loading
back to top

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 BÀI 51: NẤM

Chia sẻ: linhpham | Ngày: 2019-03-15 09:05:11 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án sinh 6   

10
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. GIÁO ÁN SINH HỌC 6 BÀI 51: NẤM

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 BÀI 51: NẤM

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 BÀI 51: NẤM
Tóm tắt nội dung
GIÁO ÁN SINH 6ỌBÀI 51: MẤI. tiêu:ụ1. Ki th c:ế Khi xong bài này HS:ọ- đi và dinh ng tr ng.ắ ượ ưỡ ắ- Phân bi các ph m.ệ ượ ơ- Nêu các đi ch nói chung (v o, dinh ượ ạd ng, sinh n).ưỡ ả2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát.3. Thái :ộ Giáo lòng yêu thích môn c.ụ ọII. dùng và c:ồ ọ- Tranh phóng to hình 51.1; 51.3- u: tr ng, m.ẫ ơ- Kính hi vi: phi kính, kim mũi nh n.ể ọIII. Ti trình bài gi ng:ế ả1. nh ch c:Ổ ứ2. Ki tra bài cũ:ể Vai trò vi khu n?ủ ẩ- Tác vi khu n?ạ ẩ3. Bài i:ớA. tr ng và m:ố ơHo ng 1ạ tr ngố ắHo ng GVạ Ho ng HSạ ủa. Quan sát hình ng cà ạc tr ng.ủ HS ho ng theo nhóm.ạ ộDOC24.VN 1- GV nh thao tác ng ụkính hi viể .- ng HS cách ướ ẫm và yêu quan sát hình ềd ng, màu c, c, ốhình ng, trí túi bào .ạ ử(N không có đi ki có th ểquan sát tranh).- GV thông tin dinh ngư ưỡvà sinh tr ng.ả ắb. vài lo khácộ ố- GV dùng tranh gi thi ốxanh, ng, u.ố ươ ượ- Yêu HS: phân bi các lo ạm này tr ng.ố ắ- GV gi thi HS quy trình ớlàm ng.ươ- GV ch ki th c.ố Quan sát th t.ẫ ậ+ chi hình .ố ẽ- Nh xét hình ng...
Nội dung tài liệu
GIÁO ÁN SINH 6ỌBÀI 51: MẤI. tiêu:ụ1. Ki th c:ế Khi xong bài này HS:ọ- đi và dinh ng tr ng.ắ ượ ưỡ ắ- Phân bi các ph m.ệ ượ ơ- Nêu các đi ch nói chung (v o, dinh ượ ạd ng, sinh n).ưỡ ả2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát.3. Thái :ộ Giáo lòng yêu thích môn c.ụ ọII. dùng và c:ồ ọ- Tranh phóng to hình 51.1; 51.3- u: tr ng, m.ẫ ơ- Kính hi vi: phi kính, kim mũi nh n.ể ọIII. Ti trình bài gi ng:ế ả1. nh ch c:Ổ ứ2. Ki tra bài cũ:ể Vai trò vi khu n?ủ ẩ- Tác vi khu n?ạ ẩ3. Bài i:ớA. tr ng và m:ố ơHo ng 1ạ tr ngố ắHo ng GVạ Ho ng HSạ ủa. Quan sát hình ng cà ạc tr ng.ủ HS ho ng theo nhóm.ạ ộDOC24.VN 1- GV nh thao tác ng ụkính hi viể .- ng HS cách ướ ẫm và yêu quan sát hình ềd ng, màu c, c, ốhình ng, trí túi bào .ạ ử(N không có đi ki có th ểquan sát tranh).- GV thông tin dinh ngư ưỡvà sinh tr ng.ả ắb. vài lo khácộ ố- GV dùng tranh gi thi ốxanh, ng, u.ố ươ ượ- Yêu HS: phân bi các lo ạm này tr ng.ố ắ- GV gi thi HS quy trình ớlàm ng.ươ- GV ch ki th c.ố Quan sát th t.ẫ ậ+ chi hình .ố ẽ- Nh xét hình ng và o.ậ ạ- di nhóm phát bi nh xét, ậcác nhóm khác sung.ổ- Yêu u:ầ+ Hình ng: ng phân nhánhạ ợ+ Màu c: không màu, không có ắdi cệ ụ+ o: có ch bào, ếnhi nhân, không có vách ngăn gi ữcác bào.ế- HS quan sát tranh hình 51.2, nh ậbi xanh, ng, ươ ốr u. Nh bi các lo này ượ ốtrong th .ự ế+ ng: màu vàng hoa cau làm ươt ng.ươ+ u: Làm u.ố ượ ượ+ xanh: màu xanh hay ỏcam, i.ưởK lu n:ế ậa. tr ng: ắ- Hình ng: phân nhánh.ạ ợ- Màu c: Không màu, không có di c.ắ ụDOC24.VN 2- o: có ch bào, nhi nhân, không có vách ngăn gi ữcác bào.ếb. vài lo khác: ố- ng: màu vàng hoa cau, làm ng.ố ươ ươ- u: màu tr ng dùng làm u.ố ượ ượ- xanh: màu xanh hay cam, i.ố ưởHo ng 2ạ mấ ơHo ng GV Ho ng HSạ ủ- Yêu HS quan sát t, ốchi tranh (hình 51.3) phân ẽbi các ph m.ệ ấ- HS ch trên tranh và tên ọt ng ph m.ừ ấ- ng HS phi ướ ếm ng mũ m, lên phi ướ ếkính, nh quan sát bào ửb ng kính lúp.ằ- Yêu HS: nh ủmũ m?ấ- GV sung, ch o.ổ ạ- HS đo thông tin trang ạ167. HS quan sát m, phân ơbi t:ệ+ Mũ m, cu ng và ợn m.ấ+ Các phi ng mũ m.ế ướ ấ- HS ch các ph m, ấl nh xét, sung.ớ ổ- HS ti hành quan sát bào ửn m.ấ- Mô hình ng.ả ạ- HS nh HS khác sung.ổK lu n: th nh ng không màu, ít có ơbào (n men). Nhi có quan sinh là mũ m. sinh ảch ng bào .ủ ửDOC24.VN 34. ng ố- GV ng dung bài.ủ ộ- Yêu HS nh tr ng và m.ầ ơ- Đánh giá gi .ờ5. ng bài nhà:ướ ở- bài và tr câu SGK.ọ ỏ- tr bài: đi sinh và quan tr ng m.ọ ướ ấDOC24.VN

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến