loading
back to top

ESTE

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-07-10 09:57:17 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Este   

224
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ESTE

ESTE

ESTE
Tóm tắt nội dung
ESTE LIPIT TRONG ĐỀ THI THQG -2018* ĐỀ 201 giống 223 218 217, 215 ,209 207 )- Câu 68: Thủy phân hoàn toàn triglixerit trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn gam cần vừa đủ 3,22 mol thu được H2 và 2,28 mol CO2 Mặt khác, gam tác dụng tối đa với mol Br trong dung dịch. Giá trị của là 0,04. 0,08. 0,20. 0,16. Đặt nX và nH2 y 6x 6,44 4,56 6x -1,88Số liên kết pi trong x.z 2,28 (z-1)x 2,88Nếu 1/9 và 2,55Nếu 0,1 và 2,48 npi công được Br2 2.0,1 0,2 Câu 74: Hỗn hợp gồm bốn este đều có công thức C8 H8 O2 và có vòng benzen. Chom gam tác dụng tối đa với 200 ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp gồm các ancol và 20,5 gam hỗnhợp muối. Cho toàn bộ vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắntrong bình tăng 6,9 gam so với ban đầu. Giá trị của làA 13,60. 8,16. 16,32. 20,40.RCOOR’ (x mol) NaOH RCOONa R’OH; R’OH Na R’ONa 1/2H2R1 COOC6 H4 R1 (y mol) 2NaOH R1 COONa R1 ’C6 H4 ONa H2 OmR’OH 6,9 x136x 136y 0,2.40...
Nội dung tài liệu
ESTE LIPIT TRONG ĐỀ THI THQG -2018* ĐỀ 201 giống 223 218 217, 215 ,209 207 )- Câu 68: Thủy phân hoàn toàn triglixerit trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn gam cần vừa đủ 3,22 mol thu được H2 và 2,28 mol CO2 Mặt khác, gam tác dụng tối đa với mol Br trong dung dịch. Giá trị của là 0,04. 0,08. 0,20. 0,16. Đặt nX và nH2 y 6x 6,44 4,56 6x -1,88Số liên kết pi trong x.z 2,28 (z-1)x 2,88Nếu 1/9 và 2,55Nếu 0,1 và 2,48 npi công được Br2 2.0,1 0,2 Câu 74: Hỗn hợp gồm bốn este đều có công thức C8 H8 O2 và có vòng benzen. Chom gam tác dụng tối đa với 200 ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp gồm các ancol và 20,5 gam hỗnhợp muối. Cho toàn bộ vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắntrong bình tăng 6,9 gam so với ban đầu. Giá trị của làA 13,60. 8,16. 16,32. 20,40.RCOOR’ (x mol) NaOH RCOONa R’OH; R’OH Na R’ONa 1/2H2R1 COOC6 H4 R1 (y mol) 2NaOH R1 COONa R1 ’C6 H4 ONa H2 OmR’OH 6,9 x136x 136y 0,2.40 20,5 6,9 18yx 2y 0,2 0,1 và 0,05 0,15.136 20,4Câu 79: Este hai chức, mạch hở, tạo bởi một ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Este bachức, mạch hở, tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết pi).Đốt cháy hoàn toàn gam hỗn hợp gồm và cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu được 0,45 mol CO2 Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai ancol (cócùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và hỗn hợp ba muối, trong đó tổng khối lượng muối của haiaxit no là gam. Giá trị của làA 13,20. 20,60. 12,36. 10,68.Hai ancol là C3 H5 (OH)3 và C3 H6 (OH)2Trong có mol và mol YTN2 0,162x 3y 0,42 0,06 và 0,1TN1 có 0,6b mol và mol và mol H2 OBảo toàn 0,6b.4 6b 0,5.2 0,45.2 8,4b –c 0,1Bảo toàn pi 0,6b.2 b.6 0,45 0,6b 5,6b 0,45 0,025 và 0,31 nE 0,04 nO (E) 0,21m1 (E) 0,45.12 0,31.2 0,21.16 9,38 m2 (E) 9,38.4 37,52TN2 muối 37,52 0,42.40 0,06.76 0,1.92 40,56Gọi công thức muối no là R1COONa và muối không no là R2COONam muối 0,12 (R1 67) 0,3(R2 67) 40,560,12R1 0,3R2 12,42Nghiệm phù hợp là R2 27 và R1 36 (là trung bình cộng của 29 và 43)Giá trị 0,12 (36 67) 12,36* ĐỀ 222 giống 220, 214, 212, 206, 204 )- Câu 68: Thủy phân hoàn toàn mol triglixerit trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn mol thu được 1,375 mol CO và 1,275 mol O. Mặt khác, mol tác dụng tối đa với 0,05 mol Br trong dung dịch. Giá trị của là 22,15. 23,35. 20,15. 20,60.Câu 76: Cho 0,08 mol hỗn hợp gồm bốn este mạch hở phản ứng vừa đủ với 0,17 mol (xúc tác Ni, ), thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ phản ứng vừa đủ với 110 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp gồm hai muối của hai axit cacboxylic no có mạch cacbon không phân nhánh và6,88 gam hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,01mol cần vừađủ 0,09 mol Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong là 32,88%. 50,31%. 58,84%. 54,18%.Câu 77: Cho gam hỗn hợp gồm ba este đều đơn chức tác dụng tối đa với 350 ml dung dịchNaOH 1M, thu được hỗn hợp gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và 28,6 gam hỗn hợp muối Z. Đốtcháy hoàn toàn Y, thu được 4,48 lít khí CO (đktc) và 6,3 gam O. Giá trị của là 21,9. 22,8. 30,4. 20,1.* ĐỀ 221 giống 213, 211, 205, 203 -Câu 61: Thủy phân hoàn toàn gam triglixerit trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và dd chứa gam hỗn hợp muối (gồm natri stearat, natri panmitat và C17 COONa). Đốt cháy hoàn toàn gam cần vừa đủ 1,55 mol thu được và 1,1 mol CO Giá trị của là 19,56. 16,12. 17,72. 17,96.Câu 77: Hỗn hợp gồm ba este mạch hở, đều có bốn liên kết pi trong phân tử, trong đó có một este π)đơn chức là este của axit metacrylic và hai este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn12,22 gam bằng thu được 0,37 mol O. Mặt khác, cho 0,36 mol phản ứng vừa đủ với 234 ml dung dịch NaOH 2,5M, thu được hỗn hợp gồm các muối của các axit cacboxylic không no, có cùngsố nguyên tử cacbon trong phân tử; hai ancol không no, đơn chức có khối lượng gam và một ancol no, đơn chức có khối lượng gam. Tỉ lệ có giá trị với giá trị nào sau đây? gần nhấtA 4,7. 2,9. 1,1. 2,7.Câu 79: Cho gam hỗn hợp gồm ba este đều đơn chức tác dụng tối đa với 400 ml dung dịch NaOH 1M,thu được hỗn hợp gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và 34,4 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàntoàn Y, thu được 3,584 lít khí CO (đktc) và 4,68 gam O. Giá trị của là 25,14. 21,10. 24,24. 22,44.* ĐỀ 216 giống 210 ,208 202) Câu 65: Hỗn hợp gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn gam thu được 1,56 mol CO và 1,52 mol O. Mặt khác, gam tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat.Giá trị của là 25,86. 27,70. 27,30. 26,40.Câu 79: Hỗn hợp gồm bốn este đều có công thức và có vòng benzen. Cho 16,32 gam tác 2dụng tối đa với ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp gồm các ancol và 18,78 gamhỗn hợp muối. Cho toàn bộ vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chấtrắn trong bình tăng 3,83 gam so với ban đầu. Giá trị của làA 190. 240. 100. 120

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến