loading
back to top

Giáo án tin học 11

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2016-11-13 02:14:35 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án tin học 11    giáo án tin 11 đầy đủ    giáo án tin 11 hai cột   

111
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án tin học 11

Giáo án tin học 11

Giáo án tin học 11Loading...

Tóm tắt nội dung

Bộ giáo án tin 11 gồm 2 cột chuẩn

Nội dung tài liệu
doc24.vnTuần …Ngày dạy …/ ……Tiết PPCT: …Chương 1:kh¸i niÖm vÒ lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh§ 1: Kh¸i niÖm vÒ lËp tr×nhA phÇn chuÈn bÞI. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc:- BiÕt îc kh¸i niÖm vÒ ch ¬ng tr×nh dÞch.- Ph©n biÖt îc hai lo¹i ch ¬ng tr×nh dÞch lµ biªn dÞch vµ th«ng dÞch. 2. Kü n¨ng- BiÕt vai trß cña ch ¬ng tr×nh dÞch- HiÓu nghÜa nhiÖm vô cña ch ¬ng tr×nh dÞch 3. Tth¸i ®é:- thøc îc tÇm quan träng cña m«n häc vµ cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, lu«n tõ t×mhiÓu häc tËp.II. PhÇn chuÈn bÞ1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:- Gi¸o ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp, 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh:- Vë ghi, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp, ®å dïng häc tËp.B PhÇn thÓ hiÖn trªn líp.I. æn ®Þnh líp1. iÓm tra sÜ sè: II. KiÓm tra bµi cò: III. BµI míi 1. §Æt vÊn ®ÒTrong ch ¬ng tr×nh líp 10 c¸c em ®· îc biÕt ®Õn mét sè kh¸i niÖm: ng«n ng÷ lËp tr×nh, ch ¬ng tr×nh dÞch; trong bµi häc h«m nay chóng ta ®i t×m hiÓu thªm mét sè kh¸i niÖm míi. 2. Néi dung bµi míih íng dÉn cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh1.Ho¹t ®éng1Gi¸o viªn néi dung bµi to¸n t×m ph -¬ng tr×nh bËc nhÊt ax 0. Vµ kÕt luËn nghiÖm cña ph ¬ng tr×nh bËc nhÊt H·y x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè Inputvµ Output cña bµi to¸n ?- H·y x¸c ®Þnh c¸c íc ®Ó t×m output?- DiÔn gi¶i; hÖ thèng c¸c íc nµy îc gäi lµ thuËt to¸n .- NÕu tr×nh bµy thuËt to¸n víi mét ng êi íc ngoµi, em sÏ dïng ng«n ng÷ nµo dÓ diÔn ®¹t?- nÕu diÔn ®¹t thuËt to¸n nµy cho m¸y hiÓu, em sÏ dïng ng«n ng÷ nµo?- DiÔn gi¶i Ho¹t ®éng ®Ó diÔn ®¹t mét thuËt to¸n th«ng qua mét ng«n ng÷ lËp tr×nh îc gäi lµ lËp tr×nh .- Yªu cÇu häc sinh ®äc s¸ch gi¸o khoa vµ cho biÕt kh¸i niÖm lËp tr×nh .- Hái KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng lËp tr×nh?2. Ph¸t phiÕu häc tËp. Yªu cÇu c¸c em 1. Quan s¸t néi dung bµi to¸n vµ theo dâi yªu cÇu cña gi¸o viªn.- Input a, b-- output x=-b/a V« nghiÖm, V« sè nghiÖm.B íc NhËp a, b.B íc NÕu a<>0 kÕt luËn cã nghiÖm x=-b/a.B íc NÕu a=0 vµ b<>0, kÕt luËn v« nghiÖm.B íc NÕu a=0 vµ b=0, kÕt luËn v« sè nghiÖm .- Ng«n ng÷ TiÕng Anh .- Em dïng ng«n ng÷ lËp tr×nh.- LËp tr×nh lµ viÖc sö dông cÊu tróc d÷ liÖu vµ c¸c lÖnh cña ng«n ng÷ lËp tr×nh cô thÓ ®Ó m« t¶ d÷ liÖu vµ diÔn ®¹t c¸c thao t¸c cña thuËt to¸n.- Ta îc mét ch ¬ng tr×nh.2. Tham lh¶o s¸ch gi¸o khoa vµ sö dông vèn hiÓu biÕt vÒ tin häc ®Ó ®iÒn phiÕu häc tËp .1doc24.vnghi c¸c lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh mµ em biÕt (Sö dông kÜ thuËt ®éng n·o viÕt)- §äc néi dung mét sè phiÕu häc tËp choc¶ líp cïng nghe.- Hái Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ ng«n ng÷ m¸y, hîp ng÷ vµ ng«n ng÷ bËc cao?- Hái Lµm thÕ nµo ®Ó chuyÓn mét ch -¬ng tr×nh viÕt tõ ng«n ng÷ bËc cao sang ng«n ng÷ m¸y?- Hái V× sao kh«ng lËp tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y ®Ó khái ph¶i mÊt c«ng chuyÓn ®æi mµ ng êi ta th êng lËp tr×nh b»ng ng«nng÷ b¹c cao?2.Ho¹t ®éng 2. Em muèn giíi thiÖu vÒ tr êng m×nh cho mét ng êi kh¸ch du lÞch quèc tÕ biÕt tiÕngAnh, cã hai c¸ch ®Ó thùc hiÖn :C¸ch CÇn mét ng êi biÕt tiÕng Anh, dÞch tõng c©u nãi cña em sang tiÕng Anh cho ng êi kh¸ch.C¸ch Em so¹n néi dung cÇn giíi thiÖu ra giÊy vµ ng êi phiªn dÞch dÞch toµn bé néi dung ®ã sang tiÕng Anh råi ®äc cho ng êi kh¸ch.- H·y lÊy vÝ dô ¬ng tù trong thùc tÕ vÒ biªn dÞch vµ th«ng dÞch tõ tiÕng Anh sang tiÕng ViÖt.2. Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ sö dông c¸c vÝ dô trªn ®Ó cho biÕt c¸c íc trong tiÕn tr×nh th«ng dÞch vµ biªn dÞch. Ng«n ng÷ m¸y. Hîp ng÷.- Ng«n ng÷ bËc cao.- Ng«n ng÷ m¸y C¸c lÖnh îc m· hãa b»ng c¸c kÝ hiÖu 1. Ch ¬ng tr×nh îc viÕt trªn ng«n ng÷ m¸y cã thÓ îc n¹p vµo bé nhí vµ thùc hiÖn ngay.- Ng«n ng÷ bËc cao C¸c lÖnh îc m· hãa b»ngmét ng«n ng÷ gÇn víi ng«n ng÷ TiÕng Anh. Ch -¬ng tr×nh viÕt trªn ng«n ng÷ bËc cao ph¶i îc chuyÓn ®æi thµnh ch ¬ng tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y míi cã thÓ thùc hiÖn îc.- Ph¶i sö dông mét ch ¬ng tr×nh dÞch ®Ó chuyÓn ®æi.- LËp tr×nh b»ng ng«n ng÷ bËc cao dÔ viÕt h¬n v× c¸c lÖnh îc m· hãa gÇn víi ng«n ng÷ tù nhiªn. LËp tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y rÊt khã, th -êng c¸c chuyªn gia lËp tr×nh míi lËp tr×nh îc.HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u háiChó l¾ng nghe vÝ dô cña gi¸o viªn vµ th¶o luËn ®Ó t×m vÝ dô ¬ng tù .- Khi thñ tr ëng mét chÝnh phñ tr¶ lêi pháng vÊntr íc mét nhµ b¸o quèc tÕ, hä th êng cÇn mét ng -êi th«ng dÞch ®Ó dÞch tõng c©u tiÕng ViÖt sang tiÕng Anh.- Khi thñ íng ®äc mét bµi diÔn v¨n tiÕngAnh tr íc Héi nghÞ, hä cÇn mét ng êi phiªn dÞch ®Ó chuyÓn v¨n b¶n tiÕng ViÖt thµnh tiÕng Anh.2. Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ suy nghÜ ®Ó tr¶lêi.- Biªn dÞch :B íc DuyÖt, ph¸t hiÖn lçi, kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña lÖnh trong ch ¬ng tr×nh nguån.B íc DÞch toµn bé ch ¬ng tr×nh nguån thµnh mét ch ¬ng tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y.(ThuËn tiÖn cho c¸c ch ¬ng tr×nh æn ®Þnh vµ cÇn thùc hiÖn nhiÒu lÇn).- Th«ng dÞch :B íc KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña lÖnh tiÕp theo trong ch ¬ng tr×nh nguån.B íc ChuyÓn lÖnh ®ã thµnh ng«n ng÷ m¸y.B íc Thùc hiÖn c¸c c©u lÖnh võa îc chuyÓn ®æi .(phï hîp víi m«t tr êng ®èi tho¹i gi÷a ng êi vµ m¸y).IV. §¸nh gi¸ cuèi bµi. 1. Nh÷ng néi dung ®· häc. Kh¸i niÖm lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh. Cã ba lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh Ng«n ng÷ m¸y, hîp ng÷ vµ ng«n ng÷ bËc cao.2doc24.vn Kh¸i niÖm ch ¬ng tr×nh dÞch. Cã hai lo¹i ch ¬ng tr×nh dÞch lµ biªn dÞch vµ th«ng dÞch. 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ. Mçi lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh phï hîp víi nh÷ng ng êi lËp tr×nh cã tr×nh ®é nh thÕ nµo? Tr¶ lêi c¸c c©u hái 1, 2, 3, s¸ch gi¸o khoa trang 13.V. RÚT KINH NGHIỆM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Chơn Thành, ngày tháng năm 20…Tổ Trưởng ký duyệtTrần Xuân Trình3doc24.vn4doc24.vnTuần …Ngày dạy …/ ……Tiết PPCT: …Chương 1:kh¸i niÖm vÒ lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nhBµI 2: C¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nhA phÇn chuÈn bÞI. Môc tiªu:1. KiÕn thøc:- N¾m îc c¸c thµnh phÇn cña mét ng«n ng÷ lËp tr×nh nãi chung- BiÕt îc mét sè kh¸i niÖm nh tªn, tªn chuÈn, tªn dµnh riªng…2. Kü n¨ng- Ph©n biÖt îc tªn chuÈn víi tªn dµnh riªng vµ tªn tù ®Æt.- Nhí c¸c qui ®Þnh vÒ tªn, h»ng vµ biÕn.- BiÕt ®Æt tªn ®óng, nhËn biÕt tªn sai.3. Th¸i ®é- thøc îc tÇm quan träng cña m«n häc vµ cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, lu«n tõ t×mhiÓu häc tËp.II. PhÇn chuÈn bÞ1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:- Giao ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp, 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh:- Vë ghi, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp ®å dïng häc tËp.B. PhÇn thÓ hiÖn trªn líp.I. æn ®Þnh líp II. KiÓm tra bµi cò :C©u hái em h·y cho biÕt lËp tr×nh lµ g×? Cã mÊy lo¹i ch ¬ng tr×nh dÞch.III. BµI míih íng dÉn cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh1. Ho¹t ®éng §Æt vÊn ®Ò Cã nh÷ng yÕu tè nµo dïng ®Ó x©y dùng nªn ng«n ng÷ tiÕng ViÖt?* DiÔn gi¶i Trong ng«n ng÷ lËp tr×nh còng ¬ng tù nh vËy, nã gåm cã c¸c thµnh phÇn B¶ng ch÷ c¸i, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa.* Chia líp thµnh nhãm, ph¸t b×a trong vµ bót cho mçi nhãm vµ yªu cÇu mçi nhãm thùc hiÖn mét nhiÖm vô H·y nªu c¸c ch÷ c¸i cña b¶ng ch÷ c¸i tiÕng Anh. Nªu c¸c kÝ sè trong hÖ ®Õm thËp ph©n. Nªu mét sè kÝ hiÖu ®Æc biÖt kh¸c. Thu phiÕu tr¶ lêi, chiÕu kÕt qu¶ lªn b¶ng, gäi ®¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. Treo tranh gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ ®Ó tiÓu kÕt ho¹t ®éng nµy. 2. Ho¹t ®éng §Æt vÊn ®Ò Mäi ®èi îng trong ch ¬ng tr×nh ®Òu ph¶i îc ®Æt tªn. H·y nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, trang 10, ®Ó nªu quy c¸ch ®Æt tªn trong Turbo Pascal?* Treo tranh chøa c¸c tªn ®óng sai, yªu §éc lËp suy nghÜ vµ tr¶ lêi. B¶ng ch÷ c¸i tiÕng ViÖt, sè, dÊu. C¸ch ghÐp c¸c kÝ tù thµnh tõ, phÐp tõ thµnh c©u. Ng÷ nghÜa cña tõ thµnh c©u.* L¾ng nghe vµ ghi nhí.* Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, th¶o luËn theonhãm vµ ®iÒn phiÕu häc tËp B¶ng ch÷ c¸i yz .HÖ ®Õm .KÝ hiÖu ®Æc biÖt Theo dâi kÕt qu¶ cña c¸c nhãm kh¸c vµ bæ sung nh÷ng thiÕu sãt TËp trung xem tranh vµ ghi nhí .* Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi Gåm ch÷ sè, ch÷ c¸i, dÊu g¸ch íi. B¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i hoÆc dÊu g¹ch íi.5doc24.vncÇu häc sinh chän tªn ®óng BC 6Pq R12 X#y 45 TiÓu kÕt cho vÊn ®Ò nµy b»ng viÖc kh¼ng ®Þnh l¹i c¸c tªn ®óng .* Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa (trang 10 11 ®Ó biÕt c¸c kh¸i niÖmvÒ tªn giµnh riªng, tªn chuÈn vµ tªn do ng êi lËp tr×nh ®Æt Chia líp thµnh nhãm, mçi nhãm tr×nh bµy hiÓu biÕt cña m×nh vÒ mét lo¹i tªn vµ cho vÝ dô Treo tranh chøa mét sè tªn trong ng«n ng÷lËp tr×nh Pascal ®· îc chuÈn bÞ s½n Program Abs Interger Type Xyx Byte tong Ph¸t b×a trong vµ bót cho mçi nhãm vµ yªu cÇu häc sinh mçi nhãm thùc hiÖn X¸c ®Þnh tªn giµnh riªng. X¸c ®Þnh tªn chuÈn X¸c ®Þnh tªn tù ®Æt Thu phiÕu häc tËp cña ba nhãm, chiÕu kÕt qu¶ lªn b¶ng, gäi häc sinh nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung TiÓu kÕt cho vÊn ®Ò nµy b»ng c¸ch bæ sung thªm cho mçi nhãm ®Ó ra tr¶ lêi ®óng 3. Ho¹t ®«ng Yªu cÇu häc sinh cho mét sè vÝ dô vÒ h»ng sè, h»ng x©u vµ h»ng logic.- tr×nh bµy kh¸i niÖm vÒ h»ng sè, h»ng x©u vµ h»ng logic Ghi b¶ng X¸c ®Þnh h»ng sè vµ h»ng x©u trong c¸c h»ng sau 32767 QB” 50” 1.5E+2 Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, cho biÕt kh¸i niÖm biÕn Cho vÝ dô mét biÕn Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ hco biÕt chøc n¨ng cña chó thÝch trong ch ¬ng tr×nh. §é dµi kh«ng qu¸ 127 .* Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi R12 45* Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa ®Ó tr¶ lêi Th¶o luËn theo nhãm vµ ®iÒn phiÕu häc tËp. Tªn dµnh riªng Lµ nh÷ng tªn îc ng«n ng÷ lËp tr×nh quy ®Þnh dïng víi nghÜa x¸c ®Þnh, ng êi lËp tr×nh kh«ng îc dïng víi nghÜa kh¸c Tªn chuÈn Lµ nh÷ng tªn îc ng«n ng÷ lËp tr×nh quy ®Þnh dïng víi mét nghÜa nµo®ã, ng êi lËp tr×nh cã thÓ ®Þnh nghÜa l¹i ®Ó dïng nã víi nghÜa kh¸c. Tªn do ng êi lËp tr×nh ®Æt Lµ tªn îc dïng theo nghÜa riªng cña tõng ng êi lËp tr×nh, tªn nµy îc khai b¸o tr íc khi sö dông.C¸c tªn dµnh riªng. Quan s¸t tranh vµ ®iÒn phiÕu häc tËp Tªn dµnh riªng Program type Tªn chuÈn Abs Interger Byte Tªn tù ®Æt Xyx Tong Quan s¸t kÕt qu¶ cña nhãm kh¸c vµ nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ bæ sung. Theo dâi bæ sung cña gi¸o viªn ®Ó hoµn thiÖn kiÕn thøc .* §éc lËp suy nghÜ vµ tr¶ lêi H»ng sè 50 60.5 H»ng x©u “Ha Noi” “A” H»ng logic False H»ng sè häc lµ c¸c sè nguyªn vµ sè thùc, cã dÊu hoÆc kh«ng dÊu H»ng x©u Lµ chuçi kÝ tù trong bé m· ASCII, îc ®Æt trong cÆp dÊu nh¸y. H»ng logic Lµ gi¸ trÞ ®óng (true) HoÆc sai False) Quan s¸t b¼ng vµ tr¶ lêi H»ng sè 32767, 1.5E+2 H»ng x©u “QB” “50” Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi BiÕn lµ ®¹i îng îc ®Æt tªn dïng ®Ó tr÷gi¸ trÞ. Gi¸ trÞ nµy cã thÓ îc thay ®æi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch ¬ng tr×nh ®Òu ph¶i îckhai b¸o VÞ dô hai tªn biÕn lµ Tong, xyz §éc lËp tham kh¶o s¸ch gi¸o khoa ®Ó tr¶ lêi .6doc24.vn- Cho mét vÝ dô vÒ mét dßngchó thÝch Hái Tªn biÕn vµ tªn h»ng lµ tªn giµnh riªng hay tªn chuÈn hay tªn do ng êi lËp tr×nh ®Æt Hái :C¸c lÖnh îc viÕt trong cÆp dÊu {} cã îc TP thùc hiÖn kh«ng? V× sao? Có thÝch îc ®Æt gi÷a cÆp dÊu hoÆc (* *) dïng ®Ó gi¶i thÝch cho ch ¬ng tr×nh râ rµng dÔ hiÓu {Lenh xuat du lieu} Lµ tªn do ng êi lËp tr×nh ®Æt Kh«ng. V× ®ã lµ dßng chó thÝch IV. §¸nh gi¸ cuèi bµi 1. Nh÷ng néi dung ®· häc Thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh B¶ng ch÷, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa. Kh¸i niÖm Tªn, tªn chuÈn, tªn dµnh riªng, tªn do ng êi lËp tr×nh ®Æt, h»ng, biÕn vµ chó thÝch. 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ Lµm bµi tËp 4, 5, 6, s¸ch gi¸o khoa, trang 13 Xem tr íc bµi CÊu tróc ch ¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, trang 18.V. RÚT KINH NGHIỆM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Chơn Thành, ngày tháng năm 20…Tổ Trưởng ký duyệtTrần Xuân Trình7doc24.vnTuần …Ngày dạy …/ ……Tiết PPCT: …Chương 1:kh¸i niÖm vÒ lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nhBµI TËPI. MôC §ÝCH Y£U CÇU1. KiÕn thøc- Cñng cè l¹i kiÕn thøc vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh, ch ¬ng tr×nh dÞch.- BiÕt ng«n ng÷ lËp tr×nh cã thµnh phÇn c¬ b¶n lµ: b¶ng ch÷ c¸I, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa.2. KÜ n¨ng- BiÕt c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña Pascal: b¶ng ch÷ c¸i, tªn, tªn chuÈn, tªn dµnh riªng, h»ng, biÕn. Quy t¾c ®Æt tªn trong Pascal, biÕt ®Æt tªn ®óng.- Ph©n biÖt îc tªn, h»ng vµ biÕn.- BiÕt mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña ch ¬ng tr×nh dÞch lµ ph¸t hiÖn lçi cóph¸p cña ch ¬ng tr×nh ngån.II. CHUÈN BÞ1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:- Giao ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp, 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh:- Vë ghi, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp ®å dïng häc tËp.III. PhÇn thÓ hiÖn trªn líp.I. æn ®Þnh líp II. KiÓm tra bµi cò :C©u hái em h·y cho biÕt lËp tr×nh lµ g×? Cã mÊy lo¹i ch ¬ng tr×nh dÞch.III. Bµi míi:Ho¹t ®éng cña GV HS Néi dungHo¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh GV: tr íc khi gi¶i bµi tËp trongs¸ch gi¸o khoa, c¸c em tù «nl¹i mét sè kiÕn thøc mµ ta ®·häc c¸c bµi tr íc dùa trªn yªucÇu cña c©u hái trang 13 SGK§Æt c©u hái sè 1: T¹i saong êi ta ph¶i x©y dùng c¸cng«n ng÷ lËp tr×nh bËc cao?Hs: suy nghÜ ra ph ¬ng ¸ntr¶ lêi.Gv: nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ bæsung. C©u 1:- Ng«n ng÷ bËc cao gÇn víi ng«n ng÷ tù nhiªn h¬n,thuËn tiÖn cho ®«ng ®¶o ng êi lËp tr×nh.- Ch ¬ng tr×nh viÕt b»ng ng«n ng÷ bËc cao nãi chungkh«ng phô thuéc vµo phÇn cøng m¸y tÝnh vµ métch ¬ng tr×nh cã thÓ thùc hiÖn trªn nhiÒu m¸y tÝnhkh¸c nhau.- Ch ¬ng tr×nh viÕt b»ng ng«n ng÷ bËc coa dÔ hiÓu, dÔhiÖu chØnh vµ dÔ n©ng cÊp.Ng«n ng÷ bËc cao cho phÐp lµm viÖc víi nhiÒu kiÓu d÷liÖu vµ c¸ch tæ chøc d÷ liÖu ®a d¹ng, thuËn tiÖn cho m« t¶thuËt to¸n.Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ ch ¬ng tr×nh dÞch§Æt c©u hái: Ch ¬ng tr×nh dÞchlµ g×? T¹i sao cÇn ph¶i cã ch -¬ng tr×nh dÞch?Hs: suy nghÜ, tr¶ lêi§Æt c©u hái: Biªn dÞch vµth«ng dÞch kh¸c nhau nh thÕnµo?Hs: suy nghÜ, tr¶ lêi vµ gi¶ithÝch c©u tr¶ lêi. C©u 2: Ch ¬ng tr×nh dÞch lµ ch ¬ng tr×nh ®Æc biÖt, cã chøcn¨ng chuyÓn ®æi ch ¬ng tr×nh îc viÕt trªn ng«n ng÷ lËptr×nh bËc cao thµnh ch ¬ng tr×nh thùc hiÖn trªn m¸y tÝnhcô thÓ.- Ch ¬ng tr×nh nguån ch ¬ng tr×nh dÞch ch ¬ngtr×nh ®Ých.C©u 3:- Tr×nh biªn dÞch: duyÖt kiÓm tra, ph¸t hiÖn lçi, x¸c®Þnh ch ¬ng tr×nh nguån cã dÞch îc kh«ng? dÞchtoµn bé ch ¬ng tr×nh nguån thµnh ch ¬ng tr×nh ®Ýchcã thÓ thùc hiÖn trªn m¸y vµ cã thÓ l¹i ®Ó södông vÒ sau.- Tr×nh th«ng dÞch: dÞch lÇn ît tõng c©u lÖnh ra ng«nng÷ m¸y råi thùc hiÖn ngay c©u lÖnh võa dÞch îchoÆc b¸o lçi nÕu kh«ng dÞch îc.8doc24.vnHo¹t ®éng 3: T×m hiÓu mét sè kh¸i niÖm vÒ tªn, h»ng, biÕn trong Pascal §Æt c©u hái: H·y cho biÕt c¸c®iÓm kh¸c nhau gi÷a tªn dµnhriªng vµ tªn chuÈn?Gv: gäi HS tr¶ lêi vµ cho vÝ dô.Hs: suy nghÜ, tr¶ lêi, gi¶i thÝchtõng c©u hái.§Æt c©u hái: H·y tù viÕt ra batªn ®óng theo quy t¾c cñaPascal.Gv: gäi hs lªn b¶ng Hs: suy nghÜ tr¶ lêi.Gv: nhËn xÐt, söa ch÷a, gãp ý§Æt c©u hái: h·y cho biÕtnh÷ng biÓu diÔn nµo íi ®©ykh«ng ph¶i lµ biÓu diÔn h»ngtrong Pascal vµ chØ râ tõng tr -êng hîp:a) 150.0 b) -22c) 6,23 d) ‘43’e) A20 f)1.06E-15g) 4+6 h) ‘Ci) ‘TRUE’ C©u 4:- Tªn dµnh riªng kh«ng îc dïng kh¸c víi nghÜa ®·x¸c ®Þnh, tªn chuÈn cã thÓ dïng víi nghÜa kh¸c.- VÝ dô: Tªn dµnh riªng: Program, uses, const, type.Tªn chuÈn: abs, integer, byte, longintC©u 5: Tªn do ng êi lËp tr×nh ®Æt tu©n theo quy t¾c sau:- ChØ bao gåm ch÷ c¸i, ch÷ sè, dÊu g¹ch íi.- Kh«ng b¾t ®Çu b»ng ch÷ sè.- §é dµi kh«ng qu¸ 127 kÝ tù.- §Æt tªn gîi nghÜa.C©u 6: Nh÷ng biÓu diÔn sau ®©y kh«ng ph¶i lµ h»ng trongPascal:- 6,23: dÊu phÈy thay b»ng dÊu chÊm- A20: lµ tªn ch râ gi¸ trÞ.- 4+6: lµ biÓu thøc h»ng trong Pascal còng îc coi lµh»ng trong Pascal.- TRUE’ lµ h»ng x©u kh«ng ph¶i lµ h»ng logic.IV. ñng cè- ¤n l¹i c¸c kh¸i niÖm, c¸c tªn- ChuÈn bÞ bµi cÊu tróc ch ¬ng tr×nh.V. RÚT KINH NGHIỆM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Chơn Thành, ngày tháng năm 20…Tổ Trưởng ký duyệtTrần Xuân Trình9doc24.vnTuần …Ngày dạy …/ ……Tiết PPCT: …Chương 2:Ch ¬ng tr×nh ®¬n gi¶nBµi 3: CÊu tróc ch ¬ng tr×nh I. Môc tiªu 1. iÕn thøc. BiÕt îc cÊu tróc chung cña mét ch ¬ng tr×nh. 2. KÜ n¨ng. Sö dông îc kiÓu d÷ liÖu. II. §å dïng d¹y häc 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. M¸y vi tÝnh vµ m¸y chiÕu projector dïng ®Ó chiÕu c¸c vÝ dô. Tranh cã chøa mét sè khai b¸o biÕn ®Ó häc sinhc hän ®óng sai Mét sè ch ¬ng tr×nh mÉu viÕt s½n. 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh. S¸ch gi¸o khoa. III. Ho¹t ®éng d¹y häcC¸c íc tiÕn hµnh:h íng dÉn cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Ph¸t vÊn gîi Métbµi tËp lµm v¨n em th êng viÕt cã mÊy phÇn? C¸c phÇn cã thø tù kh«ng? V× sao ph¶i chia ra nh vËy? 2. Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: Mét ch ¬ng tr×nh cã cÊu tróc mÊy phÇn? trong phÇn khai b¸o cã nh÷ng khai b¸o nµo? Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô khai b¸o tªn ch ¬ng tr×nh trong ng«n ng÷ Pascal. Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô khai b¸o th viÖn ch ¬ng tr×nh con trong ng«n ng÷ Pascal. Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô khai b¸o h»ng trong ng«n ng÷ Pascal. Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô khai b¸o biÕn trong ng«n ng÷ Pascal. Yªu cÇu häc sinh cho biÕt cÊu tróc chung cña phÇn th©n ch ¬ng tr×nh trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal. 3. T×m hiÓu mét ch ¬ng tr×nh ®¬n gi¶n. ChiÕu lªn b¶ng mét ch ¬ng tr×nh ®¬n gi¶n trong ng«n ng÷ Pascal. Program VD1 Var x,y:byte; t:word; Begin t:=x+y; Writeln(t); readln; End Hái PhÇn khai b¸o cña ch ¬ng tr×nh? 1. L¾ng nghe vµ suy nghÜ tr¶ lêi Cã ba phÇn. Cã thø tù Më bµi, th©n bµi, kÕt luËn. DÔ viÕt, dÔ ®äc, dÔ hiÓu néi dung.2. Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, th¶o luËn vµ tr¶ lêi. Hai phÇn [] Khai b¸o tªn ch ¬ng tr×nh, khai b¸o th viÖn ch ¬ng tr×nhcon, khai b¸o h»ng, khai b¸obiÕn vµ khai b¸o ch ¬ng tr×nh con. CÊu tróc Program ten_chuong_trinh VÝ dô Program tinh_tong CÊu tróc Uses tªn_th _viÖn; VÝ dô Uses crt CÊu tróc Const tªn_h»ng gi¸_trÞ; VÝ dô Const maxn=100; CÊu tróc Var tªn_biÕn=kiÓu_d÷_liÖu; VÝ dô Var a, b, integer; Begin D·y c¸c lÖnh; End. 3. Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi. Khai b¸o tªn ch ¬ng tr×nh Program VD1; Khai b¸o biÕn Var x, y:byte ;t:word; Var x, y:byte; t:word; Cßn l¹i lµ phÇn th©n. LÖnh g¸n, lÖnh th«ng b¸o ra mµn h×nh. 10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến