loading
back to top

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh (Lần 1)

Chia sẻ: quanghung | Ngày: 2017-01-10 09:18:39 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi thử thpt môn tiếng anh   

637
Lượt xem
7
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh (Lần 1)
Tóm tắt nội dung

Doc24.vnS GD ĐT QU NG NINHỞ ẢTR NG THPT HÒN GAIƯỜĐ CHÍNH TH CỀ Ứ(Đ thi 06 trang)ề THI TH THPT QU GIA NĂM 2016 ­2017Ề ỌMÔN THI: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút, không th gian phát đờ ềH và tên thí sinh:ọ ..................................................................S báo danh:ố ........................................................................... Câu Cho hàm :ố2mx 2yx 3  Xác đnh hàm đng bi trên ng kho ng xác đinh nó ủvà th đi qua đi ể( 3; 0)A ?A.m 1. B.m và ­2. C.m 3. D.m 2.Câu nghi ph ng trình: ươxx5)212(log2A.0 B.1 C.2 D.3Câu Vi ph ng trình ti tuy th hàm sế ươ ố21xyx giao đi nó tr hoành.ạ ụA.3 2y x B. 23 3y C.3 2y x D.1 23 3y x Câu Xác đnh giao đi hai đng cong ườ3 2( 1C x và 24 1y x ?A.0 B.3 C.2 D.1Câu Trong các kh ng đnh sau hàm ốxy3 Kh ng đnh nào saiẳ ?A.T giá tr hàm là: ố;0 B. Hàm ngh ch bi trên Rố ếC. Hàm đt tr x=0ố ạD. th hàm ốxy3 và th hàm sồ ốxy3 đi ng nhau qua tr 0yố ụCâu Vi ph ng trình ti ươ tuyến th ị33 2y x bi ti tuy có góc ng 9.ế...

Nội dung tài liệu

Doc24.vnS GD ĐT QU NG NINHỞ ẢTR NG THPT HÒN GAIƯỜĐ CHÍNH TH CỀ Ứ(Đ thi 06 trang)ề THI TH THPT QU GIA NĂM 2016 ­2017Ề ỌMÔN THI: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút, không th gian phát đờ ềH và tên thí sinh:ọ ..................................................................S báo danh:ố ........................................................................... Câu Cho hàm :ố2mx 2yx 3  Xác đnh hàm đng bi trên ng kho ng xác đinh nó ủvà th đi qua đi ể( 3; 0)A ?A.m 1. B.m và ­2. C.m 3. D.m 2.Câu nghi ph ng trình: ươxx5)212(log2A.0 B.1 C.2 D.3Câu Vi ph ng trình ti tuy th hàm sế ươ ố21xyx giao đi nó tr hoành.ạ ụA.3 2y x B. 23 3y C.3 2y x D.1 23 3y x Câu Xác đnh giao đi hai đng cong ườ3 2( 1C x và 24 1y x ?A.0 B.3 C.2 D.1Câu Trong các kh ng đnh sau hàm ốxy3 Kh ng đnh nào saiẳ ?A.T giá tr hàm là: ố;0 B. Hàm ngh ch bi trên Rố ếC. Hàm đt tr x=0ố ạD. th hàm ốxy3 và th hàm sồ ốxy3 đi ng nhau qua tr 0yố ụCâu Vi ph ng trình ti ươ tuyến th ị33 2y x bi ti tuy có góc ng 9.ế ằA.9 14y x B.9 14y x và9 18y x C.9 18y x D.9 14y x Câu Tìm giá tr nh hàm sị ố2( 1y x ?A.1;12 1max )2 2f f B.2 1max )2 2Rf f C.1;12 1max )2 2f f D.1;12max 02f f Câu nguyên hàm hàm ố5 sinf x là :A.5 sin sinx x B.5 inx sinx xC.5 .s inx cosx x D.5 cos sinx x Câu các gi thi các bi th đu có nghĩa. Tìm nh sai trong các nh sauớ ?A.xxbbxaaaaxlog1logloglog B.cccccabbabaloglog.logloglogC.)log1(loglogbccaaab D.baccabloglogCâu 10 Cho hàm ố3 22 12 5y x nh nào sau đây sai ?. Mã thi 241ề1Doc24.vnA.Hàm đng bi trên kho ng ả( 1; 2) B. Hàm có đi tr .ố ịC.Đ th hàm đi qua đi ể(1; 8)A D. th hàm không có đng ti n.ồ ườ ậCâu 11 Tìm các giá tr tham hương trình 22 0x m có nghiệm phân bi t?ệA.322m B.322m C.322m D.3 4m Câu 12 Gi ph ng trình ươ363.221xxA.2log6x B.2log6x C.2log36x D.2log36xCâu 13 nguyên hàm ọ6.sin sin .x dx ngằA.1 13 sin sin 24 2x C    B.sin sin 2x C C. qu khácế ảD.3 3sin sin 24 2x C Câu 14 Tìm ph ng trìnhể ươ 032.4mmxx có nghi mệ ?A.32m B.1m C.2m D.2mCâu 15 ìm các giá tr tham đng th ng ườ ẳd m( : th 1C yx 2(  ạhai đi A, sao cho ti tuy th (C) đi A, song song nhau?ể ớA.1m B.1m C.2m D.2m Câu 16 Gi ph ng trình ươxxx9.21525A.2;1xx B.2;0xx C.2log35x D.0xCâu 17 Tìm nghi ph ng trìnhậ ươ xx5752121A.2;21 B.15;2 C.2; D.;2Câu 18 nguyên hàm ọ3coss inxxe dx ngằA.3cos3xe C B.3s inx13e C C.3sin3xe C D.3 cos13xe C Câu 19 Tìm th hàm ố4 42 2y mx m có ba đi tr thành tam giácể ộvuông.A.1m B.3m C.3m D.1m Câu 20 Tìm các kho ng đng bi hàm ố4 28 1y x .?A.; 2 và 0; B.; 2 và 2;C.2; 0 và 2; D.; 0Câu 21 Tìm các giá tr tham hàm ố3 21 2( 1) (2 3)3 3y x đng bi ếtrên (1; ) .A.1m B.1m C.1m D.1mCâu 22 Cho hàm ố( )y x có ng bi thiên nh hình .ả ẽ2Doc24.vnHãy ch nh đúng trong các nh sauọ ?A. Hàm có đi ti và không có đi đi.ố ạB. Hàm có đi đi và không có đi ti u.ố ểC. Hàm đã cho không có tr .ố ịD. Hàm có đi đi và đi ti u.ố ểCâu 23 Cho hai th ng a, (0

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến