loading
back to top

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 1)

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-11-26 08:32:06 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa học lớp 12   

250
Lượt xem
9
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 1)Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD& ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 Ngày thi: 15/10/2016Thời gian làm bài: 50 phút(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 135DÀNH CHO HỌC SINH BAN KHTNCâu 1: Một dung dịch có các tính chất:- Hoà tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam.- Bị thuỷ phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim.- Không khử được dung dịch AgNO3 /NH3 và Cu(OH)2 khi đun nóng.Dung dịch đó là :A. Mantozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. GlucozơCâu 2: Cho dãy các chất sau: Saccarozơ, glucozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất tham giaphản ứng tráng gương là:A. B. C. D. 2Câu 3: Cho sơ đồ chu ển hoá: Glucozơ CH3 OOH. Hai ất X, lần làA. H3 CHO và CH3 H2 OH. B. H3 H2 OH và CH3 CHO .C. H3 H2 OH và CH2 =C H2 D. H3 (OH)COOH và CH3 CHO.Câu 4: Saccarozơ có thể tác dụng với các chất nào sau đây ?A. H2 O/H +, Cu(OH)2 thường B. Cu(OH)2 thường dd AgNO3 /NH3C. Cu(OH)2 đun nóng dd AgNO3 /NH3 D. Lên men Cu(OH)2 đun nóngCâu 5: là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi so với He là...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD& ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 Ngày thi: 15/10/2016Thời gian làm bài: 50 phút(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 135DÀNH CHO HỌC SINH BAN KHTNCâu 1: Một dung dịch có các tính chất:- Hoà tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam.- Bị thuỷ phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim.- Không khử được dung dịch AgNO3 /NH3 và Cu(OH)2 khi đun nóng.Dung dịch đó là :A. Mantozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. GlucozơCâu 2: Cho dãy các chất sau: Saccarozơ, glucozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất tham giaphản ứng tráng gương là:A. B. C. D. 2Câu 3: Cho sơ đồ chu ển hoá: Glucozơ CH3 OOH. Hai ất X, lần làA. H3 CHO và CH3 H2 OH. B. H3 H2 OH và CH3 CHO .C. H3 H2 OH và CH2 =C H2 D. H3 (OH)COOH và CH3 CHO.Câu 4: Saccarozơ có thể tác dụng với các chất nào sau đây ?A. H2 O/H +, Cu(OH)2 thường B. Cu(OH)2 thường dd AgNO3 /NH3C. Cu(OH)2 đun nóng dd AgNO3 /NH3 D. Lên men Cu(OH)2 đun nóngCâu 5: là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi so với He là 22. Nếu đem đun 4,4 gam esteX với dd NaOH dư, thu được 4,1 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của là (He=4,C=12, H=1, O=16):A. C2 H5 COOCH3 B. CH3 COOC2 H5C. HCOOCH(CH3 )2 D. HCOOCH2 CH2 CH3Câu 6: Khi đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức người ta thu được 12,6 H2 8,96 lítkhí CO2 và 2,24 lít N2 (các thể tích khí đo đktc). có công thức phân tử là (N=14, C=12,H=1, O=16):A. C3 H9 B. C2 H7 C. C4 H11 D. C5 H13 NCâu 7: Trung hòa oàn toàn 4,44 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh)bằng axit HCl, tạo ra 8,82 gam muối. Amin có công thức là (N=14, C=12, H=1)A. H2 NCH2 CH2 CH2 CH2 NH2 B. CH3 CH2 CH2 NH2 .C. H2 NCH2 CH2 NH2 D. H2 NCH2 CH2 CH2 NH2 .Trang Mã đề thi 135Doc24.vnCâu 8: Khi đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức, mạch hở thì số mol CO2 sinh ra bằng sốmol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là:A. metyl fomiat. B. propyl axetat. C. metyl axetat. D. etyl axetat.Câu 9: Thủy phân hoàn toàn 150 gam dung dịch saccarozơ 10,26% trong môi trường axitvừa đủ ta thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 trong NH3 vào dung dịch và đunnhẹ thì khối lượng Ag thu được là (H=1; C=12; O=16; Ag=108 :A. 36,94 B. 19,44 C. 15,50 D. 9,72 gCâu 10: Cho 27,2g hỗn hợp gồm phenylaxetat và metylbenzoat (có tỷ lệ mol là 1:1) tácdụng với 800ml dd NaOH 0,5M thu được dd X. Cô cạn dd thì khối lượng chất rắn thuđược là (C=12, H=1, O=16, Na=23):A. 36,4 B. 40,7 C. 38,2 D. 33,2Câu 11: Cho dãy các chấ C6 H5 NH2 (1), C2 H5 NH2 (2), (C6 H5 )2 NH (3),(C2 H5 )2 NH (4), NH3 (5) (C6 H5 là phenyl). ãy các ch ắp xếp theo thứ ựcbazơ ảm dần là:A. (4), (1), (5), (2), (3). B. (3), (1), (5), (2), (4).C. (4), (2), (3), (1), (5). D. (4), (2), (5), (1), (3).Câu 12: Nh ng hóa hứ nh luco nhómhiđrô tro ph tử:A. ứng ste trong tửB. tr gương và ph lên ợuC. ứng tạo ủa đỏ với u( )2 khi đun nóng và mên ượuD. ph ho du màu nh lam nhiệt độ phòng với u( )2 .Câu 13: Hợp chất hữu cơ có CTPT C9 H10 O2 Đun nóng với dd NaOH dư thu được hỗnhợp muối. CTCT của là:A. CH3 CH2 COOC6 H5 B. CH3 -COOCH2 C6 H5C. HCOOCH2 CH2 C6 H5 D. HCOOCH2 C6 H4 CH3Câu 14: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X, là đồng phân cấu tạo củanhau cần 100ml dd NaOH 1M, thu được 7,85g hỗn hợp muối của hai axit là đồng đẳng kếtiếp nhau và 4,95g hai ancol bậc I. CTCT và khối lượng của este là: Na=23; O=16; C=12 )A. HCOOC2 H5 45% CH3 COOCH3 55%B. HCOOCH2 CH2 CH3 75%; CH3 COOC2 H5 25%C. HCOOCH2 CH2 CH3 25%; CH3 COOC2 H5 75%D. HCOOC2 H5 55%; CH3 COOCH3 45%Câu 15: Este có CTPT C4 H8 O2 tham gia phản ứng tráng bạc có tên là (1) Etylfomat; (2)metylaxetat; (3) propylfomat; (4) isopropylfomat (5) etylaxetatA. 1, 3,4 B. 3, C. 2,3, D. 1, 3, 5Trang Mã đề thi 135Doc24.vnCâu 16: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toànbộ quá trình là 90%, Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men gam tinh bột vàonước vôi trong, thu được 400 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng giảm đi so vớikhối lượng nước vôi trong ban đầu là 259,2 gam. Giá trị của là (H=1; C=12; O=16 ;Ca=40) :A. 405 B. 324 C. 360 D. 288Câu 17: Cho dãy các chất: stiren, phenol, toluen, anilin, metyl amin. chất trong dãy tácd ụng đư với dung ch brom làA. B. 3. C. 4. D. 2.Câu 18: Đun nóng este: CH2 =CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sảnphẩm thu được là:A. CH3 COONa và CH3 CHO B. C2 H5 COONa và CH3 OHC. CH3 COONa và CH2 =CHOH D. CH2 =CHCOONa và CH3 OHCâu 19: Nhận xét nào sau đây đúng ?A. Glucozơ tác dụng được với dung dịch nước brom tạo thành muối amoni gluconatB. Glucozơ có rất nhiều trong mật ong (khoảng 40%)C. Xenlulozo tan được trong dung dịch Cu(OH)2 /NaOH tạo dung dịch xanh lam vì trong mỗi mắt xích của xenlulozo có nhóm OH tự doD. Đốt cháy saccarozơ thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2 OCâu 20: Để ph biệt nh bột và nlu ta dùn :A. ph ứng với dung dịch I2B. ph với u( )2 nhiệt độ phòngC. ph tr cD. ph th ph nCâu 21: Cho gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 60%. Hấp thụ hoàntoàn khí CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của là H=1;O=16; Ca=40; C=12)A. 45. B. 22,5 C. 11,25 D. 14,4Câu 22: dưới ún ?A. th ph nh bột hu được to và luco ơB. nlu và nh ột đều ph cC. th ph nlu hu được ơD. ru to ph tr ng ạc hứ tỏ ro ph tử ru to nh ch –CHOCâu 23: là este có CTPT C8 H8 O2 được điều chế từ axit và ancol tương ứng và không thamgia phản ứng tráng gương. CTPT của là: A. C6 H5 COOCH3 B. HCOOC6 H4 CH3 C. HCOOCH2 C6 H5 D. CH3 COOC6 H5Câu 24: Metyl fomat có CTPT là :Trang Mã đề thi 135Doc24.vnA. CH3 COOCH3 B. CH3 COOC2 H5 C. HCOOC2 H5 D. HCOOCH3Câu 25: Chất nào dưới đây không phải là este:A. CH3 COOCH3 B. HCOOCH3 C. HCOOC6 H5 D. CH3 COOHCâu 26: Hợp chất có công thức cấu tạo CH3 CH2 COO CH3 Tên gọi của là :A. vinyl axetat B. etyl propionat C. metyl propionat D. metyl metacrylatCâu 27: Số đồng phân amin bậc có cùng công thức phân C5 H13 làA. 6. B. 9. C. D. 8.Câu 28: Cho este có công thức cấu tạo: CH2 =C(CH3 )COOCH3 Tên gọi của este đó là:A. Metyl metacrylic B. Metyl acrylat C. Metyl acrylic D. Metyl metacrylatCâu 29: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau dạng dungdịch X, Y, Z, TChấtThuốc thử Tdd AgNO3 /NH3 ,t Kết tủa bạc Không hiệntượng Kết tủa bạc Kết tủa bạcdd nước brom Mất màu Không hiệntượng Không hiệntượng Mất màuThủy phân Không bị thủyphân Bị thủy phân Không bị thủyphân Bị thủy phânChất X, Y, Z, lần lượt làA. Fructozơ, xenlulozơ, gluzozơ, saccarozơ B. Mantozơ, saccarozơ, fructozơ, glucozơC. Glucozơ, saccarozơ, fructozơ, mantozơ D. Saccarozơ, glucozơ, mantozơ, fructozơCâu 30: Lên men 162 gam bột nếp (chứa 80% tinh bột). Hiệu suất quá trình lên men là 55%.Lượng ancol etylic thu được đem pha loãng thành lít) ancol 23 0. Biết khối lượng riêngcủa ancol nguyên chất là 0,8g/ml. Giá trị là (H=1; C=12; O=16 :A. 220 B. 275. C. 0,220. D. 0,275.Câu 31: Số đồng phân este ứng với CTPT C4 H8 O2 làA. B. C. D. 6Câu 32: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?A. (CH3 )3 N. B. CH3 NHCH3 C. CH3 NH2 D. CH3 CH2 NHCH3 .Câu 33: Thuỷ phân este có công thức phân tử C4 H8 O2 với xúc tác axit), thu được sảnphẩm hữu cơ X, Y. Từ có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất là:A. axit fomic B. etyl axetat C. ancol etylic D. ancol metylicCâu 34: Phát biểu nào sau đây đúng ?A. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanhB. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dd HCl.C. nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước.D. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm.Trang Mã đề thi 135Doc24.vnCâu 35: Cho biết nào thuộc monos ca rit:A. ac rozơ B. Glu C. nlu D. Tinh bộtCâu 36: Ứng với các công thức phân tử C5 H10 O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau thamgia pứ tráng bạc?A. B. C. D. 5Câu 37: Cho 27,9g anilin tác dụng với dung dịch brom, phản ứng xảy ra hoàn toàn tạo 49,5gkết tủa. Khối lượng brom trong dung dịch brom ban đầu là (N=14, C=12, H=1, Br=80):A. 72g B. 24g C. 48g D. 144gCâu 38: Đốt cháy gam hỗn hợp gồm etyl axetat, axit acrylic và anđehit axetic rồi chotoàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 45 gam kết tủavà khối lượng bình nước vôi trong tăng 27 gam. Số mol axit acrylic có trong gam hỗn hợpX là (cho Ca=40, C=12, O=16, H=1)A. 0,050. B. 0,025. C. 0,150. D. 0,100.Câu 39: Một chất hữu cơ có CTPT C3 H6 O2 thỏa mãn: tác dụng được dd NaOH đun nóngvà dd AgNO3 /NH3 ,t 0.Vậy có CTCT là: A. HOC-CH2 -CH2 OH B. H-COO- C2 H5C. CH3 -COO- CH3 D. C2 H5 COOHCâu 40: Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol; (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môihữu cơ; (c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch; (d) Tristearin, triolein có CT lần lượt là (C17 H33 COO)3 C3 H5 (C17 H35 COO)3 C3 H5 (e) Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni; (f) Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dd kiềm.Số phát biểu đúng là:A. B. C. D. 6----------- HẾT ----------Họ, tên thí sinh:..........................................................................Số báo danh:...............................................................................Trang Mã đề thi 135Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến