loading
back to top

đề thi violimpic luyện cấp huyện

Chia sẻ: tranhaquynhnhunhu | Ngày: 2016-12-01 20:08:50 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi violimpic luyện cấp huyện    bộ đề thi toán lớp 4   

137
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi violimpic luyện cấp huyện

đề thi violimpic luyện cấp huyện

đề thi violimpic luyện cấp huyệnLoading...

Tóm tắt nội dung

Đây là Đề thi Violympic Toán Vòng 12 Năm học 2013 -2014 Ra ngày 1/2/2014– Kỉ niệm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 2:Tìm số bị chia của một phép chia có dư biết số chia là số lớn nhất có một chữ số, thương là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số dư là số dư lớn nhất có thể có.Bài giảiSố chia là số lớn nhất có một chữ số là 9thương là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 103số dư là số dư lớn nhất có thể cólà: 8Số bị chia là: 103 935Câu 3:Cho hai số, số bé là số có chữ số. Biết nếu viết thêm chữ số vào đằng trước số bé ta được số lớn và trung bình cộng của hai số đó bằng 329. Tìm số bé.Trả lời:Số bé là Bài giảiNếu viết thêm chữ số vào đằng trước số bé ta được số lớn co nghĩa số số lớn hơn số bé 500 đơn vịTổng của hai số: 329 658Ta có sơ đồ:Số cũ: |-----|---------------------------------------| Tổng số 658Số mới |-----| 500Số bé là 658 800) 79Câu 4:Tính diện tích của hình chữ nhật có chu vi bằng 326cm, chiều dài hơn chiều rộng 15cm.Trả lời:Diện tích của hình chữ...

Nội dung tài liệu

Đây là Đề thi Violympic Toán Vòng 12 Năm học 2013 -2014 Ra ngày 1/2/2014– Kỉ niệm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 2:Tìm số bị chia của một phép chia có dư biết số chia là số lớn nhất có một chữ số, thương là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số dư là số dư lớn nhất có thể có.Bài giảiSố chia là số lớn nhất có một chữ số là 9thương là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 103số dư là số dư lớn nhất có thể cólà: 8Số bị chia là: 103 935Câu 3:Cho hai số, số bé là số có chữ số. Biết nếu viết thêm chữ số vào đằng trước số bé ta được số lớn và trung bình cộng của hai số đó bằng 329. Tìm số bé.Trả lời:Số bé là Bài giảiNếu viết thêm chữ số vào đằng trước số bé ta được số lớn co nghĩa số số lớn hơn số bé 500 đơn vịTổng của hai số: 329 658Ta có sơ đồ:Số cũ: |-----|---------------------------------------| Tổng số 658Số mới |-----| 500Số bé là 658 800) 79Câu 4:Tính diện tích của hình chữ nhật có chu vi bằng 326cm, chiều dài hơn chiều rộng 15cm.Trả lời:Diện tích của hình chữ nhật đó là Bài giảiNửa chu vi hình chữ nhật là 326: 163 cmChiều dài là (163 15 83 cmChiều rộng là (163 15 74 cmDiện tích hình chữ nhật là 74 83 6586 cm2)Câu 5:Tìm số bị chia của một phép chia có dư biết số chia là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau, thương là số chẵn lớn nhất có ba chữ số và số dư là số dư lớn nhất có thể có.Trả lời:Số bị chia của phép chia đó làBài giảiSố chia là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau là: 13Thương là số chẵn lớn nhất có ba chữ số là 998Và số dư là số dư lớn nhất có thể có là 12Số bị chia của phép chia đó là: 998 13 12 12986Câu 6:Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 135cm và chiều cao bằng độ dài đáy.Trả lời:Diện tích của hình bình hành đó là .Bài giảiChiều cao của hình bình hành đó:135 27 cmDiện tích của hình bình hành đó là:27 135 =3645 (cm2) Câu 7:Một hình bình hành có độ dài đáy là 94cm và chiều cao là 58cm. Tính diện tích của hình bình hành đó.Trả lời:Diện tích của hình bình hành đó là Bài giảiDiện tích của hình bình hành đó là:94 58 5452 cm2) Câu 8:Một hình bình hành có diện tích bằng 86436 và độ dài đáy bằng 588m. Hỏi độ dài đáy của hình bình hành gấp mấy lần chiều cao của nó?Trả lời:Độ dài đáy của hình bình hành gấp chiều cao của nó số lần là lần.Bài giảiChiều cao của hình bình hành: 86436 588 =147 cm)Độ dài đáy của hình bình hành gấp số lần chiều cao của nó:588 147 lần) Câu 9:Khi thực hiện một phép nhân, lẽ ra phải nhân số 1975 với 39, bạn Huyền sơ viết nhầmsố 1975 thành số 1957. Hỏi tích giảm đi bao nhiêu đơn vị? Trả lời:Tích giảm đi đơn vị.Bài giải Thừa số mới kém thừa số cũ:1975 1957 18Tích đã giảm:18 39 702Câu 10:Cho một mảnh vườn hình bình hành có diện tích bằng 92115 dm2. Nếu giảm chiều cao đi thì diện tích hình bình hành là 64860 dm2Trả lời:Chiều cao của mảnh vườn đó là dm.Bài giảiDiện tích hình bình hành có chiều cao là 79 dm là:92115 64860 27255 dm2)Đáy của hình bình hành ban đầu là:27255: 79 345 dm)Chiều cao của hình bình hành:92115 345 267 dm) Bài thi số Điền sốHãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 1:Tính diện tích mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy bằng 328cm và chiều cao bằng độ dài đáy.Bài giảiChiều cao mảnh vườn hình bình hành:328: 82 (Cm)Diện tích mảnh vườn hình bình hành đó là :328 x82 26896 cm2)Câu 2:Cho hai số có trung bình cộng bằng 638 và hiệu của chúng bằng 254. Tìm số bé.Trả lời: Số bé là Bài giảiTổng của hai số đó là:638 1276Số bé là: (1276 254 511Câu 3:927 26 927 85 927 11 Bài giải927 26 927 85 927 11= 927 26 85 11)= 927 100= 92700Câu 4:Một hình chữ nhật có chu vi bằng 216cm, chiều dài hơn chiều rộng 32cm. Diện tích củahình chữ nhật đó là .Bài giảiNửa chu vi là 16 108 cmChiều dài hình chữ nhật đó là: (108 32): 2= 70 cm)Chiều rộng hình chữ nhật đó là: (108 32): 2= 38 cm)Diện tích hình chữ nhật đó là: 38 70 2660 cm2)Câu 5:Tổng hai số tự nhiên bằng 2014. Tìm số lớn biết, giữa hai số đó có 19 số tự nhiên khác.Trả lời: Số lớn là .Bài giảiHiệu của hai số 19 =20Số lớn là 2014 20 :2 1017Câu 6:Tìm số a2b biết số đó chia hết cho và 9, còn chia cho dư 1. Trả lời: Số cần tìm là Bài giảiSố này có cs mà chia cho dư thì hay 1Vì số này chia hết cho2 nên 6Vì số này chia hết cho nên 5Số cần tìm thỏa mãn đề bài: 5526Câu 7:Tìm tích của hai số tự nhiên biết, nếu tăng thừa số thứ nhất thêm đơn vị vừa giữ nguyên thừa số thứ hai, thì tích tăng thêm 100 đơn vị, còn nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và giảm thừa số thứ hai đi đơn vị thì tích giảm đi 180 đơn vị.Trả lời: Tích hai số đó bằng Bài giảiNếu tăng thừa số thứ nhất thêm đơn vị vừa giữ nguyên thừa số thứ hai, thì tích tăng thêm 100 đơn vị. Vậy thừa số thứu là: 100 25.Nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và giảm thừa số thứ hai đi đơn vị thì tích giảm đi 180 đơn vị. Thừa số thứ nhất là 180 36tích của hai số tự nhiên đó là: 36 25 900Câu 8:Cho hai số lẻ có trung bình cộng bằng 708 và giữa chúng có 35 số chẵn. Tìm số lớn.Trả lời:Số lớn là Bài giảiHiệu của hai số lẻ đó là: 35 =70Tổng của hai số lẻ đó là: 708 =1416Số lớn là 1416 70) 743 Câu 9:Hãy cho biết trong dãy dãy số tự nhiên liên tiếp 1; 2; 3; ... 999; 1000 có tất cả bao nhiêu chữ số ?Trả lời: Trong dãy đó có tất cả chữ số 1.Bài giảiXét chữ số đứng hàng đơn vị:Mỗi nhóm đều có chữ số đứng hàng đơn vị số chữ số hàng đơn vị là 100 100 chữ số Xét chữ số đứng hàng chục:Ta chỉ xét những nhóm có số trăm, số nghìn vì khi đó mới có chữ số đứng hàng chụcNhóm ..: Từ 10 11 ….; 19Nhóm ..: Từ 110 111 ….; 119Nhóm ..: Từ 210 219 => có (919 19) 100 10 nhóm…… Mỗi nhóm có 10 chữ số => 10 10 100 chữ số 1Nhóm ..: Từ 910 919 hàng chụcXét chữ số hàng trămNhóm..: Từ 100 đến 199 Có (199 100) 100 chữ số hàng trămXét chữ số hàng nghìnNhóm..: Từ 1000 đến 199 Có chữ số hàng nghìnVậy có tất cả: 100 100 100 301 chữ số 1Câu 10:Trung bình cộng của số tự nhiên bằng 2375. Tìm số bé biết, nếu viết thêm chữ số vào bên trái số bé ta được số lớn.Trả lời: Số bé là Bài giảiTổng của hai số là; 2375 4750Viết thêm chữ số vào bên trái số bé ta được số lớn vậy số lớn hơn số bé 3000 đơn vị.Số bé là 4750 3000 :2 875ThiViolympic.com Bài thi số Đỉnh núi trí tuệBÀI -Câu 1:7/22 +14/5 7/22 14/5Câu 2:12/21 <1 và 22/21 >1Nên 12/31 <22/21Câu 3:Bài giảiTa có 1- 19/36 17/36 và 28/44 17/45Mà 17/36 >17/45 nên 19/36 28/45 BÀI 2Bài giảiNửa chu vi của hình chữ nhật đó là:+ 5/21 79/136Đây là bài tập khá khó với hs lớp 4Hiểu 18 và 21 7Vậy MSC 126+ 5/21 49/126 30/126 79/136BÀI 3Có bao nhiêu phân số lớn hơn có mẫu số bằng 29 và tử số nhỏ hơn 100?Bài giải Ta có phân số đầu dãy 30/29 Và phân số cuối dãy 99/29Vậy Có tất cả số các phân số lớn hơn có mẫu số bằng 29 và tử số nhỏ hơn 100 là(99- 30 70 phân số)BÀI 4Bài giải1+ 4/7 11/7BÀI 5Bài giải208 13 16 Vậy 384 16 24Hay cách làm khác 384x 13 208 24Hay 208 13 16 Vậy 384 16 24BÀI 7Hãy rút gon phân số 1200/1728 ta được phân số tối giản là ?Bài giảiTa có 1728 1200 =1 dư 728)Ta có 1200 728 dư 472)Ta có 728 472 dư 256)Ta có 472 256 dư 116)Ta có 256 116 dư 24)Mà 24 48Vậy rút gọn được 25/36Đề thi Violympic lớp vòng huyện năm nay tưởng là dễ nhưng khá hay và khó???BÀI 8Ta có 1960: 1008 =1 dư 952)Ta có 1008 952 =1 dư 56) vậy 35/18BÀI 9Ta phải ước lượng 26: lần26/5 3/3 Không bằng 80/1526/5 5/5 Không bằng 150/2526/5 9/9 Không bằng 360/45Vậy chọn 338/65Không cần thử lại làm gì?Bài này với hs lớp khó quá !BÀI 10x 8/27= 7/27x 7/27 8/27x 15/27BÀI 12Cả hai giờ tô đó chạy được:3/16 7/20 15/80 28/80= 43/80 quãng đường)Bài thi số 3: Cóc vàng tài baBÀI 1Bài giảiChiều cao: 978 326( m)Diện tích khu đất đó :326 978 318828BÀI 2Hãy cho biết có bao nhiêu phân số mà tích của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 70?Bài giảiTa có :70 70 1; 70 10 7; 70 35 70 14 5Vậy có phân sốBÀI 3Trung bình cộng của các số trong dãy số:2; 4; 6; 8;….; 2012; 2014Bài giải2014 2):2 1007 số)1007:2 503 dư 1)Vậy số thứ 504 là số trung bình cộng của dãy này 504 x2 1008BÀI 4Hãy cho biết có tất cả baonhiêu số có chữ số chia hết cho 2?Bài giảiSố đầu dãy 1000Số cuối dãy 9998Có tất cả số các số hạng có chữ số chia hết cho 2: 9998 1000 4500 số)BÀI 5Bài giảiSố đầu dãy 12Số cuối dãy: 99Số các số hạng có chữ số chia hết cho 3: 99 12) 30 (số)Tổng các số hạng có chữ số chia hết cho 3:( 99 12) 30 1665Đây là Đề thi Violympic Toán Vòng 16 Năm học 2013 -2014 Ra ngày 26/12/2013Câu hỏi 1: Một hình chữ nhật có chu vi là 412cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó biết chiều dài hơn chiều rộng 36cm. Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là .Nửa chu vi là: 412 2= 206 (cm)Chiều rộng là:(206 36) 85 (cm)Chiều dài là:85 36 121 (cm)Diện tích là: 121 85 10285 cm 2)Câu hỏi 2: Tổng của hai số chẵn liên tiếp bằng 2014. Vậy số lớn là (2014 2) 1008Đáp số 1008 Câu hỏi 3: Biết: 2014 2014 79 201400. Vậy Bài giải:2014 (a 79)= 201400a 100 79 21Câu hỏi 4: Tìm số biết số đó chi hết cho và còn chia cho dư 1.Trả lời: Số đó là Số 3a4b chia dư thì phải là 6. Để số này chi hết cho thì phải là 5Đáp số 3546Câu hỏi 5: Tổng của hai số lẻ liên tiếp bằng 2016. Vậy số bé là Bài giải:(2016 2) 1007Đáp số 1007Câu hỏi 6: Tổng hai số tự nhiên bằng 2013. Tìm số lớn, biết giữa hai số đó có tất cả 20 số tự nhiên chẵn. Trả lời: Số đó là .Bài giải:Hiệu là 20 41(2013 41) 2= 1017Đáp số 1017Câu hỏi 7: Khi nhân một số tự nhiên với 45, bạn An sơ viết nhầm số 45 thành 54 nên tích tăng thêm 1134 đơn vị. Em hãy tìm tích đúng.Trả lời: Tích đúng là Bài giải:Thừa số thứ nhất là :1134 (54 45) 126Tích đúng là: 126 45 5670Đáp số :Câu hỏi 8: Trong một phép chia hai số tự nhiên, biết số bị chia là 3124 thương là 24 còn số dư là số dư lớn nhất có thể có của phép chia đó. Tìm số chia. Trả lời: Số chia là Bài giải:Nếu thêm đơn vị vào số bị chia thì thành phép chia hết và thương sẽ tăng thêm đơn vị :3124 312524 253125 25 =125Đáp số 125Câu hỏi 9: Tính diện tích một hình chữ nhật biết, nếu tăng chiều dài hình chữ nhật đó thêm 7cm và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích tăng thêm 119, còn nếu giữ nguyên chiều dài và giảm chiều rộng đi 3cm thì diện tích giảm đi 84.Bài giải:Chiều rộng là 119 17 (cm)Chiều dài là 84: 28 (cm)Diện tích là: 17 28 476(cm 2)Đáp số 476 (cm 2)Đây là Đề thi Violympic Toán Vòng 17 Năm học 2013 -2014 -Câu 1: Tìm tích của hai số tự nhiên, biết nếu giảm thừa số thứ nhất đi đơn vị thì tích giảm đi 486 đơn vị, còn nếu tăng thừa số thứ hai thêm đơn vị thì tích tăng thêm 424 đơn vị.Trả lời: Tích hai số đó bằng .Thừa số thứ hai là: 486 81Thừa số thứ nhất là 424 106Tích hai số đó là 106 81 8586Câu 2:Tổng của số lẻ liên tiếp bằng 10065. Vậy số bé nhất trong số đó là .Số giữa là: 10065 2013Số bé nhất là: 2009 (2013-4=2009) .Câu 3: Khi nhân số 2014 với số tự nhiên một bạn đã quên viết số của số 2014 nên tích giảm đi 154800 đơn vị. Tìm số A.Trả lời: Số là .Do không viết chữ số nên 2014 đã giảm đi:2014 214 1800Số là: 154800 1800 86Câu 4: Hiện nay tổng số tuổi của mẹ con là 50 tuổi. Biết sau năm nữa tuổi mẹ gấp 3lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.Trả lời: Tuổi con hiện nay là tuổi.3 năm nữa thì tổng số tuổi mẹ con sẽ là:50 56 (tuổi)Tổng số phần năm sau:1 (phần)Tuổi con năm sau:56 14 (tuổi)Tuổi con hiện nay :14 11 (tuổi)Đáp số: 11 tuổi.Câu 5: Tìm một số tự nhiên biết, nếu viết thêm một chữ số vào tận cùng bên phải số đó ta được số mới hơn số phải tìm 4212 đơn vi.Trả lời: Số phải tìm là Khi viết vào bên phải số tự nhiên chữ số thì số tăng gấp 10 lần.Hiệu số phần bằng nhau: 10 (phần)Số phải tìm là: 4212 468Câu 6: Cho một hình chữ nhật và một hình vuông, biết cạnh hình vuông bằng chiều rộng hình chữ nhật nhưng chu vi hình chữ nhật lớn hơn chu vi hình vuông 6cm và diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình vuông 24cm Tính diện tích hình chữ nhật.Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là ……Chiều dài hình chữ nhật hơn cạnh hình vuông:6 (cm)Cạnh hình vuông là:24 (cm)Chiều dài hình chữ nhật là :8 11 (cm)Diện tích hình chữ nhật là :11 88 (cm 2)Đáp số 88 cm 2.Câu 7: Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 120cm Tính diện tích hình chữ nhật có số đo chiều dài và chiều rộng tương ứng gấp đôi số đo chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đã cho.Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là …………. .Công thức tính diện tích hình chữ nhật bVậy (a b) Diện tích tăng gấp lần.Diện tích hình chữ nhật mới là: 120 480 (cm 2)Đáp số: 480 cm 2.Câu 8: Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh. Tính tuổi em hiện nay, biết khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi.Trả lời: Tuổi em hiện nay là tuổi.Hiện nay tuổi em có phần thì tuổi anh có phần. Khi tuổi em băng tuổi anh (3 phần) thì tuổi anh có 3+1 (phần)Tổng số phần bằng nhau: (phần)Tuổi em hiện nay: 28 (tuổi)Đáp số: tuổi.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến