loading
back to top

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường Đại học Vinh (Lần 1)

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-12 05:21:50 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi thử thpt môn vật lý   

1882
Lượt xem
75
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường Đại học Vinh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường Đại học Vinh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường Đại học Vinh (Lần 1)
Tóm tắt nội dung
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VINH LẦN NĂM HỌC 2016 2017 Bình luận và phân tích phương pháp giải tổng quát Lê Tiến Hà Câu 1: Một vật dao động điều hòa, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vận tốc triệt tiêu là 0,2s. Tần số dao động của thế năng là A. 5Hz. B. 0,4 Hz. C. 0,5 Hz. D. 0,8 Hz. Câu 2: Cho điện áp hai đầu đoạn mạch là uAB =120√2cos(100πt ��4) và cường độ dòng điện qua mạch là 3√2cos(100πt ��12) A. Công suất tiêu thụ trung bình của đoạn mạch là A. =180W. B. =120W. C. =100W. D. =50W. Câu 3: Điều kiện để khi hai sóng cơ gặp nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A. cùng pha ban đầu và có cùng biên độ. B. cùng biên độ và hiệu số pha không thay đổi theo thời gian. C. cùng tần số và hiệu số pha không thay đổi theo thời gian. D. gia tốc luôn ngược pha với li độ. Câu 4: Khi một vật dao động điều hòa thì A. vectơ gia tốc luôn ngược hướng với vectơ vận tốc. B. vectơ gia tốc luôn cùng hướng với vectơ vận tốc. C. gia tốc luôn cùng pha với li độ. D....
Nội dung tài liệu
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VINH LẦN NĂM HỌC 2016 2017 Bình luận và phân tích phương pháp giải tổng quát Lê Tiến Hà Câu 1: Một vật dao động điều hòa, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vận tốc triệt tiêu là 0,2s. Tần số dao động của thế năng là A. 5Hz. B. 0,4 Hz. C. 0,5 Hz. D. 0,8 Hz. Câu 2: Cho điện áp hai đầu đoạn mạch là uAB =120√2cos(100πt ��4) và cường độ dòng điện qua mạch là 3√2cos(100πt ��12) A. Công suất tiêu thụ trung bình của đoạn mạch là A. =180W. B. =120W. C. =100W. D. =50W. Câu 3: Điều kiện để khi hai sóng cơ gặp nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A. cùng pha ban đầu và có cùng biên độ. B. cùng biên độ và hiệu số pha không thay đổi theo thời gian. C. cùng tần số và hiệu số pha không thay đổi theo thời gian. D. gia tốc luôn ngược pha với li độ. Câu 4: Khi một vật dao động điều hòa thì A. vectơ gia tốc luôn ngược hướng với vectơ vận tốc. B. vectơ gia tốc luôn cùng hướng với vectơ vận tốc. C. gia tốc luôn cùng pha với li độ. D. gia tốc luôn ngược pha với li độ. Câu 5: Hai nguồn S1 và S2 có cùng tần số 10Hz cùng pha gây ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước Giả sử biên độ sóng không đổi khi truyền đi, tốc độ truyền sóng 50 cm/s. Xét hai điểm và trên cùng một đường elip nhận S1 và S2 làm tiêu điểm. Điểm có SM1 SM2 =1,25 cm, điểm có SN1 SN2 cm. Vào một thời điểm nào đó có vận tốc dao động vM cm/s thì có vận tốc là A. -2 m/s. B. 4√2 m/s. C. 4√2 m/s D. m/s. Câu 6: Một vật dao động điều hòa thì đại lượng không phụ thuộc vào trạng thái kích thích ban đầu là A. tốc độc cực đại. B. pha ban đầu. C. biên độ dao động. D. tần số dao động. Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 4cos2��3t(cm). Kể từ lúc bắt đầu dao động, chất điểm qua vị trí có li độ -2 cm vào lần thức 2017 vào thời điểm A. 1512s. B. 3026s. C. 6049s. D. 3025s. Câu 8: Một vật dao động điều hòa với tần số 0,5Hz. Chu kì dao động của vật là A. 1s. B. 2s. C. 4s. D. 0,5s. Câu 9: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị tức thời và giá trị hiệu dụng vào hai đầu mạch nối tiếp gồm một điện trở thuần và một tụ điện có điện dung C. Các điện áp tức thời và điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện lần lượt là uR, uC, UR, UC Hệ thức nào sau đây không đúng A. uR uC. B. UR UC C. (��������)2+(��������)2=2 D. U2 ����2+����2 Câu 10: Một sóng ngang truyền trong các môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường A. vuông góc với phương truyền sóng. B. luôn là phương ngang. C. trùng với phương truyền sóng. D. luôn là phương thẳng đứng.2 Câu 11: Cho mạch điện như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm. Điện áp xoay chiều ổn định giữa hai đầu và là 100√6cos(ωt φ) V. Khi mở hoặc đóng, thì đồ thị cường độ dòng điện qua mạch theo thời gian tương ứng là im và iđ được biểu diễn như hình bên. Điện trở các dây nối rất nhỏ. Giá trị của bằng A. 50√2 Ω. B. 50√3 Ω. C. 100√3 Ω. D. 50Ω. Câu 12: Đặt điện áp vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm 1�� một điện áp xoay chiều =141cos100πt V. Cảm kháng của cuộn dây là A. ZL 200 B. ZL 50 C. ZL 25 D. ZL 100 Câu 13: Một sóng có lan truyền với tốc độ 100 m/s, tần số 20Hz. Bước sóng là A. 5m. B. 20m. C. 10m. D. 15m. Câu 14: Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm thì vật xa nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là Δt vật gần nhất Độ lớn vận tốc của vật bằng nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần nhất là A. Δt4. B. Δt3 C. Δt6 D. 2Δt3 Câu 15: Cho dòng điên có cường độ 5√2cos(100πt) chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện. Tụ điện có điện dung 250�� μF. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng A. 220V. B. 250V. C. 400V. D. 200V. Câu 16: Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất dao động cùng pha gọi là A. độ lệch pha. B. chu kì. C. bước sóng. D. tốc độ truyền sóng. Câu 17: Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện chỉ có điện trở thuần thì điện áp tức thời hai đầu điện trở A. nhanh pha đối với dòng điện B. cùng pha với dòng điện. C. lệch pha đối với dòng điện. D. chậm pha đối với dòng điện. Câu 18: Hai dao động điều hòa có phương trình x1 2sin(4t φ1 ��2) cm và x2 2cos(4t φ2 ��2) cm. Biết φ2 φ1 và dao động tổng hợp có phương trình 2cos(4t ��10) (cm). Giá trị của φ1 là A. φ1 −��18 B. φ1 −7��30 C. φ1 −��3 D. φ1 −42��90 Câu 19: Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng A. mức cường độ âm. B. cường độ âm. C. biên độ. D. tần số. Câu 21: Cường độ dòng điện và điện áp hau đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp cùng pha khi A. ω2LC =1 B. ω2 √��� =1 C. ω2L/C =1 D. ωLC2 =1. Câu 22: Đặt điện áp U√2cos2πft trong đó không đổi, thay đổi được, vào hai đầu điện trở thuần. Khi f1 thì công suất tiêu thụ của điện trở bằng P. Khi f2 2f1 thì công suất tiêu thụ của điện trở bằng A. √2P. B. P. C. 2P. D. P2 Câu 23: Một lò xo có độ cứng k, một đầu treo vào điểm cố định đầu còn lại gắn vào quả nặng có khối lượng m. Khi vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn Δℓ. Kích thích cho quả nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng của nó với chu kì T. Xét trong một chu kì dao động thì thời gian mà độ lớn gia tốc của quả nặng lớn hơn gia tốc rơi tự do tại nơi treo con lắc là 2T/3. Biên độ dao động của quả nặng là A. √3Δℓ B. Δℓ/2 C. √2Δℓ D. 2Δℓ C3 Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có cuộn dây thuần cảm. Với các giá trị ban đầu thì điện áp hai đầu cuộn dây uL sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch một góc π/2. Nếu tăng các giá trị điện trở và giữ nguyên các thông số trong đoạn mạch thì A. Cường độ hiệu dụng tăng. B. hệ số công suất tăng. C. hệ số công suất không đổi. D. công suất tiêu thụ của mạch tăng. Câu 25: Tại một nơi có gia tốc trọng trường, một con lắc đơn dao động với biên độ góc α0. Biết khối lượng của vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là ℓ, mốc thế năng vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là A. 14mglα02 B. mglα02 C. 2mglα02 D. 12mglα02 Câu 26: Một vật nhỏ dao động theo phương trình =5cos(ωt ��2) cm. Pha ban đầu của dao động này là A. π. B. ��4 C. ��2 D. 3��2 Câu 27: Từ thông qua dây dẫn thay đổi theo thời gian với biểu thức 2.10−2��cos(100πt ��4) Wb. Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là A. 2πsin100πt B. 2πsin(100πt ��4) C. 2sin(100πt ��4) V. D. -2sin100πt Câu 28: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng, diện tích mỗi vòng là 220 cm2. Cho khung quay đều với tốc độ 50 vòng/s quanh một trục đối xứng trong mặt phẳng khung. Hệ thống đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ �⃗ vuông góc với trục quay và có độ lớn √25�� T. Suất điện động cực đại trong khung có giá trị bằng A. 110 V. B. 110√2 V. C. 220 V. D. 220√2 Câu 29: Một vật dao động điều hòa theo phương trình =10cos(5πt ��3) cm. Tốc độ của vật khi vật cách vị trí cân bằng 5cm là A. 25 cm/s. B. 50cm/s. C. 25√2 cm/s. D. 25√3 cm/s. Câu 30: Một người xách xô nước đi trên đường, mỗi bước dài 50cm. Tần số dao động riêng của nước trong xô là Hz. Vận tốc đi không có lợi của người đó là A. 2m/s. B. m/s. C. 50 cm/s. D. 25 cm/s. Câu 31: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song gần kề nhau có vị trí cân bằng nằm trên cùng một đường thẳng vuông góc với quỹ đạo của chúng và có cùng tần số góc ω, biên độ lần lượt là A1, A2. Biết A1 A2 8cm. Tại một thời điểm vật và vật có li độ và vận tốc lần lượt là x1, v1 x2, v2 và thỏa mãn x1v2 x2v1 8cm2.s. Giá trị nhỏ nhất của là A. 0,5 rad/s. B. rad/s. C. rad/s. D. 4rad/s. Câu 32: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xaoy chiều dựa trên A. hiện tượng tự cảm. B. hiện tượng cảm ứng điện từ. C. nguyên tắc của động cơ không đồng bộ. D. Hiện tượng nhiệt điện. Câu 33: Một chât điểm dao động điều hòa trên trục Ox (gốc là vị trí cân bằng). Trong khoảng thời gian 2s, chất điểm thực hiện được dao động toàn phần và trong 1s chất điểm đi được quãng đường 40cm. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ 2√3 và đang chuyển động chậm dần. Phương trình dao động của vật là A. 4cos(5πt ��6) cm B. 4√3cos(5πt ��6) cm C. 4cos(5πt 5��6) cm D. 4√3cos(5��2 ��2) cm Câu 34: Đăt một điện áp =80cosωt (V) bào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện và cuộn dây không thuần cảm thì thấy công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 40W, điện áp hiệu dụng của UR UrL 25V, UC 60V Điện trở thuần của cuộn dây có giá trị bằng A. 25 Ω. B. 20Ω. C. 15 Ω. D. 40 .4 Câu 35: Theo quy đinh của Bộ giao thông vận tải, âm lượng còi điện lắp trên ôtô đo độ cao là 90 dB đến 115 dB. Giả sử còi điện đặt ngay đầu xe và có độ cao 1,2 m. Người ta tiên hành đo âm lượng của còi điện lắp trên ôtô và tô vị trí cách đầu xe là 30 m, độ cao 1,2 thì thu được âm lượng của ôtô là 85 dB và ôtô là 91 dB. Âm lượng của còi điện trên xe ôtô nào đúng quy định của Bộ giao thông vận tải A. Ôtô 2. B. Ôtô 1. C. Không ôtô nào. D. Cả hai tô. Câu 36: Một con lắc đơn dài 1,6 dao động điều hòa với biên độ 16 cm. Biên độ góc của dao động bằng A. 0,5 rad. B. 0,01 rad. C. 0,1 rad. D. 0,05 rad. Câu 37: Một vật dao động theo phương trình =10cos(4πt ��2) cm, với tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì A. 0,25s. B. 0,5s. C. 1,00s. D. 1,5s. Câu 38: Cường độ âm tăng bao nhiêu lần nếu mức cường độ âm tương ứng tăng thêm 2B A. 100 lần. B. 10 lần. C. 50 lần. D. 1000 lần. Câu 39: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm có hiệu điện thế hiệu dụng UR 120V, UL 50V, UC 100V thì hệ số công suất của đoạn mạch là A. 0,92. B. √22 C. 0,85. D. √32 Câu 40: Đặt điện áp =120cos(100πt ��3) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần 30Ω thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là 60V. Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức là A. 2√3cos(100πt ��6) A. B. 2√2cos(100πt ��12) A. C. 2√2cos(100πt ��4) A. D. 2√2cos(100πt ��4) A. ---- HẾT ---- ĐÁP ÁN 1. 6. 11.A 16.C 21.A 26.C 31.A 36.C 2. 7.D 12.D 17.B 22.B 27.B 32.B 37.A 3. 8.B 13.A 18.B 23.D 28.D 33.C 38.A 4. 9.B 14.C 19.D 24.C 29.D 34.C 39.A 5. 10.A 15.D 20.A 25.D 30.B 35.D 40.B5 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Một vật dao động điều hòa, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vận tốc triệt tiêu là 0,2s. Tần số dao động của thế năng là A. 5Hz. B. 0,4 Hz. C. 0,5 Hz. D. 0,8 Hz. Chú ý: Trong dao động điều hòa thì: Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp tốc độ triệt tiêu hoặc tốc độ cực đại bằng T/2. Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng hai lần tần số dao động của vật. Các giá trí khác dùng phương pháp đường tròn lượng giác để lấy kết quả. Câu 2: Cho điện áp hai đầu đoạn mạch là uAB =120√2cos(100πt ��4) và cường độ dòng điện qua mạch là 3√2cos(100πt ��12) A. Công suất tiêu thụ trung bình của đoạn mạch là A. =180W. B. =120W. C. =100W. D. =50W. Hướng dẫn Công suất tiêu thụ của mọi mạch điện xoay chiều đều có thế được xác đỉnh bởi công thức sau: Với bài toán này ta vận dụng công thức đầu để lấy kết quả. Câu 3: Điều kiện để khi hai sóng cơ gặp nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A. cùng pha ban đầu và có cùng biên độ. B. cùng biên độ và hiệu số pha không thay đổi theo thời gian. C. cùng tần số và hiệu số pha không thay đổi theo thời gian. D. gia tốc luôn ngược pha với li độ. Comment: Câu này hơi tối nghĩa và không có nghĩa gì về Vật lý vì mọi sóng đề có thể gặp nhau dù tần số, biên độ của chúng như thế nào. Miễn chúng truyền đến cùng một điểm mà thôi. Câu hỏi chính xác phải là: Điều kiện để hai sóng có thể giao thoa được với nhau là? Hoặc hai sóng kết hợp là?... Câu 4: Khi một vật dao động điều hòa thì A. vectơ gia tốc luôn ngược hướng với vectơ vận tốc. B. vectơ gia tốc luôn cùng hướng với vectơ vận tốc. C. gia tốc luôn cùng pha với li độ. D. gia tốc luôn ngược pha với li độ. Note: Một số kết luận về một chất điểm dao động điều hòa: Vecto gia tốc và vecto lực hồi phục (lực kéo về) luôn hướng về vị trí cân bằng. Khi đi ra biên vật chuyển động chậm dần (vecto vận tốc và gia tốc ngược chiều) Khi đi về vị trí cân bằng vật chuyển động nhanh dần. Đồ thị biểu diễn giữa (v, x), (v, a), (v, F) là Elips, còn giữa (x, a), (x, F), (a, F) .. là đoạn thẳng. Một số lỗi mà học sinh thường mắc: Không để đến giấu của các đại lượng. Không phân biệt giữa vận tốc và tốc độ. Nhầm nhanh dần với nhanh dần đều, chậm dần với chậm dần đều. Câu 5: Hai nguồn S1 và S2 có cùng tần số 10Hz cùng pha gây ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước Giả sử biên độ sóng không đổi khi truyền đi, tốc độ truyền sóng 50 cm/s. Xét hai điểm và trên cùng 2222212P U.I.Cosφ .R osRRUUUIcR R 6 một đường elip nhận S1 và S2 làm tiêu điểm. Điểm có SM1 SM2 =1,25 cm, điểm có SN1 SN2 cm. Vào một thời điểm nào đó có vận tốc dao động vM cm/s thì có vận tốc là A. -2 m/s. B. 4√2 m/s. C. 4√2 m/s D. m/s. Hướng dẫn: Kết quả giao thoa của hai nguồn sóng kết hợp cùng biên độ a, tại điểm cách hai nguồn một khoảng lần lượt là d1, d2 được xác định bởi: Áp dụng phương trình tổng quát trên cho hai điểm M, tương ứng ta có: Câu 6: Một vật dao động điều hòa thì đại lượng không phụ thuộc vào trạng thái kích thích ban đầu là A. tốc độc cực đại. B. pha ban đầu. C. biên độ dao động. D. tần số dao động. Hướng dẫn: Vật dao động điều hòa thì chu kỳ, tần số chỉ phụ thuộc vào cơ hệ mà không phụ thuộc vào trạng thái kích thích của vật. Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 4cos2��3t(cm). Kể từ lúc bắt đầu dao động, chất điểm qua vị trí có li độ -2 cm vào lần thức 2017 vào thời điểm A. 1512s. B. 3026s. C. 6049s. D. 3025s. Hướng dẫn: Với bì toán đếm số lầm vật qua trạng thái trong khoảng thời gian hoặc tìm khoảng thời gian khi biết số lần cúng ta thường dung phương pháp đường tròn lượng giác với một số lưu sau: Mỗi chu kỳ vật qua vị trí có li độ hoặc vận tốc v, gia tốc a, lực hồi phụ hai lần. Mỗi chu kỳ vật qua vị trí có li độ với chiều xác định (như nhanh dần đều, chậm dần đều) một lần. Mỗi chu kỳ vật qua vị trí có động năng gấp lần thế năng lần. Mỗi chu kỳ vật qua vị trí có động năng gấp lần thế năng và đang tăng hoặc đang giảm lần. Những kết luận theo chiều ngược lại thì không đúng. Ví dụ: Với bài số ta có: Câu 8: Một vật dao động điều hòa với tần số 0,5Hz. Chu kì dao động của vật là A. 1s. B. 2s. C. 4s. D. 0,5s. Câu 9: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị tức thời và giá trị hiệu dụng vào hai đầu mạch nối tiếp gồm một điện trở thuần và một tụ điện có điện dung C. Các điện áp tức thời và điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện lần lượt là uR, uC, UR, UC Hệ thức nào sau đây không đúng A. uR uC. B. UR UC C. (��������)2+(��������)2=2 D. U2 ����2+����2. Hướng dẫn: Trong mạch điện R, L, mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, nhưng hệ thức luôn đúng là: 22. os os22Md du t       21211, 252. os os 2. os 2552. os os os5222MMNMMN Nddeu tddeuu atu aa t          ân cuô2017 2016 2.1008 1008. 1008. 30253liTt s 7 Các bạn có thể áp dụng các công thức trên để xử mọi bài toán kiểu nhận biết công thức tức thời. Câu 10: Một sóng ngang truyền trong các môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường A. vuông góc với phương truyền sóng. B. luôn là phương ngang. C. trùng với phương truyền sóng. D. luôn là phương thẳng đứng. Hướng dẫn: Dựa vào phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường mà sóng truyền qua người ta chia sóng cơ học thành hai loại: Sóng dọc: là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất trùng với phương truyền sóng. Sóng ngang: là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất vuông góc với phương truyền sóng. Chú ý: Phương truyền sóng tại một điểm là phương nối nguồn sóng với điểm mà sóng truyền qua. Câu 11: Cho mạch điện như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm. Điện áp xoay chiều ổn định giữa hai đầu và là 100√6cos(ωt φ) V. Khi mở hoặc đóng, thì đồ thị cường độ dòng điện qua mạch theo thời gian tương ứng là im và iđ được biểu diễn như hình bên. Điện trở các dây nối rất nhỏ. Giá trị của bằng A. 50√2 Ω. B. 50√3 Ω. C. 100√3 Ω. D. 50Ω. Với các bài toán có đầy đủ độ lệch pha thì chúng ta dùng giản đồ Vecto Câu 12: Đặt điện áp vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm 1�� một điện áp xoay chiều =141cos100πt V. Cảm kháng của cuộn dây là A. ZL 200 B. ZL 50 C. ZL 25 D. ZL 100 Câu 13: Một sóng có lan truyền với tốc độ 100 m/s, tần số 20Hz. Bước sóng là A. 5m. B. 20m. C. 10m. D. 15m. 222222221. 2. 3. 4. 5. 2.6. .2.CRLR CRLC CRCR CRLLCCCCLLLuuuiU Uu uU UuiRZuuu uuuiIR ZZ    8 Câu 14: Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm thì vật xa nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là Δt vật gần nhất Độ lớn vận tốc của vật bằng nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần nhất là A. Δt4. B. Δt3 C. Δt6 D. 2Δt3 Hướng dẫn Khoảng thời gian nhỏ nhất khi vật đi từ biên này đến biên kia là Vận dụng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa chúng ta xác định được khoảng thời gian vật đi từ biên đến vị trí có là Câu 15: Cho dòng điên có cường độ 5√2cos(100πt) chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện. Tụ điện có điện dung 250�� μF. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng A. 220V. B. 250V. C. 400V. D. 200V. Câu 16: Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất dao động cùng pha gọi là A. độ lệch pha. B. chu kì. C. bước sóng. D. tốc độ truyền sóng. Câu 17: Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện chỉ có điện trở thuần thì điện áp tức thời hai đầu điện trở A. nhanh pha đối với dòng điện B. cùng pha với dòng điện. C. lệch pha đối với dòng điện. D. chậm pha đối với dòng điện. Câu 18: Hai dao động điều hòa có phương trình x1 2sin(4t φ1 ��2) cm và x2 2cos(4t φ2 ��2) cm. Biết φ2 φ1 và dao động tổng hợp có phương trình 2cos(4t ��10) (cm). Giá trị của φ1 là A. φ1 −��18 B. φ1 −7��30 C. φ1 −��3 D. φ1 −42��90. Hướng dẫn Với các bài toán tổng hợp dao động mà hai phương trình không cùng sin hoặc cos thì trước hết phải quy về cùng một loại hàm. Theo giả thiết ta có: Ốp vào kết quả đã cho chúng ta thu được: Với kết quả này cho thấy bài toán này không phải loại bài toán đơn trị. Câu 19: Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng A. mức cường độ âm. B. cường độ âm. C. biên độ. D. tần số. Hướng dẫn Khi nhắc đến các đặc trưng sinh lý của âm chúng ta cần nhớ đặc trưng sau: 1. Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý của âm, đặc trưng cho mức độ TRẦM, BỔNG của âm đó. Âm có tần số cao người ta gọi là âm BỔNG (hoặc THANH), âm có tần số bé gọi là âm TRẦM. Độ cao của âm được quyết định bởi đại lượng Vật lý là TẦN SỐ của âm. 2Tt ax2mvv 12 6Tt 1 12 112222 sin cos 424. cos os 42 42 os 42x tx tx t         2121212121o5154. cos 2;2 6663 3319;20 2024r10 1r0o     9 2. Độ to của âm là đặc trưng sinh lý của âm, đặc trưng cho mức độ TO, NHỎ, nghe RÕ hay KHÔNG RÕ của một âm và được quyết định bởi đại lượng Vật lý là CƯỜNG ĐỘ ÂM, hoặc mức cường độ âm. 3. Âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm, đặc trưng cho sắc thái riêng biệt của nguồn âm, nó dùng để phân biệt nguồn âm này với nguồn âm khác và được quyết định bởi tần số, tỷ lệ cường độ các họa âm và đồ thì âm. 4. Trường âm là đặc trưng sinh lý của âm, đặc trưng cho mức độ ngân nga, luyến láy của một âm và được quyết định vởi thời gian kéo dài âm đó. Câu 21: Cường độ dòng điện và điện áp hau đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp cùng pha khi A. ω2LC =1 B. ω2 √��� =1 C. ω2L/C =1 D. ωLC2 =1. Câu 22: Đặt điện áp U√2cos2πft trong đó không đổi, thay đổi được, vào hai đầu điện trở thuần. Khi f1 thì công suất tiêu thụ của điện trở bằng P. Khi f2 2f1 thì công suất tiêu thụ của điện trở bằng A. √2P. B. P. C. 2P. D. P2 Hướng dẫn Trong mạch điện chỉ chứa điện trở thuần thì công suất tiêu thụ không phụ thuộc vào tần số. Câu 23: Một lò xo có độ cứng k, một đầu treo vào điểm cố định đầu còn lại gắn vào quả nặng có khối lượng m. Khi vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn Δℓ. Kích thích cho quả nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng của nó với chu kì T. Xét trong một chu kì dao động thì thời gian mà độ lớn gia tốc của quả nặng lớn hơn gia tốc rơi tự do tại nơi treo con lắc là 2T/3. Biên độ dao động của quả nặng là A. √3Δℓ B. Δℓ/2 C. √2Δℓ D. 2Δℓ Hướng dẫn Dùng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa ta có: để khoảng thời gain này là 2T/3 dễ dàng xác định được Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có cuộn dây thuần cảm. Với các giá trị ban đầu thì điện áp hai đầu cuộn dây uL sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch một góc π/2. Nếu tăng các giá trị điện trở và giữ nguyên các thông số trong đoạn mạch thì A. Cường độ hiệu dụng tăng. B. hệ số công suất tăng. C. hệ số công suất không đổi. D. công suất tiêu thụ của mạch tăng. Câu 25: Tại một nơi có gia tốc trọng trường, một con lắc đơn dao động với biên độ góc α0. Biết khối lượng của vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là ℓ, mốc thế năng vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là A. 14mglα02 B. mglα02 C. 2mglα02 D. 12mglα02 Câu 26: Một vật nhỏ dao động theo phương trình =5cos(ωt ��2) cm. Pha ban đầu của dao động này là A. π. B. ��4 C. ��2 D. 3��2 Câu 27: Từ thông qua dây dẫn thay đổi theo thời gian với biểu thức 2.10−2��cos(100πt ��4) Wb. Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là A. 2πsin100πt B. 2πsin(100πt ��4) C. 2sin(100πt ��4) V. D. -2sin100πt Hướng dẫn Áp dụng định luật cảm ứng điện từ ta có: l 2Al10 là OK Câu 28: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng, diện tích mỗi vòng là 220 cm2. Cho khung quay đều với tốc độ 50 vòng/s quanh một trục đối xứng trong mặt phẳng khung. Hệ thống đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ �⃗ vuông góc với trục quay và có độ lớn √25�� T. Suất điện động cực đại trong khung có giá trị bằng A. 110 V. B. 110√2 V. C. 220 V. D. 220√2 Câu 29: Một vật dao động điều hòa theo phương trình =10cos(5πt ��3) cm. Tốc độ của vật khi vật cách vị trí cân bằng 5cm là A. 25 cm/s. B. 50cm/s. C. 25√2 cm/s. D. 25√3 cm/s. Hướng dẫn Mọi bài toán về sự độc lập với thời gian trong dao động điều hòa được xác định bởi: Câu 30: Một người xách xô nước đi trên đường, mỗi bước dài 50cm. Tần số dao động riêng của nước trong xô là Hz. Vận tốc đi không có lợi của người đó là A. 2m/s. B. m/s. C. 50 cm/s. D. 25 cm/s. Hướng dẫn Mọi bài toán về sự cộng hưởng trong dao động cưỡng bức được xác định bởi: Câu 31: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song gần kề nhau có vị trí cân bằng nằm trên cùng một đường thẳng vuông góc với quỹ đạo của chúng và có cùng tần số góc ω, biên độ lần lượt là A1, A2. Biết A1 A2 8cm. Tại một thời điểm vật và vật có li độ và vận tốc lần lượt là x1, v1 x2, v2 và thỏa mãn x1v2 x2v1 8cm2.s. Giá trị nhỏ nhất của là A. 0,5 rad/s. B. rad/s. C. rad/s. D. 4rad/s. Hướng dẫn Các bài toán về sự độc lập với thời gian trong tổng hợp dao động thường có dạng: loại toán này có nhiều cách giải khác nhau. Thường chúng ta thường đạo hàm hặt nhận định về chúng để lấy kết quả. Ví dụ loại ta có: Từ giả thiết ta có: Do hàm đã cho là hàm hằng nên ÁP DỤNG CHO MỌI BÀI. .cuddt 22221..x vA mA A     .2 2c om LTTK v  21 21 1. onsn Nx t 1. onsx t 21 122 22 2. os .sin .. os .sinosos.x tx ta t         1 2. os .sin sin os onsx t  1 2os .sin sin os onsc t  2121 2min212. ons244. onsAAA tctAA   Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến