loading
back to top

Giải bài tập SBT Sinh học 10 trang 120

Chia sẻ: Linhpham | Ngày: 2018-11-02 15:04:43 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: trắc nghiệm sinh 10   

63
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập SBT Sinh học 10 trang 120

Giải bài tập SBT Sinh học 10 trang 120

Giải bài tập SBT Sinh học 10 trang 120
Tóm tắt nội dung
Gi bài SBT Sinh 10ả ọBài trang 120 Sách bài pậ (SBT) Sinh 10ọ Bài gi iậ ả* sao nói nguyên là nên tính đa ng ng?ạ ốH ng n:ướ ẫ- Cacbon là thành ph chính các ch .ầ ơ- Cacbon có kh năng các nguyên khác nh N, O, S, H... theo các môả ưhình khác nhau, ra hàng tri ch khác nhau.ạ ưữ ơDo đó, Cacbon có vai trò kì quan tr ng nên đa ng ch cự ơBài trang 120 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài gi iậ ảHäy gi thích sao do trong bào có tính ch lí hóa đi hình H20,ả ướ ủcòn liên không có tính lí hóa đi hình y?ướ ấH ng n:ướ ẫ- Phân nguyên oxi và nguyên hiđro. Trong đó nguyên tử ướ ửhiđro liên nguyên oxi ng liên hiđro. nguyên oxi mang đi tíchế ệâm, còn nguyên hiđro mang đi tích ng. Nên phân có thính phân c.ử ươ ướ ự- do trong bào, các liên hiđro không ng và luôn gãy nênướ ẻnó có tính ch hóa lý Hầ ủ2 0.-Còn liên t, liên hiđro trong phân luôn ng nên nó không cóướ ướ ữcác tính ch hóa lí Hấ ủ2 0.Bài trang 120 Sách Bài (SBT) Sinh 10 Bài gi iậ ảTrên qu chu th ng có nhi luôn th môi tr ng 1-2ề ươ ườ ườđ C. Khi ng lên...
Nội dung tài liệu
Gi bài SBT Sinh 10ả ọBài trang 120 Sách bài pậ (SBT) Sinh 10ọ Bài gi iậ ả* sao nói nguyên là nên tính đa ng ng?ạ ốH ng n:ướ ẫ- Cacbon là thành ph chính các ch .ầ ơ- Cacbon có kh năng các nguyên khác nh N, O, S, H... theo các môả ưhình khác nhau, ra hàng tri ch khác nhau.ạ ưữ ơDo đó, Cacbon có vai trò kì quan tr ng nên đa ng ch cự ơBài trang 120 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài gi iậ ảHäy gi thích sao do trong bào có tính ch lí hóa đi hình H20,ả ướ ủcòn liên không có tính lí hóa đi hình y?ướ ấH ng n:ướ ẫ- Phân nguyên oxi và nguyên hiđro. Trong đó nguyên tử ướ ửhiđro liên nguyên oxi ng liên hiđro. nguyên oxi mang đi tíchế ệâm, còn nguyên hiđro mang đi tích ng. Nên phân có thính phân c.ử ươ ướ ự- do trong bào, các liên hiđro không ng và luôn gãy nênướ ẻnó có tính ch hóa lý Hầ ủ2 0.-Còn liên t, liên hiđro trong phân luôn ng nên nó không cóướ ướ ữcác tính ch hóa lí Hấ ủ2 0.Bài trang 120 Sách Bài (SBT) Sinh 10 Bài gi iậ ảTrên qu chu th ng có nhi luôn th môi tr ng 1-2ề ươ ườ ườđ C. Khi ng lên tan ng bu nhi không khí luôn th khi ch cóộ ươ ưnăng kho ng 1-2 C. Hai hi ng này có gì gi ng và khác nhau?ả ượ ốH ng n:ướ ẫ- Gi ng: là hi ng làm gi nhi đố ượ ướ ộKhi ng lên làm tan ng, --> thu nhi vào --> nhi không khíắ ươ ướ ộgi xu ngả ốtrên qu chu có nhi th môi tr ng do trong các bàoề ườ ướ ếlàm gi nhi .ả ộ- Khác: hi ng ng lên tan ng bu là hi ng lý còn hi ngệ ượ ươ ượ ượb qu chu th ng có nhi luôn th môi tr ng 1-2 đề ươ ườ ườ ộC do ho ng bào.ạ ếBài trang 120 Sách Bài (SBT) Sinh 10 Bài gi iậ ảT sao lá rau vào ngăn nh khi ra ngoài nhanh ng? Trong khi đó láạ ỏc nh ng cây ng vùng băng tuy thì xanh?ủ ẫH ng n:ướ ẫLá rau vào nh thì trong bào đông ng i, khi ra ngoài pể ướ ặnóng, thoát ra ngoài nhanh chóng --> phá TB --> rau ng.ướ ỏLá cây vùng nh quanh năm thì trong TB có thoát nh ng khôngở ướ ưnhi và di ra ch --> TB ko phá --> lá cây xanh .ề ốBài trang 120 Sách Bài (SBT) Sinh 10 Bài gi iậ ảT sao ng ta th ng tr iot vào trong mu ăn mà không tr vào ch ngạ ườ ườ ốb ?ứ ổH ng n:ướ ẫI là ch n, thăng hoa nhi th ng, có xy hóa khá cao (thu nhómố ườ ộHalogen), ra axit nh trong không khí có (tác ng c). tạ ướ ốkhông ng ch t.- Khi tr vào o, tác ng tinh ra ch tồ ấDOC24.VN 1màu xanh lam, ch ch là làm o. trang thái nguyên ch t, khá c, cóắ ộth gây ng t, ng da ti xúc tr ti p.- Trong mu ăn (NaCl), ng taể ườkhông tr I- mà tr mu NaI (natri iot). Khi vào th NaI ra các Ion Na+ vàộ ạI-. th th I-.ơ ụBài trang 120 Sách Bài (SBT) Sinh 10 Bài gi iậ ảNh ng cây ru i, là nh ng cây côn trùng gi i, chúng th ng ng ườ ởvùng nào và ch gì côn trùng đó.ấ ởH ng n:ướ ẫCây ru i, sinh tr ng trên bùn y, chua thi dinh ng,ắ ưở ưỡchúng côn trùng Protein cung cho cây do cây không ng cắ ượnhi ch thi ngu cung nguyên li t.ề ấBài trang 120 Sách Bài (SBT) Sinh 10 Bài gi iậ vùng, cây táo sinh tr ng và phát tri ng ta th ng đóng sỞ ưở ườ ườ ốđinh vào thân cây. Hãy gi thích vì sao ng ta làm nh y?ẽ ườ ậH ng n:ướ ẫNg ta đóng đinh vào cây nh ch ng vùng tr ng cây này thi mườ vàk là nguyên vi ng nên cho cây nh ng ng nh và nẽ ượ ượ ầliên trong th gian dài. khuy ch tán ch đinh vào cây mụ ượ ảb cho nhu dinh ng cây.ả ưỡ ủBài trang 120 Sách Bài (SBT) Sinh 10 Bài gi iậ ảV trúc hóa c. cùng lúc phân có th liên baoẽ ướ ướ ớnhiêu phân khác?ử ướH ng n:ướ ẫPhân nguyên ôxi nguyên hiđrô ngử ướ ượ ằcác liên ng hóa tr Do đôi êlectron trong liên kéo ch phía ôxi nênế ềphân có hai tích đi trái nhau làm cho phân có tính phânử ướ ước c.ựM phân liên đa phân khác.ộ ướ ướBài trang 120 Sách Bài (SBT) Sinh 10 Bài gi iậ ảDOC24.VN 2Protein có nhi trúc (b 1, 2, 3, 4). trúc nào thay i, vì sao?ề ổC trúc nhi protein có nghĩa gì?ấ ủH ng n:ướ ẫB thay i. vì trong môi tr ng có các không có có th làm thayậ ườ ểđ trúc không gian proteinổ ủÝ nghĩa: ra tính đa ng và thù protein và giúp protein th hi cácạ ượch năng nh nh.ứ ịBài 10 trang 120 Sách Bài (SBT) Sinh 10 Bài gi iậ ảTrong trúc protein ra bi axit amin nào đó có sấ ựthay ho tính protein hay không?ổ ủH ng n:ướ ẫCó th có ho khôngể ặ- axit amin đó có tính ch ng axit amin cũ, ho không trung tâmế ươ ởho ng enzim thì ho tính protein không thay i.ạ ổ- Và ng thì làm thay i.ượ ổBài 11 trang 120 Sách Bài (SBT) Sinh 10 Bài gi iậ ảMô trúc hemoglobin và ch ra nh ng đi phù ch năng.ả ứH ng n:ướ ẫ-Heme là heme vòng porphyrin và ion Fe++ chínhộ ộgi a. Porphyrin là ph bi trong th gi sinh t. Porphyrin Mg++ oữ ạthành ch di th t. phân hemoglobin có nhân heme, chi mấ ế5%. Hem có th nhi ch khác nhau. hem globin thì oể ạthành Hb.Globin là prôtêin chu polypeptid gi ng nhau ng đôi t. Hemoglobinộ ộng bình th ng là HbA hai chu và hai chu β. Hemoglobin th kỳ bàoườ ườ ờthai là HbF hai chu và hai chu γ.ồ ỗ- Ch năng: Ch năng chuy khíứ ể+ chuy khí oxy: Trong đó oxy ng ion Fe++ậ ượ ớ+ chuy khí carbonicậ ểH ng chuy COồ ể2 ch ph theo ph ng sau:ừ ứHb CO2 HbCO2 (carbaminohemoglobin)CO2 nhóm NHượ ớ2 globin.ủBài 12 trang 121 Sách Bài (SBT)ậ Sinh 10ọ Bài gi iậ ảV trúc axit amin. Các axit amin gi ng và khác nhau nh th nào?ẽ ếThành ph nào trong trúc protein quy nh tính ch lí hóa và ho tính aầ ủprotein?H ng n:ướ ẫ- Các axit amin gi ng nhau nhóm amin và nhóm cacboxyl. Chúng ch khác nhau ởm ch bên (nhóm R)ạ- (m ch bên) là thành ph nào trong trúc protein quy nh tính ch líố ấhóa và ho tính protein.ạ ủDOC24.VN

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến