loading
back to top

Giáo án Công nghệ 8 bài 44: Đồ dùng loại điện cơ quạt điện, máy bơm nước

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-28 15:20:54 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án công nghệ lớp 8   

402
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Công nghệ 8 bài 44: Đồ dùng loại điện cơ quạt điện, máy bơm nước

Giáo án Công nghệ 8 bài 44: Đồ dùng loại điện cơ quạt điện, máy bơm nước

Giáo án Công nghệ 8 bài 44: Đồ dùng loại điện cơ quạt điện, máy bơm nướcLoading...

Tóm tắt nội dung

Bài 44 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN CƠ. QUẠT ĐIỆN.I. Mục tiêu bài học:- Kiến thức- Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách sử dụng của động cơ điện 1pha.Hiểu được NLLV và cách sử dụng quạt điện.- Ký năng- Có thức tự tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng quạt điện đúng KT.- 3/ Thái đô- Có thức giữ gìn đồ dùng điện đảm bảo an toàn.- *MTCB: Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách sử dụng của động cơđiện pha.Hiểu được NLLV và cách sử dụng quạt điện.II. Chuẩn bị:GV: +GA,đồ dùng dạy học.Mô hình động cơ một pha. tranh vẽ bàn là điện.HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tậpIII. Tổ chức các hoạt đông dạy hoc.HĐ1 Kiểm tra, giới thiệu bài mới:Em hãy kể tên một số đồ dùng loại điện- cơ mà em biết? Theo em chúng có vai trògì với SX và đ/s con người?HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌCSINH TIỂU KẾT (GHI BẢNG)H§2: T×m hiÓu cÊu t¹o cña®éng c¬ ®iÖn mét pha:–Yªu cÇu hs quan s¸t h×nh44.1; 44.2 vµ 44.3.? CÊu t¹o cña ®éng c¬ gåmmÊy phÇn ?? Stato cã cÊu t¹o nh thÕnµo ?? Trªn Stato cã c¸c r·nhhoÆc cùc ®Ó lµm g× ?- GV...

Nội dung tài liệu

Bài 44 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN CƠ. QUẠT ĐIỆN.I. Mục tiêu bài học:- Kiến thức- Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách sử dụng của động cơ điện 1pha.Hiểu được NLLV và cách sử dụng quạt điện.- Ký năng- Có thức tự tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng quạt điện đúng KT.- 3/ Thái đô- Có thức giữ gìn đồ dùng điện đảm bảo an toàn.- *MTCB: Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách sử dụng của động cơđiện pha.Hiểu được NLLV và cách sử dụng quạt điện.II. Chuẩn bị:GV: +GA,đồ dùng dạy học.Mô hình động cơ một pha. tranh vẽ bàn là điện.HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tậpIII. Tổ chức các hoạt đông dạy hoc.HĐ1 Kiểm tra, giới thiệu bài mới:Em hãy kể tên một số đồ dùng loại điện- cơ mà em biết? Theo em chúng có vai trògì với SX và đ/s con người?HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌCSINH TIỂU KẾT (GHI BẢNG)H§2: T×m hiÓu cÊu t¹o cña®éng c¬ ®iÖn mét pha:–Yªu cÇu hs quan s¸t h×nh44.1; 44.2 vµ 44.3.? CÊu t¹o cña ®éng c¬ gåmmÊy phÇn ?? Stato cã cÊu t¹o nh thÕnµo ?? Trªn Stato cã c¸c r·nhhoÆc cùc ®Ó lµm g× ?- GV cho hs quan s¸t m« Quan s¸t h×nh vÏ- Tr¶ lêi c¸c c©uhái cña GV.- Quan s¸t m«h×nh vµ nhËn xÐt.- HS t×m hiÓu cÊut¹o cña r«to ¬ngt nh trªn. TiÕt:41I./ §éng c¬ ®iÖn pha1./ CÊu t¹o:Cã bé phËn chÝnh.a. Stato phÇn ®øng yªn).H44.1- îc ghÐp b»ng c¸c l¸thÐp KT§ c¸ch ®iÖnvíi nhau b»ng líp s¬nc¸ch ®iÖn máng.- Trªn Stato cã c¸c r·nhhoÆc cùc quÊn d©y®iÖn tõ, d©y quÊnc¸ch ®iÖn víi lâi thÐpb»ng giÊy c¸ch ®iÖn.b. R«to phÇn quay ).H44.2- Gåm lâi vµ lång sãclâi îc ghÐp b»ng c¸ch×nh(cã)? R«to cã cÊu t¹o nh thÕ nµo?- GV giíi thiÖu nguyªn lÝlµm viÖc cña ®éng c¬®iÖn pha? Trªn ®éng c¬ ®iÖn cã ghic¸c sè liÖu kÜ thuËt nµo ?vµc¸ch sö dôngH§3: t×m hiÓu qu¹t ®iÖn.- Quan s¸t h×nh 44.4.Qu¹t ®iÖn cã cÊu t¹o nh thÕnµo ?? em cã nhËn xÐt g× khi c¾m®iÖn vµo qu¹t.? C¸ch sö dông qu¹t nh thÕnµo? Theo dâi GV -íng dÉn vÒnguyªn lÝ lµm viÖccña ®éng c¬ ®iÖn.- Tham kh¶oSGK ®Ó t×mhiÓu c¸c sèliÖu kÜ thuËtvµ c¸ch södông.H§2: t×m hiÓuqu¹t ®iÖn.- Quan s¸t h×nh vÏvµ t×m hiÓu cÊut¹o, nguyªn lý lµmviÖc l¸ thÐp KT§ c¸ch®iÖn víi nhau.- Trªn lâi cã c¸c r·nhchøa nh÷ng thanhnh«m, hai ®Çu cñathanh nh«m nèi víihai vßng nh«m t¹othµnh c¸i lång (långsãc).2./ Nguyªn lý lµm viÖc:- §éng c¬ ®iÖn lµm viÖcdùa vµo t¸c dông tõ cñadßng ®iÖn.- Khi ®ãng ®iÖn, sÏ cãdßng ®iÖn ch¹y trong d©yquÊn Stato vµ dßng ®iÖnc¶m øng trong d©y quÊnr«to, t¸c dông tõ cña dßng®iÖn lµm cho r«to cña®éng c¬ quay.3./ C¸c SLKT: SGK/152.4./ Sö dông:SGK/152,153II./ Qu¹t ®iÖn:1./ CÊu t¹o: Gåm ®éng c¬ ®iÖn vµc¸ch qu¹t.2./ Nguyªn lÝ lµm viÖc:Khi ®ãng ®iÖn vµo qu¹t,®éng c¬ ®iÖn quay, kÐoc¸nh qu¹t quay theo t¹o ragiã lµm m¸t.3./ Sö dông: SGK .(trang153)H§5: Tæng kÕt vµ HDVN:- §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¸c c©u hái cuèi bµi/155- NhËn xÐt giê häc*. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK vµ ®äc tr íc bµi 46+47.SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ- §éng c¬ ®iÖn mét pha biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh c¬ n¨ng îc øng dông réng r·i ®Ólµm quay c¸nh qu¹t, m¸y c«ng t¸c kh¸c Sö dông ®óng ®iÖn ¸p ®Þnh møc lµ métbiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu suÊt cña m¸y, tiÕt kiÖm n¨ng îng ®iÖn.- Chän lo¹i qu¹t ®iÖn phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc ®iÒu khiÓn tèc ®é cña qu¹t®iÖn phï hîp víi yªu cÇu sö dông gi¶m ®iÖn n¨ng tiªu thô, tiÕt kiÖm n¨ng îng®iÖn.- Biện pháp GDBVMT Giữ vệ sinh nơi thực hành+ Ssử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành.+ Xử lí rác thải trước khi đưa vào môi trường...-----------------------------Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến