loading
back to top

Giáo án dạy thêm toán lớp 6

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-22 09:11:01 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Giáo án dạy thêm toán lớp 6   

244
Lượt xem
18
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án dạy thêm toán lớp 6

Giáo án dạy thêm toán lớp 6

Giáo án dạy thêm toán lớp 6
Tóm tắt nội dung

...

Nội dung tài liệu

Chuyªn®Òbåid­ìnglíp6–Nămhọc2012-2013Gi¸oviªn:NguyễnThịMinh–THCSHợpHòa1CHƯƠNGTRÌNHDẠYTHÊMKHỐI6(30BUỔI)STTTÊNCHUYÊNĐỀGHICHÚ1Điềnsốtựnhiên,ghisốtựnhiên,tìmsố.2Cácphéptínhvềsốtựnhiên,Đếmsố3Lũythừavớisốmũtựnhiên4Cácdáuhiệuchiahết5Ôntậpcácphéptínhtrongtậphợpsốtựnhiên6Ôntậpvềlũythừavàcácphéptoán7Tínhchấtchiahếtcủamộttổng,mộthiệuvàmộttích8Điểm,đườngthẳng,tia9ƯớcchungvàBộichung10SốnguyêntốvàHợpsố11ƯCLN,BCNNvàcácbàitoánlienquan12Ôntậpvàkiểmtracácchủđề.13Đọanthẳng,trungđiểmcủađoạnthẳng14TậphợpZcácsốnguyên15Phépcộngsốnguyên16Phéptrừsốnguyên17Quytắcdấungoặc-Quytắcchuyểnvế18Phépnhânsốnguyên-Bộivàướccủasốnguyên19Ôntậpvàkiểmtracácchủđềvềsốnguyên20Góc-Tiaphângiáccủagóc21Phânsố-Phânsốbằngnhau22Tínhchấtcơbảncủaphânsố-Rútgọnphânsố.23Quyđồngmẫusốnhiềuphấnsố24Cộng,trừphânsố.25Nhân,chiaphânsố.26Ôntậpvềhỗnsố,sốthậpphân,phầntrăm27Cácbàitoáncơbảnvềphânsố(buổi1)28Cácbàitoáncơbảnvềphânsố(buổi2)29Cácbàitoántổnghợpvềphânsố30ÔntậpvàkiểmtracácchủđềHợpHòangày10tháng9năm2012Giáoviênbộmôn.NguyễnThịMinhChuyªn®Òbåid­ìnglíp6–Nămhọc2012-2013Gi¸oviªn:NguyễnThịMinh–THCSHợpHòa2Soạn:9/9/2012Giảng:10-15/9/2012Buổi1.ĐIỀNSỐTỰNHIÊN,GHISỐTỰNHIÊN,TÌMSỐA/.Môctiªu:-Häcsinhn¾mv÷ngc¸ckiÕnthøcvÒsètùnhiªnvÒcÊut¹osètronghÖthËpph©n,c¸cphÐptÝnhvÒsètùnhiªn,c¸ctÝnhchÊtvÒchiahÕt.-VËndôngthµnhth¹oc¸cphÐpbiÕn®æivµotrongc¸cbµitËpsèhäc.-RÌnluyÖnchohäcsinhthãiquentù®äcs¸ch,t­duyl«gicãcph©ntÝchtænghîp.B/.ChuÈnbÞ:Néidungchuyªn®Ò,kiÕnthøcc¬nb¶ncÇnsödôngvµc¸cbµitËptùluyÖn.C/.Néidungchuyªn®Ò.I/KiÕnthøcc¬b¶n.1,§Æc®iÓmcñaghisètùnhiªntronghÖthËpph©n.-Dïng10ch÷sè0;1;2;3;......9®Óghimäisètùnhiªn.-Cø10®¬nvÞcñaméthµngb»ngmét®¬nvÞcñahµngtr­íc.VÝdô:ab=10a+babc=100a+10b+c2,Sos¸nh2sètùnhiªn.+a>bkhian»mëbªntr¸isèbtrªntiasè.+aCã9.9=81sècãd¹ngabbbT­¬ngtù:=>Cã81.4=324sèBµitËp3:ViÕtc¸csètùnhiªnliªntiÕptõ1->100tõtr¸isangph¶ithµnhd·y.a,D·ytrªncãtÊtc¶baonhiªuch÷sè?b,Ch÷sèthø100kÓtõtr¸isangph¶ilµch÷sènµo?Gi¶Ia,Sècã1ch÷sè:9sè=>9.1=9ch÷sèSècã2ch÷sè:99–9=90sè=>90.2=180ch÷sèSè3ch÷sè:100=>3ch÷sèVËyd·ytrªncã9+180+3=192ch÷sè.b,Ch÷sèthø100r¬ivµokho¶ngsècã2ch÷sèB¾t®Çutõ1011....lµch÷sèthø9191–2.45+1Sèthø45kÓtõ10lµ:(45-1)+10=54VËych÷sèthø100lµch÷sè5.BµitËp4:ViÕtliªntiÕp15sètùnhiªnlήÇutiªnt¹othµnhmétsètùnhiªnh·yxo¸®i15ch÷sè®Ó®­îc.a,SèlínnhÊt(9923252729)b,SènhánhÊt(1111111122)Chuyªn®Òbåid­ìnglíp6–Nămhọc2012-2013Gi¸oviªn:NguyễnThịMinh–THCSHợpHòa4BµitËp5:NÕusècã3ch÷sèbiÕtr»ngnÕuviÕtthªmch÷sè5vµobªnph¶isè®ãth×nãt¨ng1112®¬nvÞ(abc=123)BµitËp6:T×msècã4ch÷sè.BiÕtr»ngnÕuxo¸®ich÷sèhµngchôcvµhµng®¬nvÞth×sè®ãgi¶m®i4455®¬nvÞ.Gi¶iabcd-ab=4455=>cd=99.(45-ab)cd<100=>(45-ab)<100=>45-ab=01=>NÕuab=45=>cd=0NÕuab=44=>cd=99VËysèph¶it×m450044996BµitËp7:T×msècã2ch÷sèbiÕtr»ngsè®ãgÊp5lÇntængc¸cch÷sècñanã.Gi¶iab=5(a+b)=>5a=4b=>b5=>b=05NÕub=0=>a=0lo¹iNÕub=5th×a=4=>ab=45BµitËp8:T×msècã2ch÷sèbiÕtr»nglÊysè®ãchiachotængc¸cch÷sècñanã®­îcth­¬nglµ5d­12.Gi¶iab=5(a+b)+12=>5a=4(b+3)=>b+3:5=>b=27NÕub=2=>a=4=>ab=42NÕub=7=>a=887BµitËp9:Kh«nglµmphÐptÝnhh·ykiÓmtrakÕtqu¶phÐptÝnha,136.136–42=1960b,ab.ab-8557=0(ch÷sètËncïng)Chuyªn®Òbåid­ìnglíp6–Nămhọc2012-2013Gi¸oviªn:NguyễnThịMinh–THCSHợpHòa5BµitËp10:T×msècã3ch÷sèbiÕtr»ngnÕuviÕtthªmch÷sèvµobªntr¸isè®ãta®­îcmétsègÊp26lÇnsè®ã(260)BµitËp11:T×msècã2ch÷sè,biÕtr»ngnÕulÊysè®ãchiachohiÖucñach÷sèhµngchôcvµch÷sèhµng®¬nvÞtacãth­¬nglµ26d­1.Gi¶iab=(a-b).26+1=>27b=16a+1ab16ach½n=>16a+1lÎ=>blÎ=>b=3=>a=5ab=53BµitËp12:T×msècã3ch÷sèkh¸cnhau,biÕtr»ngsè®ãb»ngtængc¸csècã2ch÷sèkh¸cnhaulËptõ3ch÷sècñasèph¶i.Gi¶iabc=ab+ac+bc+ba+ca+cb=>abc=22(a+b+c)BµitËp13:§iÒnch÷sèthÝchhîpthaychoc¸cch÷c¸i:a,1ab+36=ab1b,abc-cb=cac,abc+acc+dbc=bccD.Củngcố:-Chốtlạidạngbàitậpđãchữa.-KhắcsâukiếnthứccầnghinhớvậndụngchoHS.E.Hướngdẫnvềnhà:-VNlàmBTtrongSBTvàphầnBTkìnày.---------------------------------------------------------------------------------------Chuyªn®Òbåid­ìnglíp6–Nămhọc2012-2013Gi¸oviªn:NguyễnThịMinh–THCSHợpHòa6Soạn:16/9/2012.Giảng:17-22/9/2012.Buổi2:CÁCPHÉPTÍNHVỀSỐTỰNHIÊN-ĐẾMSỐA/.Môctiªu:-Häcsinhn¾mv÷ngc¸cphÐptÝnhvÒsètùnhiªn,c¸ctÝnhchÊtvÒchiahÕt,kiÕnthøcvÒd·ysèc¸ch®Òu.-VËndôngthµnhth¹oc¸cphÐpbiÕn®æivµotrongc¸cbµitËpsèhäc.-RÌnluyÖnchohäcsinhthãiquentù®äcs¸ch,t­duyl«gicãcph©ntÝchtænghîp.B/.ChuÈnbÞ:Néidungchuyªn®Ò,kiÕnthøcc¬nb¶ncÇnsödôngvµc¸cbµitËptùluyÖn.C/.Néidungchuyªn®Ò.I/KiÕnthøcc¬b¶n.1)C¸ctÝnhchÊt:Giaoho¸n:a+b=b+a;a.b=b.aKÕthîp:a+(b+c)=(a+b)+c;a.(b.c)=(a.b).cPh©nphèicñaphÐpnh©n®èivíiphÐpcéngvµphÐptrõ:a.(b+c)=a.b+a.ca.(b-c)=a.b-a.cMétsètrõ®iméttæng:a–(b+c)=a-b–cMétsètrõ®iméthiÖu:a–(b-c)=a-b+c2)C«ngthøcvÒd·ysèc¸ch®Òu:Sèsèh¹ng=(sècuèi–sè®Çu):kho¶ngc¸ch+1Tæng=(sècuèi+sè®Çu).Sèsèh¹ng:2I/BµitËp.BµitËp1:TÝnhb»ngc¸chnhanhchãng.a,29+132+237+868+763=29+(132+868)+(237+763)=29+1000+1000=2029b,652+327+148+15+73=(652+148)+(327+73)+15=700+400+15=1115BµitËp2:Thayc¸cch÷bëic¸cch÷sèthÝchhîp.Chuyªn®Òbåid­ìnglíp6–Nămhọc2012-2013Gi¸oviªn:NguyễnThịMinh–THCSHợpHòa7a,ab+bc+ca=abc=>ab+ca=00a=>aooacab=>a=1=>b=9=>c=8=>19+98+81=198b,abc+ab+a=874=>aaa+bb+c=874Dobb+c<110=>874aaa>874–110=764=>a=7=>bb+c=874–777=97Tacã:97bb>97–10=87=>bb=88=>c=9Ta®­îc:789+78+7=874BµitËp3:§iÒnc¸csètõ1®Õn9vµomaph­¬ng3x3saochotængc¸chµngthøtùlµ6;16;23vµtængc¸ccét14;12;19BµitËp4:Cho9sè1;3;5;.....;17cãthÓchia9sè®·chothµnh2nhãmsaocho:a,Tængc¸csènhãmIgÊp®«itængc¸csènhãmIIa,Tængc¸csènhãmIb»ngtængc¸csènhãmII.Gi¶ia,CãthÓ:(chiahÕtcho3)NhãmI:1+3+5+13+15+17=54NhãmII:7+9+11=27b,Kh«ngv×tæng®ãkh«ngchiahÕtcho2.BµitËp5:T×mxbiÕt:a,135–(x+37)=80=>x+37=135–80=>x+37=55=>x=55–37=18b,(x-17)+52=158=>x–17=158-52=>x–17=106=>x=106+17=123BµitËp6:MétphÐptrõcãtængcñasèbÞtrõ,sètrõvµhiÖub»ng490hiÖulính¬nsètrõlµ129.T×msètrõvµsèbÞtrõ.Chuyªn®Òbåid­ìnglíp6–Nămhọc2012-2013Gi¸oviªn:NguyễnThịMinh–THCSHợpHòa8Gi¶iSBT=a;ST=b;H=c=>a–b=c(1)a+b+c=490(2)c–b+c129(3)(1)vµ(2)=>a=490:2=245(2)vµ(3)=>a+2c=619=>c=1872245619=>b=245–187=58BµitËp7ThaydÊu*bëic¸cch÷sèthÝchhîp****-***=**.BiÕtr»ngc¸csè®Òukh«ng®æikhi®äctõph¶isangtr¸ihoÆclµtõtr¸isangph¶i.Gi¶i***=>ch÷sèhµngngh×ncñatænglµ1=>ch÷sèhµng®¬nvÞcña+**tængcòngb»ng1****Ch÷sèhµngtr¨mcñasèh¹ngthønhÊtlµ9=>Ch÷sèhµng®¬nvÞcñasèh¹ngthønhÊtlµ9=>................BµitËp8:Méttr¨msètùnhiªntõ1->100chiathµnh2lípch½nvµlÎa,Tængc¸csècña2nhãm,nhãmnµolính¬n?b,Tængc¸cch÷sècña2nhãm,nhãmnµolính¬n?Gi¶ia)13579....99246810....100b)135791113....9924681012....98BµitËp9:§emsècã4ch÷sègièngnhauchiachosècã3ch÷sègièngnhauth×®­îcth­¬nglµ16vµsèd­lµ1.NÕusèbÞchiavµsèchia®Òubít®imétch÷sèth×th­¬ngkh«ng®æivµsèd­gi¶m200®¬nvÞ,t×mc¸csè®ã?Gi¶Iaaaa=16.bbb+r=>aaa=16.bb+(r-200)Víi200r1000a=1600b+200=>5a=8b+1=>a=5vµb=3100Chuyªn®Òbåid­ìnglíp6–Nămhọc2012-2013Gi¸oviªn:NguyễnThịMinh–THCSHợpHòa9BµitËp10:§Ó®¸nhsètrongmétcuèns¸chcÇndïng1995ch÷sè:a,Cuèns¸ch®ãcãbaonhiªutrang?b,Ch÷sèthø1000ëtrangnµovµlµch÷sènµo?Gi¶ia)§ÓviÕtc¸csècã1;2ch÷sècÇn1.9+2.90=189ch÷sèVËysètranglµsècã3ch÷sèSèc¸csècã3ch÷sèlµ60231891995SèthønhÊtcã3ch÷sèlµ100.VËysèthø602lµ100+602–1=701Cuèns¸chcã701trangb)Ch÷sèthø1000thuécsècã3ch÷sè(1000–189=811)811=3.270+1Sèthø270lµ100+270–1=369VËych÷sèthø1000lµch÷sèhµngtr¨mcña370(ch÷sè3)BµitËp11:KhiviÕtc¸csètùnhiªntõ1®Õn100th×a,ch÷sè0®­îcbiÕtbaonhiªulÇn?(11lÇn)b,ch÷sè1®­îcbiÕtbaonhiªulÇn?(21lÇn)c,ch÷sè2;3®­îcbiÕtbaonhiªulÇn?(20lÇn)BµitËp12:Trongc¸csètùnhiªntõ100®Õn10000cãbaonhiªusèmµtrongc¸chviÕtcñachóngcã3ch÷sègièngnhau.Gi¶i:Lo¹icã3ch÷sè:aaacã9sèLo¹icã4ch÷sè:aaabCã9c¸chchän;bcã9c¸chchänvµbcã4vÞtrÝkh¸c.=>cã9.9.4=324sèVËycã9+324=333sèBµitËp13:a,TÝnhtængcñac¸csètùnhiªnlÎtõ1->999b,ViÕtliªntiÕpc¸csètùnhiªntõ1®Õn999.TÝnhtængc¸cch÷sèGi¶I:a,Sèh¹ngcñad·ylµ:500121999Tængcñad©ylµ:2500002500)9991(b,999lµsècãtængc¸cch÷sèlµ27Chuyªn®Òbåid­ìnglíp6–Nămhọc2012-2013Gi¸oviªn:NguyễnThịMinh–THCSHợpHòa10TathÊy1+998=9992+997=999............Cã499cÆp=>Tængc¸cch÷sèlµ27.500=13500BµitËp14:Trongc¸csètùnhiªncã3d·ysè.Cãbaonhiªusèkh«ngchøach÷sè9Gi¶i:C¸csètùnhiªnph¶i®Õmcãd¹ngacã8c¸chchäntõ1->8.bcã9c¸chchäntõ0->8ccã9c¸chchäntõ0->8VËycã:8.9.9=648(sèlÎchøach÷sè9)D.Củngcố:-Chốtlạidạngbàitậpđãchữa.-KhắcsâukiếnthứccầnghinhớvậndụngchoHS.E.Hướngdẫnvềnhà:-VNlàmBTtrongSBTvàphầnBTkìnày.----------------------------------------------------------------------Soạn:23/9/2012.Giảng:24-29/9/2012Buổi3:LŨYTHỪAVỚISỐMŨTỰNHIÊNA/.Môctiªu:-Häcsinhn¾mv÷ng®ÞnhnghÜavµc¸ctÝnhchÊtvÒluüthõa,vËndôngthµnhth¹ovµotronggi¶ibµitËpvÒluüthõa.-VËndôngthµnhth¹oc¸cphÐpbiÕn®æivµotrongc¸cbµitËpsèhäc.-RÌnluyÖnchohäcsinhthãiquentù®äcs¸ch,t­duyl«gicãcph©ntÝchtænghîp.B/.ChuÈnbÞ:Néidungchuyªn®Ò,kiÕnthøcc¬nb¶ncÇnsödôngvµc¸cbµitËptùluyÖn.C/.Néidungchuyªn®Ò.I/KiÕnthøcc¬b¶n.1,§ÞnhnghÜa:an=a.a....a(a,nN;n1)VÝdô:23=2.2.2=8Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến