loading
back to top

Đề thi vật lý khối A và A1 năm 2014 mã 259

Chia sẻ: k62bcntt | Ngày: 2016-02-02 09:54:09 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

341
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi vật lý khối A và A1 năm 2014 mã 259

Đề thi vật lý khối A và A1 năm 2014 mã 259

Đề thi vật lý khối A và A1 năm 2014 mã 259Loading...

Tóm tắt nội dung

Trang 1/5 - Mã đề 259 Câu 10: Hai m ạ ch dao độ ng đ i ệ n t ừ LC lí t ưở ng đ ang có dao độ ng đ i ệ n t ừ t ự do v ớ i các c ườ ng độ dòng đ i ệ n t ứ c th ờ i trong hai m ạ ch là i 1 và i 2 đượ c bi ể u di ễ n nh ư hình v ẽ .

T ừ th ờ i đ i ể m v ậ t qua v ị trí có li độ 3,5 cm theo chi ề u d ươ ng đế n khi gia t ố c c ủ a v ậ t đạ t giá tr ị c ự c ti ể u l ầ n th ứ hai, v ậ t có t ố c độ trung bình là A.

μ π Câu 11: Theo m ẫ u Bo v ề nguyên t ử hi đ rô, n ế u l ự c t ươ ng tác t ĩ nh đ i ệ n gi ữ a êlectron và h ạ t nhân khi êlectron chuy ể n độ ng trên qu ỹ đạ o d ừ ng L là F thì khi êlectron chuy ể n độ ng trên qu ỹ đạ o d ừ ng N, l ự c này s ẽ là A.

T ổ ng đ i ệ n tích c ủ a hai t ụ đ i ệ n trong hai m ạ ch ở cùng m ộ t th ờ i đ i ể m có giá tr ị l ớ n nh ấ t b ằ ng A.

4 π Câu 13: Đặ t đ i ệ n áp xoay chi ề u có giá tr ị hi ệ u d ụ ng 200 V và t ầ n s ố không thay đổ i vào hai đầ u đ o ạ n m ạ ch AB (hình v ẽ ).

Hai n ố t nh ạ c cách nhau n ử a cung thì hai âm (cao, th ấ p) t ươ ng ứ ng v ớ i hai n ố t nh ạ c này có t ầ n s ố th ỏ a mãn T ậ p h ợ p t ấ t c ả các âm trong m ộ t quãng tám g ọ i là m ộ t gam (âm giai).

Đ i ề u ch ỉ nh đ i ệ n dung C để đ i ệ n áp hi ệ u d ụ ng gi ữ a hai đầ u đ o ạ n m ạ ch MB đạ t giá tr ị c ự c ti ể u là U 1 và giá tr ị c ự c đạ i là U 2 = 400 V.

Câu 7: G ọ i n đ , n t và n v l ầ n l ượ t là chi ế t su ấ t c ủ a m ộ t môi tr ườ ng trong su ố t đố i v ớ i các ánh sáng đơ n s ắ c đỏ , tím và vàng.

Câu 12: Đặ t đ i ệ n áp u = U 0 cos(100 π t 4 π + ) (V) vào hai đầ u đ o ạ n m ạ ch ch ỉ có t ụ đ i ệ n thì c ườ ng độ dòng đ i ệ n trong m ạ ch là i = I 0 cos(100 π t + φ ) (A).

Câu 8: M ộ t ch ấ t đ i ể m dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i ph ươ ng trình x = 6cos π t (x tính b ằ ng cm, t tính b ằ ng s).

Nội dung tài liệu

B Ộ GIÁO D Ụ C VÀ Đ ÀO T Ạ O ĐỀ CHÍNH TH Ứ C ( Đề có 5 trang) ĐỀ THI TUY Ể N SINH ĐẠ I H Ọ C N Ă M 2014 Môn: V Ậ T LÍ; Kh ố i A và Kh ố i A1 Th ờ i gian làm bài: 90 phút, không k ể th ờ i gian phát đề Mã đề thi 259 H ọ , tên thí sinh :....................................................................... ... S ố báo danh :............................................................................ ĐỀ THI G Ồ M 50 CÂU (T Ừ CÂU 1 ĐẾ N CÂU 50) DÀNH CHO T Ấ T C Ả THÍ SINH.

Cho bi ế t: h ằ ng s ố Pl ă ng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớ n đ i ệ n tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ố c độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s; 1uc 2 = 931,5 MeV.

Câu 1: Chùm ánh sáng laze không đượ c ứ ng d ụ ng A.

làm dao m ổ trong y h ọ c.

B.

trong truy ề n tin b ằ ng cáp quang.

C.

làm ngu ồ n phát siêu âm.

D.

trong đầ u đọ c đĩ a CD.

Câu 2: Trong chân không, m ộ t ánh sáng có b ướ c sóng là 0,60 μ m.

N ă ng l ượ ng c ủ a phôtôn ánh sáng này b ằ ng A.

2,07 eV.

B.

3,34 eV.

C.

4,07 eV.

D.

5,14 eV.

Câu 3: M ộ t sóng c ơ truy ề n trên m ộ t s ợ i dây r ấ t dài v ớ i t ố c độ 1 m/s và chu kì 0,5 s.

Sóng c ơ này có b ướ c sóng là A.

150 cm.

B.

100 cm.

C.

25 cm.

D.

50 cm.

Câu 4: M ộ t v ậ t nh ỏ dao độ ng đ i ề u hòa theo m ộ t qu ỹ đạ o th ẳ ng dài 14 cm v ớ i chu kì 1 s.

T ừ th ờ i đ i ể m v ậ t qua v ị trí có li độ 3,5 cm theo chi ề u d ươ ng đế n khi gia t ố c c ủ a v ậ t đạ t giá tr ị c ự c ti ể u l ầ n th ứ hai, v ậ t có t ố c độ trung bình là A.

27,0 cm/s.

B.

26,7 cm/s.

C.

28,0 cm/s.

D.

27,3 cm/s.

Câu 5: Trong âm nh ạ c, kho ả ng cách gi ữ a hai n ố t nh ạ c trong m ộ t quãng đượ c tính b ằ ng cung và n ử a cung (nc).

M ỗ i quãng tám đượ c chia thành 12 nc.

Hai n ố t nh ạ c cách nhau n ử a cung thì hai âm (cao, th ấ p) t ươ ng ứ ng v ớ i hai n ố t nh ạ c này có t ầ n s ố th ỏ a mãn T ậ p h ợ p t ấ t c ả các âm trong m ộ t quãng tám g ọ i là m ộ t gam (âm giai).

Xét m ộ t gam v ớ i kho ả ng cách t ừ n ố t Đồ đế n các n ố t ti ế p theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đ ô t ươ ng ứ ng là 2 nc, 4 nc, 5 nc, 7 nc, 9 nc, 11 nc, 12 nc.

Trong gam này, n ế u âm ứ ng v ớ i n ố t La có t ầ n s ố 440 Hz thì âm ứ ng v ớ i n ố t Sol có t ầ n s ố là 12 12 ct f2f = .

A.

330 Hz.

B.

415 Hz.

C.

392 Hz.

D.

494 Hz.

Câu 6: M ộ t độ ng c ơ đ i ệ n tiêu th ụ công su ấ t đ i ệ n 110 W, sinh ra công su ấ t c ơ h ọ c b ằ ng 88 W.

T ỉ s ố c ủ a công su ấ t c ơ h ọ c v ớ i công su ấ t hao phí ở độ ng c ơ b ằ ng A.

3.

B.

2.

C.

5.

D.

4.

Câu 7: G ọ i n đ , n t và n v l ầ n l ượ t là chi ế t su ấ t c ủ a m ộ t môi tr ườ ng trong su ố t đố i v ớ i các ánh sáng đơ n s ắ c đỏ , tím và vàng.

S ắ p x ế p nào sau đ ây đ úng? A.

n t > n đ > n v .

B.

n v > n đ > n t .

C.

n đ < n v < n t .

D.

n đ > n t > n v .

Câu 8: M ộ t ch ấ t đ i ể m dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i ph ươ ng trình x = 6cos π t (x tính b ằ ng cm, t tính b ằ ng s).

Phát bi ể u nào sau đ ây đ úng? A.

Chu kì c ủ a dao độ ng là 0,5 s.

B.

T ố c độ c ự c đạ i c ủ a ch ấ t đ i ể m là 18,8 cm/s.

C.

Gia t ố c c ủ a ch ấ t đ i ể m có độ l ớ n c ự c đạ i là 113 cm/s 2 .

D.

T ầ n s ố c ủ a dao độ ng là 2 Hz.

Câu 9: Trong thí nghi ệ m Y-âng v ề giao thoa ánh sáng, kho ả ng cách gi ữ a hai khe là 1 mm, kho ả ng cách t ừ m ặ t ph ẳ ng ch ứ a hai khe đế n màn quan sát là 2 m.

Ngu ồ n sáng đơ n s ắ c có b ướ c sóng 0,45 μm.

Kho ả ng vân giao thoa trên màn b ằ ng A.

0,5 mm.

B.

0,9 mm.

C.

0,6 mm.

D.

0,2 mm.

Trang 1/5 - Mã đề 259 Câu 10: Hai m ạ ch dao độ ng đ i ệ n t ừ LC lí t ưở ng đ ang có dao độ ng đ i ệ n t ừ t ự do v ớ i các c ườ ng độ dòng đ i ệ n t ứ c th ờ i trong hai m ạ ch là i 1 và i 2 đượ c bi ể u di ễ n nh ư hình v ẽ .

T ổ ng đ i ệ n tích c ủ a hai t ụ đ i ệ n trong hai m ạ ch ở cùng m ộ t th ờ i đ i ể m có giá tr ị l ớ n nh ấ t b ằ ng A.

3 C.

μ π B.

5 C.

μ π Trang 2/5 - Mã đề 259 C.

10 C.

μ π D.

4 C.

μ π Câu 11: Theo m ẫ u Bo v ề nguyên t ử hi đ rô, n ế u l ự c t ươ ng tác t ĩ nh đ i ệ n gi ữ a êlectron và h ạ t nhân khi êlectron chuy ể n độ ng trên qu ỹ đạ o d ừ ng L là F thì khi êlectron chuy ể n độ ng trên qu ỹ đạ o d ừ ng N, l ự c này s ẽ là A.

F 16 .

B.

F 25 .

C.

F 9 .

D.

F 4 .

Câu 12: Đặ t đ i ệ n áp u = U 0 cos(100 π t 4 π + ) (V) vào hai đầ u đ o ạ n m ạ ch ch ỉ có t ụ đ i ệ n thì c ườ ng độ dòng đ i ệ n trong m ạ ch là i = I 0 cos(100 π t + φ ) (A).

Giá tr ị c ủ a φ b ằ ng A.

.

2 π B.

3 .

4 −π C.

.

2 −π D.

3 .

4 π Câu 13: Đặ t đ i ệ n áp xoay chi ề u có giá tr ị hi ệ u d ụ ng 200 V và t ầ n s ố không thay đổ i vào hai đầ u đ o ạ n m ạ ch AB (hình v ẽ ).

Cu ộ n c ả m thu ầ n có độ t ự c ả m L xác đị nh; R = 200 Ω ; t ụ đ i ệ n có đ i ệ n dung C thay đổ i đượ c.

Đ i ề u ch ỉ nh đ i ệ n dung C để đ i ệ n áp hi ệ u d ụ ng gi ữ a hai đầ u đ o ạ n m ạ ch MB đạ t giá tr ị c ự c ti ể u là U 1 và giá tr ị c ự c đạ i là U 2 = 400 V.

Giá tr ị U 1 là A.

80 V.

B.

173 V.

C.

200 V.

D.

111 V.

Câu 14: M ộ t v ậ t dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i ph ươ ng trình x = 5cos ω t (cm).

Quãng đườ ng v ậ t đ i đượ c trong m ộ t chu kì là A.

10 cm.

B.

5 cm.

C.

15 cm.

D.

20 cm.

Câu 15: M ộ t con l ắ c lò xo g ồ m lò xo nh ẹ và v ậ t nh ỏ kh ố i l ượ ng 100 g đ ang dao độ ng đ i ề u hòa theo ph ươ ng ngang, m ố c tính th ế n ă ng t ạ i v ị trí cân b ằ ng.

T ừ th ờ i đ i ể m t 1 = 0 đế n 2 t 48 π = s, độ ng n ă ng c ủ a con l ắ c t ă ng t ừ 0,096 J đế n giá tr ị c ự c đạ i r ồ i gi ả m v ề 0,064 J.

Ở th ờ i đ i ể m t 2 , th ế n ă ng c ủ a con l ắ c b ằ ng 0,064 J.

Biên độ dao độ ng c ủ a con l ắ c là A.

7,0 cm.

B.

8,0 cm.

C.

3,6 cm.

D.

5,7 cm.

Câu 16: M ộ t m ạ ch dao độ ng LC lí t ưở ng đ ang có dao độ ng đ i ệ n t ừ t ự do v ớ i đ i ệ n tích c ự c đạ i c ủ a t ụ đ i ệ n là Q 0 và c ườ ng độ dòng đ i ệ n c ự c đạ i trong m ạ ch là I 0 .

Dao độ ng đ i ệ n t ừ t ự do trong m ạ ch có chu kì là A.

0 0 2Q T.

I π = B.

0 0 3Q T.

I π = C.

0 0 Q T.

2I π = D.

0 0 4Q T.

I π = Câu 17: Trong m ộ t thí nghi ệ m giao thoa sóng n ướ c, hai ngu ồ n S 1 và S 2 cách nhau 16 cm, dao độ ng theo ph ươ ng vuông góc v ớ i m ặ t n ướ c, cùng biên độ , cùng pha, cùng t ầ n s ố 80 Hz.

T ố c độ truy ề n sóng trên m ặ t n ướ c là 40 cm/s.

Ở m ặ t n ướ c, g ọ i d là đườ ng trung tr ự c c ủ a đ o ạ n S 1 S 2 .

Trên d, đ i ể m M ở cách S 1 10 cm; đ i ể m N dao độ ng cùng pha v ớ i M và g ầ n M nh ấ t s ẽ cách M m ộ t đ o ạ n có giá tr ị g ầ n giá tr ị nào nh ấ t sau đ ây? A.

6,8 mm.

B.

8,8 mm.

C.

9,8 mm.

D.

7,8 mm.

Câu 18: Công thoát êlectron c ủ a m ộ t kim lo ạ i là 4,14 eV.

Gi ớ i h ạ n quang đ i ệ n c ủ a kim lo ạ i này là A.

0,2 μm.

B.

0,3 μm.

C.

0,4 μm.

D.

0,6 μm.

Câu 19: Tia X A.

cùng b ả n ch ấ t v ớ i sóng âm.

B.

có t ầ n s ố nh ỏ h ơ n t ầ n s ố c ủ a tia h ồ ng ngo ạ i.

C.

cùng b ả n ch ấ t v ớ i tia t ử ngo ạ i.

D.

mang đ i ệ n tích âm nên b ị l ệ ch trong đ i ệ n tr ườ ng.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến