loading
back to top

Địa lí 6 thi vòng 1

Chia sẻ: ngoc.hnue96@gmail.com | Ngày: 2018-07-06 14:56:17 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi vòng 1   

120
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Địa lí 6 thi vòng 1

Địa lí 6 thi vòng 1

Địa lí 6 thi vòng 1
Tóm tắt nội dung
TRAÄN ÑEÀ THI KSCL LÍỊ GI AỮ KÌ IỌN ĂM C: 201Ọ 201 8Tên ch đủ ề( Bài) Nh bi tậ Th ng hi uể ngậ ngộC caoấ th pấ ấV trí, hình ịd ng và kíchạth ướ ủTrái tấ Trình baøy khaùi nieäm kinh tuyeán, vótuyeán.S câu:1ốS đi m: 2T 0% câu:1ốS đi m: 0% cố u: 1S đi m: 2ố ểT 0%Ph ngươh ng trênướb Kinhả ồđ vĩ vàộ ột líọ Xác nh ịph ng ươh ng trên ướb đả ồS cố u:1S đi m: 1ố ểT 10%ỉ cố u:1 /2S đi m: 1ố 0T 1ỉ cố u:1 /2S đi m:ố ể1 1ỉ %Kí hi ảđ Cách bi ểhi hình ịtrên đả Trình baøycaùc loaïi kíhieäu baûn ñoàthöôøng duøng. Giaûi thíchñöôïc söï caànthieát phaûiñoïc baûnchuù giaûicuûa baûnñoà.S câuố 1S đi m: ểT :ỉ 35 câu:1ố /2S đi m: ểT :10%ỉ câu:1ố /2S đi m: 1,5 15 câuố 1S đi m: ểT :ỉ 35 Kinh ñoä,vó ñoä,toïa ñoäñòa lí. Toïa ñoä cuûamoät ñieåm. Xaùcñònh TÑÑLcuûa moätñieåm.S câuố 1S đi m: ểT :ỉ 35 câu:1ố /2S đi m: 1,5 15 cố u:3S đi m: 3ố ểT 30%ỉ câuố 1S đi m: ểT :ỉ 35 %TS câu: 4TS đi m: 10ểT (%):100ỉ câu: 1ốS đi m: 3ố ểT 30%ỉ câu: 1ốS đi m:3ố ểT 30%ỉ câu:1ốS đi m: 3ố ểT 30%ỉ cố u:1S đi m: 1ố ểT 10%ỉ TS câu: 4TS...
Nội dung tài liệu
TRAÄN ÑEÀ THI KSCL LÍỊ GI AỮ KÌ IỌN ĂM C: 201Ọ 201 8Tên ch đủ ề( Bài) Nh bi tậ Th ng hi uể ngậ ngộC caoấ th pấ ấV trí, hình ịd ng và kíchạth ướ ủTrái tấ Trình baøy khaùi nieäm kinh tuyeán, vótuyeán.S câu:1ốS đi m: 2T 0% câu:1ốS đi m: 0% cố u: 1S đi m: 2ố ểT 0%Ph ngươh ng trênướb Kinhả ồđ vĩ vàộ ột líọ Xác nh ịph ng ươh ng trên ướb đả ồS cố u:1S đi m: 1ố ểT 10%ỉ cố u:1 /2S đi m: 1ố 0T 1ỉ cố u:1 /2S đi m:ố ể1 1ỉ %Kí hi ảđ Cách bi ểhi hình ịtrên đả Trình baøycaùc loaïi kíhieäu baûn ñoàthöôøng duøng. Giaûi thíchñöôïc söï caànthieát phaûiñoïc baûnchuù giaûicuûa baûnñoà.S câuố 1S đi m: ểT :ỉ 35 câu:1ố /2S đi m: ểT :10%ỉ câu:1ố /2S đi m: 1,5 15 câuố 1S đi m: ểT :ỉ 35 Kinh ñoä,vó ñoä,toïa ñoäñòa lí. Toïa ñoä cuûamoät ñieåm. Xaùcñònh TÑÑLcuûa moätñieåm.S câuố 1S đi m: ểT :ỉ 35 câu:1ố /2S đi m: 1,5 15 cố u:3S đi m: 3ố ểT 30%ỉ câuố 1S đi m: ểT :ỉ 35 %TS câu: 4TS đi m: 10ểT (%):100ỉ câu: 1ốS đi m: 3ố ểT 30%ỉ câu: 1ốS đi m:3ố ểT 30%ỉ câu:1ốS đi m: 3ố ểT 30%ỉ cố u:1S đi m: 1ố ểT 10%ỉ TS câu: 4TS đi m:10ểT (%):10ỉ ệPHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH TR NG THCS BIÊN GI IƯỜ NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỘ ỆĐ do nh phúcộ ạĐ THI KÌ II NĂM 2017 2018Ề ỌMôn thi: líị p: 6Th gian: 45 phút (không th gian phát )ờ ềĐ ỀCaâu 1: (2 ñieåm) Kinh tuyeán laø gì Vó tuyeán laø gì Câu 2: (1đi m)ể Hãy đi tên các ng theo hình sau:ề ướ ẽCaâu 3: (2,5 ñieåm)a. Coù maáy loaïi kí hieäu baûn ñoà thöôøng duøng? Keå teân?b. Vì sao khi söû duïng baûn ñoà tröôùc tieân phaûi döïa vaøobaûng chuù giaûi? Caâu 4: (4,5 ñieåm) a. Theá naøo laø toïa ñoä moät ñieåm? b. Hãy xác nh lí các đi A, B, vào hình ướđây 30 20 010 10 020 030 030 020 010 00 010 020 030 0Câu dungộ Đi mểCâu 1: Kinh tuyeán laø nhöõng ñöôøng noái töø cöïcbaéc ñeán cöïc nam Vó tuyeán laø nhöõng ñöôøng voøng troønvuoâng goùc vôùi kinh tuyeán 11Câu 2: cắ Tây Đông cắ Tây Đông Tây Nam Đông cắ Nam 1Câu 3: a. Coù loaïi kí hieäu baûn ñoà thöôøngduøng: kí hieäu ñieåm, ñöôøng vaø kí hieäudieän tích. b. Vì baûng chuù giaûi cuûa baûn ñoà giuùpta hieåu noäi dung vaø yù nghóa cuûa caùc kíhieäu duøng treân baûn ñoà. 11,5Câu 4: a. Toïa ñoä cuûa moät ñieåm goàm kinh ñoävaø vó ñoä cuûa ñieåm ñoù. b. Toïa ñoä caùc ñieåm (1,5ñ); vieát ñuùngmoãi ñieåm (1,5ñ). Ñoâng30 Đông Baéc2 Nam Tây Nam 1,53 Biên gi iớ ngày tháng năm 2017 GVBMLê Thu Hi nề

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến