loading
back to top

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Conservation

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-12 05:52:38 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 10   

2356
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Conservation

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Conservation

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Conservation
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh 10 Unit 10: Conservationả ớA. Reading (Trang 104­105­106 SGK Ti ng Anh 10)ếBefore you read Tr khi đcướ )Look at the pictures, and then answer the questions. Nhìn vào tranh, và sau đó tr các câu i.ả )1. Have you ever visited zoo or forest? đã ng thăm thú hay khu ng ch a?ạ )=> Yes. visited zoo in Ha Noi when was eleven.2. What animals are you interested in? Why? quan tâm đn loài đng nào? sao?ạ )=> I'm interested in wild animals such tigers, lions or brown hears, ... because these animals are at riskof being extinct.3. Do you need to protect animals forests? Chúng ta có đng và ng không?ầ )=> Yes. think we should protect animals and forests, because if we do not, they will disappear in thenear future.While you read Trong khi đcạ )Read the paragraphs, and then do the tasks that follow. Đc đo văn, và sau đó làm các bài pọ ậtheo sau. )H ng ch:ướ ịA. ng tàn phá đang ho đa ng đng th trên trái đt. Các nhàừ ấkhoa cho bi có kho ng 5000 loài đng th tiêu di hàng...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh 10 Unit 10: Conservationả ớA. Reading (Trang 104­105­106 SGK Ti ng Anh 10)ếBefore you read Tr khi đcướ )Look at the pictures, and then answer the questions. Nhìn vào tranh, và sau đó tr các câu i.ả )1. Have you ever visited zoo or forest? đã ng thăm thú hay khu ng ch a?ạ )=> Yes. visited zoo in Ha Noi when was eleven.2. What animals are you interested in? Why? quan tâm đn loài đng nào? sao?ạ )=> I'm interested in wild animals such tigers, lions or brown hears, ... because these animals are at riskof being extinct.3. Do you need to protect animals forests? Chúng ta có đng và ng không?ầ )=> Yes. think we should protect animals and forests, because if we do not, they will disappear in thenear future.While you read Trong khi đcạ )Read the paragraphs, and then do the tasks that follow. Đc đo văn, và sau đó làm các bài pọ ậtheo sau. )H ng ch:ướ ịA. ng tàn phá đang ho đa ng đng th trên trái đt. Các nhàừ ấkhoa cho bi có kho ng 5000 loài đng th tiêu di hàng năm. Đi nàyọ ềđc bi đáng lo ng vì có nhi lo cây và đng có th đc dùng làm thu cặ ượ ốch nh ung th AIDS, nh tim và nhi nh khác. Có th chúng ta ch ng baoữ ẳgi bi đc cái giá th ho này.ờ ượ ạDoc24.vnB. Con ng và các loài đng có ng cung th ngườ ượ ướ ườxuyên ng. Nông dân cho mùa màng. Các đp th đi gi ngể ướ ượn thi phát đi dùng cho gia đình và các ngành công nghi p. Cây vàướ ỏcác lo th khác đóng vai trò quan tr ng trong vòng tu hoàn nhiên aạ ủn và do chúng giúp ngu c. Không có cây i, ph sướ ướ ướ ẽch đi ngay khi nó xu ng, cu theo đt màu ch xi gây raả ướ ẽlũ th ng xuyên và hán vào mùa khô.ụ ườ ạC. Ngày nay nh báo chí đu đăng tin vi tàn phá môi tr ng do chúngầ ườta đang gây ra. Trái đt đang đe và ng lai có i. ng trongấ ươ ườchúng ta ph làm gì? Chúng ta không th làm ch sông, bi đã nhi trongầ ễm đêm. Chúng ta cũng không th ngăn ch bi cây và đng t.ộ ậNh ng chúng ta có th không làm thêm trong khi ch đi các nhà khoaư ợh tìm ki gi pháp và lu thiên nhiên đc thông qua.ọ ượTask 1. Match the word in with suitable definition in B. Ghép ph đnh nghĩa phùừ ịh B.ợ )1 beliminate ti di lo ỏcirculation ng tu ho nrun off ch xi thydroelectric th nTask 2. Decide whether the following statements are true(T) or false (F). Xác đnh xem nh ng phátị ữbi sau là đúng (T) hay sai (F).ể )1. 2. 3. 4. T5. => Plants hold water back, so they prevent rapid run­off which can cause floods and erosion.Doc24.vn6. => We can stop worsing the problem while scientists search for answers, and laws are passed innature's defense.Task 3. Choose the most suitable main idea for each paragraph. Ch chính thích nh choọ ấm đo văn.ỗ )A 2A Forests give us lot of valuable things. ng đem cho chúng ta nhi th quí giá.ừ )B Vegetation can help conserve water. Th th có th giúp c.ả ướ )C Let's do something to save the earth. Hãy làm đi gì đó trái đt.ề )After you read Sau khi đcạ )Answer the following questions. Tr các câu sau.ả )1. What is the consequence of losing forest? Đâu là qu vi tàn phá ng?ậ )=> The consequence of losing forest is destroying the earth's plant and animal variety.2. How important is water in our life? quan tr ng nh th nào trong cu ng chúngướ ủta? )=> Man and most animals need constant supply of water to live on.3. What should we do for the future of our planet? Chúng ta nên làm gì cho ng lai hành tinhươ ủc chúng ta?ủ )=> We should protect our environment by stopping worsening the problem and by passing laws innature's defence.B. Speaking (Trang 106­107 SGK Ti ng Anh 10)ếTask 1. Work in pairs Read the paragraphs and answer the questions. Làm vi theo p. Đc đo nệ ạvăn và sau đó tr các câu i.ả )Doc24.vnH ng ch:ướ ịA. Ngày nay các thú nh nh ng hình nh chúng. Chúng khôngở ủmu đc xem nh nh ng đng nh trái mu chúng. Thay vào đó,ố ượ ủchúng đc xem nh nh ng mà các ch ng lo đang nguy hi có th phátượ ểtri n. Chúng mu tái thi nh ng môi tr ng thiên nhiên đng t. Vì th đóể ườ ơxu hi lo hình thú i.ấ ớB. thú Howletts Kent thu John Aspinall, ng ti ng vở ườ ềch ng trình nuôi các đng đang nguy hi và đa chúng tr vùng hoangươ ạđã. thú có nh ng con kh đt nh th gi và chính sách thú là cungở ởc môi tr ng nh nhiên cho các con thú. Đôi khi đi này có th nguy hi m, vàấ ườ ểm ng gi th ng và ng đã ch t.ộ ườ ườ ươ ườ ếTr câu i:ả ỏ1. For what purpose are zoos of the new kind opened? Lo hình thú đc nh cạ ượ ụđích gì? )=> They are opened to help endangered species to develop.2. What are their main features? Đc đi chính chúng là gì?ặ )=> The animals are run kept in cages. They can live in their natural environment/ habitats.Task 2. Pul tick (V) in the right box to show your agreement or disagreement. Then share your ideawith partner. Tích vào bên ph bi th đng ho không đng n. Sau đóộ ạchia ki c.ẻ )Doc24.vn Task 3. Work in groups Discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind. Use thecues below: Làm vi theo nhóm. Th lu ích và tác lo hình thú i. ngệ ụg đây:ợ ướ )A: think zoos of new kind are very good for animal. What do you think?B: agree with you but have another opinion. It is very expensive to reconstruct animal's naturalenvironment. And then the condition in which wild animals live, think, is not so good andcomfortable as that in the nature.C: OK. It's true. And the animals cannot do what they want, that is they cannot run, jump, climb orchase the prey as they do in the nature.A: But in the zoos of the new kind, the endangered animals can safe from being hunted or killed, thatis they can develop. Moreover, they can be protected from dangerous diseases in the nature and havebetter food.C: However, there's disadvantage we may not ignore: the dangers that keepers may have. They canbe injured or killed by the animals.Task 4. Make group reports, sharing your views with the rest of the class. Làm báo cáo nhóm, chias quan đi các trong p.ẻ )G cho đo văn không đng ý:ợ ồI represent for group to share our view about new kind of zoo. We disagree with thisbecause of following reasons.Doc24.vnFirstly, It is very expensive to reconstruct animal's natural environment.Secondly, the condition in which wild animals live is not so good and comfortable asthat in the nature.Last but not least, keepers can be injured or killed by the animals.As result, we shouldn't develop zoo of new kind.C. Listening (Trang 107­108 SGK Ti ng Anh 10)ếBefore you listen Tr khi ngheướ )Work in pairs Talk about what may cause forest fire. Làm vi theo p. Nói nh ng nguyênệ ữnhân gây cháy ng.ừ )A forest fire can be made mostly by careless cigarette butt or campfire. Sometimes lightning canbe the cause of forest fire, especially in the very dry weather.campfire: tr forester: ki lâmử ểvaluable: quí giá awful kh ng khi pủ ếWhile you listen Trong khi ngheạ )Task 1. Listen and number the events in the order you hear. Nghe và đánh các ki theo thố ứt nghe đc.ự ượ )1. It's an unpleasant thing to see great forest fire.2. In late summer, fire is the greatest danger to forests, and sometimes people are not allowed to gointo them.3. campfire near heap of leaves may easily cause forest fire.4. forwest fire destroys valuable wood, wildlife and good soil.Doc24.vn5. All of us must care for our great forests and save them from fire.Task 2. Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false(F). Nghe iạvà xác đnh xem các phát bi sau là đúng (T) hay sai (F).ị )1. 2. 3. 4. 5. FTask 3. Listen again, and tick (V) the sentences you hear. Nghe i, và tích (V) vào các câu nạ ạnghe đc.ượ )1. 2. 3. aAfter you listen Sau khi ngheạ )Work in pairs Say how forest fire may start and what every camper ought to remember. Làm vi cệtheo p. Hãy nói xem đám cháy ng có th đu nh th nào và ng tr nặ ườ ầghi nh đi gì.ớ )G ý:ợA forest fire can start with small burning cigarette butt, or with burning campfirenear heap of dry leaves or grass. Sometimes lightning can cause forest, too.Every camper ought to remember to put out the campfire before he leaves the place bycovering it with earth. And another thing they should keep in their mind is they shouldnot make campfire near heaps of dead leaves or grass, especially in the very dryweather.TAPESCRIPT dung bài nghe:ộHave you ever seen forest destroyed by fire? great forest fire is an awful thing tosee. Once fire has started, it spreads quickly. Foresters say that late summer is theseason when fire is the greatest danger to woods and foresters.They are very dry then. Sometimes when the danger of fire is very great, foresters willnot allow anyone to go into the forests.Doc24.vnIf people leave campfire burning near heap of leaves, this often causes forest fire.Campers must always remember to put out their campfire and cover the place with earth.It is the duty of every camper to take the greatest care not to start forest fire.Anyone careless enough to start forest fire has done something, which makes life moredifficult for all of US. Every fire destroys valuable wood, wild life, and good soil.Everyone of US must know how important it is to care for our great forests and savethem from fire.D. Writing (Trang 109­110 SGK Ti ng Anh 10)ếA letter of invitation Th iư )Task 1. Write out the sentences by matching the first half in with the most suitable half in B. Vi tếthành câu ng cách ghép câu đu ph câu thích nh B.ằ )1. 2. f/h 3. 4. g/d5. h/f 6. d/g 7. 8. bVí choụ 2. f/h :=> Why don't you join us in this trip?=> Why don't you sing us Vietnamese song?Task 2. Fill in each blank in these invitation letters with suitable expression provided in Task 1.( Đi vào ch tr ng trong các lá th này cách di đt thích đã đc cho trongề ượBài 1.ậ )1. Would you like Are you free2. Would you like Are you free How about3. Can you Why don't you Shall weDoc24.vnTask 3. Nam invites his friend Lam, who is now living in different town, to spend weekend withhim. Help Nam to write letter, using the cues below. Nam anh ta Lâm, ng hi đangờ ườ ệs ng thành ph khác, ngh cu tu anh ta. Giúp Nam vi lá th cho Lâm, ng cácố ụg đây.ợ ướ )Dear Lam,We haven't met since you moved. miss you lot. We are both having some days offbetween the two terms soon. If you haven't made any other plans, why don't we spend aweekend together?Do you feel like visiting the forest near my grandparents' home again? It looks quitedifferent now because very many young trees have been planted at the Tree­PlantingFestivals.Do come if you find it possible and I'll make all the preparations then. Give my love toyour parents.Your friend,NamE. Language Focus (Trang 110­111 SGK Ti ng Anh 10)ếGrammarThe passive voice Th đngể )Exercise 1. Choose the right form of the verbs in brackets. Ch ng đúng đng trongọ ừngo c.ặ )1. were reported 3. be spoken 5. are being built2. grow 4. am not invitedExercise 2. Put the verbs in brackets in the correct form. Chia ng đúng đng trong ngo c.ạ )Doc24.vn1. came had started were2. is standing is being photographed3. Have ... been told4. was being laid decided5. will ... be plantedExercise 3. Fill in each blank with the correct form of verb in the box. Đi vào ch tr ngề ốd ng đúng đng trong khung.ạ )arrive be clean meet takemake organize put prepare serve1. was organized 2. arrived 3. were not4. taken 5. had been leaned 6. had been put7. was 8. prepared 9. made10. were servedTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến