loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

đề thi Vật lý khối A và A1 năm 2013 mã 318

Chia sẻ: k62bcntt | Ngày: 2016-02-02 09:51:05 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

207
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi Vật lý khối A và A1 năm 2013 mã 318

đề thi Vật lý khối A và A1 năm 2013 mã 318

đề thi Vật lý khối A và A1 năm 2013 mã 318Loading...

Tóm tắt nội dung

B Ộ GIÁO D Ụ C VÀ Đ ÀO T Ạ O ĐỀ CHÍNH TH Ứ C ( Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI TUY Ể N SI NH ĐẠ I H Ọ C N Ă M 2013 Môn: V Ậ T LÍ; Kh ố i A và Kh ố i A1 Th ờ i gian làm bài: 90 phút, không k ể th ờ i gian phát đề Mã đề thi 318 H ọ , tên thí sinh :........ ..... ... ........ ...... ...... .. ........ ...... ...... .. ........ ... ... S ố báo d a nh : ........ ...... ...... .. ........ ...... ...... .. ........ ...... ...... .. ........ .. Cho bi ế t: h ằ ng s ố Pl ă ng h = 6,625.10 –34 J.s ; độ l ớ n đ i ệ n tích nguy ên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ố c độ ánh sáng trong ch ân k hông c = 3.1 0 8 m / s; gi a t ố c t r ọ ng tr ườ n g g = 10 m/s 2 .

Câ u 3: Đặ t đ i ệ n áp u = 22 0 2 cos1 00 π t ( V ) vào hai đầ u đ o ạ n m ạ ch m ắ c n ố i ti ế p g ồ m đ i ệ n tr ở 20 Ω , cu ộ n c ả m t h u ầ n có độ t ự c ả m 0, 8 H π và t ụ đ i ệ n có đ i ệ n dung 3 10 F 6 π − .

Câu 10: Các m ứ c n ă ng l ượ ng c ủ a các tr ạ ng thái d ừ ng c ủ a nguyên t ử hi đ rô đượ c xác đị nh b ằ ng bi ể u t h ứ c n 2 13 , 6 E n =− (eV) (n = 1, 2, 3,...). N ế u nguyên t ử hi đ rô h ấ p th ụ m ộ t phôtôn c ó n ă ng l ượ ng 2,55 e V t h ì b ướ c sóng nh ỏ nh ấ t c ủ a b ứ c x ạ mà nguyên t ử hi đ rô đ ó có t h ể phát ra là A.

Khi đ i ệ n á p t ứ c th ờ i gi ữ a hai đầ u đ i ệ n tr ở b ằ ng 11 0 3 V thì đ i ệ n áp t ứ c th ờ i g i ữ a hai đầ u cu ộ n c ả m có độ l ớ n là A.

Khi n ố i hai đầ u cu ộ n s ơ c ấ p c ủ a máy bi ế n áp M 2 và o hai đầ u cu ộ n th ứ c ấ p c ủ a M 1 thì đ i ệ n á p hi ệ u d ụ ng ở ha i đầ u c u ộ n th ứ c ấ p c ủ a M 2 để h ở b ằ ng 12,5 V.

Trang 1/ 6 - Mã đề thi 318 Câ u 9: Đặ t vào hai đầ u cu ộ n s ơ c ấ p c ủ a m á y bi ế n á p M 1 m ộ t đ i ệ n áp xoay c h i ề u có giá tr ị hi ệ u d ụ ng 200 V.

Khi các v ậ t nh ỏ c ủ a hai con l ắ c đ ang ở v ị tr í câ n b ằ ng, đồ ng th ờ i truy ề n cho chún g các v ậ n t ố c cùng h ướ ng s a o cho hai c o n l ắ c dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i c ùng bi ê n độ góc, trong hai m ặ t ph ẳ ng song song v ớ i nha u.

Khi n ố i hai đầ u cu ộ n th ứ c ấ p c ủ a M 2 v ớ i hai đầ u cu ộ n th ứ c ấ p c ủ a M 1 thì đ i ệ n áp hi ệ u d ụ ng ở hai đầ u cu ộ n s ơ c ấ p c ủ a M 2 để h ở b ằ ng 50 V.

Câ u 8: Hai d a o độ ng đ i ề u hòa c ùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố có biên độ l ầ n l ượ t là A 1 = 8 c m , A 2 = 15 c m và l ệ ch pha nhau 2 π .

Câ u 7: Dùn g m ộ t h ạ t α có độ ng n ă ng 7,7 MeV b ắ n vào h ạ t nhân 14 đ ang đứ ng yên gây ra ph ả n ứ ng H ạ t prôtôn bay ra theo ph ươ ng vuông góc v ớ i ph ươ ng ba y t ớ i c ủ a h ạ t α .

Nội dung tài liệu

B Ộ GIÁO D Ụ C VÀ Đ ÀO T Ạ O ĐỀ CHÍNH TH Ứ C ( Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI TUY Ể N SI NH ĐẠ I H Ọ C N Ă M 2013 Môn: V Ậ T LÍ; Kh ố i A và Kh ố i A1 Th ờ i gian làm bài: 90 phút, không k ể th ờ i gian phát đề Mã đề thi 318 H ọ , tên thí sinh :........ ..... ... ........ ...... ...... .. ........ ...... ...... .. ........ ... ... S ố báo d a nh : ........ ...... ...... .. ........ ...... ...... .. ........ ...... ...... .. ........ .. Cho bi ế t: h ằ ng s ố Pl ă ng h = 6,625.10 –34 J.s ; độ l ớ n đ i ệ n tích nguy ên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ố c độ ánh sáng trong ch ân k hông c = 3.1 0 8 m / s; gi a t ố c t r ọ ng tr ườ n g g = 10 m/s 2 .

I.

PH Ầ N CHUNG CHO T Ấ T C Ả THÍ SINH (40 câu, t ừ câu 1 đế n câu 40) Câ u 1: Sóng đ i ệ n t ừ có t ầ n s ố 10 M H z truy ề n tr ong c h ân không v ớ i b ướ c sóng l à A.

3 m.

B.

6 m.

C.

60 m.

D.

30 m.

Câ u 2: M ộ t v ậ t nh ỏ da o độ ng đ i ề u hòa d ọ c theo tr ụ c Ox v ớ i biên độ 5 c m , chu kì 2 s .

T ạ i th ờ i đ i ể m t = 0, v ậ t đ i qua v ị trí cân b ằ ng O t h eo chi ề u d ươ ng.

Ph ươ ng tr ình da o độ ng c ủ a v ậ t là A.

x5 c o s ( 2 t ) 2 π = π − (cm).

B.

x = 5cos( 2 π t + 2 π ) (cm ) .

C.

x = 5cos( π t + 2 π ) (cm ) .

D.

x5 c o s ( t ) 2 π = π− (c m).

Câ u 3: Đặ t đ i ệ n áp u = 22 0 2 cos1 00 π t ( V ) vào hai đầ u đ o ạ n m ạ ch m ắ c n ố i ti ế p g ồ m đ i ệ n tr ở 20 Ω , cu ộ n c ả m t h u ầ n có độ t ự c ả m 0, 8 H π và t ụ đ i ệ n có đ i ệ n dung 3 10 F 6 π − .

Khi đ i ệ n á p t ứ c th ờ i gi ữ a hai đầ u đ i ệ n tr ở b ằ ng 11 0 3 V thì đ i ệ n áp t ứ c th ờ i g i ữ a hai đầ u cu ộ n c ả m có độ l ớ n là A.

440 V.

B.

330 V.

C.

440 3 V.

D.

330 3 V.

Câu 4: H a i con l ắ c đơ n có chi ề u dài l ầ n l ượ t là 81 cm và 64 cm đượ c treo ở tr ầ n m ộ t c ă n phòng.

Khi các v ậ t nh ỏ c ủ a hai con l ắ c đ ang ở v ị tr í câ n b ằ ng, đồ ng th ờ i truy ề n cho chún g các v ậ n t ố c cùng h ướ ng s a o cho hai c o n l ắ c dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i c ùng bi ê n độ góc, trong hai m ặ t ph ẳ ng song song v ớ i nha u.

G ọ i ∆ t là kho ả ng th ờ i gian ng ắ n nh ấ t k ể t ừ lúc truy ề n v ậ n t ố c đế n lúc hai dây treo song song nhau.

G i á tr ị ∆ t g ầ n gi á tr ị nào nh ấ t sa u đ ây ? A.

2,36 s .

B.

8,12 s .

C.

0,45 s .

D.

7,20 s .

Câ u 5: H ạ t nh â n có độ h ụ t kh ố i càng l ớ n thì có A.

n ă ng l ượ ng liên k ế t riêng càng nh ỏ .

B.

n ă ng l ượ ng liên k ế t càng l ớ n.

C.

n ă ng l ượ ng liên k ế t càng nh ỏ .

D.

n ă ng l ượ ng liên k ế t riêng càng l ớ n.

Câ u 6: Trê n m ộ t s ợ i dây đ àn h ồ i dài 1 m, hai đầ u c ố đị nh, đ ang có sóng d ừ ng v ớ i 5 nút sóng (k ể c ả hai đầ u dây).

B ướ c s óng c ủ a s óng truy ề n trê n dâ y là A.

0,5 m.

B.

2 m.

C.

1 m.

D.

1,5 m.

Câ u 7: Dùn g m ộ t h ạ t α có độ ng n ă ng 7,7 MeV b ắ n vào h ạ t nhân 14 đ ang đứ ng yên gây ra ph ả n ứ ng H ạ t prôtôn bay ra theo ph ươ ng vuông góc v ớ i ph ươ ng ba y t ớ i c ủ a h ạ t α .

Cho kh ố i l ượ ng các h ạ t nhân: m 7 N 14 1 1 7 71 8 Np O α+ → + .

α = 4,0015u; m p = 1,0073u; m N14 = 13,9992u; m O17 = 16,9947u.

Bi ế t 1u = 931,5 MeV/c 2 .

Độ ng n ă ng c ủ a h ạ t nhân 17 là 8 O A.

6,145 Me V.

B.

2,214 Me V.

C.

1,345 Me V.

D.

2,075 Me V.

Câ u 8: Hai d a o độ ng đ i ề u hòa c ùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố có biên độ l ầ n l ượ t là A 1 = 8 c m , A 2 = 15 c m và l ệ ch pha nhau 2 π .

Dao độ ng t ổ ng h ợ p c ủ a hai dao độ ng này có biên độ b ằ ng A.

23 c m .

B.

7 c m .

C.

11 c m .

D.

17 c m .

Trang 1/ 6 - Mã đề thi 318 Câ u 9: Đặ t vào hai đầ u cu ộ n s ơ c ấ p c ủ a m á y bi ế n á p M 1 m ộ t đ i ệ n áp xoay c h i ề u có giá tr ị hi ệ u d ụ ng 200 V.

Khi n ố i hai đầ u cu ộ n s ơ c ấ p c ủ a máy bi ế n áp M 2 và o hai đầ u cu ộ n th ứ c ấ p c ủ a M 1 thì đ i ệ n á p hi ệ u d ụ ng ở ha i đầ u c u ộ n th ứ c ấ p c ủ a M 2 để h ở b ằ ng 12,5 V.

Khi n ố i hai đầ u cu ộ n th ứ c ấ p c ủ a M 2 v ớ i hai đầ u cu ộ n th ứ c ấ p c ủ a M 1 thì đ i ệ n áp hi ệ u d ụ ng ở hai đầ u cu ộ n s ơ c ấ p c ủ a M 2 để h ở b ằ ng 50 V.

B ỏ qua m ọ i ha o phí.

M 1 có t ỉ s ố gi ữ a s ố vòng dây c u ộ n s ơ c ấ p và s ố vòng dây cu ộ n th ứ c ấ p b ằ ng A.

8.

B.

4.

C.

6.

D.

15.

Câu 10: Các m ứ c n ă ng l ượ ng c ủ a các tr ạ ng thái d ừ ng c ủ a nguyên t ử hi đ rô đượ c xác đị nh b ằ ng bi ể u t h ứ c n 2 13 , 6 E n =− (eV) (n = 1, 2, 3,...). N ế u nguyên t ử hi đ rô h ấ p th ụ m ộ t phôtôn c ó n ă ng l ượ ng 2,55 e V t h ì b ướ c sóng nh ỏ nh ấ t c ủ a b ứ c x ạ mà nguyên t ử hi đ rô đ ó có t h ể phát ra là A.

9,74.10 –8 m.

B.

1,46.10 –8 m.

C.

1,22.10 –8 m.

D.

4,87.10 –8 m.

Câ u 1 1 : Gi ớ i h ạ n qua ng đ i ệ n c ủ a m ộ t kim lo ạ i là 0,75 μm.

Công thoát êlectron r a kh ỏ i k i m lo ạ i này b ằ ng A.

2,65.10 –32 J.

B.

26,5.10 –32 J.

C.

26,5.10 –19 J.

D.

2,65.10 –19 J.

Câ u 1 2 : M ộ t v ậ t nh ỏ dao độ ng đ i ề u hòa theo m ộ t qu ỹ đạ o th ẳ ng dài 12 cm .

D a o độ ng này c ó biên độ là A.

12 c m .

B.

24 c m .

C.

6 c m .

D.

3 c m .

Câ u 1 3 : M ộ t khung dây d ẫ n ph ẳ ng, d ẹ t , hình ch ữ nh ậ t có di ệ n tíc h 60 c m 2 , qua y đề u qua nh m ộ t tr ụ c đố i x ứ ng (thu ộ c m ặ t ph ẳ ng c ủ a khung) trong t ừ tr ườ ng đề u c ó vect ơ c ả m ứ ng t ừ vuông góc v ớ i tr ụ c quay và có độ l ớ n 0,4 T.

T ừ thông c ự c đạ i qua khung dây là A.

1,2.10 –3 W b.

B.

4,8.10 –3 Wb.

C.

2,4.10 –3 W b.

D.

0,6.10 –3 Wb .

u( cm ) t 2 t 1 x( cm ) 60 5 -5 30 N 0 Câu 14: M ộ t sóng hì nh si n đ ang truy ề n trên m ộ t s ợ i dây theo chi ề u d ươ ng c ủ a tr ụ c Ox.

Hình v ẽ mô t ả hình d ạ ng c ủ a s ợ i dây t ạ i th ờ i đ i ể m t 1 ( đườ ng nét đứ t) và t 2 = t 1 + 0,3 (s ) ( đườ ng li ề n nét).

T ạ i th ờ i đ i ể m t 2 , v ậ n t ố c c ủ a đ i ể m N trên dây là A.

–39,3 c m / s .

B.

65,4 c m /s.

C.

– 65,4 c m / s .

D.

39,3 c m /s.

Câu 15: G ọ i ε Đ là n ă ng l ượ ng c ủ a phôt ôn ánh sáng đỏ ; ε L là n ă ng l ượ ng c ủ a phôtôn ánh s á ng l ụ c, ε V là n ă ng l ượ ng c ủ a phôtôn á nh s á ng vàng.

S ắ p x ế p nà o sau đ ây đ úng? A.

ε V > ε L > ε Đ .

B.

ε L > ε V > ε Đ .

C.

ε L > ε Đ > ε V .

D.

ε Đ > ε V > ε L .

Câu 16: Đặ t đ i ệ n áp u = 1 2 0 2c os 2 π ft (V ) (f thay đổ i đượ c) vào hai đầ u đ o ạ n m ạ ch m ắ c n ố i ti ế p g ồ m c u ộ n c ả m thu ầ n có độ t ự c ả m L , đ i ệ n tr ở R và t ụ đ i ệ n có đ i ệ n dung C, v ớ i CR 2 < 2L.

Khi f = f 1 thì đ i ệ n áp hi ệ u d ụ ng gi ữ a hai đầ u t ụ đ i ệ n đạ t c ự c đạ i.

Khi 21 f = f = f 2 thì đ i ệ n áp hi ệ u d ụ ng gi ữ a hai đầ u đ i ệ n t r ở đạ t c ự c đạ i.

Khi f = f 3 thì đ i ệ n áp hi ệ u d ụ ng gi ữ a hai đầ u c u ộ n c ả m đạ t c ự c đạ i U Lm a x .

Giá tr ị c ủ a U Lm a x g ầ n giá tr ị nào nh ấ t sau đ ây ? A.

85 V.

B.

145 V.

C.

57 V.

D.

173 V.

Câu 17: Đặ t đ i ệ n áp (U 0 u = U c os t ω 0 và ω không đổ i) và o ha i đầ u đ o ạ n m ạ ch m ắ c n ố i ti ế p g ồ m đ i ệ n tr ở R, t ụ đ i ệ n có đ i ệ n dung C , cu ộ n c ả m t h u ầ n có độ t ự c ả m L t h a y đổ i đư ợ c.

Kh i L = L 1 và L = L 2 : đ i ệ n áp hi ệ u d ụ ng ở hai đầ u cu ộ n c ả m có cùn g giá tr ị ; độ l ệ ch pha c ủ a đ i ệ n áp ở hai đầ u đ o ạ n m ạ ch so v ớ i c ườ ng độ dòng đ i ệ n l ầ n l ượ t là 0,52 rad và 1,05 rad.

Khi L = L 0 : đ i ệ n áp hi ệ u d ụ ng gi ữ a h a i đầ u cu ộ n c ả m đạ t c ự c đạ i; độ l ệ ch ph a c ủ a đ i ệ n áp ở hai đầ u đ o ạ n m ạ ch so v ớ i c ườ ng độ dòng đ i ệ n là φ .

G i á tr ị c ủ a φ g ầ n giá tr ị nào nh ấ t s a u đ ây ? A.

0,41 rad.

B.

1,57 rad.

C.

0,83 rad.

D.

0,26 rad.

Câu 18: Đặ t đ i ệ n áp u = 220 2 c os1 0 0 π t (V) vào hai đầ u đ o ạ n m ạ ch m ắ c n ố i ti ế p g ồ m đ i ệ n tr ở R = 100 Ω , t ụ đ i ệ n có C = 4 10 F 2 π − và cu ộ n c ả m th u ầ n có L = 1 H π .

Bi ể u th ứ c c ườ ng độ dòng đ i ệ n trong đ o ạ n m ạ ch là A.

π i 2 , 2 cos( 100 t ) 4 =π + (A).

B.

π i 2 , 2 2 c os( 100 t ) 4 = π+ (A).

C.

π i 2 , 2 cos( 100 t ) 4 =π − (A).

D.

π i 2 , 2 2 c os( 100 t ) 4 = π− (A).

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến