loading
back to top

Hạnh phúc của một tang gia

Chia sẻ: nayngoc810@gmail.com | Ngày: 2016-11-30 03:35:07 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Hạnh phúc của một tang gia   

137
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Hạnh phúc của một tang gia

Hạnh phúc của một tang gia

Hạnh phúc của một tang giaLoading...

Tóm tắt nội dung

NH PHÚC TANG GIAẠ Ủ(Bài ôn thi cu cùng nha,AD chúc các mem thi t)ố ốNgh thu trào phúng trong tác ph nh phúc tang gia”ệ ộ­­­>Vũ Tr ng Ph ng đc tôn vinh là ông vua phóng đt c” và tác ph ông đc ví nh qu bom ném vào cái xã lăng, tr Vi ượ ượ ệNam nh ng năm đu th XX. Tiêu bi cho ngh thu trào ng, châm bi sâu cay ông có th đn ti thuy đ” cu ti thuy mà ỗch ng truy sinh đng, o, nh bén nh thiên phóng Đo trích nh phúc tang gia” thu ch ng XV tác ph “S đ”) là ươ ươ ỏđo trích tiêu bi cho ngh thu trào phúng Vũ Tr ng Ph ng trong tác ph nàyạ ẩ“ Ngh thu trào phúng” là ngh thu ti ng mang nghĩa kích, lên án, ch tr ch xa đi ng Ti ng ch xu hi khi phát ườ ượ ườ ệhi ra nh ng mâu thu trái nhiên phóng đi lên gây i. Trong đo trích, ngh thu trào phúng đc th hi qua cách xây ng mâu thu ườ ượ ẫtrào phúng, tình hu ng trào phúng, mô chân dung trào phúng, nh trào phúng và gi ng đi u, ngôn tố ừMâu thu trào phúng đc th hi tr nhan ch đng ngh ch lí nh phúc tang gia”. “H nh phúc” là tr ng thái th mãn, tho mái ượ ướ ềtinh...

Nội dung tài liệu

NH PHÚC TANG GIAẠ Ủ(Bài ôn thi cu cùng nha,AD chúc các mem thi t)ố ốNgh thu trào phúng trong tác ph nh phúc tang gia”ệ ộ­­­>Vũ Tr ng Ph ng đc tôn vinh là ông vua phóng đt c” và tác ph ông đc ví nh qu bom ném vào cái xã lăng, tr Vi ượ ượ ệNam nh ng năm đu th XX. Tiêu bi cho ngh thu trào ng, châm bi sâu cay ông có th đn ti thuy đ” cu ti thuy mà ỗch ng truy sinh đng, o, nh bén nh thiên phóng Đo trích nh phúc tang gia” thu ch ng XV tác ph “S đ”) là ươ ươ ỏđo trích tiêu bi cho ngh thu trào phúng Vũ Tr ng Ph ng trong tác ph nàyạ ẩ“ Ngh thu trào phúng” là ngh thu ti ng mang nghĩa kích, lên án, ch tr ch xa đi ng Ti ng ch xu hi khi phát ườ ượ ườ ệhi ra nh ng mâu thu trái nhiên phóng đi lên gây i. Trong đo trích, ngh thu trào phúng đc th hi qua cách xây ng mâu thu ườ ượ ẫtrào phúng, tình hu ng trào phúng, mô chân dung trào phúng, nh trào phúng và gi ng đi u, ngôn tố ừMâu thu trào phúng đc th hi tr nhan ch đng ngh ch lí nh phúc tang gia”. “H nh phúc” là tr ng thái th mãn, tho mái ượ ướ ềtinh th khi đc đáp ng nhu nào đó trong cu ng. Tang gia” là gia đình có tang, có ng thân đi, nghĩa là có mát ng i. Theo Vũ ượ ườ ườTr ng Ph ng, tang gia tuy có mát ng song bù nó đem nhi ti và danh ti ng. Cách lí gi này là hé ườ ềm ch ng th ng trong xã i: ch quan tâm đn danh mà ch đo lí tình nghĩa. Không ng nhan đ, mâu thu trào phúng ượ ẽđc tri khai trong toàn ch ng truy và đc tăng đ, phóng đi ni nh phúc. Ban đu là ni nh phúc các thành viên trong gia ượ ươ ượ ủđình, sau đó là nh phúc đc tràn ra ngoài xã i. Cái ch ban phát ni nh phúc cho các thành viên trong và ngoài gia đình.ạ ượ ảTình hu ng trào phúng đc ch là tình hu ng đo đc: tác gi dùng cái ch ng thân làm phép th sáng đo hi trong gia đình, dùng ượ ườ ếcái ch đng lo làm phép th sáng tình ng và tính ng i. tri khai tình hu ng, Vũ Tr ng Ph ng đã và miêu nh ng tâm tr ng, hành vi, ườ ườ ạcách ng thái hoàn toàn trái chu đo thông th ng. Đó là tang gia song không ai nghĩ đn ng ch và vi báo hi u. ng đu có ườ ườ ườ ềm quan tâm riêng nh ng đu ng đn hai ch danh thu đc cái ch y. Đó là tang gia song không ai đau bu n, th ng ti c. có đau bu n, ướ ượ ươ ồth ng ti cũng ch là cái là màn ch đc ng lên che đy nh ng nhu u, đ, toan tính. sau là ni vui th ng iươ ượ ườthân trong gia đình và nh ng ng ngoài gia đình. Ni vui khi đám tang có xu ng tr thành đám ng ng, náo nhi t.ữ ườ ướ ệTrong ngh thu bi a, ch đôi ba nét, ng sĩ tóm đc th thái đi ng trào phúng, đc mâu thu n, ph bày đc ch ườ ượ ượ ượ ượ ủcon ng xa ti ng đy ch trí tu có công phá n. các chân dung bi hi lên ngòi bút nh có th Vũ Tr ng ườ ườ ượ ướ ọPh ng.ụĐó là ng con trai ng ch t.V trí này, trách nhi ông là lo ma chay cha mình cho chu nh ng nh ng hành đng th ôngụ ườ ủl hoàn toàn trái ng c. Ông dài, hút thu phi và màng theo khói thu c. Ông nghĩ đn vi ch cho cô con gái Tuy nh ng đùn đy vi ượ ướ ệc xin cho Cái danh mà ông và tô là gia th gia đình p, gia phong, danh gia ng c. Vì th ông đã ra già dù ch đn 60 đướ ướ ểđc là ”. Ông sàng mùa hè áo bông, tr nh ti xe ch ng minh mình m; luôn ng ch ng mình già u. Nghĩ ượ ếđn cái ch mình, ông sung ng đn đê mê nên đã nh nghi màng đn cái lúc xô gai, kh ch ng y, ho kh cế ướ ạv khóc u, cho thiên ph ch tr Úi kìa, con giai nh đã già đn th kia kìa!” và khen cái đám ma nh th cái nh th ”… lòng ủng con tr nh khúc vô tr cái ch ng cha. Vai trò và tình đa con trong ông đã ch ông ch nghĩ đn cái mà thôi!ườ ướ ườ ậÔng Văn Minh là đa cháu đích tôn, là nhà cách xã i” danh giá thì sung ng đnh vì Th là nay mà đi, cái chúc th kia đi vào th kì th hànhứ ướ ựch không còn là lí thuy vi vông a”. hành đng ông đu đi trách nhi và tình ng cháu. Ông lu đn ch ng ki ườ ếcái ch ông đm tính pháp lí chúc th Ông còn nghĩ đn cách đi Xuân Tóc mà th ch là tìm cách mi ng vì Xuân Tóc ỏbi nh ng bí tày đình ông. Ông quan ni bôi nh danh ng thân trong gia đình là nh và làm ch ng thân trong gia đình là ườ ườ ớcái n. tr cái to y, ông đã dùng nh phúc trăm năm cô em gái lá ng cành vàng tr cho vô c. ông mâu thu ẫgi cái bên ngoài là “đăm đăm chiêu chiêu” cái lo ng th trang nhà có tang cái bên trong là vi nghĩ cách đi ng đã ườmang đn cái to” cho gia đình.ế ơCô Tuy t, cô cháu gái gi gìn ch trinh, ch ng đc a. cô ph ng ph bu lãng vì nh nhung nhân tình ch không ph xót ượ ảth ng ông i. Đám tang mang đn ni nh phúc cho cô vì cô đc ph Ngây th ch ng ph giá ch đánh ch trinh. ươ ượ ộph kín làm cho các ông tai to ng đng th còn nh ng khi nghe ti ng kèn Xuân ai oán, não nùng”ụ ữC tú Tân thì “c điên ng lên vì đã sang cái máy nh mà mãi không đc dùng đn”. Ông ch là tr tài đo di n, ch nh ườ ượ ảtrong đám tang. ra là tài ch nh, nh ng chi máy nh đc chu lâu nay có dung đn. và nh ượ ảlên nh ng ngôi khác nhau ch nh nh ng kho nh khác nhau. đo di ng đu, cong ng, khóc đóng ch xót th ng cho đúng ườ ươkhông khí đám tangÔng Phán ng là con ng. Ông sung ng vì không ng ràng giá tr đôi ng vô hình trên đu ông đn nh th ’, nó có giá đn ướ ươ ếvài nghìn đòng” Đông ng. Ông trù tính ngay cu doanh th ng Xuân Tóc nhân cái lên. Là di viên đi tài, ông Phán đã hoàn ươ ươ ạthành xu màn ch ra khóc th ng. Trong đám tang ông ông cái khăn tr ng to ng, áo th ng tr ng lòe xòe và khóc mãi không thôi. Ngay cấ ươ ướ ảXuân Tóc Đ­ chuyên đi đo ng khác cũng ông a. ng ràng ông khóc đn ng đi nên đã đa tay ra đ, nh ng đn khi ông Phán dúi vàoỏ ườ ưở ườ ếtay đng hi ra th tham lam đn tình ng khô héo, trái tim vô và th chí là vi bán danh thân. Ngay ườ ảtr cha tr linh ông ông ta th nhiên hoàn thành công vi thanh toán ti chu chuy sang công vi toan tính khác.ướ ướ ệKhông ch kh chân dung châm bi cá nhân, tác gi còn kh hình ng đám đông. Nh ng ng đó là nhóm các quan ch cao thì long ượ ườ ấtr ng lên ng các th huy ch ng: Đu tinh, Long tinh, ..: các th màu và ki râu ria trên ho dài ho ng n, ho đen ho cọ ươ ặhung hung, ho lún phún hoăc m, loăn quoăn..”. Các đi nh linh kích đng, làn da tr ng th thò trong làn áo voan trên cánh tay và ng ựTuy t”. Nhóm đông đo nh toàn giai thanh gái ch, nên chim nhau, tình nhau, bình ph nhau, chê bai nhau, ghen tuông hò nhau, ườ ẹb ng nh ng bu râu nh ng ng đi đa ma”. Đám tang là ng không phân bi già tr gái trai th mãn cái sung ng, ườ ườ ướh nh phúc mìnhạ ủC nh trào phúng là nh ng nh ng trái thông th ng, trung nhi đi trái thu phong mĩ đc phóng đi lên gây i. nh đa ượ ườ ượ ườ ưtang là nh trào phúng vì ngoài là đám tang nh ng th ch mang tính ch đám i, đám c. Đc ch pha p, đám tang có âm thanh ướ ượ ảthu nghi th tang và âm thanh không thu nghi th tang song giác chung là nh nháo, ĩ. Âm thanh thu tang đó là ti ng kèn pha p, ạl kèn ta, tàu và Tây; ti ng khóc t!..H t!.. t!.” Phán ng­ th âm thanh lùng khi ng khác vì ng nhiên.Th ch ườ ườ ấđây là hành vi ng trang che đy cho đích th ông. Âm thanh không thu tang là ti ng cãi chê trách nhau đám ng trong nhà. Ti ng ườ ếcái này ph bày nh ng mâu thu ng ng dù luôn đc dàn trong ngoài êm đp. Đó còn là ti ng trêu ch c, đùa thô tĩu đám ượ ủgiai thanh gái ch” càng rõ vô liêm ng th ng u. Hình nh trong đám tang có hình nh thu nghi và không liên quan đn tang songị ượ ễđu ng phô tr ng đy ch m. Hình nh thu nghi thông th ng là vòng hoa, câu đi và ng đa tang nh ng nó xu hi ngề ượ ươ ườ ườ ượkh ng là 300 vòng hoa, 300 câu đi và trăm ng đi đa. Nó cho th nh ng và quan ng rãi gia đinh. Đó còn là ph tang tân ườ ưở ễth do ti may Âu hóa thi đã bi đám tang thành cu trình di qu ng cáo ph đích kinh doanh. Hình nh thu nghi là ki uờ ệbát ng, quay đi ng; ph Ngây th cô Tuy cùng nh ng huân ch ng các hình nh ng nh ng đc chính là ươ ượ ườ ọt đng đc th hi chu chu đáo hoàn thi ph còn đng. Nó cho th ch và cũng là đy chua chát vờ ượ ềm xã vì ti n, ch theo đng ti mà quên đi tình nghĩa.ộ ềGi ng đi mai, chua chát là gi ng đi bao trùm ch ng truy n. Có nh ng câu văn ng nh là gi ng tr thu khách quan bình th Đám đi” nh ng ươ ưở ưkhi nh đn hai nó đã mang nghĩa mai châm bi đám ma th to, thiên tha ng th kĩ cái gi i, vô nhân đo đám ng y. Đám ườ ứđi” nghĩa là vô liêm không khép mà kéo dài ng nh vô n, nó kéo theo cái xác ch đn huy mi ng. ngôn tác gi đã ng nh ng ưở ếh đc đáo trong các câu văn nên ti ng hài nh bu lãng đúng t”, “ch đánh ch trinh”; nh ng so sánh gây nhợ ườ ướ ườ ư“ Tuy nh kim châm vào lòng vì không th giai đâu ”ế ảT nh ng đc đi trên đã góp ph làm nên giá tr ngh thu trào phúng Võ Tr ng Ph ng. ng ti ng mang nghĩa kích phê phán, nhà văn đã ườ ảv ch tr ch xa xã th ng thành th đng th i. Đó là xã băng ho đo đc, khô héo tình ng i, ch theo ng văn ượ ươ ườ ốminh m, vô cùng đi i, lăng. Đng sau ti ng không ph ni vui mà là đau đi là khao khát đi thay, mu chôn vùi xã y. Qua đó th hi ườ ệt lòng đp, mong mu con ng tránh đc suy đi đo đc do xã ng tác đng. Quan tr ng ngh thu tào phúng đã th hi tàiấ ườ ượ ươ ệnăng, phong cách riêng Vũ Tr ng Ph ng.ủ ụNgòi bút trào phúng Vũ Tr ng Ph ng bén đn nh lùng. Đng sau nh ng nói nh đùa, th xã th ng thành th bu Âu hóa ch ượ ướ ếđ th dân phong ki hi lên rõ t, trên đó lên hai th kh nghi t: tàn nh n, vô nhân đo và gi i, m. Vũ Tr ng Ph ng ụđã đng phía nhân dân mà phê phán nh ch gi và lăng, đi xã th ng thành th nh ng năm tr Cách ng tháng ượ ướ ạTám 1945____________________________________________Các câu đi mểCâu 1:Ý nghĩa nhan đo trích “H nh phúc tang gia”ề ộa. Nhan đi gây ti ng thâm thúy:“Tang gia” là đau đn,u bu n, đm. “H nh phúc” là sung ng,đc th mãnnguy ng.Hai tr ng ườ ướ ượ ạthái đó đi nhau trong nhan đã nên ngh chlý gây tò mò,chú ng đc.ố ườ ọb. Nhan góp ph dung đo trích: cái ch đã đem cho gia đình này ni nh phúc hoan .Cái ch đem đn ếh nh phúc,sung ng cho con cháu,ng thân và bè,ni nh phúc đó to đn nó phát bung ra,tràn tr ,không kìm nén đc.B ướ ườ ượ ởc làm di chúc là sau khi ch đc chia gia tài. Cái ch khi cho cái chúc th kia th “b đu đi vào giai đo th hành ch không ượ ứcòn là lý thuy suông a”,do đó ai cũng nh phúc.Ông Phán ng có them vài nghìn đng nh giá tr đôi ng trên đu.C ng hoan ươ ỉnghĩ đn lúc xô gai.Văn Minh thì th kín sung ng vì chúc th đc th hi thì ông đc chia tài n.Bà Văn Minh và ông Typn thì ướ ượ ượ ớsung ng vì nh ng ti may Âu Hóa đc lăng xê…nghĩa là thành viên trong gia đình này đu có nh ng “h nh phúc” cho riêng .ướ ượ ọc. Nhan góp ph cáo nh ,l th xã lăng,k ch m,h đòi,đang làm bang ho giá tr đo đc truy th ng dân ủt c.ộCâu 2:Khi Xuân tóc không đn đám tang,gia đình ng đã có nh ng ng nh th nào? nghĩa ngh thu nh ng ng y.ỏ ấa. Khi Xuân tóc không đn đám tang,gia đình ng đã có nh ng ng :ỏ ử­ Ông Văn Minh vì lo chuy ch tang cho Tuy và không bi ph đi th nào Xuân vì Xuân tuy mang quy rũ em gái ông và cáo ướ ốcái tr ng hoang dâm em gái khác ông nh ng có công trong vi gây ra cái ch “Hai cái nh ”,“m cái to” không bi ếph ng nh th nào nên cái ông Văn Minh lúc nào cũng “đăm đăm chiêu chiêu” nhà có đám.ả ớ­ Cô Tuy t: phân vân vì Xuân ch đn hay Xuân gi mình hay sao nên khuôn Tuy có bu lãng cũng nhà có đám.ế ớCâu 3: Chi ti thúc đo trích “H nh phúc tang gia”:ế ộĐó là chi ti ông Phán ng ch ng cô Hoàng Hôn con ng khóc ng đi.Ông ta gi th ng xót nh ng th ch là mu ườ ươ ống vào ng Xuân hoàn thành vi tr “Xuân tóc mu quách ra thì th ông Phán dúi vào tay nó cái gi năm đng .”ả ườ ưCâu 4: Đám tang đc miêu nh th nào?ụ ượ ế­ Ng ta vui đi đa gi cáo phóườ ấ­ Đám ma theo Ta, Tàu, Tây, có ki bát ng,l quay đi ng, có đn ba trăm câu đi, vài ba trăm ng đi đa.ả ườ ư­ Đám đi đâu làm huyên náo đó.ớ ớ­ Ng đa tang giai thanh gái ch,đ ng ng i.Không ai chú đn đa tang mà bình ph nhau,chê bai nhau,chim nhau,c tình nhau.ườ ườ ườ ớ­ đám tang tr nh tr ng ng theo đúng nghĩa gia đình ch theo đng ti làm băng ho nh ng giá tr đo đc trong xã cũ.Đám to đn ươ ỗng ch còn mu gù cái đu.ườ ầCâu 5: Thái đám con cháu đc miêu nh th nào trong “H nh phúc tang gia”ộ ượ ộÔng Phán ng vui ng vì có thêm vài nghìn đng nh giá tr đôi ng trên đu. ng hoan nghĩ đn lúc xô gai ho kh ạv khóc máo ng khen ng là đã“già”, là có hi u.Văn Minh thì th kín sung ng vì chúc th đc th hi thì ông đc tài n.Bà ườ ướ ượ ượ ớVăn Minh và ông Typn thì sung ng vì nh ng ti may Âu Hóa đc lăng xê.C Tú Tân nh phúc vì đc th hành ch nh…ướ ượ ượ ảTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến