loading
back to top

GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU KHÓ MÔN TOÁN 2018

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-07-10 09:52:36 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU KHÓ MÔN TOÁN 2018   

84
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU KHÓ MÔN TOÁN 2018

GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU KHÓ MÔN TOÁN 2018

GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU KHÓ MÔN TOÁN 2018
Tóm tắt nội dung
Hà Phước Chín 0905256879GI CHI TI CÁC CÂU KHÓ THI THPT QU GIA NĂM 2018Ả ỌCâu 26 102 :ề Ông nh ng ế26, 7m kính là cá ng kính có nh hình ch ữnh không chi dài đôi chi ng (các ghép không đáng ). cá có dung tích nh ấb ng bao nhiêu (làm tròn ph trăm)?ằ ầA. 31, 57m B. 31,11m C. 31, 23m D. 32, 48 mBài gi :ả Gi kích th chi cao và các nh đáy là ướ ượ, 2h Ta có 22V h= Di tích ki dùng là ế32 2392 18 32S xh xh xh V= 32 39 61, 572 27 279 3S SV mÛ Câu 27 102:ề Cho 215ln ln ln 74dxa cx x= ++ò ớ, ,a là các nh nào sau đây đúng ?ố ềA. 2a c+ =- B. c+ C. c- =- D. 2a c- =- Bài gi ặ24 3; 21 5t dx tdt t= ()552332 1ln ln ln ln ln ln 72 24tI dttt-æ ö= -ç ÷+-è øò 1; ;2 2a c= =- Ch ọ2a c+ =- Câu 28 102 :ề Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình ch nh ậ, 2AB BC a= =, SA vuông góc ph ng đáy và ẳSA a= Kho ng cách gi hai ng th ngả ườ ẳBD và SC ng :ằA. 306a B. 2121a C. 2121a D. 3012a Bài gi :ả Ch Axyz nh hình vọ ẽ( 0; 0), (0; 0), 0), (0; 0; )B 1( 0) 1; 2; 0) 1; 2; 0)BD u= -uuur uur 2( (1; 2; 1) (1; 2; 1)SC u= -uuur...
Nội dung tài liệu
Hà Phước Chín 0905256879GI CHI TI CÁC CÂU KHÓ THI THPT QU GIA NĂM 2018Ả ỌCâu 26 102 :ề Ông nh ng ế26, 7m kính là cá ng kính có nh hình ch ữnh không chi dài đôi chi ng (các ghép không đáng ). cá có dung tích nh ấb ng bao nhiêu (làm tròn ph trăm)?ằ ầA. 31, 57m B. 31,11m C. 31, 23m D. 32, 48 mBài gi :ả Gi kích th chi cao và các nh đáy là ướ ượ, 2h Ta có 22V h= Di tích ki dùng là ế32 2392 18 32S xh xh xh V= 32 39 61, 572 27 279 3S SV mÛ Câu 27 102:ề Cho 215ln ln ln 74dxa cx x= ++ò ớ, ,a là các nh nào sau đây đúng ?ố ềA. 2a c+ =- B. c+ C. c- =- D. 2a c- =- Bài gi ặ24 3; 21 5t dx tdt t= ()552332 1ln ln ln ln ln ln 72 24tI dttt-æ ö= -ç ÷+-è øò 1; ;2 2a c= =- Ch ọ2a c+ =- Câu 28 102 :ề Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình ch nh ậ, 2AB BC a= =, SA vuông góc ph ng đáy và ẳSA a= Kho ng cách gi hai ng th ngả ườ ẳBD và SC ng :ằA. 306a B. 2121a C. 2121a D. 3012a Bài gi :ả Ch Axyz nh hình vọ ẽ( 0; 0), (0; 0), 0), (0; 0; )B 1( 0) 1; 2; 0) 1; 2; 0)BD u= -uuur uur 2( (1; 2; 1) (1; 2; 1)SC u= -uuur uur (0; 0)BC a=uuur 2, 2; 1; 4)u ué ù= -ë ûuur uur 21 2, .2 21( )21| |21u BCa ad BD SCu ué ùë û= =uur uur uuuruur uur Câu 29 102 :ề Trong không gian Oxyz cho đi ể(2;1; 3)A và ng th ng ườ ẳ1 2:1 2x zd+ -= =- ng ườth ng đi qua vuông góc và tr Oy có ph ng trình ươA. 23 43x ty tx =ìï=- +íï=î B. 213 3x ty tx +ìï= +íï= +î C. 21 33 2x ty tz +ìï= +íï= +î D. 23 32x ty tz =ìï=- +íï=î Bài gi :ả 3; 0; 2)PP Oy OA jé ùº -ë ûuur uuur rHà Phước Chín 0905256879, (4, 8, 6) 2(2; 4; 3)p du uDé ù= =ë ûuur uur uur 2: 43 3x ty tz t= =ì ìï ïD =- +í íï ï= =î Câu 30 102 :ề Có bao nhiêu giá tr nguyên tham hàm ố65xyx m+=+ ngh ch bi trên kho ngị ả(10; +¥ A. B. vô số C. D. 5Bài gi :ả Yêu bài toán ầ5 102 1, 25 0mmm- £ìÛ <í- <î có giá tr nguyên ịCâu 31 102 :ề chi bút chì có ng kh lăng tr giác có nh đáy 3mm và chi cao ng ằ200mm Thân bút chì làm ng và ph lõi làm ng than chì Ph lõi có ng kh tr có chi ượ ềcao ng chi dài bút và đáy là hình tròn bán kính 1mm Gi nh 1mằ có giá ỗa (tri ng 1mệ than chì có giá 6a (tri ng) Khi đó giá nguyên li làm chi bút chì nh trên nh ếqu nào đây ?ả ướA. 84, 5a ng)ồ B. 78, 2a ng)ồ C. 8, 45a ng)ồ D. 7, 82a ng)ồBài gi :ả tri ng /mệ 310- ng mmồ 233 3200.6. 2700 3( )4ltV mm= 3200 )cV mmp= 2700 200g lt cV Vp= 3. .6 .10 (2700 200 ). 1200 .10 (2700 1000 .10 7,82g cT ap p- -é ùé ù= »ë ûë (đ ng )ồCâu 32 102 ch đi xu phát chuy ngth ng bi thiên theo th gian ờb quy lu ậ21 59( )150 75v s= trong đó () là kho ng th gian tính lúc chuy ng ừtr ng thái ngh ch đi cũng xu phát chuy ng th ng cùng ng nh ng ch ướ ậh giây so và có gia ố( )a Sau khi xu phát 12 thì đu ượ ạth đi đu ng :ờ ằ0A. 20( )m B. 16( C. 13( D. 15( sBài gi ả12 1520 01 59 472 96150 75 3atdt dt aæ ö= =ç ÷è øò 12 16(m/ )v s= Câu 33 102: Xét các ph th mãn ỏ( )( 3)z z+ là thu Trên ph ng ợt các đi bi di các ph là ng tròn có bán kính ng :ấ ườ ằA. 92 B. C. D. 22 Bài gi :ả ọ( )z yi y= Ρ w= [][]( )( 3) 3) 3w yi= +w là thu ả2 2( 3) 3) 0x yÛ là ng tròn tâm ườ3 3;2 2Iæ öç ÷è bán kính 22R=Hà Phước Chín 0905256879Câu 34 102: ủ5x trong khai tri bi th ứ6 8(3 1) (2 1)x x- ng :ằA. –3007 B. –577 C. 3007 D. 577Bài gi :ả 86 86 80 0(3 1) (2 1) 3) 2)k lk lx x= =- -å åH ố5x khai tri là ể4 56 8( 3) 2) 577C C- =- Câu 35 102: là các giá tr nguyên tham sao cho ph ng trìnhọ ươ1 225 .5 0x xm m+- có nghi phân bi bao nhiêu ph ?ệ ửA. B. C. D. 3Bài gi :ả 225 .5 0(1)x xm m+- ặ5 0xt= Ta có 25 0(2)t mt m- Ph ng trình (1) có nghi phân bi khi và ch khi ph ng trình (2) có nghi phân bi ng ươ ươ ươ2 2220 25 28 28 00280 12831037 0m mmS mmPmìD >ì>ìïï ïÛ <í í< <ï ï>î- >îî {2; 3}mÛ Câu 36 102: Cho hai hàm ố3 2( 2f ax bx cx= và 2( 2g dx ex= )a dΡ. Bi ng th hàm )y và )y x= nhau đi có hoành nắ ầl là ượ2; 1;1- (tham kh hình Hình ph ng gi hai th đã cho có di nả ệtích ng :ằA. 376 B. 132 C. 92 D. 3712Bài gi :ả Ph ng trình hoành giao đi có ng ươ ạ3 2( 2)( 1)( 1) 2)f x- ng nên =2 Suy ra ằ3 2( 4f x- 1237( )6S dx-= =ò Câu 37 102: Cho 0, 0a b> th mãn ỏ2 210 10 1log (25 1) log (10 1) 2a aba b+ ++ Giá tr aị ủ2a b+ ng :ằA. 52 B. C. 22 D. 112 Bài gi :ả Áp ng ng th Cô si ứ2 210 10 10 110 11log (25 1) log (10 1) log (25 1)log (10 1)a ab ba ba bab+ ++ ++ ++2 22 210 110 10 110 1log (25 1)2 log (25 1) log (10 1) 2log (10 1)a bab aba ba ba abab+ ++ ++ ++ +³ =+Hà Phước Chín 0905256879D ng th ra khi và ch khi ỉ2 2251 1125; 22 210 10 25 50b ab aa ba ab a=ì ì=ï ïÛ =í í+ =ï ïî Câu 38 102: Có bao nhiêu giá tr nguyên tham hàm ố8 4( 1) 1) 1y x= ạc ti ạ0 ?x= A. B. C. vô D. 1Bài gi :ả 4( 1) 1) 1y x= 2' 5( 1) 4( 1)y mé ù= -ë Xét 21 1m m- =± Khi 71 ' 8m x= hàm ti ạ0x= Khi 31 ' 10 (8 10)m x=- hàm không có tr ạ0x=Xét 21 1m m- Þ2 2' 5( 1) 4( 1)y xé ù= -ë ûS đi tr hàm cũng là đi tr hàm ố( )f có hàm ạ5 2'( 5( 1) 4( 1) )f x= 2'( 40 10( 1) 4(1 )g m= -Hàm có ti ạ0x='(0) 1g mÛ có giá tr nguyên là ị{}0;1mÎ Câu 39 102: Cho hình ph ng ABCD.A’B’C’D’ có tâm là tâm hình vuppng A’B’C’D’ và ươ ọlà đi trên đo th ng OI sao cho ẳ12MO MI= (nh hình Khi đó cosin góc hai ph ng ẳ(MC’D’) và (MAB) ng :ằA. 1365 B. 8585 C. 8585 D. 17 1365 Bài gi :ả Không tính ng quát giá nh ng .Ch đấ ộnh hình có các ộ1 1(1; 0;1), (0; 0;1), '(0;1; 0), '(1;1; 0), ;2 3A Mæ öç ÷è 1( 1; 0; 0); 0; (0; 4; 3)2 6AB BM AB BMæ öé ù= =-ç ÷ë ûè øuuur uuuur uuur uuuur 1' ' (1; 0; 0); ' ' ', ' 0; (0; 2; 3)2 6C Mæ öé ù= =-ç ÷ë ûè øuuuuur uuuuur uuuuur uuuuur17 17 13cos655 13j= Câu 40 102: Cho hàm ố( )f th mãn ỏ1(2)3f=- và [] 2'( )f x= Giá tr ị(1)f ngằ: A. 116- B. 23- C. 29- D. 76-Hà Phước Chín 0905256879Bài gi ả[]222 2'( )) 1'( )( 2[ )] )]f xf xdx Cf xf x= +ò òDo 21 2(2) (1)3 (1) 3xf ff f=- =-Câu 41 102: Trong không gian Oxyz cho có tâm ầ( 1; 2;1)I- và đi qua đi ể(1; 0; 1)A- Xét các đi thu (S) sao cho AB,AC, AD đôi vuông góc nhau Th tích kh di ABCD ệcó giá tr nh ng ằA. 643 B. 32 C. 64 D. 323Bài gi câu tâm có bán kính ặ2 3R= Gi ử1; ;6AB AC AD abc= 23 32 248 362a cR V+ += 364 3236 166 3V V£ Câu 42 102: Trong không gian Oxyz cho ầ2 2( 2) 3) 4) 2S z- và đi ể(1; 2; 3)A Xét đi thu (S) sao cho ng th ng AM ti xúc (S) luôn thu tể ườ ặph ng có ph ng trình là :ẳ ươA. 15 0x x+ B. 15 0x x+ C. 0x z+ D. 0x z+ =Bài gi (S) có tâm ầ(2; 3; 4)I bán kính 2R= (1;1;1)AI=uur 22 2. 10; ;3 3IH IH IA IMIH IA HIAIA IAæ ö= Þç ÷è øuuur uur ph ng (P) tìm là ph ng đi qua nh ậAIuur làm VTPT nên có ph ng trình :ươ( 0P z+ Câu 43 102 Ba A,B,C ban vi ng nhiên lên ng nhiên thu đo [1 19] Xác ạsu vi ra có ng chia cho ượ ếA. 10276859 B. 25396859 C. 22876859 D. 109323 Bài gi ph không gian ẫ3( 19nW 19 trên chia thành ươ ố{}1; 4; 7;10;13;16;19A= {}2; 5;8;11;14;17B {}3; 6; 9;12;15;18C ct ng chia cho thì đó ph vi trong cùng ho trong nên ượ ốphân là ử3 3( 7.6.6.3!n A= Xác su ấ( 2287( )( 6859n AP An= =WHà Phước Chín 0905256879Câu 44 102: Trong không gian Oxyz cho ng th ng ườ 3: 35 4x td yz +ìï=-íï= +î là ng th ng đi qua đi mườ ể(1; 3; 5)A- và có VTCP (1; 2; 2)u= -r ng phân giác góc nh và ườ có ph ng trình là :ươA. 22 56 11x ty tz t=- +ìï= -íï= +î B. 22 56 11x ty tz =- +ìï= -íï=- +î C. 73 55x ty tz +ìï=- +íï= +î D. 135 7x tyz t= -ìï=-íï= +îBài gi Ta có (1; 3; 5)A- Ch ọ,B CÎ sao cho 0AB AC>uuur uuur có góc nh ọCh ọ(4; 3; 9), (0; 5; 7)B C- .Gi là chân ng phân giác góc tam giác ABC ta có ườ ủ5 3(4; 3; 9) 5(0; 5; 7) 17 313 ;3 4DB ABDB DC DDC AC- -æ ö= -ç ÷è øuuur uuur ()1 22 11 1; 2; 5;11 54 45 11 11x tAD AD tz t= =- +ì ìï ïæ ö= =- -í íç ÷è øï ï= =- +î îuuur Câu 45 102ề Cho ph ng trình ươ33 log )xm m+ là tham Có bao nhiêu giá tr nguyên aớ ủ( 15;15)m ph ng trình đã cho có nghi ?ể ươ ệA. 16 B. C. 14 D. 15 Bài gi :ả ặ3log )x t- Ta có ph ng trình ươ33 33xx xtm tm xm xì+ =ïÞ +í+ =ïî Xét hàm tr ng ư(u) 3uf u= Hàm này ng bi trên ế¡ và )f x= ậ3 )xm x= 31'( ln 3; log (ln 3)ln 3x xg x= =- 3( log (ln 3)) 0; 9958g- ng bi thiên ếx 3log (ln 3)-+¥( )f x¢+0-( )f 0, 9958» ¥- ¥D vào ng bi thiên giá tr nguyên 15;15)m -đ ph ng trình có nghi thu pể ươ ậ{}14; 13; 12;......; 1- có 14 giá tr nguyên ịCâu 46 102 :ề Cho kh lăng tr ABC.A’B’C’ kho ng cách ng th ng BB’ ng ườ kh ng ảcách các ng th ng BB’ và CC’ ng và hình chi vuông góc trên ườ ượ ặph ng (A’B’C’) là trung đi B’C’ và ủ15'3A M= Th tích kh lăng tr đã cho ng ằHà Phước Chín 0905256879A. 153 B. 53 C. D. 153Bài gi :ả Qua đi ng ph ng vuông góc nh bên AA’ể ắBB’,CC’ H,I,K Ta có ượ ạ1; 2; 5HI HK IK= suy ra tam giác HIK vuông Hạ5; 12HIKHM S= 21 155 5'AMAM MH M= 25 20 15 15' '3 3AA AA V= Câu 47 102: Cho hai hàm )y và )y x= Hai hàm '( )y =và '( )y x= có th nh hình ưv bên trong đó ng cong là th hàm ườ ố'( )y x= Hàm ố9( 7) 22h xæ ö= +ç ÷è ng ồbi trên kho ng nào đây ướA. 162;5æ öç ÷è B. 3; 04æ ö-ç ÷è C. 16;5æ ö+¥ç ÷è D. 133;4æ öç ÷è øBài gi ả9'( '( 7) ' 22h xæ ö= +ç ÷è vào th ta có ị'( 7) 10f x+ khi 7; (8;10)x m< 92 ' 10 ' 52 2g xæ ö+ "ç ÷è Suy ra 3'( 7) 10 ' 4; 7) 02 4f mæ ö+ " -ç ÷è ậ( )h ng bi trên ế3; 04æ ö-ç ÷è øCâu 48 102:ề Cho hàm ố11xyx-=+ có th (C) là giao đi hai ti (C) Xét tam ủgiác ABI có nh A,B thu (C) đo th ng AB có dài ng ằA. B. C. D. Bài gi ảXét th ị2yx=- có th (T) và hai đi A,B thu Tồ ộTam giác OAB khi A,B cùng nhánh th (T) .. Gi ử2 2; ;A ba bæ ö- -ç ÷è ớ, 0a b> 22 24 42OA OB aba a= ·2 2. 1cos 2. 2OA OBAOB OA OB OA OA OAOA OB= =uuur uuuruuur uuur 211 1xyx x-= -+ th (C) ch là phép nh ti th (T) theo OI uur mà phép nh ti là phép hình ờHà Phước Chín 0905256879nên nh tam giác là ề2 Câu 49 102:ề Có bao nhiêu ph th mãn ỏ| (4 )z z- A. B. C. D. 4Bài gi :ả (4 (| (| 2)z i- -L modul hai ế2 2| (| 4) (| 2)z z- ặ| 0r z= Ta có 2( 17) 10 0r t- 2( 1)( 4) 0r rÛ ph ng trình này có nghi ươ ệ0r> Câu 50 102 :ề Cho hàm ố4 21 78 4y x= có th (C) Có bao nhiêu đi thu (C) sao cho ti tuy nồ ếc (C) (C) hai đi phân bi ệ1 2( ), )M (M,N khác A) th mãn ỏ1 23( )y x- A. B. C. D. Bài gi :ả Ta có 21 23y yx x-=- nên ng th ng MN có góc ng nên ti tuy có góc ườ ốb ng ằ{}' 21 73 1)( 6) 2; 1; 32 2Ay aÞ khác th có đi tr nh hàm đã cho ti tuy có góc ng ng th ắ(C) đi khác thì ể21( 0) 3aì üï ïÎ -í ýï ïî (Đi ố0213x=- {}2; 1aÞ có đi tìm

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến