loading
back to top

Giáo án Đại số 10 bài Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-10 07:16:58 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án toán lớp 10   

122
Lượt xem
0
Tải về





Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Đại số 10 bài Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Giáo án Đại số 10 bài Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Giáo án Đại số 10 bài Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn




Tóm tắt nội dung
Giáo án Đi 10ạ Phùng Quang ng ­THPT ưTân cạ§3 PH NG TRÌNHẤ ƯƠ VÀ PH NG TRÌNH NH TỆ ƯƠ ẤM TỘ NẨ TIÊUỤ 1. Ki th c:ế Hi khái ni PT, ph ng trình nể ươ 2. năng:ỹ Bi cách gi và bi lu PT ng ax 0ế ạCó năng thành th trong vi bi di nghi aỹ ủb ph ng trình nh trên tr và gi hấ ươ ệb ph ng trình nh n. Rèn luy năng tínhấ ươ ỹtoán bi đi.ế ổB CHU 1. Th giáo:ầ So bài, Sách giáo khoa, dùng gi ng y, phi pạ 2. sinh:ọ Đc tr bài i.ọ ướ .PPDH đáp thông qua các ho đng đi khi duyợ ư, Đan xen ho đng nhóm ộC TI TRÌNH BÀI GI NG:Ế 1. ch c:ổ 2. Ki tra bài cũ:ể Không. 3. Bài i:ớHo đng 1: Khái ni ph ng trình n.ạ ươ ẩHO ĐNG SINHẠ HO ĐNG GIÁO VIÊNẠ Ủ­VD: 2x 2x 3.­ VP là 2x 3.VT là: 2x x.­ HS suy nghĩ và tr i.ả ờ­ HS theo dõi và ghi chép.­S là nghi ph ngố ươtrình là: ­2.2x .23x nghi mậ 1. ph ng trình n.ấ ươ ẩ­ Cho HS th hi ho đng 1.ự ộ­ Hãy ch rõ ph và trái aỉ ủb ph ng trình mà HS y.ấ ươ ấ­ ng nh đnh nghĩa ph ngươ ươtrình, hãy đnh nghĩa ph ngị ươtrình x.ẩ­ GV chính xác hoá.Nêu đnhạ ịDoc24.vnGiáo án Đi 10ạ Phùng...
Nội dung tài liệu
Giáo án Đi 10ạ Phùng Quang ng ­THPT ưTân cạ§3 PH NG TRÌNHẤ ƯƠ VÀ PH NG TRÌNH NH TỆ ƯƠ ẤM TỘ NẨ TIÊUỤ 1. Ki th c:ế Hi khái ni PT, ph ng trình nể ươ 2. năng:ỹ Bi cách gi và bi lu PT ng ax 0ế ạCó năng thành th trong vi bi di nghi aỹ ủb ph ng trình nh trên tr và gi hấ ươ ệb ph ng trình nh n. Rèn luy năng tínhấ ươ ỹtoán bi đi.ế ổB CHU 1. Th giáo:ầ So bài, Sách giáo khoa, dùng gi ng y, phi pạ 2. sinh:ọ Đc tr bài i.ọ ướ .PPDH đáp thông qua các ho đng đi khi duyợ ư, Đan xen ho đng nhóm ộC TI TRÌNH BÀI GI NG:Ế 1. ch c:ổ 2. Ki tra bài cũ:ể Không. 3. Bài i:ớHo đng 1: Khái ni ph ng trình n.ạ ươ ẩHO ĐNG SINHẠ HO ĐNG GIÁO VIÊNẠ Ủ­VD: 2x 2x 3.­ VP là 2x 3.VT là: 2x x.­ HS suy nghĩ và tr i.ả ờ­ HS theo dõi và ghi chép.­S là nghi ph ngố ươtrình là: ­2.2x .23x nghi mậ 1. ph ng trình n.ấ ươ ẩ­ Cho HS th hi ho đng 1.ự ộ­ Hãy ch rõ ph và trái aỉ ủb ph ng trình mà HS y.ấ ươ ấ­ ng nh đnh nghĩa ph ngươ ươtrình, hãy đnh nghĩa ph ngị ươtrình x.ẩ­ GV chính xác hoá.Nêu đnhạ ịDoc24.vnGiáo án Đi 10ạ Phùng Quang ng ­THPT ưTân cạlà (]23;­ Suy nghĩ và tr i.ả ờ­ Đi ki f(x) vàề ểg(x) có nghĩa là đi ki xác đnhề ịc ph ng trình f(x) g(x).ủ ươ­ HS theo dõi và th hi n.ự ệ­ Đi ki ph ng trìnhề ươlà: 1­ và 0.­ Chú theo dõi. nghĩa SGK ­trang 80.­ Cho HS th hi ho đng 2ự ộSGK­ 81.2. Đi ki ph ngề ươtrình.­ Cho HS nêu khái ni đi ki nạ ệc ph ng trình f(x) g(x).ủ ươ­ ng hãy phát bi khái ni mươ ệđi ki ph ng trình f(x)ề ươ< g(x) ?­ GV chính xác hoá và cho HS đc iọ ạvà ghi đnh nghĩa SGK.ị­VD: Tìm đi ki ph ngề ươtrình:xxx2213. ph ng trình ch tham .ấ ươ ốGv gi thi cho Hs ng cớ ụth Hs có th hi đc tể ượ ấph ng trình ch tham nh ươ ư(3m 2)x mx.­Gi và bi lu ph ng trình ươch tham là tìm xem đi ềki nào tham thì ph ng ươtrình vô nghi m, có nghi và tìm ệcác nghi đó.ệHo đng 2: ph ng trình n. ươ ẩDoc24.vnGiáo án Đi 10ạ Phùng Quang ng ­THPT ưTân cạHO ĐNG SINHẠ HO ĐNG GIÁO VIÊNẠ ỦPhát bi theo hi u.ể ể­ Theo dõi và ghi chép.­ Gi ng ph ng trình ta có ươ3 xx ­1Bi di trên tr các pể ậnghi các ph ng trình taệ ươđc: giao trên làượ ợđo ­1; ]ạV nghi là ­1; ].ậ Cũng ng nh khái ni hươ ệph ng trình, Gv Hs phát bi uươ ểkhái ni ph ng trình tệ ươ ộn.ẩ­ Gv chính xác hoá và nêu toànạb dung đnh nghĩa tộ ấph ng trình n.ươ ẩ­ VD1: Gi ph ng trình 3ả ươ­ +1 0­ Gv ng Hs gi ng ướ ấph ng trình trong ,sau đó ươ ấgiao các nghi ta ệđc nghi .ượ ệHo đng 3: phép bi đi ph ng trình.ạ ươHO ĐNG SINHẠ HO ĐNG GIÁO VIÊNẠ Ủ­ Ta th nghi ph ngấ ươtrình là: ­ầ ượ 3] và ­1 ).Vì chúng không ng đng.ậ ươ ươ­ Hs suy nghĩ và tr theo hi uả ể­ Hs theo dõi và ghi chép.­ Theo dõi và ghi nh n.ậ 1. ph ng trình ng đng ươ ươ ươCho Hs th hi ho đng 3:ự ộGv cho Hs nh khái ni ph ng trìnhắ ươt ng đng, đó suy ra đinh nghĩa tươ ươ ấph ng trình ng đng.ươ ươ ươGV chính xác hoá và nêu đnh nghĩa tạ ấph ng trình ng đng.ươ ươ ươ2. Phép bi đi ng đng.ế ươ ươSau khi có khái ni ph ng trình ngệ ươ ươđng, thay vì đi gi tr ti ph ngươ ươDoc24.vnGiáo án Đi 10ạ Phùng Quang ng ­THPT ưTân cạHS theo dõi và ghi nh cách làm.ớ­ Hs theo dõi và ghi chép.( x+ 2)(2x 1) (x 1)(x 3) 2x 3x 2x 2x 3 2x 3x (2x 2x 3) 1V nghi ph ng trìnhậ ươlà:( 1] trình đã cho thì bi đi nó ph ngế ươtrình khác ng đng ph ng trình đãươ ươ ươcho.­ VD2:Gi ph ng trình ươ3 (1)2 (2)1 (3)xxx   3 (1)2 (2)1 (3)xxx   533 512 31xx xx   =ậ51;3  3. ng trộ ừ­ GV nêu đnh lý, chú ng bi th ngị ộvào ph ng trình ph tho mãnế ươ ảkhông làm thay đi đi ki ph ngổ ươtrình.­ Chú ý: P(x) Q(x) f(x) P(x) f(x) Q(x).­ VD 3: Gi ph ng trìnhả ươ( x+ 2)(2x 1) 2 (x 1)(x 3)­ Gv ng Hs khai tri ng và rútướ ếg đa ph ng trình ph ngọ ươ ươtrình đa bi cách gi iế 4.Nhân (chia)­ GV nêu đnh lý, chú ng bi th nhânị ứ(chia) vào ph ng trình ph thoế ươ ảDoc24.vnGiáo án Đi 10ạ Phùng Quang ng ­THPT ưTân cạ1212222xxxxxx(x 1)(x 1)> (x x)(x 2)­x +1 1.V nghi ph ng trìnhậ ươlà:( 1]322222xxxx(222xx 2>(322xx 24x 41 .V nghi ph ng trình là ươx 41 mãn không làm thay đi đi ki tổ ấph ng trình.ươVD4: Gi ph ng trình ươ.1212222xxxxxx­ Gv cho Hs th đc th 2ợ ượ ủphân th luôn ng nên nhân ca tứ ươ ấph ng trình (xươ 2)(x 1), sau đó rút nọb ph ng trình.ấ ươ5. Bình ph ngươGv nêu đnh lý, chú là không đc thay điị ượ ổđi ki ph ng trình đã cho.ề ươ­ VD5: Gi ph ng trình ươ322222xxxxGv cho Hs bình ph ng khi bi vợ ươ ếc ph ng trình đã cho luôn có nghĩa vàủ ươd ng x.ươ ọ­ Nêu chú ý: SGK4. ng :ủ phép bi đi ng đng và cách gi và bi lu ươ ươ ấPT nh n, và ph ng trình nh n. ươ ẩ5. HDVN: Bài SGK (87, 88)ậDoc24.vnGiáo án Đi 10ạ Phùng Quang ng ­THPT ưTân cạ6. Rút kinh nghi mệ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Duy giáo án tu ...ệ ầNgày.... tháng.... năm 20...LUY ẬA TIÊUỤ 1. Ki th c:ế ng các ki th gi và bi lu PT tủ ấPT 2. năng:ỹ Rèn luy năng gi và bi lu BPT, ph ngệ ươtrình nh ẩB CHU 1. Th giáo:ầ So bài, Sách giáo khoa, dùng gi ng y, phi pạ 2. sinh:ọ Bài nhà.ậ .PPDH đáp thông qua các ho đng đi khi duyợ ư, Đan xen ho đng nhóm ộC TI TRÌNH BÀI GI NG:Ế 1. ch c:ổ Ki tra sĩ .ể 2. Ki tra bài cũ:ể Nêu đnh nghĩa ph ng trình và ph ng trình ươ ươm n,m phép bi đi ng đng.ộ ươ ươ 3. Bài i:ớHo đng 1: Tìm đi ki ph ng trình nh nạ ươ ẩBài 1: Tìm đi ki các ph ng trình nh ươ ẩsau:Doc24.vnGiáo án Đi 10ạ Phùng Quang ng ­THPT ưTân cạa) 11x11x b) 3424122xxxx c) 24131xxxHO ĐNG SINHẠ HO ĐNG GIÁO VIÊNẠ Ủa) ĐK: +1 ­1b) ĐK: 2­ 2 ­4x x x 3c) ĐK: 0 1 ­4 Đi ki ph ng trình là đi ki nề ươ ệc sao cho trái và ph tủ ấph ng trình có nghĩa. ươGv nêu chú ý:ạ+) Bi th ứA có nghĩa khi A0 ;+) Bi th ứBA có nghĩa khi 0.áp ng vào tìm đi ki ph ngụ ươtrình Ho đng 2: Gi ph ng trình nh nạ ươ ẩHO ĐNG SINHẠ HO ĐNG GIÁO VIÊNẠ Ủ1) 02 HS lên ng trình bày ảa, Ta có: 1 2x 2124x Do đó đã cho vô nghi m.ệ ệb, Ta có: 2633x 1345x . đã cho cóệnghi m: ệ26 133 5x 2) HS lên ng làm theo ng nả ướ ẫc GVủ 1) Gi các BPTả ệa, 15 88 1232 24xxx x  b, 4 53 373 82 44xxxx  HD HS cách gi PT ng cách tìm nghi mả ệc ng BPT giao nghi 2ủ ủBPT đó.2) Tìm các nghi nguyên BPT sau:ệ ệDoc24.vnGiáo án Đi 10ạ Phùng Quang ng ­THPT ưTân cạTa có: 45514x 4764x . có nghi là:ệ ệ45 4714 x Vì nguyên nên ta có:4, 5, 6, 7,8, 9,10,11x56 578 32 25 62x xxx   HD HS cách tìm nghi nguyên BPT.ệ ệGi HPT suy ra nghi tìm các ngh mả ệnguyên .ủ ệ4. ng :ủ Cách gi BPT ệ5. HDVN: Bài SGK (87,88)ậ6. Rút kinh nghi mệ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Duy giáo án tu ...ệ ầNgày.... tháng.... năm 20...Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luận



Bạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm




Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua email



Hỗ trợ trực tuyến