loading
back to top

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam, Môn Tiếng Việt

Chia sẻ: hathuyduong.pt@gmail.com | Ngày: 2018-05-11 14:40:28 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi vào lớp 6 môn tiếng việt   

145
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam, Môn Tiếng Việt

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam, Môn Tiếng Việt

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam, Môn Tiếng Việt
Tóm tắt nội dung
bài khá dài nh ng yêu thí sinh tr ng trong 45 phút. giành ượđi cao sinh ch ki th và nglinh ho t, có kh năng ảc th văn c. ọBài (5 đi m);ể1 Các ch chân trong nhóm đây có quan nhau nh th nào?ừ ượ ướ ếa/ bi n, c, cá c, khăng khăng c. Đó là các .......ự ướ ừb/hoa xuân, hoa tay, hoa đi i, hoa văn. Đó là các ......ể ườ ừc/ rúc rích, thì thào, ào ào, tích c. Đó là ....ắ ừd/ ng ng ng, lênh khênh, chót vót, ng nh. Đó là các ...ậ ưỡ ừ2 Tìm ng nghĩa ho trái nghĩa, đi vào ch tr ng hoàn thành các câu thành ng sau:ặ ữa/ Bóc.........c n...........ắ c/ Tay...........tay...............b/...............đ c...........th yượ d/ Tr ng đánh.......kèn th i......ố ổ3 kĩ kh th sau:ọ ơ“ Câu hát căng bu gió kh iồ ơĐoàn thuy ch đua cùng tr iề ờM tr bi nhô màu iặ ớM cá huy hoàng muôn ph i”ắ ơ(Đoàn thuy đánh cá” Huy n)ề ậa/Tìm nh ng ng thu ch thiên nhiên trong kh th trên?ữ ơb/ Nhà th mu nói đi gì qua câu th “Đoàn thuy ch đua cùng tr i”? sao nhà thơ ơcó th ng ng ra nh ch đua gi đoàn thuy đánh cá tr i? Trong đo tr...
Nội dung tài liệu
bài khá dài nh ng yêu thí sinh tr ng trong 45 phút. giành ượđi cao sinh ch ki th và nglinh ho t, có kh năng ảc th văn c. ọBài (5 đi m);ể1 Các ch chân trong nhóm đây có quan nhau nh th nào?ừ ượ ướ ếa/ bi n, c, cá c, khăng khăng c. Đó là các .......ự ướ ừb/hoa xuân, hoa tay, hoa đi i, hoa văn. Đó là các ......ể ườ ừc/ rúc rích, thì thào, ào ào, tích c. Đó là ....ắ ừd/ ng ng ng, lênh khênh, chót vót, ng nh. Đó là các ...ậ ưỡ ừ2 Tìm ng nghĩa ho trái nghĩa, đi vào ch tr ng hoàn thành các câu thành ng sau:ặ ữa/ Bóc.........c n...........ắ c/ Tay...........tay...............b/...............đ c...........th yượ d/ Tr ng đánh.......kèn th i......ố ổ3 kĩ kh th sau:ọ ơ“ Câu hát căng bu gió kh iồ ơĐoàn thuy ch đua cùng tr iề ờM tr bi nhô màu iặ ớM cá huy hoàng muôn ph i”ắ ơ(Đoàn thuy đánh cá” Huy n)ề ậa/Tìm nh ng ng thu ch thiên nhiên trong kh th trên?ữ ơb/ Nhà th mu nói đi gì qua câu th “Đoàn thuy ch đua cùng tr i”? sao nhà thơ ơcó th ng ng ra nh ch đua gi đoàn thuy đánh cá tr i? Trong đo tr nể ưở ượ ầdùng phép liên câu, ch chân ng th hi phép đó?ố ốBài (5 đi m):ể kĩ đo văn sau và tr các câu i:ọ ỏ(1) Ngày qua, trong ng thu và rây mùa đông, nh ng chùm hoa khép mi ngươ ướ ệb trái.(2) Th qu chín n. (3)D đáy ng, nh ng t, ng lênắ ướ ựnh ng chùm th qu chon chót, nh ch a, ch ng. (4) ng ng ng th m.ữ ươ ơ(5)R ng sángừ nh có lên đáy ng. (6) ng say ngây và nóng. (7) Th oư ướ ảqu nh nh ng ng, ngày qua ngày th thêm nhi ng i, nh nháy vuiả ấm t.ắ1/ Đo văn trên trích trong bài.....c tác gi ....ạ Em hãy chuy hai câu (4) và (5) thành câu ghép”ể Câu có nhi ng là câu :...ơ ố2/ Ghi ra các láy có trong đo văn?ừ Phân tích các thành ph tr ng ng ch ng ng trong câu (3)ầ ố3/ Đo văn trên thu th lo miêu tạ hay chuy n? Vì sao?ể sao nhà văn so sánh “Th qu nh nh ng ng, ngày qua ngày....nh nháy vuiạ ấm t”?ắBài (5 đi m):ể kĩ đo th sau và tr các câu i:ọ ỏHà có chong chóngộC quay trong nhàứ ựKhông tr gióầ ổKhông bay xaầ ạHà có mộ ươN xanh nh pha cướ ựBên ng Tháp Bútồ ọVi th lên tr caoế ờM năm gi pháấ ắBa Đình cây xanhẫTrăng vàng chùa tộ ộPh Tây hoa bay...ủ ồ(Trích “Hà i” Tr Đăng Khoa)ộ ầ1/ Cái “chong chóng” mà nhà th nói đo th trên là cái gì?ơ ơ- Em hi th nào hình nh ng Tháp Bút “vi th lên tr cao”?ể ờ2/ Nhà th nói “xanh cây, trăng vàng, hoa...” Ba Đình, chùa t, ph Tây có ph ch đơ ểnói nh Hà hay còn nói gì khác a? có thì đó là đi gì?ế ề3/ Hãy ch chân ba trong các sau đã th hi chính xác nh thái tình nhà thạ ơđ Hà i: lùng, ca ng i, thích thú, tin, ng nhiên, say mê, hào?ố ự4/ vào đo th trên, em hãy vi đo nộ văn ng (6 dòng) Th đô tr th iắ ướ ạl “1000 năm Thăng Long Hà i”ễ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến