loading
back to top

Giáo án Đại số 9 bài Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-10 06:54:30 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án toán lớp 9   

182
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Đại số 9 bài Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Giáo án Đại số 9 bài Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Giáo án Đại số 9 bài Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Tóm tắt nội dung
Toán 9ớ Giáo án Đi sạ ốTi 2– Tu 1ế CĂN TH HAI VÀ NG ĐNG TH CỨ AA2A. TIÊU:ỤQua bài này sinh ầ* Ki th c: Bi cách tìm đi ki xác đnh hay đi ki có nghĩa ệc ủA và có kĩ năng th hi đi đó khi bi th không ph ậnh phân th mà ho là nh còn hay còn là ng ốho nh hai ng aặ 2+ hay khi ng ươ­ Bi cách ch ng minh đnh lý ịaa2 và bi ng ng đng th cế ứAA2 rút bi th ứB.PH NG PHÁP CƯƠ Ph nhi ph ng pháp (Đàm tho i,nêu và gi quy đ.)ố ươ ềC. CHU BI GV VÀ HS:Ẩ Ủ* GV So bài đc bài so tr khi lên ướ Chu ng ph hình sgk (sgk) các đnh lý và chú ị(sgk) *HS thu ki th bài tr làm bài giao nhà ướ Đc tr bài phi nh ?3 (sgk) ướ ưD. HO ĐNG CẠ :1. ch c:(1ph)ổ ứ2. Ki tra: (7ph)ể­ Phát bi đnh nghĩa và đnh lý căn hai ọ­ Gi bài c) BT a,b) ậ3. Bài i:(25 ph)ớHo đng GV và HSạ dungộ1) Căn th hai ậ­ GV treo ng ph sau đó yêu HS ầth hi ?1 (sgk) ệ­ Theo đnh lý Pitago ta có AB đc tính ượnh th nào ế­ GV gi thi căn th hai ậ? Hãy nêu khái ni ng quát căn th cệ ứb hai ậ? Căn th hai xác đnh khi nào ị­ GV ví minh ho và ng HSấ ướ 1) Căn th hai...
Nội dung tài liệu
Toán 9ớ Giáo án Đi sạ ốTi 2– Tu 1ế CĂN TH HAI VÀ NG ĐNG TH CỨ AA2A. TIÊU:ỤQua bài này sinh ầ* Ki th c: Bi cách tìm đi ki xác đnh hay đi ki có nghĩa ệc ủA và có kĩ năng th hi đi đó khi bi th không ph ậnh phân th mà ho là nh còn hay còn là ng ốho nh hai ng aặ 2+ hay khi ng ươ­ Bi cách ch ng minh đnh lý ịaa2 và bi ng ng đng th cế ứAA2 rút bi th ứB.PH NG PHÁP CƯƠ Ph nhi ph ng pháp (Đàm tho i,nêu và gi quy đ.)ố ươ ềC. CHU BI GV VÀ HS:Ẩ Ủ* GV So bài đc bài so tr khi lên ướ Chu ng ph hình sgk (sgk) các đnh lý và chú ị(sgk) *HS thu ki th bài tr làm bài giao nhà ướ Đc tr bài phi nh ?3 (sgk) ướ ưD. HO ĐNG CẠ :1. ch c:(1ph)ổ ứ2. Ki tra: (7ph)ể­ Phát bi đnh nghĩa và đnh lý căn hai ọ­ Gi bài c) BT a,b) ậ3. Bài i:(25 ph)ớHo đng GV và HSạ dungộ1) Căn th hai ậ­ GV treo ng ph sau đó yêu HS ầth hi ?1 (sgk) ệ­ Theo đnh lý Pitago ta có AB đc tính ượnh th nào ế­ GV gi thi căn th hai ậ? Hãy nêu khái ni ng quát căn th cệ ứb hai ậ? Căn th hai xác đnh khi nào ị­ GV ví minh ho và ng HSấ ướ 1) Căn th hai ậ?1(sgk) Theo Pitago trong tam giác vuông ABCcó AC AB BC AB 22BCAC AB =225x* ng quát sgk) ổA là bi th là căn th ứb hai ủA xác đnh khi giá tr không ịDoc24.vnToán 9ớ Giáo án Đi sạ ốcách tìm đi ki căn th đc ượxác đnh ị? Tìm đi ki 3xề HS đng ạch tr căn th hai trên ậxác đnh khi nào ị­ áp ng ng ví trên hãy th ươ ựhi ?2 (sgk)ệ­ GV cho HS làm sau đó HS lên ng ảlàm bài HS nh xét bài làm ạsau đó ch bài và nh nh cách tìm ạđi ki xác đnh căn th ứ2) ng đng th ứAA2­ GV treo ng ph ghi ?3 (sgk) sau đó yêuả ục HS th hi vào phi đã ậchu ẵ­ Thu phi nh xét qu ảt ng nhóm sau đó em đi di lên ệb ng đi qu vào ng ph ụ­ Qua ng qu trên em có nh xét gì ậv qu phép khai ph ng ươ2a .? Hãy phát bi thành đnh lý ị­ GV HS ch ng minh đnh lý trên ị? Hãy xét tr ng ườ và sau đó tính bình ph ng ươ và nh xét ậ? có ph là căn hai ủa không ng ví hãy làm ví chú ươ ụcác giá tr tuy đi ố­ Hãy phát bi ng quát đnh lý trên ớA là bi th ứ­ GV ra ti ví ng HS làm bàiế ướ ẫrút .ọ? Hãy áp ng đnh lý trên tính căn hai ậc bi th trên Nêu đnh nghĩa giá tr tuy đi suy ồra qu bài toán trên âm Ví (sgk) ụx3 là căn th hai 3x xác đnh khi 3x .?2(sgk) ểx25 xác đnh ta phái có 5­ 2x 2x 25 2,5 xậ 2,5 thì bi th trên đcể ượxác đnh .ị2) ng đng th ứAA2?3(sgk) ng ph ụa 3a 24 92a2 3* Đnh lý (sgk) ốaa2 Ch ng minh sgk) ứ* Ví (sgk) ụa) 1212122b) 77)7(2* Ví (sgk) ụa) 1212)12(2 (vì 12)b) 2552)52(2 (vì 5>2)* Chú (sgk) AA2 Aế AA2 ế*Ví sgk) ụa) 22)2(2xxx vì 2) b) 336aaa vì )Doc24.vnToán 9ớ Giáo án Đi sạ ố4. ng củ (10 ph)­ GV ra bài c) Bài Bài (d) ậG HS lên ng làm ả­ BT6 (a) (c) BT (b) 0,3 ;(c): ­1, BT (d) 3(2 a) 5.H ng nhàướ (2 ph)­ thu đnh lý khái ni công th .ọ ứ­ Xem các ví và bài đã ch .ạ ữ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ngày so 14/8/2013ạTi Tu 1ế LUY PỆ A. TIÊU:Ụ Ki th c: sinh đc ng các khái ni đã qua các bàiế ượ ọt năng: Rèn năng tính căn hai bi th áp ứd ng ng đngụ th ứAA2 rút bi th đn gi ả­ Bi áp ng phép khai ph ng gi bài toán tìm tính toán ươ ảB.PH NG PHÁP CƯƠ Ph nhi ph ng pháp (Đàm tho i,nêu và gi quy đ.)ố ươ ềC. CHU BI:ẨD. HO ĐNG CẠ :1. ch c:(1ph)ổ ứ2. Ki tra: (9ph)ể­ Gi bài ). ậ­ Gi bài d) ậ3. Bài i:(25 ph)ớHo đng GV và HSạ dungộbài 10 sgk 11) ậ­ GV yêu HS đc bài sau đó ềnêu cách làm ch ng minh đng th trên ta ứlàm nh th nào ếGV Bi đi VP VT Có 132332 ng em hãy bi đi ch ng ươ ứminh (b) Ta bi đi nh th nào ếG dùng qu ph (a ).ợ Bài 10 (sgk­11) ậa) Ta có VP =VT2)13(1323324V đng th đã đc CM ượb) VT 3324 3133)13(2 1313 VP VT VP Đcpcm)ậDoc24.vnToán 9ớ Giáo án Đi sạ ố­ GV HS lên ng làm bài sau đó ảcho nh xét và ch Nh ấm nh cách ch ng minh đng ẳth .ứG bài 11 sgk ­11)ả ậ­ GV treo ng ph ghi đu bài bài ầt 11 sgk HS đc đu bài sau ầđó nêu cách làm Hãy khai ph ng các căn hai ươ ậtrên sau đó tính qu ả­ GV cho HS làm sau đó lên ng ảch bài GV nh xét cho ạHS .bài 12 sgk 11) ậ­ GV HS đc bài sau đó nêu ềcách làm .? căn th có nghĩa ta ầph có đi ki gì .ả ệ? Hãy áp ng ví đã tìm đi ềki có nghĩa các căn th trên ứ­ GV cho HS làm ch sau đó ọt ng em lên ng làm bài ng ướd cách làm .ẫ ạG Tìm đi ki bi th ứtrong căn không âm GV ch ch ph (a) và (b) cònổ ầl cho HS nhà làm ti .ạ ếbài 13 sgk 11 ậ­ GV ra bài HS suy nghĩ làm bài ậ? Mu rút bi th trên tr ướh ta ph làm gì ảG Khai ph ng các căn hai ươ ậChú tr tuy đi ố­ GV HS lên ng làm bài theoọ ảh ng Các HS khác nêu nh nướ ậxét bài 11 sgk ­11)ả ậa) 49:19625.16= 4.5 14 20 22 b) 16918.3.2:362= 1318.18:36 36 18 13 13 ­11 c) 3981bài 12 sgk 11) ậa) căn th ứ72x có nghĩa ta ph iảcó 2x 2x 27 b) căn th ứ43x có nghĩa Ta phái có 3x 3x 34 34 thì căn th trên có ứnghĩa .bài 13 sgk 11 ậa) Ta có aa522 ớ= aa52 2a 5a 7a vì nên c) Ta có 2439aa 3a 2 3a 3a 3a 6a vì 3a aớ ọ)Doc24.vnToán 9ớ Giáo án Đi sạ ố4. ng củ (7 ph)?­ Nêu cách gi bài 14 sgk áp ng ng đng th đã ớ?­ Xem các ví và bài đã ch ữ5.H ng nhàướ (3 ph)­ Gi ti các ph bài còn BT 11( d) 12 13 (b,d) 14 sgk 11ả ạ) Gi nh các ph đã ch ữ­ Gi thích bài 16 chú bi đi khai ph ng có giá tr tuy đi ươ ốDoc24.vnToán 9ớ Giáo án Đi sạ ốDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến