loading
back to top

Hướng dẫn giải các dạng toán lớp 5

Chia sẻ: soanvanmau | Ngày: 2016-09-09 19:48:27 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập toán lớp 5   

404
Lượt xem
6
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Hướng dẫn giải các dạng toán lớp 5

Hướng dẫn giải các dạng toán lớp 5

Hướng dẫn giải các dạng toán lớp 5Loading...

Tóm tắt nội dung
C¸c d¹ng to¸n líp 5HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LỚP 5**** DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG :Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số lẽ có chữ số?Số lẽ có chữ số là từ 101 đến 999 Vậy TBC các số lẽ đó là: (101+ 999) 550 Bài 2: Tìm TBC các số chẵn có chữ số?Số chẵn có chữ số là từ 10 đến 98. Vậy TBC các số chẵn đó là: (10 +98) 54 Bài 3: Tìm TBC các số lẽ nhỏ hơn 2012? Các số lẽ đó là từ 1; 3; 5; 7;….. đến 2011. Vậy TBC các số lẽ là: (2011+1): 2= 1006 Bài 4: Tìm TBC tất cả các số tự nhiên liên tiếp từ 1; 2; đến 2013?TBC là: (2013 1007 Bài 5; Một lớp học có 30 HS có tuổi trung bình là 10. Nếu tính thêm cả cô giáo thì tuổi TB của cô và 30 HS là 11. Tính tuổi của cô?Tổng số tuổi của 30 HS là 30 10 300 Tổng tuổi của cô và 30 HS là: 31 11 341 Tuổi cô giáo là 341 300 41 Bài 6: Biết TBC của số là 185 và số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm số đó? *** Tổng số đó là 185 370 Số bé là: (370 24 2= 173 Số lớn là: 370 173 197 Doc24.vnC¸c d¹ng to¸n líp 5DẠNG TOÁN TÌM SỐ TỰ NHIÊNBài Tìm số lẽ liên tiếp có tổng là...
Nội dung tài liệu
C¸c d¹ng to¸n líp 5HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LỚP 5**** DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG :Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số lẽ có chữ số?Số lẽ có chữ số là từ 101 đến 999 Vậy TBC các số lẽ đó là: (101+ 999) 550 Bài 2: Tìm TBC các số chẵn có chữ số?Số chẵn có chữ số là từ 10 đến 98. Vậy TBC các số chẵn đó là: (10 +98) 54 Bài 3: Tìm TBC các số lẽ nhỏ hơn 2012? Các số lẽ đó là từ 1; 3; 5; 7;….. đến 2011. Vậy TBC các số lẽ là: (2011+1): 2= 1006 Bài 4: Tìm TBC tất cả các số tự nhiên liên tiếp từ 1; 2; đến 2013?TBC là: (2013 1007 Bài 5; Một lớp học có 30 HS có tuổi trung bình là 10. Nếu tính thêm cả cô giáo thì tuổi TB của cô và 30 HS là 11. Tính tuổi của cô?Tổng số tuổi của 30 HS là 30 10 300 Tổng tuổi của cô và 30 HS là: 31 11 341 Tuổi cô giáo là 341 300 41 Bài 6: Biết TBC của số là 185 và số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm số đó? *** Tổng số đó là 185 370 Số bé là: (370 24 2= 173 Số lớn là: 370 173 197 Doc24.vnC¸c d¹ng to¸n líp 5DẠNG TOÁN TÌM SỐ TỰ NHIÊNBài Tìm số lẽ liên tiếp có tổng là 1444? Số bé là 1444 721 Số lớn là 721 723Bài Tìm số tự nhiên liên tiếp có tổng là 215?Số bé là (215 1) 107 Số lớn là 215 107 108 Bài 3: Tìm số tự nhiên A; Biết lớn hơn TBC của và các số 38; 42; 67 là đơn vị?TBC của số là (38 42 67 9) 52 Vậy là 52 61 Bài Tìm số tự nhiên B; Biết LỚN hơn TBC của và các số 98; 125 là 19 đơn vị *** TBC của số là (98 125 19 121 Vậy là 121 19 140Bài Tìm số tự nhiên C; biết BÉ hơn TBC của và các số 68; 72; 99 là 14 đơn vị ?TBC của số là [(68 72 99) 14] 75 Vậy là 75 14 61 Bài Tìm số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là dư 41 và tổng của hai số đó là 425? Ta có số bé bằng phần; số lớn phần số thương Tổng số phần Số bé (Tổng số dư) số phần Số bé là (425 41) 96- Số lớn Số bé Thương số dư Số lớn là 96 41 329Bài Tìm số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là dư và hiệu của hai số đó là 57 Ta có số bé bằng phần; số lớn phần số thương Hiệu số phần -1 Số bé (Hiệu số dư) số phần Số bé là (57 9) 48- Số lớn Số bé Thương số dư Số lớn là 48 105Doc24.vnC¸c d¹ng to¸n líp 5Bài 8: Tìm số biết thương của chúng bằng hiệu của chúng và bằng 1,25? Đổi số thương ra phân số thập phân rút gọn tối giản. Đổi 1,25 100125 45 Vậy số bé phần, số lớn phần Toán hiệu tỉ Hiệu số phần Số lớn (Hiệu hiệu số phần) phần số lớn Số lớn (1,25 1) 6,25 Số bé Số lớn hiệu Số bé 6,25 1,25 Bài Tìm số có tổng của chúng bằng 280 và thương chúng là 0,6? Đổi số thương ra phân số thập phân, rút gọn tối giản Đổi 0,6 106 53 Vậy số bé phần, số lớn phần Toán tổng tỉ Tổng số phần Số lớn ổng tổng số phần) phần số lớn Số lớn (280 8) 175 Số bé Tổng số lớn Số bé 280 175 105Bài 10 Tìm hai số tự nhiên có tổng là 2013 và giữa chúng có 20 số tự nhiên khác?- Hiệu của số đó là 20 21- Số lớn (2013 21) 1017- Số bé 2013 1017 996 Bài 11 Tìm hai số có tổng bằng 2011 và giữa chúng có tất cả số chẵn?- Hiệu của số đó là 19- Số lớn (2011 19) 1015- Số bé 2011 1015 996Bài 12: Tìm hai số có tổng bằng 2009 và giữa chúng có tất cả số lẻ?- Hiệu của số đó là 11- Số lớn (2009 11) 1010- Số bé 2009 1010 999Bài 13 Tìm hai số chẵn có tổng bằng 210 và giữa chúng có 18 số chẵn khác?- Hiệu của số đó là 18 38- Số lớn (210 38) 124- Số bé 210 124 86Doc24.vnC¸c d¹ng to¸n líp 5Bài 14 Tìm hai số lẻ có tổng bằng 474 và giữa chúng có tất cả 37 số lẻ khác?- Hiệu của số đó là 37 76- Số lớn (474 76) 275- Số bé 474 275 199Bài 15 Tìm một phân số có mẫu số hơn tử số 52 đơn vị và bằng phân số 8551- Đổi rút gọn 8551 53 (giải theo toán hiệu tỉ Tử số phần mẫu số phần)- Tử số là 52 (5 3) 78- Mẫu là 52 -3 130Bài 16 Tìm một phân số có tổng tử số và mẫu số là 224 đơn vị và bằng phân số10075- Đổi rút gọn 10075 43 (giải theo toán tổng tỉ Tử số phần mẫu số phần)- Tử số là 52 (4 3) 96- Mẫu là 224 96 128 Bài 17 Tổng của số là 504. Nếu lấy số thứ nhất nhân với 4, số thứ hai nhân thìtích của chúng bằng nhau. Tìm số đó? Ta lấy số nhân thứ nhất làm tử và lấy số nhân thứ hai làm mẫu -Ta có số thứ hai =54 số thứ nhất Giải theo toán tổng tỉ Nếu biết hiệu là hiệu tỉ .- Số thứ nhất là 504 (5 4) 280- Số thứ hai là 504 280 224Bài 18 Tổng của số là 1008. Nếu lấy số thứ nhất nhân với 31 số thứ hai nhân51 thì tích của chúng bằng nhau. Tìm số đó? Ta lấy mẫu số nhân thứ nhất làm tử và lấy mẫu số nhân thứ hai làm mẫu Doc24.vnC¸c d¹ng to¸n líp 5-Ta có số thứ nhất =53 số thứ hai Giải theo toán tổng tỉ Số thứ nhất là 1008 (5 3) 378- Số thứ hai là 1008 378 630Bài 19 Tìm hai số tự nhiên biết hiệu của chúng là 68. Nếu lấy số thứ nhất chia cho 41 số thứ hai chia 51 thì kết quả của chúng bằng nhau Ta lấy mẫu số nhân thứ hai làm tử và lấy mẫu số nhân thứ nhất làm mẫu -Ta có số thứ nhất =45 số thứ hai Giải theo toán hiệu tỉ Số thứ nhất là 68 (5 4) 340- Số thứ hai là 340 68 272Bài 20 Nếu giảm độ dài cạnh của một hình vuông đi 10 thì diện tích của hình đó giảm đi bao nhiêu phần trăm? giảm thì lấy 100 trừ đi số cho giảm )- Diện tích giảm là 100% 90% 90% giảm thì 100 đứng trước )= 0,9 0,9 0,19 100 19% Bài 21 Nếu tăng độ dài cạnh của một hình vuông thêm 10 thì diện tích của hình đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm? Tăng thì lấy 100 trừ cộng số cho tăng) Diện tích tăng là 110% 110% 100% Tăng thì 100 đứng sau 1,1 1,1 0,21 100 21%Bài 22 Nếu giảm số đi 20 của nó thì ta được số N. Hỏi phải tăng số thêm bao nhiêu phần trăm để được số M? Ta gọi số là a; số là thì 80% (số giảm 20% còn 80%) Ta có 80 20 Vậy 80% 40 0,2 100 100 25% Doc24.vnC¸c d¹ng to¸n líp Số phải tăng thêm 25% của nó để được MBài 23 Nếu giảm số đi 37,5 của nó thì ta được số D. Hỏi phải tăng số thêm bao nhiêu phần trăm để được số C? Ta có (100% 37,5 %) 62,5%Vậy 62,5% =D 160100 100160 1,6 100 160 Số phải tăng thêm là 160% 100% 60%Bài 24 Nếu tăng số thêm 60 của nó thì ta được số B. Hỏi phải giảm số thêm bao nhiêu phần trăm để được số A? Ta có B= x(100% 60%) 160%Vậy 160% 100160 160100 0,625 100 62,5 Số phải giảm đi 100 62,5 37,5%Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến