loading
back to top

Đề và đáp án HSG Sinh 12 năm 2017- 2018

Chia sẻ: ngaymoi1 | Ngày: 2018-08-24 23:23:58 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề và đáp án HSG Sinh 12 năm 2017- 2018   

172
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề và đáp án HSG Sinh 12 năm 2017- 2018

Đề và đáp án HSG Sinh 12 năm 2017- 2018

Đề và đáp án HSG Sinh 12 năm 2017- 2018
Tóm tắt nội dung

Câu 1 (4,0 điểm):

       Em hãy giải thích để làm rõ quan điểm: “Thực tiễn là cơ sở của nhận thức, là động lực của nhận thức, là mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn để kiểm tra kết quả của nhận thức”. 

Câu 2 (4,0 điểm):

Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Muốn tự hoàn thiện bản thân mỗi chúng ta cần phải làm như thế nào?Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bàn thân của em.

Câu 3 (4,0 điểm):

Giả sử: Điều tra sơ bộ về cầu lượng bia trong dịp tết Nguyên đán năm 2017 là 36 triệu chai. Trong đó: Công ty bia Sài gòn cung cấp 9,5 triệu chai, công ty bia Hà Nội cung cấp 7,1 triệu chai, công ty bia Vinh cung cấp 6,8 triệu chai, các công ty bia khác cung cấp 17,6 triệu chai.

  1. Theo em, số liệu trên phản ánh điều gì?
  2. Nếu là nhà sản xuất, trong trường hợp trên em sẽ vận dụng như thế nào?

Câu 4 (4,0 điểm):

Trong tình hình hiện nay, để tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, chúng ta cần phải thực hiện tốt những nhiệm vụ, phương hướng và biện pháp cơ bản nào? Mỗi công dân phải có trách nhiệm gì để thực hiện tốt chính sách quốc phòng và an ninh?

Câu 5 (4,0 điểm):

Câu 5a. (2 điểm)

Pháp luật là gì? Em hãy nêu các đặc trưng cơ bản của pháp luật. Pháp luật có vai trò gì đối với Nhà nước, xã hội và công dân?

Câu 5b. (2 điểm)

a) Từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đến nay, nước ta đã có bao nhiêu bản Hiến pháp? Đó là những bản Hiến pháp nào?

b) Em hãy sắp xếp các loại văn bản sau theo chiều giảm dần (từ 1 đến hết) của tính hiệu lực pháp lí: Hiến pháp; Lệnh; Luật; Pháp lệnh; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

 

                               ---------------------------Hết----------------------------

Nội dung tài liệu

Tr ng THPT Th ng Nh tơ ườ ấNGÂN HÀNG THI CH SINH GI NH 12Ề ỚNĂM 2017 Môn: GDCD 02ề Câu (4,0 đi m)ể Em hãy gi thích làm rõ quan đi m: “Th ti là nh th c, là ng cả ực nh th c, là đích nh th và là tiêu chu ki tra qu nh nủ ậth c”.ứ Câu (4,0 đi m)ể Th nào là hoàn thi thân? Mu hoàn thi thân chúng ta ph làmế ảnh th nào?Em hãy ho ch ph u, rèn luy hoàn thi bàn thân em. ủCâu (4,0 đi m)ể Gi Đi tra ng bia trong Nguyên đán năm 2017 là 36 tri uả ượ ệchai. Trong đó: Công ty bia Sài gòn cung 9,5 tri chai, công ty bia Hà cung 7,1ấ ấtri chai, công ty bia Vinh cung 6,8 tri chai, các công ty bia khác cung 17,6 tri uệ ệchai.a. Theo em, li trên ph ánh đi gì?ố ềb. là nhà xu t, trong tr ng trên em ng nh th nào?ế ườ ếCâu (4,0 đi m)ể Trong tình hình hi nay, tăng ng ti qu phòng và an ninh, chúng ta nệ ườ ầph th hi nh ng nhi ph ng ng và bi pháp nào? công dânả ươ ướ ỗph có trách nhi gì th hi chính sách qu phòng và an ninh?ả ốCâu (4,0 đi m)ể Câu 5a. (2 đi m)ểPháp lu là gì? Em hãy nêu các tr ng pháp lu t. Pháp lu có vai trò gì iậ ớNhà c, xã và công dân?ướ ộCâu 5b. (2 đi m)ểa) khi Vi Nam Dân ch ng hòa ra nay, ta đã có bao nhiêu Hi nừ ướ ướ ếpháp? Đó là nh ng Hi pháp nào?ữ ếb) Em hãy các lo văn sau theo chi gi (t t) tính hi cắ ựpháp lí: Hi pháp; nh; Lu t; Pháp nh; Ngh quy ng nhân dân nhế --------------------------- tế ----------------------------H ng ch và đáp án:ướ ấCâu dungộ Đi mểCâu 1.( 4,0 đ) Em hãy gi thích làm rõ quan đi m: “Th ti là nh nả ậth c, là ng nh th c, là đích nh th và là tiêuứ ứchu ki tra qu nh th c”.ẩ ứGi thích quan đi m:ả ể1. Th ti là nh th c:ự (1.0 đi m)ểM hi bi con ng tr ti sinh th ti n.ọ ườ ễNh có ti xúc, tác ng vào t, hi ng mà con ng phát hi raờ ượ ườ ệcác thu tính, hi ch t, quy lu chúng. Quá trình ho ngộ ượ ộth ti cũng ng th là quá trình phát tri và hoàn thi các giác quan aự ủcon ng i. Nh đó, kh năng nh th con ng ngày càng sâu c, yườ ườ ầđ t, hi ng.ủ ượ2. Th ti là ng nh th c:ự (1.0 đi m)ểTh ti luôn luôn ng, luôn luôn ra nh ng yêu choự ớnh th và ra nh ng ti ch thi thúc nh th phátậ ứtri n.ể3. Th ti là đích nh th c:ự (1.0 đi m)ểCác tri th khoa ch có giá tr khi nó ng vào th ti n.ứ ượ ễM đích cu cùng nh th là nh hi th khách quan, đápụ ựng nhu ch t, tinh th con ng i.ứ ườ4. Th ti là tiêu chu ki tra qu nh th c:ự (1.0 đi m)ểNh th ra th ti n, song nh th di ra ng ng i,ậ ườt ng th th nh ng đi ki ch quan, khách quan khác nhau. Vìừ ủv y, tri th con ng và hi ng có th đúng ho saiậ ườ ượ ặl m. Ch có đem nh ng tri th thu nh ki nghi qua th ti iầ ượ ớđánh giá tính đúng hay sai chúng. Vi ng tri th vàoượ ứth ti còn có tác ng sung, hoàn thi nh ng nh th ch .ự 1,01,01,01,0Th nào là hoàn thi thân? Mu hoàn thi thân iế ỗchúng ta ph làm nh th nào?Em hãy ho ch ph u, rènầ ấluy hoàn thi bàn thân em. ủCâu 2:( 4,0 đ)Câu 3:(4đ) Yêu sinh trình bày nh ng dung sau:ầ ượ ộ* Khái ni hoàn thi thân:ệ ảLà lên khó khăn, tr ng i, không ng ng lao ng, p, tu ng,ượ ưỡrèn luy n; phát huy đi m, kh ph c, ch khuy đi m, iệ ỏnh ng đi hay, đi ng khác thân ngày n, ti nữ ườ ếb n.ộ ơL ví :ấ ụ* hoàn thi thân,chúng ta n:ể ầ- nh th đúng nh ng đi nh, đi thân chi uự ếv các chu xã iớ ộ- ho ch ph u, rèn luy thân theo ng th gian thậ ể- Xác nh rõ nh ng bi pháp th hi nị ệ- Xác nh nh ng thu đã có, nh ng khó khăn có th ph và cáchị ảv qua các khó khăn đóượ- Xác nh nh ng ng tin có th tr giúp mìnhị ượ ườ ỡ- Có quy tâm th hi và bi tìm ki giúp nh ng ng tin y.ế ườ *H sinh ng ho ch :ọ 1,00,50,250,250,250,250,250,251,0Gi Đi tra ng bia trong Nguyên đán nămả ượ ế2017 là 36 tri chai. Trong đó: Công ty bia Sài gòn cung 9,5 tri chai,ệ ệcông ty bia Hà cung 7,1 tri chai, công ty bia Vinh cung 6,8ộ ấtri chai, các công ty bia khác cung 17,6 tri chai.ệ ệc. Theo em, li trên ph ánh đi gì?ố ềd. là nhà xu t, trong tr ng trên em ng nhế ườ ưth nào?ếa. li trên ph ánh:ố ảS ng u: 36 tri chaiố ượ 0,5S ng cung 41 tri chaiố ượ 0,5Căn vào li thì cung suy ra giá giá tr .ứ 1,0b. Trong tr ng trên là nhà xu em thu ho chuy ườ ổm hàng xu t.ặ 1,0Gi thích: kinh doanh hàng trên th tr ng khi cung u, giá bán ườ ảth giá tr thì nhà xu thua Vì thu nhi ượ ợnhu em thu ho chuy hàng xu t. 1,0Câu 4:(4đ) Trong tình hình hi nay, tăng ng ti qu phòng vàệ ườ ốan ninh, chúng ta ph th hi nh ng nhi ph ngầ ươh ng và bi pháp nào? công dân ph có trách nhi gìướ ệđ th hi chính sách qu phòng và an ninh?ể ốH sinh trình bày nh ng dung sau:ọ ượ ả* Nhi vệ :* Xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân vaø an ninh nhaân daân vöõng maïnh toaøn dieän. Baûo veä vöõng chaéc ñoäc laäp, chuû quyeàn, thoáng nhaát, toaøn veïn laõnh thoå cuûa Toå quoác, Baûo veä Ñaûng, Nhaø nöôùc, nhaân daân vaø cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa. Baûo veä an ninh chính trò, an ninh kinh teá, vaên hoaù tö töôûng vaø an ninh xaõ hoäi. Duy trì traät töï, kæ cöông, an toaøn xaõ hoäi goùp phaàn giöõ vöõng oån ñònh chính trò cuûa ñaát nöôùc, ngaên chaën,ñaåy luøi vaø laøm thaát baïi moïi aâm möu, hoaït ñoäng choángphaù cuûa caùc theá löïc thuø ñòch, khoâng ñeå bò ñoäng, baátngôø. Coi troïng nhieäm vuï baûo ñaûm an ninh chính trò noäi boä.Toùm laïiBaûo veä Toå quoác coù noäi dung raát roäng, toaøndieän. Ñoù laø nhieäm vuï troïng yeáu thöôøng xuyeâncuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø cuûa toaøn daân, trongñoù Quaân ñoäi nhaân daân vaø Coâng an nhaân daânlaø löïc löôïng noøng coát. 0,250,250,250,250,250,25 0,5* Ph ng ng, bi pháp nh tăng ng ti qu cươ ướ ườ ốphòng và an ninh:- Phát huy nh ng kh đoàn toàn dân c, hứ ệth ng chính tr lãnh ng.ố ướ 0,25- nh dân nh th i.ế 0,25- qu phòng an ninh.ế 0,25- kinh xã qu phòng an ninh.ế 0,25* Trách nhi công dân:ệ ủ- Tin ng vào chính sách qu phòng và an ninh ng và Nhà c.ưở ướ 0,25- Th ng xuyên nêu cao tinh th nh giác tr âm u, th đo tinhườ ướ ạvi thù.ủ 0,25- Ch hành pháp lu qu phòng và an ninh, gi gìn tr an ninh qu cấ ốgia 0,25- sàng th hi nghĩa quân Tích tham gia vào các ho ngẵ ộtrên lĩnh qu phòng và an ninh trú.ự 0,25Câu 5.(4đi m)ể Câu 5a. (2 đi m)ểPháp lu là gì? Em hãy nêu các tr ng pháp lu t. Phápậ ậlu có vai trò gì Nhà c, xã và công dân?ậ ướ ộCâu 5b. (2 đi m)ểa) khi Vi Nam Dân ch ng hòa ra nay, ta đãừ ướ ướcó bao nhiêu Hi pháp? Đó là nh ng Hi pháp nào?ả ếb) Em hãy các lo văn sau theo chi gi (t nắ ếh t) tính hi pháp lí: Hi pháp; nh; Lu t; Pháp nh; Nghế ịquy ng nhân dân nhế ỉCâu 5a. (2 đi m)ể sinh nêu c:ọ ượ1. Pháp lu là th ng các quy chung do Nhà ban hành vàậ ướđ th hi ng quy Nhà c.ượ ướ2. Các tr ng pháp lu t:ặ ậ Pháp lu có tính quy ph ph bi nậ ế Pháp lu mang tính quy bu chungậ ộ Pháp lu có tính xác nh ch ch hình th cậ ứ3. Vai trò pháp lu t...:ủ ậ* Pháp lu là ph ng ti Nhà qu lý xã iậ ươ ướ ộ Không có pháp lu t, xã không có tr nh, không th nậ ồt và phát tri c.ạ ượ Nh có pháp lu t, nhà phát huy quy mình vàờ ướ ượ ủki tra, ki soát các ho ng cá nhân, ch c, cể ượ ơquan trong ph vi lãnh th .ạ ổ Qu lý xã ng pháp lu dân ch công ng, phùả ằh ích chung các giai caaos và xã khác nhau, oợ ạđ ng thu trong xã vi th hi pháp lu t.ượ ậ Pháp lu do Nhà ban hành đi ch nh các quan xã tậ ướ ộcách th ng nh trong toàn qu và ng nh aố ượ ủquy Nhà nên hi thi hành cao.ề ướ ự Nhà ban hành pháp lu và ch th hi pháp lu trên ph mướ ạvi toàn xã i, pháp lu vào ng ng ng dân và cuatộ ườtoàn xã i.ộ* Pháp lu là ph ng ti công dân th hi và quy n, íchậ ươ ợh pháp mìnhợ ủ Quy và nghĩa công dân quy nh trong các văn quyề ượ ảph pháp lu t, trong đó quy nh rõ công dân phép làm gì. Căn cạ ượ ứvào các quy nh này, công dân th hi quy mình.ị ủ Các văn quy ph pháp lu hành chính, khi và cáo,ả ốhình ng quy nh th quy n, dung, hình th c, th gi iự ảquy các tranh ch p, khi và lí các vi ph pháp lu xâm iế ạquy và ích pháp công dân. Căn vào quy nh này, côngề ịdân các quy và ích pháp mình.ả ủCâu 5b. (2 đi m)ểa. sinh nêu và tên hi pháp: Hi pháp 1946; 1959; 1980;ọ ượ 0,250,250,250,250,50,51,01992; 2013b. sinh c: 1. Hi pháp; 2. Lu t; 3. Pháp nh; 4. ượ nh; 5.ệNgh quy ng nhân dân nh.ị 1,0Giám kh căn vào cách trình bày; ví đúng, ... cho đi đa theo thangả ốđi trên.ể

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến