T1 (G1 A1 125 175 (X1 +G1 (T1 A1 300 300 (1) Màtheo ra ta có: 2A +ề 3G 2025 (2)……… .. ………… ................. ………………..- (1) và (2) 225; 525 ………………………………… .. …. 0,25 0,25 b) Chi dài gen: Lề ủgen (225+525) 3,4 2550 (A 0)…………………… .... …..- chu kì xo gen: 2550ố 34 75 (chu kì) ……… .………………… ..... .Thí sinh làm cách khác đúng cho đi đaẫ 0,250,25--- ---ếhttp://violet.vn/nguyenthienhuongvp77

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến