loading
back to top

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2014, lớp chất lượng cao, Môn Văn

Chia sẻ: hathuyduong.pt@gmail.com | Ngày: 2018-05-11 14:46:59 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi vào lớp 6 môn tiếng việt   

177
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2014, lớp chất lượng cao, Môn Văn

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2014, lớp chất lượng cao, Môn Văn

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2014, lớp chất lượng cao, Môn Văn
Tóm tắt nội dung
THI VÀO CH LỀ NG CAO NĂM 2013 2014ƯỢ ỌMôn: Ng văn. Th gian làm bài: 60 phút.ữ ờCâu (1,5 đi m):ể nào không thu nhóm ng nghĩa trong dãy sau?ừ ừa) ngào ng t, c, thoang tho ng, th ng, th c.ạ ứb) th m, n, th i.ự ươ ươ ươc) long lanh, lóng lánh, lung linh, lung lay, lánh.ấCâu (1,5 đi m)ể Ch trong các rót, trút, đổ mà em cho là hay nh đi vàoấ ềch tr ng trong câu văn sau? Nói rõ vì sao em ch đó?ỗ "L ru ng nàn, tha thi ………... vào tâm th ngây, trong tr ng tôiờ ủbi bao yêu th ng". ươCâu3 (2đi m):ể Vi ng nhà th Tr ng Nam ng có nh ng câu thế ườ ươ ươ ơsau:“Th gian ch qua tóc mờ ẹM màu tr ng nôn naoộ ếL ng còng xu ngư ốCho con ngày thêm cao”.ộTheo em, kh th trên đã nh ng xúc, suy nghĩ gì tác gi vổ ềng mình? Hãy vi đo văn di tình đó.ườ ảCâu (5 đi m): Trong năm Ti c, em đã nhi th (cô) giáo.ở ượ ầHãy ni làm em xúc ng và nh mãi tình th trò.ể ầĐ THI VÀO CH LỀ NG CAO NĂM 2013 2014ƯỢ ỌMôn: Ng văn. Th gian làm bài: 60 phút.ữ ờCâu (1,5 đi m):ể nào không thu nhóm ng nghĩa trong dãy sau?ừ ừa) ngào...
Nội dung tài liệu
THI VÀO CH LỀ NG CAO NĂM 2013 2014ƯỢ ỌMôn: Ng văn. Th gian làm bài: 60 phút.ữ ờCâu (1,5 đi m):ể nào không thu nhóm ng nghĩa trong dãy sau?ừ ừa) ngào ng t, c, thoang tho ng, th ng, th c.ạ ứb) th m, n, th i.ự ươ ươ ươc) long lanh, lóng lánh, lung linh, lung lay, lánh.ấCâu (1,5 đi m)ể Ch trong các rót, trút, đổ mà em cho là hay nh đi vàoấ ềch tr ng trong câu văn sau? Nói rõ vì sao em ch đó?ỗ "L ru ng nàn, tha thi ………... vào tâm th ngây, trong tr ng tôiờ ủbi bao yêu th ng". ươCâu3 (2đi m):ể Vi ng nhà th Tr ng Nam ng có nh ng câu thế ườ ươ ươ ơsau:“Th gian ch qua tóc mờ ẹM màu tr ng nôn naoộ ếL ng còng xu ngư ốCho con ngày thêm cao”.ộTheo em, kh th trên đã nh ng xúc, suy nghĩ gì tác gi vổ ềng mình? Hãy vi đo văn di tình đó.ườ ảCâu (5 đi m): Trong năm Ti c, em đã nhi th (cô) giáo.ở ượ ầHãy ni làm em xúc ng và nh mãi tình th trò.ể ầĐ THI VÀO CH LỀ NG CAO NĂM 2013 2014ƯỢ ỌMôn: Ng văn. Th gian làm bài: 60 phút.ữ ờCâu (1,5 đi m):ể nào không thu nhóm ng nghĩa trong dãy sau?ừ ừa) ngào ng t, c, thoang tho ng, th ng, th c.ạ ứb) th m, n, th i.ự ươ ươ ươc) long lanh, lóng lánh, lung linh, lung lay, lánh.ấCâu (1,5 đi m)ể Ch trong các rót, trút, đổ mà em cho là hay nh đi vàoấ ềch tr ng trong câu văn sau? Nói rõ vì sao em ch đó?ỗ "L ru ng nàn, tha thi ………... vào tâm th ngây, trong tr ng tôiờ ủbi bao yêu th ng". ươCâu3 (2đi m):ể Vi ng nhà th Tr ng Nam ng có nh ng câu thế ườ ươ ươ ơsau:“Th gian ch qua tóc mờ ẹM màu tr ng nôn naoộ ếL ng còng xu ngư ốCho con ngày thêm cao”.ộTheo em, kh th trên đã nh ng xúc, suy nghĩ gì tác gi vổ ềng mình? Hãy vi đo văn di tình đó.ườ ảCâu (5 đi m): Trong năm Ti c, em đã nhi th (cô) giáo.ở ượ ầHãy ni làm em xúc ng và nh mãi tình th trò.ể NG CH BÀI THI VÀO CH NĂM 2013 2014ƯỚ ỌMôn: Ng Văn 6ữCâu (1,5 đi m):ể đúng 0,5đỗ ừ- không thu nhóm ng nghĩa trong dãy là "thoang tho ng"ả b, là "t iươt n"ắ c, là "lung lay" Câu 2(1,5đi m)ể Ch "rót" có câu văn "L ru ng nàn, tha thi mờ ẹrót vào tâm th ngây, trong tr ng tôi bi bao yêu th ng". ươ (0,5 đi m)ểTa ch "rót" vì "rót" là vào cách nh nhàng nên phù ru thânổ ờth ng, nh nhàng, tha thi Các ươ "trút", "đ "ổ mang nghĩa vào tổ ộcách nh n, không phù ru "Rót" còn mang nghĩa có cướnên th trong tâm mà các "trút", "đ " không cho th đi đó.ấ ề(1.0đ) Câu3(2.0 đi m) ểYªu cÇu: HS tr×nh bµy íi d¹ng ®o¹n v¨n ng¾n*Néi dung: nªu bËt îc nh÷ng suy nghÜ, c¶m xóc cña nhµ th¬ vÒmÑ qua khæ th¬- Nçi xóc ®éng ®Õn n«n nao khi ng¾m nh×n nh÷ng sîi tãc b¹ctr¾ng theo thêi gian trªn m¸i ®Çu mÑ- H×nh ¶nh ®èi lËp: ng mÑ cø cßng dÇn xuèng Cho con ngµymét thªm cao béc lé lßng biÕt ¬n s©u s¾c cña t¸c gi¶ ®èi víi sùhy sinh thÇm lÆng cña mÑ. §ã lµ nh÷ng suy nghÜ ch©n thµnh, s©u s¾c cña mét ng êi con göi®Õn mÑ. Nhµ th¬ ®· nãi hé nçi lßng cña nhiÒu ng êi con b»ng ng«nng÷ giµu h×nh ¶nh, nghÖ thuËt nh©n ho¸, cïng h×nh ¶nh ®èi lËpgiµu gi¸ trÞC©u4(5 đi m)ể Yªu cÇu: HS x¸c ®Þnh ®óng yªu cÇu cña ®Ò- KiÓu bµi: KÓ chuyÖn ®· îc chøng kiÕn tham gia.- HS x¸c ®Þnh ng«i kÓ Thø nhÊt (ng êi kÓ ng em hoÆc t«i )a. Néi dung: kØ niÖm xóc ®éng vÒ t×nh thÇy trß trong n¨m häcTiÓu häc.Dµn ý: *Më bµi (1,®)- Giíi thiÖu vÒ c©u chuyÖn vµ nh©n vËt:C©u chuyÖn diÔn ra vµobao giê? Víi thÇy c« nµo? §· d¹y em n¨m líp mÊy?( Hs cã thÓ më bµi theo c¸ch: Trùc tiÕp giíi thiÖu hoÆc x©y dùngt×nh huèng gîi l¹i kØ niÖm cò)* Th©n bµi (3®)- KÓ diÔn biÕn chi tiÕt kØ niÖm víi thÇy (c«) gi¸o cña em.(Yªu cÇu:+ HS cã thÓ x©y dùng nhiÒu cèt truyÖn víi c¸c t×nh huèng kh¸cnhau nh ng cÇn lµm næi bËt t×nh thÇy trß cao c¶: sù quan t©m, d¹yb¶o ©n cÇn cña thÇy (c«) víi em vµ béc lé lßng biÕt ¬n cña em víithÇy (c«) gi¸o.+ CÇn x©y dùng lêi tho¹i gi÷a c¸c nh©n vËt kÕt hîp víi lêi kÓ cñang êi kÓ chuyÖn.+ Trong khi kÓ cã thÓ miªu t¶ vÒ nh©n vËt, xen lÉn béc lé c¶m xóc)* KÕt bµi (1,®)- Nªu kÕt thóc c©u chuyªn vµ t×nh c¶m cña em víi thÇy (c«) gi¸o.b. H×nh thøc- Bµi viÕt cã bè côc phÇn râ rµng.- V¨n viÕt trong s¸ng, m¹ch l¹c, ®óng ng÷ ph¸p, chÝnh t¶.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến