loading
back to top

đề thi thử THPTQG môn GDCD lớp 12 (1)

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-04-20 21:46:18 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi thử THPTQG môn GDCD lớp 12   

149
Lượt xem
8
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi thử THPTQG môn GDCD lớp 12 (1)

đề thi thử THPTQG môn GDCD lớp 12 (1)

đề thi thử THPTQG môn GDCD lớp 12 (1)
Tóm tắt nội dung
GIÁO ĐÀO TTỞ ẠHUẾTR NG THPT PHÚ BÀIƯỜ THI TH THPT ỬMÔN GIÁO CÔNG DÂNỤTh gian làm bài: 50 phút ờCâu 1: dù lôi kéo nhi nh ng sinh ng quy khôngặ ươ ếtham gia vũ đua xe. sinh đã th hi pháp lu theo hình th nào đây?ổ ướA. Tuân th pháp lu t.ủ B. ng pháp lu t.ử ậC. Áp ng pháp lu t.ụ D. Thi hành pháp lu t.ậCâu 2: Các cá nhân, ch ph gánh ch qu hành vi vi ph pháp lu aổ ủmình là th hiên trách nhi mự ệA. pháp lí B. gia cộ C. ng ng.ộ D. c.ạ ứCâu 3: Anh vé xe gi ng nh ng khi lên xe ch còn hai gi ng tr ng. cặ ườ ườ ứxúc, anh đã lăng nh c, ch nhân viên nhà xe và yêu ch xe gi quy t. Th yụ ấanh anh lái xe nh bã cao su vào t, anh hành khách trong xe lên ti ng canị ếngăn thì anh ph xe ng yêu ra kh xe. Nh ng ai đây vi ph quy nị ướ ềđ pháp lu danh nhân ph công dân?ượ ủA. Anh T, anh và anh N. B. Anh và anh G.C. Anh và anh N. D. Anh T, anh G, anh và anh M.Câu 4: Th ch hàng xóm phát hi vi mình đánh hai nhân viên th ng ng, ông Xấ ươ ặđã thuê anh tìm cách uy hi ch M. Anh thêm anh cùng giam gi đóiế ỏcháu nh...
Nội dung tài liệu
GIÁO ĐÀO TTỞ ẠHUẾTR NG THPT PHÚ BÀIƯỜ THI TH THPT ỬMÔN GIÁO CÔNG DÂNỤTh gian làm bài: 50 phút ờCâu 1: dù lôi kéo nhi nh ng sinh ng quy khôngặ ươ ếtham gia vũ đua xe. sinh đã th hi pháp lu theo hình th nào đây?ổ ướA. Tuân th pháp lu t.ủ B. ng pháp lu t.ử ậC. Áp ng pháp lu t.ụ D. Thi hành pháp lu t.ậCâu 2: Các cá nhân, ch ph gánh ch qu hành vi vi ph pháp lu aổ ủmình là th hiên trách nhi mự ệA. pháp lí B. gia cộ C. ng ng.ộ D. c.ạ ứCâu 3: Anh vé xe gi ng nh ng khi lên xe ch còn hai gi ng tr ng. cặ ườ ườ ứxúc, anh đã lăng nh c, ch nhân viên nhà xe và yêu ch xe gi quy t. Th yụ ấanh anh lái xe nh bã cao su vào t, anh hành khách trong xe lên ti ng canị ếngăn thì anh ph xe ng yêu ra kh xe. Nh ng ai đây vi ph quy nị ướ ềđ pháp lu danh nhân ph công dân?ượ ủA. Anh T, anh và anh N. B. Anh và anh G.C. Anh và anh N. D. Anh T, anh G, anh và anh M.Câu 4: Th ch hàng xóm phát hi vi mình đánh hai nhân viên th ng ng, ông Xấ ươ ặđã thuê anh tìm cách uy hi ch M. Anh thêm anh cùng giam gi đóiế ỏcháu nh con ch ngày. Nh ng ai đây đã xâm ph quy pháp lu oỏ ướ ượ ảh tính ng và kh công dân?ộ ủA. Ông anh và anh H. B. Ông và anh K.C. Anh và anh H. D. Ông và anh H.Câu 5: ph vi công dân th hi quy tham gia qu lí nhà và xã trongỞ ướ ộtr ng nào đây?ườ ướA. Bi quy xây ng ng làng xã.ể ươ ướB. Góp th Hi pháp.ử ếC. Hoàn thi lu ng Hình .ệ ựD. Nhà ch tr ng dân.ướ ầCâu 6: ng kinh doanh, anh Tr đã bán nh cha/m cho hai ch ng màể ượ ồkhông bàn Anh Tr đã vi ph quy bình ng gi ch ng quy vàạ ềnghĩa trongụA. chi tài chung.ế B. nh đo tài chung.ị ảC. ng tài chung.ử D. mua bán tài chung.ảCâu 7: Anh và anh là nhân viên phòng chăm sóc khách hàng công ty Z. Vì anh cóủtrình chuyên môn cao, nhi kinh nghi và làm vi hi qu anh nên giámộ ượđ xét tăng ng m. Giám công ty đã th hi đúng dung nào đây aố ươ ướ ủquy bình ng trong lao ng?ề ộA. Nâng cao trình độ B. Tuy ng chuyên giaể .C. Thay nhân .ổ D. Th hi quy lao ng.ự ộCâu 8: nào đây là căn tr ti xác nh thành ph kinh ?ế ướ ếA. li xu t.ở B. Các quan trong xã i.ệ ộC. Quan xu t.ệ D. ng xu t.ự ượ ấCâu 9: nào đây làm cho giá hàng hóa có th cao ho th giá tr aế ướ ủhàng hóa?A. Nhu ng tiêu dùng.ầ ườ B. ng hàng hóa trên th tr ng.ố ượ ườC. Cung-c u, nh tranhầ D. Kh năng ng xu t.ả ườ Trang Mã thi 357ềCâu 10: Vi ph hành chính là hành vi vi ph pháp lu có nguy hi cho xã iạ ộth ph m, xâm ph cácấ ớA. quy qu lí nhà c.ắ ướ B. quy ch xu t.ế ấC. quy chu ng chuyên gia.ẩ D. quy trong các doanh nghi p.ướ ệCâu 11: Theo quy nh pháp lu t, công dân vi ph quy kh xâm ph thân thị ểc ng khác trong tr ng ti hành vi gi ng nào đó đangủ ườ ườ ườA. gi tài n.ướ B. kh ng ch con tin.ố ếC. ph qu tang.ạ D. truy lùng ph m.ộ ạCâu 12: Trong cu ng xã X, toán ch công khai vi thu chi ngân sáchộ ệnên ng dân ph i. Ông yêu ch tr ti toán nh ng ch chị ườ ượ ịxã ngăn n. Ch th nào đây đã ng đúng quy tham gia qu lí nhà và xãả ướ ướh i?ộA. Ch ch xã và ông K.ủ B. Ch ch xã và ng dân xã.ủ ườC. Ng dân xã và ông K.ườ D. toán M, ông và ng dân xã.ế ườCâu 13: Cùng nhau đi phát hi anh đang ví nhân trong tai giaoọ ạthông liên hoàn nghiêm tr ng, sinh viên đi tho mình cho sinh vên quayọ ủvideo. Sau đó, sinh viên bám theo anh ng ti n. Bi anh đã và đe khi nố ếsinh viên ho ng lo tinh th n. Hành vi nh ng ng nào đây cáo?ả ườ ướ ốA. Anh B, sinh viên và T. B. ch ng anh và sinh viên T.ợ ồC. ch ng anh B, sinh viên và T.ợ D. ch ng anh và sinh siên K.ợ ồCâu 14: ganh đua, tranh gi các ch th kinh trong xu t, kinh doanh hàng hóaự ấđ thu nhi nhu là dung aể ượ ủA. thi đua. B. kinh doanh. C. xu t.ả D. nh tranh.ạCâu 15: Bà bán thóc tri ng. Bà dùng ti đó mua chi xe p. Trongượ ạtr ng này ti th hi ch năng gì đây?ườ ướA. Ph ng ti thông.ươ B. Ph ng ti tr .ươ ữC. Th đo giá tr .ướ D. Ph ng ti thanh toán.ươ ệCâu 16: Th ch th ng xuyên đi làm mu nh ng cu năm nh ch khenấ ườ ượ ộth ng hoàn thành xu nhi Ch nghi ng ch có quan tình giámưở ớđ nên đã cho giám bi t. Do ghen tuông, giám yêu tr ng phòng Pố ưởtheo dõi ch M. Nh ng ai đây đã vi ph dung quy bình ng trong lao ng?ị ướ ộA. Giám K, tr ng phòng và ch M.ố ưở ịB. ch ng giám và tr ng phòng P.ợ ưởC. ch ng giám K, tr ng phòng và ch M.ợ ưở ịD. Giám và ch M.ố ịCâu 17: Nam thanh niên đi ki theo quy nh pháp lu mà tr nghĩa quân làủ ựkhông th hi pháp lu theo hình th nào đây ?ự ướA. ng pháp lu t.ử B. thi hành pháp lu t.ậ C. th hiên quy ch .ự D. tuân th quyủ .Câu 18: Theo quy nh pháp lu t, công dân có hành vi xâm ph quan nhân thânị ệph ch trách nhi mả ệA. truy .ố B. dân .ự C. qu thúc.ả D. hành chính.Câu 19: Các quy ph pháp lu ngu th ti ng là th hi ch tạ ấA. Giai p.ấ B. Xã i.ộ C. Văn hóa. D. Kinh .ếCâu 20: Các cá nhân, ch vi ph pháp lu quan ch năng quy nh ph thổ ểhi pháp lu có vai trò làệ ậA. tiêu tr an lu n.ụ B. công tr áp nhân dân.ụ ấC. ph ngươ ti qu lí xã i.ệ D. hình th cao quy c.ứ ựCâu 21: Vi khám xét ch công dân ph tuân theo đúngệ ảA. Trình th pháp lu t.ự B. Tính ch t, vi ph m.ấ Trang Mã thi 357ềC. Nguy ng nhà ch trách.ệ D. Kh năng ng qu lí.ả ườ ảCâu 22: Pháp lu là th ng các quy chung do nhà ban hành và oậ ướ ượ ảđ th hi ngả ằA. th ch chính tr .ể B. quy ng ng.ướ ồC. quy nhà c.ề ướ D. nh th .ứ ểCâu 23: Anh nghi ng gia đình ông tàng tr ma túy nên đã báo công an xã X. Do điờ ộcông tác, anh phó công an xã yêu anh công an viên và anh tr ng thôn khám xétầ ưở ếnhà ông B. Vì tình ngăn n, ông anh và anh cùng kh ng ch gi ông giamố ềgi tr công an xã. Hai ngày sau, khi anh tr thì ông tr do.ữ ượ ựNh ng ai đây vi ph quy kh xâm ph thân th công dân?ữ ướ ủA. Anh C, anh và anh S. B. Anh T, anh và anh K.C. Anh và anh C. D. Anh và anh S.Câu 24: Công dân tham gia qu lí nhà và xã là th hi hình th dân chả ướ ủA. gián ti p.ế B. chuyên ch .ế C. tr ti p.ự D. di n.ạ ệCâu 25: Vào ca tr mình tr th nông, anh các anh B, C, liên hoan. Ănự ếxong, anh và say nên ng ngay trên sàn nhà, còn anh và thu bát đĩa.ượ ọTh nhi đèn nh nháy, anh tò mò th không ng ch ph dao hành xãấ ậlũ. ng n, nhanh đã gây ng làm thi nghiêm tr ng ng và tàiượ ướ ườs quanh vùng. Ho ng anh và tr n. Nh ng ai đây ph ch trách nhi hìnhả ướ ệsự ?A. Anh B, và D. B. Anh A, B, và D. C. Anh và D. D. Anh và D.Câu 26: Kh ng hàng hóa, ch mà ng tiêu dùng mua trong th kì nh tố ượ ườ ấđ nh, ng ng giá và thu nh là gì?ị ươ ượ ọA. Nhu u.ầ B. u.ầ C. Th tr ng.ị ườ D. Cung.Câu 27: Trong th gian ch quy nh li hôn Tòa án, ch nh tin anh Bờ ượ ồch ng ch đang ch ti ch nhà hàng X. đã nghi ng tr c, ch Aồ ướ ướ ịcùng con nhà hàng, anh đang liên hoan vui ng nghi p, hai conể ẹlao vào nh anh th Nh ng ai đây vi ph quy bình ng trong hôn nhân vàỉ ướ ẳgia đình?A. Ch và con .ị B. Ch A, anh B, con và ch H.ị ịC. Ch A, anh và ch H.ị D. Ch A, anh và con .ị ểCâu 28: Nhà luôn quan tâm tr vùng sâu, vùng xa, vùng bi khó khan làướ ệth hi dung quy bình ng gi các dân vể ềA. truy thông.ề B. tín ng ng.ưỡ C. tôn giáo. D. kinh .ếCâu 29: công dân có th ng nhi hình th và các lo hình tr ng, pọ ườ ớkhác nhau là th hi dung quy nự ềA. ch ch ng trình song ng .ự ươ B. thi ch ng ch ngh .ự ềC. giáo trình nâng cao.ổ D. th ng xuyên, su i.ọ ườ ờCâu 30: Trên ng ch gái đi ch ng xe mô tô, do phóng nhanh anh đã vaườ ượ ẩch vào xe anh đang đi ng ng chi nên hai bên to ti ng nhau. Th yạ ượ ườ ấng đi ng ng dùng đi tho quay video, anh và gái vã đi. Nh ng aiườ ườ ưd đây ph ch trách nhi hành chính?ướ ệA. Anh và anh B. B. Anh K, gái và ng quay video.ạ ườC. Anh B, và gái.ạ D. B.Anh và gái.ạCâu 31: nào đây là căn tr ti xác nh thành ph kinh ?ế ướ ếA. ng xu t.ự ượ B. li xu t.ở ấC. Quan xu t.ệ D. Các quan trong xã i.ệ ộCâu 32: Sau khi cùng thu tình li hôn ra Tòa án, anh bàn ch ho ch tợ ổch ti i. tin này, đã nghi ng ch có chi đo tài gia đình,ứ ướ ượ Trang Mã thi 357ềl bà tên đã nhi xúi gi nên con trai anh đã đón ng lăng nh cạ ượ ườ ụb và ch K. Nh ng ai đây đã vi ph quy bình ng trong hôn nhân gia đình?ố ướ ẳA. Bà và con anh B.ố B. Anh và ch K.ịC. Bà và con trai anh B. D. Ch và con anhị B.Câu 33: Khi đang giúp ch ng phi theo xu anh thì ch phát hi anh Dồ ệcó hành vi gian phi u, ch đã cho thân mình là anh và anh nghe. nậ ốmâu thu nên anh đăng tin th thi bôi nh trên trang tin cá nhân, cònẫ ọanh nh tin ng ti D. Nh ng ai đây vi ph nguyên ?ắ ướ ửA. Ch ng ch A, anh và H.ồ B. ch ng ch và anh D.ợ ịC. ch ng ch A, anh D, và T.ợ D. Ch A, anh và anh H.ịCâu 34: Theo quy nh pháp lu t, ng trong tr ng kh ti hànhị ườ ườ ượ ếkhi có căn ng đó đang chu bứ ườ ịA. ch phát tán bí gia truy n.ổ B. tham gia tranh ch đai.ấ ấC. tung tin nói ng khác.ấ ườ D. th hi ph nghiêm tr ng.ự ọCâu 35: Sau khi ti bí quy kinh doanh công ty Z, ch đã tìm cách pế ượ ợpháp hóa riêng danh nghĩa công ty này. Ch đã vi ph iồ ướ ộdung nào đây quy bình ng trong kinh doanh?ướ ẳA. Ch ng liên doanh, liên t.ủ B. Ph bi quy trình kĩ thu t.ổ ậC. tham giộ đàm phán. D. ng ng kĩ thu tiên ti n.Ứ ếCâu 36: Ch giám doanh nghi quy nh cho toàn th nhân viên quy đi duị ướ ềl ch ngoài khi nh th các công ty hành ng lo gi giá. Ch đã ng iị ướ ộdung nào đây quan cung u?ướ ầA. Giá tăng thì gi m.ả B. Giá u.ả ầC. Giá gi thì tăng.ả D. Giá ngang ng giá tr .ả ịCâu 37: Theo quy nh pháp lu t, quan nào đây có th quy ra quy nh ho cị ướ ặphê chu nh và giam, gi ng i?ẩ ườA. ban nhân dânỦ B. Vi Ki sátệ C. Chính phủ D. Qu iố .Câu 38: Ch công văn do giám làm trên ng nhà nên ra xem iị ượ ườ ồnh anh in đăng lên ng xã i. dung này đã anh chia lên trang thôngờ ượ ẽtin cá nhân. Nh ng ai sau đây đã vi ph quy an toàn và bí th tín, đi nữ ượ ệtho i,đi tín?ạ ệA. Giám và ch T.ố B. Giám B, ch và anh P.ố ịC. Ch và anh P.ị D. Giám B, ch T, anh và anh K.ố ịCâu 39: Công dân có quy làm vi cho ai, nào mà pháp lu không mề ấlà dung quy bình ng trong các lĩnh cộ ựA. kinh doanh. B. công .ụ C. hành chính. D. lao ng.ộCâu 40: Anh đang xu mũ nh ng giá th p, bán ch m. Anh đã chuy sang nả ảxu mũ hi vì hàng này giá cao, bán nhanh. Anh đã ng tác ng nào iấ ướđây quy lu giá tr ?ủ ịA. năng su lao ng cao n.ạ ơB. Kích thích ng xu phát tri n.ự ượ ểC. Đi ti xu và thông hàng hóa.ề ưD. Phân hóa gi nh ng ng xu hàng hóa.ữ ườ ấ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 357ề

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến