loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Giáo án Hóa học 8 bài 16: Phương trình hóa học

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-25 11:16:46 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án hóa học lớp 8   

139
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Hóa học 8 bài 16: Phương trình hóa học

Giáo án Hóa học 8 bài 16: Phương trình hóa học

Giáo án Hóa học 8 bài 16: Phương trình hóa họcLoading...

Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾT 1)I Mục tiêu1. Kiến thứcHọc sinh hiểu được phương trình dùng để biểu diễn phản ứng hoá học, gồm công thứchoá học của các chất phản ứng và sản phẩm với các hệ số thích hợp.Biết cách lập phương trình hoá học khi biết các chất phản ứng và sản phẩm2. Kỹ năng Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập công thức hoá học3. Thái độ Ham học hỏi, Tích cực, tìm tòi. yêu thích môn học.II Chuẩn bị1. Chuẩn bị của thầyTranh vẽ phóng to hình 2.5 (SGK tr. 48)Bảng phụ2. Chuẩn bị của tròĐọc trước nội dung bài họcIII Tiến trình dạy học1 ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số2 Kiểm tra bài cũ (5 phút) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng và biểu thức của định luật.3 Bài mớia) Mở bài: (1 phút)Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất trướcvà sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học taTaiLieu.VN Page 1sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học. Vậy cách lập...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾT 1)I Mục tiêu1. Kiến thứcHọc sinh hiểu được phương trình dùng để biểu diễn phản ứng hoá học, gồm công thứchoá học của các chất phản ứng và sản phẩm với các hệ số thích hợp.Biết cách lập phương trình hoá học khi biết các chất phản ứng và sản phẩm2. Kỹ năng Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập công thức hoá học3. Thái độ Ham học hỏi, Tích cực, tìm tòi. yêu thích môn học.II Chuẩn bị1. Chuẩn bị của thầyTranh vẽ phóng to hình 2.5 (SGK tr. 48)Bảng phụ2. Chuẩn bị của tròĐọc trước nội dung bài họcIII Tiến trình dạy học1 ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số2 Kiểm tra bài cũ (5 phút) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng và biểu thức của định luật.3 Bài mớia) Mở bài: (1 phút)Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất trướcvà sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học taTaiLieu.VN Page 1sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học. Vậy cách lập phương trình nhưthế nào? Chúng ta học bài hôm nay!b) Các hoạt động dạy học:Hoạt động của thầy Hoạt động của tròHoạt động 1: lập phương trình hoá học (30 phút)- GV: Dựa vào phương trình chữ của bàitập số 2. Yêu cầu h/s viết công thức hoá họccủa các chất có trong phương trình phảnứng.- GV: Theo định luật bảo toàn khốilượng, số nguyên tử của mỗi nguyên tốtrước và sau phản ứng không thay đổi. Em hãy cho biết số nguyên tử của oxiở vế của phương trình trên..> Vậy ta phải đặt hệ số trước MgO đểbên phải cũng có nguyên tử oxi nhưbên trái. Bây giờ số nguyên tử Mg mỗi bêncủa phương trình là bao nhiêu?- GV: Số nguyên tử magie bên phải lạinhiều hơn, vậy bên trái cần có nguyêntử magie, ta đặt hệ số trước Mg.- GV: Số nguyên tử của mỗi ngyên tố đãbằng nhau .> phương trình đã lập đúng. I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC1. Phương trình hoá học- HS: Mg O2 .> MgO- HS: Bên trái có nguyên tử oxi Bên phải có nguyên tử oxi- HS: Bên trái: nguyên tử Mg Bên phải: nguyên tử MgTaiLieu.VN Page 2- GV: gọi h/s phân biệt số trongphương trình hoá học (chỉ số, hệ số)- GV: Treo tranh hình 2.5 (SGK tr. 48) và yêu cầu học sinh lập phương trìnhhoá học giữa hiđro và oxi theo các bướcsau: Viết phương trình chữ. Viết công thức của các chất có trongphản ứng. Cân bằng phương trình.- GV: Qua hai ví dụ trên các em hãy tiếnhành thảo luận và cho biết: các bước lậpphương trình hoá học?- GV: Gọi đại diện nhóm trình bày.- GV: Treo bảng phụ với nội dung bàitập lên bảngBài tập 1: Biết photpho bị đốt cháy trong oxi thuđược hợp chất đi photpho pentaoxit HS: Viết phương trình H2 O2 .> H2 2H2 O2 .> 2H2 O2. Các bước lập phương trình hoá học.- HS: Tiến hành thảo luận nhóm.- HS: Các bước lập phương trình hoá học: Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. Bước 3: Viết phương trình hoá học.TaiLieu.VN Page 3.> Hãy lập phương trình hoá học củaphản ứng.- GV: Gọi học sinh đọc công thức củacác chất tham gia và sản phẩm.- GV: Viết lên bảng.- GV: Gọi một học sinh lên nêu cách cânbằng.Bài tập 2Cho sơ đồ phản ứng sau:a. Fe Cl2 t0 FeCl3b. SO2 O2 t0 SO3c. Na2 SO4 BaCl2 NaCl BaSO4d. Al2 O3 H2 SO4 Al2 (SO4 )3 H2 OLËp s¬ ®å cña ph¶n øng trªn.- GV: íng dÉn häc sinh c©n b»ng víinhãm nguyªn tö.- GV: Gäi mét häc sinh lªn ch÷a bµi tËp.- HS: O2 t0 P2 O5P O2 t0 2P2 O5P 5O2 t0 2P2 O54P 5O2 t0 2P2 O5a. 2Fe 3Cl2 t0 2FeCl3b. 2SO2 O2 t0 2SO3c. TaiLieu.VN Page 4Na2 SO4 BaCl2 2NaCl BaSO4d. Al2 O3 3H2 SO4 Al2 (SO4 )3 3H2 *TiÓu kÕt: Ba íc lËp ph ¬ng tr×nh ho¸ häc íc 1: ViÕt s¬ ®å ph¶n øng íc 2: C©n b»ng sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè. íc 3: ViÕt ph ¬ng tr×nh ho¸ häc.Ho¹t ®éng 2. Cñng cè (7 phót)- GV: Yªu cÇu HS nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n cña tiÕt häc- Cho häc sinh lµm bµi tËp sè SGK tr. 57( LËp ph ¬ng tr×nh)- GV: Gäi mét häc sinh lªn ch÷a bµi tËp. Vµ hs kh¸c nhËn xÐtGV: Chèt kiÕn thøc HS: §äc bµiHS: Lµm bµiBµi 2/SGK/57 HS:a. 4Na O2 2Na2 Ob. P2 O5 3H2 2H3 PO4 DÆn dß (1 phót)Lµm bµi tËp 3,4 trong SGK/58Xem tr íc néi dungmôc II. TaiLieu.VN Page 5Bµi 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾT 2)I Mục tiêu1. Kiến thức- Học sinh biết đuợc nghĩa của phương trình hoá học.-Biết xác định tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng2. Kỹ năng Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập công thức hoá học3. Thái độ Ham học hỏi, Tích cực, tìm tòi. yêu thích môn học.II Chuẩn bị1. Chuẩn bị của thầy Dụng cụ thiết bị dạy học đủ.2. Chuẩn bị của tròĐọc trước nội dung bài họcIII Tiến trình dạy học1 ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số2 Kiểm tra bài cũ (5 phút) Nêu các bước lập phương trình hoá học Bài mớia) Mở bài: (1 phút)Phương trình hóa học cố nghĩa như thế nào? Chúng ta học tiết hôm nay.b) Các hoạt động dạy học:Hoạt động của thầy Hoạt động của tròHoạt động 1: nghĩa của trình hoá họcTaiLieu.VN Page 6(27 phút)- GV: tiết trước chúng ta đã học vềcách lập phương trình hoá học. Vậynhìn vào phương trình hoá học, chúng tabiết được những điều gì?- GV: Yêu cầu học sinh thảo luận nhómđể trả lời câu hỏi trên và lấy ví dụ minhhoạ.- GV: Gọi đại diện một số nhóm báo cáokết quả.- GV: ?Các em hiểu tỉ lệ trên như thế nào.- GV: Hãy cho biết tỉ lệ số nguyên tử, sốphân tử giữa các chất trong các phaneứng sau: a. 4Na O2 ..>2Na2 Ob. P2 O5 3H2 ..> 2H3 PO4- GV: Gọi hs lên bảng làm HS: Thảo luận nhóm và ghi kiến nhận xét củanhóm mình.- HS: Phương trình hoá học cho biết tỉ lệ về sốnguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng.Ví dụ: Phương trình phản ứng2H2 O2 t0 2H2 OTa có tỉ lệ:Số phân tử H2 Số phân tử O2 số phân tử H2 =2:1:2- HS: Tỉ lệ đó nghĩa là Cứ phân tử hiđro tác dụng vừa đủ với phân tửoxi tạo ra phân tử nước.- HS: Làm bài tập vào vở- HS 1: a. 4Na O2 ..>2Na2 Tỉ lệ: Số nguyên tử natri Số phân tử oxi Sốphân tử Na2 4:1:2 Nghĩa là: Cứ nguyên tử Na tác dụng (vừa đủ)với phân tủ O2 tạo ra phân tử Na2 O.- HS 2:TaiLieu.VN Page 7b. P2 O5 3H2 ..> 2H3 PO4Tỉ lệ: Số phân tử P2 O5 Số phân tử nước Số phân tửH3 PO4 1:3:2Ho¹t ®éng 2. Cñng cè (10 phót)- GV cho häc sinh ®äc kÕt luËn cña bµi- Treo bµi tËp lªn b¶ngBµi tËp:LËp ph ¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c ph¶n øng sau vµ cho biÕt tØ lÖ sè nguyªn tö, sè ph©n tö gi÷a cÆp chÊt (tuú chän) trong mçi ph¶n øng:a. §èt bét nh«m trong kh«ng khÝ, thu îc nh«m oxitb. Cho s¾t t¸c dông víi clo, thu -îc hîp chÊt s¾t III clorua (FeCl3 )GV: Gäi HS tr¶ lêi HS: §äc bµiHS: Lµm bµiHS:a. 4l 3O2 t0 2l2 O3b. 2Fe 3Cl2 t0 2FeCl3TØ lÖ vÒ sè nguyªn tö sè nguyªn tö nh sau:a. Sè nguyªn tö Al: Sè ph©n tö O2 4:3Sè nguyªn tö Al Sè ph©n tö Al2 O3 2:1b. Sè nguyªn tö Fe Sè ph©n tö Cl2 :3 DÆn dß (1 phót)VÒ nhµ «n tËp- HiÖn îng ho¸ häc vµ hiÖn îng vËt lÝ- §Þnh luËt b¶o toµn khèi îng- C¸c íc lËp ph ¬ng tr×nh ho¸ häc- nghĩa của phươnng trình hoá học.Làm các bài tập 4b, 5, (SGK tr. 58)TaiLieu.VN Page 8Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến