loading
back to top

Giải bài tập trang 70, 71, 72 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 3

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-10-21 14:06:37 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập toán lớp 10   

6630
Lượt xem
43
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 70, 71, 72 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 3

Giải bài tập trang 70, 71, 72 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 3

Giải bài tập trang 70, 71, 72 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 3
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGiải bài ôn tập chương đại số 10 trang 70, 71 72)Bài trang 70 SGK Ôn tập chương đại số 10Khi nào hai phương trình được gọi là tương đương? Cho ví dụ.Hướng dẫn giải bài 1:Hai phương trình được gọi là tương đương khi chúng có chung tập nghiệm Ví dụ: và (x 1)(x 1) là hai phương trình tương đương sinx và là hai phương trình tương đương (vì sao?)Bài trang 70 SGK Ôn tập chương đại số 10Thế nào là phương trình hệ quả? Cho ví dụ.Hướng dẫn giải bài 2:Cho hai phương trình f(x) g(x) và f1 (x) g1 (x). Nếu mọi nghiệm của f(x) g(x) đều lànghiêm của f1 (x) g1 (x) thì phương trình f1 (x) g1 (x) được gọi là phương trình hê quảcủa phương trình f(x) g(x)Ví du Cho 2x và (x l)(x 3)x thì (x l)(x 3)x là phương trình hệ củaphương trình: 2x 0Thật vậy, gọi là tập nghiệm của 2x thì {-1; 3}; T1 là tập nghiệm của (x +1)(x 3)x thì T1 {-1; 3; 0}. Ta thấy T1 Bài trang 70 SGK Ôn tập chương đại số 10Giải các phương trình sau: Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:Doc24.vn Vậy, ØTập nghiệm: ØBài trang 70 SGK Ôn...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGiải bài ôn tập chương đại số 10 trang 70, 71 72)Bài trang 70 SGK Ôn tập chương đại số 10Khi nào hai phương trình được gọi là tương đương? Cho ví dụ.Hướng dẫn giải bài 1:Hai phương trình được gọi là tương đương khi chúng có chung tập nghiệm Ví dụ: và (x 1)(x 1) là hai phương trình tương đương sinx và là hai phương trình tương đương (vì sao?)Bài trang 70 SGK Ôn tập chương đại số 10Thế nào là phương trình hệ quả? Cho ví dụ.Hướng dẫn giải bài 2:Cho hai phương trình f(x) g(x) và f1 (x) g1 (x). Nếu mọi nghiệm của f(x) g(x) đều lànghiêm của f1 (x) g1 (x) thì phương trình f1 (x) g1 (x) được gọi là phương trình hê quảcủa phương trình f(x) g(x)Ví du Cho 2x và (x l)(x 3)x thì (x l)(x 3)x là phương trình hệ củaphương trình: 2x 0Thật vậy, gọi là tập nghiệm của 2x thì {-1; 3}; T1 là tập nghiệm của (x +1)(x 3)x thì T1 {-1; 3; 0}. Ta thấy T1 Bài trang 70 SGK Ôn tập chương đại số 10Giải các phương trình sau: Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:Doc24.vn Vậy, ØTập nghiệm: ØBài trang 70 SGK Ôn tập chương đại số 10Giải các phương trình: Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:a) Tập xác định: ±2⇔Quy đồng và bỏ mẫu chung(1) (3x +⇔ 4)(x 2) (x 2) 3(x 4) -2 (loại)⇔Vậy, ØDoc24.vnb) Tập xác định 1/2Quy đồng và bỏ mẫu chung 2(2x 1)(1) 2(3x⇔ 2x 3)= (2x 1)(3x 5) =⇔ -1/9 (nhận) Vậy, (-1/9)c) Bài trang 70 SGK Ôn tập chương đại số 10Giải các hệ phương trình: Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:Doc24.vn Bài trang 70 SGK Ôn tập chương đại số 10Hai công nhân được giao việc sơn một bức tường. Sau khi người thứ nhất làm được giờvà người thứ hai làm được giờ thì họ sơn được 5/9 bức tường. Sau đó họ cùng làm vớinhau trong giờ nữa thì chỉ còn lại 1/18 bưc tường chưa sơn. Hỏi nếu mỗi người làmriêng thì sau bao nhiêu giờ mỗi người mới sớn xong bức tường?Đáp án và hướng dẫn giải bài 6:Gọi x, là thời gian người thứ và người thứ II lần lượt sơn xong bức tường một mình.– Trong giờ, người thứ sơn được 1/x (bức tường) nên trong giờ, người thứ sơnđược 7/x (bức tường)– Tương tự, trong giờ, người thứ II sơn được: 4/y (bức tường)Doc24.vn– Theo đề bài ta có phương trình: 7/x 4/y 5/9 (1)– Sau giờ làm chung, phân số biểu thị số bức tường phải sơn là:4/9 1/18 7/18 (bức tường)– Ta có phương trình: 4(1/x 1/y) 7/18 (bức tường) 1/x 1/y 7/72 (2)Giải hệ (1) và (2), ta được 18 (giờ); 24 (giờ)Vậy, công nhân thứ nhất sơn xong bức tường mất 18 giờ; công nhân thứ hai sơn xong bứctường mất 24 giờ.Bài trang 70 SGK Ôn tập chương đại số 10Giải các hệ phương trình: Đáp án và hướng dẫn giải bài 7: Khử giữa (1) và (2), ta được 10x 14y -27 (4)Khử giữa (1) và (3), ta được 5x 4y -9 (5)Từ (4) và (5) ta được -0,6; 1,5Thay -0,6; =1,5 vào (1), ta được -1,3Vậy nghiệm của hệ phương trình đã cho là (x; y; z) (-0,6; 1,5; -1,3). Khử giữa (1) và (2), ta được -3x 10y -11 (4)Khử giữa (1) và (3), ta được -5x 12y -23 (5)Từ (4) và (5), ta được =4,2; 0,16Doc24.vnThay 4,2; 0,16 vào (1), ta được 1,92Vậy nghiệm của hệ đã cho là (x; y; z) (4,2; 0,16; 1,92)Bài trang 71 SGK Ôn tập chương đại số 10Ba phân số đều có tử số là và tổng của ba phân số đó là bằng 1. Hiệu của phân số thứnhất và phân số thứ hai bằng phân số thứ ba, còn tổng của phân số thứ nhất và phân số thứhai bằng lần phân số thứ ba. Tìm các phân số đó.Đáp án và hướng dẫn giải bài 8:Gọi 1/a là phân số thứ nhất cần tìm (a 0)1/b là phân số thứ hai cần tìm (b 0)1/c là phân số thứ ba cần tìm (c 0)Theo đề ra, ta có hệ phương trình: Đặt 1/a; 1/b; 1/c. Khi đó, hệ (I) trở thành Vậy ba phân số cần tìm là 1/2; 1/3; 1/6.Bài trang 71 SGK Ôn tập chương đại số 10Doc24.vnMột phân ưở ng được giao sản xuất 360 sản phẩm trong một số ngày nhất định. Vì phânxưởng tăng năng suất, mỗi ngày làm thêm được sản phẩm so với định mức, nên trướckhi hết thời hạn một ngày thì phân xưởng đã làm vượt số sản phẩm được giao là 5%. Hỏinếu vẫn tiếp tục làm việc với năng suất đó thì khi đến hạn phân xưởng làm được tất cảbao nhiêu sản phẩm?Đáp án và hướng dẫn giải bài 9:Gọi là số ngày dự định làm xong kê hoạch (x 0)Khi đó, số sản phẩm dự định làm trong một ngày là 360/xSố sản phẩm thực tế làm được trong một ngày là 360/x (sản phẩm)Số ngày thực tế làm xong kế hoạch là (ngày)Theo bài ra ta có phương trình Vậy số ngày dự định làm xong kế hoạch là ngày. Do đó nếu vẫn tiếp tục làm với năngsuất thực tế thì trong ngày, phân xưởng đó làm được tất cả:(360/8 9)8 432(sảnphẩm).Bài 10 trang 71 SGK Ôn tập chương đại số 10Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túia) 5x 3x 0; b) 3x 4x 0;c) 0,2x 1,2x 0; d) √2x 5x √8 0;Đáp án và hướng dẫn giải bài 10:Doc24.vn Bài 11 trang 71 SGK Ôn tập chương đại số 10Giải các phương trìnha) |4x 9| 2xb) |2x |3x 5|Doc24.vnĐáp án và hướng dẫn giải bài 11: Bài 12 trang 71 SGK Ôn tập chương đại số 10Tìm hai cạnh của mảnh vườn hình chữ nhật trong hai trường hợpa) Chu vi là 94,4 và diện tích là 494.55 2b) Hiệu của hai cạnh là 12,1 và diện tích là 1089 2Đáp án và hướng dẫn giải bài 12:a) Gọi và là hai kích thước của hình chữ nhật, ta có:Doc24.vn Bài 13 trang 71 SGK Ôn tập chương đại số 10Hai người quét sân, Cả hai người cùng quét sân hết giờ 20 phút, trong khi nếu chỉ quétmột mình thì người thứ nhất quét hết nhiều hơn giờ so với người thứ hai. Hỏi mỗi ngườiquét sân một mình hết mấy giờ?Đáp án và hướng dẫn giải bài 13:– Gọi (giờ) là thời gian người thứ nhất quét sân một mình (x 2)– Khi đó, 2(giờ) là thời gian người thứ hai quét sân một mình– Trong giờ, người thứ nhất quét được: 1/x (sân); người thứ hai quét được: 1/(x 2)(sân)– Vì cả hai người cùng quét sân hết giờ 20 phút 4/3 giờ, nên trong giờ làm được: 3/4(sân)– Ta có phương trình:Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến