loading
back to top

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 8: COMMUNICATION, SKILLS 1, SKILLS 2

Chia sẻ: quanghung | Ngày: 2017-01-09 06:26:29 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 7   

776
Lượt xem
1
Tải về





Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 8: COMMUNICATION, SKILLS 1, SKILLS 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 8: COMMUNICATION, SKILLS 1, SKILLS 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 8: COMMUNICATION, SKILLS 1, SKILLS 2




Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh Ch ng trình Unit 8:ả ươ ớCOMMUNICATION, SKILLS 1, SKILLS 2COMMUNICATIONGIAO TI (Tr.21)Ế 1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear. (Nghe bài tho ạvà hoàn thành ch tr ng các nghe th y.)ỗ ấ1. survey 2. actor 3. Tom Cruise 4. actress 5. Angelina JolieBài ch:ị­ Xin ng, đang làm bài kh sát nh ng di viên yêu thích. có thê vài ươ ậcâu đc không?ỏ ượ­ Ch ch i. đi Nick.ắ ỏ­ nghĩ ai là di viên nam xu nh t?ậ ấ­ Đó là Tom Cruise.­ Th ai là di viên xu nh t?ế ấ­ nghĩ là Angelina Jolie.ớ­ nhé.ả ậ2. Work in groups of six or eight. Each student chooses one of the following sets of survey questions. (Làm vi theo nhóm ho ng i. sinh ch trong các gói câu ườ ỏkh sát sau.)ả Survey on favourite actors(1) Who do you think is the best actor?(2) Who do you think is the best actress? Kh sát di viên yêu thíchả (1) nghĩ ai là di viên nam xu nh t?ạ (2) nghĩ ai là di viên xu nh t?ạ Survey on the best film Kh sát vê phim hay nh tả ấDoc24.vn (1) What is...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh Ch ng trình Unit 8:ả ươ ớCOMMUNICATION, SKILLS 1, SKILLS 2COMMUNICATIONGIAO TI (Tr.21)Ế 1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear. (Nghe bài tho ạvà hoàn thành ch tr ng các nghe th y.)ỗ ấ1. survey 2. actor 3. Tom Cruise 4. actress 5. Angelina JolieBài ch:ị­ Xin ng, đang làm bài kh sát nh ng di viên yêu thích. có thê vài ươ ậcâu đc không?ỏ ượ­ Ch ch i. đi Nick.ắ ỏ­ nghĩ ai là di viên nam xu nh t?ậ ấ­ Đó là Tom Cruise.­ Th ai là di viên xu nh t?ế ấ­ nghĩ là Angelina Jolie.ớ­ nhé.ả ậ2. Work in groups of six or eight. Each student chooses one of the following sets of survey questions. (Làm vi theo nhóm ho ng i. sinh ch trong các gói câu ườ ỏkh sát sau.)ả Survey on favourite actors(1) Who do you think is the best actor?(2) Who do you think is the best actress? Kh sát di viên yêu thíchả (1) nghĩ ai là di viên nam xu nh t?ạ (2) nghĩ ai là di viên xu nh t?ạ Survey on the best film Kh sát vê phim hay nh tả ấDoc24.vn (1) What is the best film you've seen recently? (2) Who did it star? (1) phim nào hay nh xem đây?ộ (2) Ai đóng phim đó? Survey on action films (1) Do you enjoy action films? (2) Is it OK for young kids to see violence on TV? Kh sát phim hành đngả (1) có thích phim hành đng không?ạ (2) Tr nh có nên xem nh trên TV ựkhông? Survey on cartoons (1) Do you like to watch cartoon? (2) Who is your favourite character? Kh sát phim ho hìnhả (1) có thích xem ho hình không?ạ (2) Ai là nhân thích n?ậ ạSurvey members of the group. (Các thành viên tham gia kh sát trong nhóm.)ảSuggested answer (Câu tr ý)ả SURVEY ABOUT FAVOURITE ACTORS (KH SÁT DI VIÊN ĐC YÊU THÍCH ƯỢNH T) Name Question Question Nam Tom Cruise Angelina Jolie Phong Olivier Angelina Jolie Minh Thu Tom Cruise Daisy Green Mai Jacky Le Quyen SURVEY ABOUT THE BEST FILM (KH SÁT PHIM HAY NH T)Ả Name Question Question Nam Titanic Leonardo DiCaprio, Kate Winslet Phong idiots Aamir Khan, Kareena Kapoor, R. Madhavan Minh Thu Passport to love Binh Minh, Huy Khanh, Ngoc Anh, Bao Quyen Mai idiots Aamir Khan, Kareena Kapoor, R. Madhavan SURVEY ON ACTION FILMS (KH SÁT PHIM HÀNH ĐNG)Ả Name Question Question Nam Yes No Phong Yes NoDoc24.vn Minh Thu No No Mai No No SURVEY ABOUT CARTOONS (KH SÁT PHIM HO HÌNH)Ả Name Question Question Nam Yes Tom and Jerry Phong Yes Popeye Minh Thu Yes Tom and Jerry Mai Yes Tintin3. Make notes of your results. (Ghi chú qu n.)ế ạ4. Join another group. Report your results to those group members. (Gia nh nhóm khác. ộT ng trình câu tr cho các thành viên trong nhóm đó.)ườ ạSKILLS 1CÁC KĨ NĂNG (Tr.22)Reading1. Read Nick's review of the film Titanic on his blog. Then find and underline these words in the passage. What do they mean? (Đc bài đánh giá Nick phim Titanic trên blog uọ ậy. Sau đó tìm và ch chân nh ng sau trong bài văn. Chúng có nghĩa gì?)ấ ừ1. sinking: chìm 3. special effects: hi ng đc bi tệ ệ2. must­see: ph xem 4. visuals: hình nhảBài ch:ịBLOG FILMTh 2, ngày 20 tháng ...ứTitanic là phim lãng đc đo di James Cameron. Tuy nó cũng nói ượ ộth a. Nó đc đóng Leonardo DiCaprio và Kate Winslet.ả ượ ởĐây là phim chìm tàu Titanic trong chuy hành trình đu tiên nó. Di viên chính là ễJack Dawson và Rose DeWitt Bukater. Jack Rose khi cô đnh trong chuy hành trình ếtrên tàu. dù đn các giai khác nhau trong xã và Rose thì đã đính hôn, yêu ẫDoc24.vnnhau. phim có thúc bu n: Chi tàu Titanic chìm và ngàn ng ch trong ườ ếth đó, Jack.ả ảCác nhà phê bình nói ng đây là phim ph xem. Tôi đng phim xúc đng và di ễxu xu c. Hi ng đc bi t, hình nh và âm nh đu tuy i. Titanic là phim ộbu n. Tuy nhi ng yêu thích nó. Hãy đi xem nó có th .ồ ườ ểĐc đăng Nick vào 5.30. chi u.ượ ề2. Read Nick's blog again and answer the questions. (Đc blog Nick và tr câu i.)ọ ỏ1. It's romantic film.2. It stars Leonardo DiCaprio and Kate Winslet.3. It's about the sinking of the ship Titanic on its first voyage.4. The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater. Jack saves Rose from killing herself during the journey on board. Although they are from different social classes, and Rose is already engaged, they fall in love.5. It has sad ending.6. They say it is must­see film. Speaking3. Look at the film posters below. Work in pairs. Talk about the films you would/ wouldn't like tosee. (Nhìn vào các áp phích phim đây. Làm vi theo p. Nói các phim ướ ạmu n/ không mu xem.)ố ốPIRATES OF SOUTHEST ASIA (NH NG TÊN BI VÙNG ĐÔNG NAM Á)Ữ ƯỚ ỂPhim tài li u: Phim nói nh ng tên bi trong th đi ngày nay Indonesia và Malaysia, ướ ởchúng công nh ng con tàu khác.ấ ữPeter O'Toole là ng chuy n.ườ ệCác nhà phê bình nói ng phim này nh ng đó là phim ph xem.ằ ảGi chi u: 8.15 Broadway Theatre.ờ ạDoc24.vn BIG BEN DOWN (THÁP ĐNG BIG BEN Đ)Ồ ỔPhim hành đng: Phim nói nhóm kh ng Chúng ki soát tháp đng Big Ben và đe ồd phá nó.ọ ủPhim đc di Bruce Willis trong vai nh sát New York đang du ch London.ượ ởGi chi u: 3.30 chi và 8.30 hàng ngày Kim Đng.ờ THE CHAINSAW MASSACRE AT HALLOWEEN (CU TH SÁT XÍCH TRONG ƯNGÀY HALLOWEEN)Phim kinh Phim nói tên sát nhân, tr kh nh vi n. Câu chuy diên ra ạm tr tr em vào ngày Halloween.ộ ộJamie Lee Curtis đóng vai giáo viên yêu tên sát nhân. Các nhà phê bình nói ng phim này ấđáng và có là phim đáng nh thòi đi.ợ ạGi chi u: 8.00 Odeon Theatre.ờ PLANET OF THE JELLYFISH (HÀNH TINH A)ỨPhim khoa vi ng: Phim nói nh ng con siêu thông minh công trái đt trong ưở ất ng lai.ươDi viên Cameron Diaz di vai chi binh đc đi ch cu công loài ngoài ượ ứkhông gian.Các nhà phê bình nói ng phim này hay và n.ằ ẫGi chi u: 3.00 chi và 8.30 hàng ngày Ng Khánh.ờ 4. Now, ask and answer questions about the films. (Bây gi và tr câu vê các phim.)ờ ỏA: want to see Planet of the Jellyfish.Doc24.vnB: What kind of film is it?A: It's science fiction.B: What is it about?A: It's about super intelligent space jellyfish that attack the Earth in the future.B: Who does the film star?A: It stars Cameron Diaz as soldier, who is sent to stop the attack of space jelly­fish. 5. Hot seating: In group, choose student to play the role of character in any of the films above.Brainstorm questions you'd like to ask. Then interview the student. (Gh nóng: Làm theo nhóm, ếch ch trò đóng vai nhân nào trong sô các phim trên. Hãy suy nghĩ các ậcâu mà i. Sau đó ph ng các khác.)ỏ ạSuggested answers (Câu tr ý)ả ợCan you describe your new film in three words? (B có th miêu phim ng ba ừkhông?)Funny, romantic, moving. (Hài c, lãng n, đng.)ướ ộDid you enjoy making the film? (B có thích làm phim không?)ạYes, did. (Có, thích.)ớWhy should we watch this film? (T sao chúng ta nên xem phim này?)ạ ộBecause it's very moving and funny film. It will make you relax after hard day. (B vì nó xúc ấđng và hài c. Nó giúp th giãn sau ngày .)ộ ướ ảWho stars it? (Ai đóng phim này.)It stars Duy Khanh and Le Quyen. (Duy Khánh và Quyên.)ệWhat do the critics say about it? (Gi phê bình nói gì phim này?)ớ ềThey say that it's must­seen film if you want to see romatic and funny film. (H cho ng đây là ằm phim ph xem mu xem phim lãng và hài c.)ộ ướDoc24.vnSKILLS 2CÁC KĨ NĂNG (Tr.23)Listening1. Nick and his father are talking about Tom Hanks, hollywood film star. Listen to their conversation and correct the following statements. (Nick và cha đang nói vê Tom Hanks, ấm ngôi sao đi nh Hollywood. ng nghe bài tho và các câu sau.)ộ ạ1. Tom Hanks is Nick's father favourite film star.2. Tom Hanks is not handsome actor.3. Tom Hanks has won two Oscars. 2. Listen again. Answer the questions below. (Nghe i. Tr các câu sau.)ạ ỏ1. He has won the Oscar for Best Actor twice.2. They say he is one of the best actors in Hollywood.3. Tom Hanks plays the role of soldier in Saving Private Ryan.4. Because it is one of the best comedies in the 1990s. Writing3. Make notes about one of your favourite films. (Ghi chú trong nh ng phim thíchề ưc n.)ủ ạMy favourite film:Name of the film: idiots. Type of the film: comedy. Actors: Aamir Khan, Kareena Kapoor, R. MadhavanThe plot: It's the story of students. They are close friends and they are very talented. Rancho is the main character and he loves the daughter of his professor. The film is very hilarious and moving. It has happy ending.Doc24.vnOther aspects of the film: The acting is natural and excellent. The music is interesting with fun rhythm. The visuals are beautiful with lot of beautiful sceneries.Critics said that it is one of the best film with moving and hilarious scenes. It also includes meaningful message for the young. It has won lot of precious prizes in India and in the world.I think that is one of the best films have ever seen. It's must­see film for everybody. 4. Write review of your favourite film. Use the information in 3, and the film review on Nick's blog as model. You may follow the writing plan below. (Vi bài đánh giá vê phim ưthích n. ng các thông tin trong bài và bài đánh giá phim Nick làm u. ạcó th theo dàn sau.)ểIntroduction (Ph gi thi u)ầ ệParagraph 1: (Đo 1)ạTên phim, th lo phim, các di viên và đo di n.ế ễBody (Ph chính)ầParagraph 2: (Đo 2)ạC truy n: Đi gì ra trong phim? phim nh th nào? (h n, đng, hài c). ướ ếthúc phim nh th nào?ư ếParagraph 3: (Đo 3)ạCác khía nh khác trong phim: di xu t, âm nh c, các hi ng đc bi t, khung nh, v.v...ạ ảConclusion (Phân t)ếParagraph 4: (Đo 4)ạCác đánh giá các nhà phê bình, ki chung (T sao xu phim đó cho ọngòi?)ư Suggested answers (Câu tr ý)ả ợDoc24.vnThe film like best is "3 idiots". It's comedy with the acting of Aamir Khan, Kareena Kapoor and R. Madhavan.It's the story of students. They are close friends and they are very talented. Rancho is the main character and he loves the daughter of his professor. The film is very hilarious and moving. It has happy ending.The acting of the character is very natural and excellent. The music is interesting with fun rhythm. It'sreally suitable for this film. The visuals are beautiful with lot of beautiful sceneries.Critics say that it is one of the best film with moving and hilarious scenes. It also includes meaningfulmessage for the young. It has won lot of precious prizes in India and in the world.I think that is one of the best films have ever seen. It's must­seen film for everybody.Bài ch:ịB phim tôi yêu thích nh là "3 chàng ng c". Đó là phim hài di xu Aamir Khan, ủKareena Kapoor và R. Madhavan.B phim nói câu chuy chàng sinh viên. là nh ng ng thân thi và đu là ườ ềng có tài. Rancho là nhân chính và yêu con gái ngài giáo phim hài cườ ướvà đng. Nó có thúc có u.ả ậDi xu di viên nhiên và xu c. Âm nh thú giai đi vui i. Âm nh ươ ạr phù p. Các khung nh đp và có nhi nh đp.ấ ẹCác nhà phê bình cho ng đây là trong nh ng phim hay nh bao các tình hu ng hài ốh và đng. Nó cũng ch đng thông đi nghĩa cho gi tr Nó giành đc ướ ượ ấnhi gi th ng cao quý và trên toàn th gi i.ề ưở ớTôi cho ng đây là trong nh ng phim hay nh mà tôi ng đc xem. Đó là phim mà ượ ấc ng ph xem.ả ườ ảTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luận



Bạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm




Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua email



Hỗ trợ trực tuyến