loading
back to top

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 7: LOOKING BACK, PROJECT

Chia sẻ: phamthihue | Ngày: 2017-01-08 08:07:22 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 8   

552
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 7: LOOKING BACK, PROJECT

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 7: LOOKING BACK, PROJECT

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 7: LOOKING BACK, PROJECT
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh Ch ng trình ươ ớUnit 7: LOOKING BACK PROJECTLOOKING BACK ÔN BÀI (Tr.14)T ngừ ự1. Hoàn thành các câu ng hình th đúng nh ng trong ngo c.ằ ặTôi ng vùng ngo thành ph Vi Nam. Cách đây ba năm, xóm tôi ch và đp, ẹv nh ng cánh đông lúa và cây xanh. Tuy nhiên, trong hai năm đây, vài nhàớ máy đã xu hi ệtrong xóm tôi. Chúng gây ra (1. nhi m) ...............ễ nghiêm tr ng ngướ vi th ch th côngệ ảnghi vào (2. Nhi n) ...................ệ ướ đn (3. Ch t) ..............ẫ đng th ậs ng c. Bên nh đó, các tòa nhà chung cao cũng thay th cho nh ng cánh đng lúa. ướ ướ ồNgày càng nhi ng ng xe và xe máy. Khí th (4. đc i) ..............ề ườ nh ng xe ộnày gây (5. nhi m) ..................ễ không khí nghiêm tr ng.ọGi i:ả 1. pollution 2. contaminated 3. death 4. Poisonous 5.pollutants 2. Vi các lo nhi vào ng .ế ướ ừGi i:ả Type of pollution (lo nhi m)ạ ễ1. radioactive pollution 2. noise pollution 3. visual pollution4. thermal pollution 5. water pollution 6. land pollution7. light...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh Ch ng trình ươ ớUnit 7: LOOKING BACK PROJECTLOOKING BACK ÔN BÀI (Tr.14)T ngừ ự1. Hoàn thành các câu ng hình th đúng nh ng trong ngo c.ằ ặTôi ng vùng ngo thành ph Vi Nam. Cách đây ba năm, xóm tôi ch và đp, ẹv nh ng cánh đông lúa và cây xanh. Tuy nhiên, trong hai năm đây, vài nhàớ máy đã xu hi ệtrong xóm tôi. Chúng gây ra (1. nhi m) ...............ễ nghiêm tr ng ngướ vi th ch th côngệ ảnghi vào (2. Nhi n) ...................ệ ướ đn (3. Ch t) ..............ẫ đng th ậs ng c. Bên nh đó, các tòa nhà chung cao cũng thay th cho nh ng cánh đng lúa. ướ ướ ồNgày càng nhi ng ng xe và xe máy. Khí th (4. đc i) ..............ề ườ nh ng xe ộnày gây (5. nhi m) ..................ễ không khí nghiêm tr ng.ọGi i:ả 1. pollution 2. contaminated 3. death 4. Poisonous 5.pollutants 2. Vi các lo nhi vào ng .ế ướ ừGi i:ả Type of pollution (lo nhi m)ạ ễ1. radioactive pollution 2. noise pollution 3. visual pollution4. thermal pollution 5. water pollution 6. land pollution7. light pollution 8. air pollution 3. Vi các câu sau đây, ng nh ng trong ngo c.ế ặ1. Ti ng câu âm nh quá n, vì ng dân khu ph này không th ng đc, (b iế ườ ượ ởvì)Doc24.vn2. Vy đau ng vì cô ăn quá no vào i. (b vì)ị ở3. vì n, con đng phía tr nhà tôi ng p, (do)ở ườ ướ ậ4. Phòng anh không gàng, vì anh không vui. (b vì)ấ ở5. Hi ng trái đt nóng lên ra khi có quá nhi khí COệ ượ ề2 trong không khí. (gây ra)Gi i:ả1. The residents of the Street cannot sleep because of the loud noise from the music club. (Dân ư(g n) đng ph không th ng vì ti ng câu âm nh c.)ầ ườ ạ2. Vy had stomachache since she ate big dinner.(Vi đau dày cô ăn quá nhi u.)ị ề3. The road in front of my house was flooded due to the heavy rain.(Con đng tr nhà tôi ng do n.)ườ ướ ớ4. His mother is unhappy because his room is untidy.(M anh không vui vì phòng anh th u.)ẹ ỉ5. Too much carbon dioxide (CO2 in the atmosphere causes global warming.(Quá nhi khí COề2 ng khí quyên gây hi ng lên toàn u.)ở Ng phápữ4. Đa đng trong ngo hình th đúng.ư ứ1. (S )ẽ không th Trái đt chúng ta (không hành đng)ể ngay bây gi .ờ2. nhi th gi (ti c)ế tăng lên, (s có)ẽ ít tuy n.ế ơ3. tôi (là)ế n, tôi (s mang)ạ ch tai khi đi nghe hòa nh c.ụ ạ4. chúng ta (không làm gì)ế ngăn lên Trái đt, chúng ta (sể th y)ấ thay đi ổl trong ng lai.ớ ươDoc24.vn5. (s đi)ạ làm nh th nào (không có)ư chi xe máy này?ế6. Khu chúng tôi th đp. (S không có)ườ tkì bông hoa nào ch gái tôiấ (không chăm sóc) nó ngày.ỗGi i:ả1. won’t be; don’t take 2. continue; will be3. were/was; would wear 4. do; will see5. would ... travel; didn’t have 6. wouldn’t be; didn’t take care 5. Hoàn thành các câu sau, ng ng n.ử ưở ạ1. tôi là nhà môi tr ng c, .................ế ườ 2. tr ng tôi có khu n, ..................ế ườ ườ ớ3. không nhi m, ................ế ễ4. chúng ta đc ngh vào ngày mai, ...............ế ượ ỉ5. mu làm gì đó cho hành tinh này, ................ế ốGi i:ả1. If were an environmentalist, would save the world. (c th gi i)ứ ớ2. If our school had big garden, would plant lot of flowers (tr ng th nhi hoa)ồ ề3. If the lake wasn’t polluted, there would be many fishes alive. (có nhi cá còn ng)ề ố4. If we have day off tomorrow, we will go the the park (đi công viên)ớ5. If you want to do something for the planet, you should stop dropping the litter first (ng ng rác ảtr tiên đã)ướGiao ti pế6. Th hành theo nhóm. Th lu nh ng gì làm ho nói trong tình hu ng sau ốđây.Doc24.vn1. Hàng xóm rác nhà n.ạ ạ2. đeo tai nghe ngày nghe nh c.ạ ạ3. Em trai ném qu áo và ng trên sàn nhà.ạ ậ4. Em gái ngày.ạ ỗVí :ụA: hàng xóm tôi rác nhà tôi, tôi vi th gi thích ng đang làm cho ọkhu xóm tr nên th u.ở ỉB: tôi đt bi báo “C rác”.Ồ ảC: Tôi nghĩ tôi gõ nhà và gi thích ng vi đang làm gây nhi cho khu c.ẽ ựGi i:ả1. You should not to do this and will warn people about your wrong action.(B không nên làm th và tôi cho ng vi làm sai trái n.)ạ ườ ạ2. You should wear earplugs to protect your ears and not to do much.(B nên đeo nút che tai nghe tai mình và không nên nghe nh qu nhi u.)ạ ề3. You should put them in the right place and make the room tidy.(B nên đt chúng đúng ch và ch phòng đi)ạ ố4. You should take shower to save water. (B nên dùng vòi sen ti ki c)ạ ướPROJECT ÁN (Tr.15)ỰB làm gì ...???ạ ếHãy ng ng nhóm đang tham gia cu thi lãnh đo Câu Xanh trong ưở ượ ộtr ng. đc i: làm gì gi nhi trong là tr ng ườ ượ ướ ưởB Tài nguyên và Môi tr ng?ộ ườB đc yêu tranh dán th hi đi mà làm, và thuy trình nó.ạ ượ ềDoc24.vnBây gi ...ờ1. Làm nhóm và th lu nh ng đi mà làm.ả ẽ2. Thu th hình nh nh ng ngu khác nhau, ho tranh.ậ ẽ3. Dán các hình nh vào gi n.ả ớ4. Chu bài thuy trình. Nh phân công ai nói nó.ẩ ề5. Trình bày bài thuy trình tr p.ế ướ ớBài u:ẫIf were the Minister of Natural Resources and Environment, the first thing would do is to launch nationwide campaign of conserving energy: turning off lights, computers, and electric appliances when not in use; using energy efficient light bulbs and appliances. would encourage using public transports instead of using private cars, and myself would do it first. Besides, would encourage every family, school, organization or association to carry out the THREE­R movement: REUSE, REDUCE, RECYCLE.I would fine heavily the companies which dump industrial waste without treatment. would fine peoplewho do bad things to environment: littering, disafforestation, and waste dumping into rivers. would build the waste treatment systems and build parks everywhere. would hold many meaningful activities for the environment such as: growing trees, taking care of public parks, protecting the rare animals and plants.(N tôi là tr ng Tài nguyên và Môi tr ng, vi đu tiên tôi làm là phát đng chi ưở ườ ếd ch toàn qu ti ki năng ng: đèn, máy tính và thi đi khi không dùng; ng ượ ụđèn và thi đi ti ki năng ng. Tôi khuy khích ng ph ng ti công ng ượ ươ ộthay vì dùng xe riêng và tôi làm ng tr c. Bên nh đó tôi khuy khích gia đình, ươ ướ ọtr ng c, ch và đoàn th th hi 3­R: Tái ng Gi Tái ch .ườ ếTôi ph ng các công ti th mà không lí. Tôi ph nh ng ng làm đn môi ườ ếtr ng nh rác bãi, phá ng, ch thài xu ng sông. Tôi xây ng nh ng th ng ườ ửlí ch th và xây ng các công viên kh i. Tôi ch các ho đng nghĩa cho môi ộtr ng nh tr ng cây, chăm sóc các công viên, thú và các loài cây quý hi m.)ườ ếTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến