loading
back to top

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần 3 năm 2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh có đáp án

Chia sẻ: quanghung | Ngày: 2016-03-30 08:58:51 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi và đáp án môn sinh   

388
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần 3 năm 2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần 3 năm 2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần 3 năm 2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh có đáp ánLoading...

Tóm tắt nội dung

ADN + histôn → sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → nuclêôxôm → sợi crômatit → NST.Câu 6:Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ӣ hai giới với tần số như nhau.

Từ tần số các alen có thể dự đoán được tỉ lệ các loại kiể gen và kiểu hình.B. Các quần thể trong tự nhiên luôn đạt trạng thái cân bằng.C. Từ tỉ lệ các loại kiểu hình trong quần thể có thể suy ra tỉ lệ các loại kiểu gen và tần số các alen.D. Giải thích vì sao trong tự nhiên có nhiều quần thể đã duy trì ổn định qua thơi gian dài.Câu 3:Hình thành loài mới thương diễn ra nhanh nhất theo con đương nào?A.

phân bố theo nhómCâu 10:Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen có hai alen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định; alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắttrắng.

25% Câu 8:Một quần thể đông vұt ӣ thế hệ xuất phát (P), khi chưa xẩy ra ngẫu phối có: Tần số của alen A ӣ phần đực trong quần thể là 0,8; tần số của alen a ӣ phần đực trong quần thể là 0,2 ; tần số của alen A ӣ phần cái trong quần thể là 0,4; tần số của a ӣ phần cái trong quần thể là 0,6 ( Biết rằng các alen này nằm trên nhiễm sắc thể thương).

Trong quá trìnhgiảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa ӣ 20% số tế bào không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II bình thương, các cặp NST khác phân ly bình thương.

Nội dung tài liệu

Trang: 1 thuộc về 7 Trang 1/6 - Mã đề thi 132 SỞ GD&ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN(Đề thi gồm 06 trang)Đê THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA –LẦN 3MÔN THI: Sinh họcThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề); (50 câu trắc nghiệm)Mã đӅ thi 132Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:...............................................................................Câu 1:Trong một nhà hộ sinh ngươi ta nhầm lẫn 2 bé, bé I có nhóm máu O, bé II có nhóm máu AB.

Cặp bố mẹ I cùng có nhóm máu AB, cặp bố mẹ II ngươi bố có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu B.

Hãy xác định bố mẹ của 2 bé.A. Cặp bố mẹ I là bố mẹ của bé II, Cặp bố mẹ II là của bé IB.

Cặp bố mẹ II là bố mẹ của bé II, Cặp bố mẹ I là của bé IC.

Hai cặp bố mẹ đều không phải bố mẹ của 2 béD.

Không xác định đượcCâu 2:Điều khôngđúng về ý nghĩa của định luật Hacđi-Vanbec là A.

Từ tần số các alen có thể dự đoán được tỉ lệ các loại kiể gen và kiểu hình.B. Các quần thể trong tự nhiên luôn đạt trạng thái cân bằng.C. Từ tỉ lệ các loại kiểu hình trong quần thể có thể suy ra tỉ lệ các loại kiểu gen và tần số các alen.D. Giải thích vì sao trong tự nhiên có nhiều quần thể đã duy trì ổn định qua thơi gian dài.Câu 3:Hình thành loài mới thương diễn ra nhanh nhất theo con đương nào?A.

Cách li tập tính.B. Cách li sinh thái.

C.

Lai xa và đa bội hóa.D. Cách li địa lí.Câu 4:Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưӣng phát sinh ӣA.

kỉ Đệ Tam (thứ ba) của đại Tân sinhB.

kỉ Đệ Tứ (Thứ tư) của đại Tân sinh C.

kỉ Krêta (Phấn trăng) của đại Trung SinhD.

kỉ Jura của đại Trung sinhCâu 5:Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm săc thể gồm ADN và prôtêin histon được xoăn lần lượt theo cáccấp độA.

ADN + histôn → nuclêôxôm → sợi nhiễm săc → sợi cơ bản → sợi crômatit → NST.B. ADN + histôn → nuclêôxôm → sợi cơ bản → sợi nhiễm săc → sợi crômatit → NST.C. ADN + histôn → sợi cơ bản → nuclêôxôm → sợi nhiễm săc → sợi crômatit → NSTD.

ADN + histôn → sợi nhiễm săc → sợi cơ bản → nuclêôxôm → sợi crômatit → NST.Câu 6:Cho biêt mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biên nhưng xảy ra hoán vị gen ӣ hai giới với tần số như nhau.

Tiên hành phép lai P: ABabDd ABabDd, trong tổng số cá thể thu được ӣ F1, số cá thể có kiểu hình trội về một trong ba tính trạng trên chiêm tỉ lệ 15,5625%.

Theo lí thuyêt, số cá thể F1có kiểu hình trội về ba tính trạng trên chiêm tỉ lệA.

44,25%.

B.

49,5%.

C.

46,6875%.

D.

48,0468%.

Câu 7: Hai gen A và B cùng nằm trên một NST ӣ vị trí cách nhau 40cM.

Nêu mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và trội hoàn toàn thì ӣ phép lai aBAbx abAb, kiểu hình mang cả hai tính trạng trội (A-B-) sẽchiêm tỉ lệA.

35%.. B.

30%.

C.

20%.

D.

25% Câu 8:Một quần thể đông vật ӣ thê hệ xuất phát (P), khi chưa xẩy ra ngẫu phối có: Tần số của alen A ӣ phần đực trong quần thể là 0,8; tần số của alen a ӣ phần đực trong quần thể là 0,2 ; tần số của alen A ӣ phần cái trong quần thể là 0,4; tần số của a ӣ phần cái trong quần thể là 0,6 ( Biêt rằng các alen này nằm trên nhiễm săc thể thương).

Nêu quần thể này thực hiện ngẫu phối thìcấu trúc di truyền ӣ trạng thái cân bằng di truyền sẽ là : A.

0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = 1 B.

0,36AA + 0,16Aa + 0,48aa = 1 C.

0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1 D.

0,48AA + 0,36Aa + 0,16aa = 1 Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Câu 9:Trong thiên nhiên, kiểu phân bố nào của các cá thể trong quần thể xảy ra phổ biên nhất?A.

phân bố đặc trưngB.

phân bố đồng đềuC.

phân bố ngẫu nhiênD.

phân bố theo nhómCâu 10:Ở ruồi giấm, tính trạng màu măt do một gen có hai alen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm săc thể giới tính X quy định; alen A quy định măt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định măttrăng.

Cho biêt không xảy ra đột biên.

Theo lí thuyêt, phép lai nào sau đây cho đơi con gồm toàn ruồi măt đỏ?A.

XAXA × XaY.B. XAXa × XaY.C. XAXa × XAY.D. XaXa × XAY Câu 11:Cho biêt các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biên.

Theo lí thuyêt, khi cho cơ thể có kiểu gen AabbDd tự thụ phấn, thu được đơi con gồmA.

9 kiểu gen và 4 kiểu hình.B. 8 kiểu gen và 6 kiểu hình.C. 9 kiểu gen và 6 kiểu hình.D. 8 kiểu gen và 4 kiểu hình.Câu 12:Ở phép lai ♂AaBbDd x ♀Aabbdd.

Trong quá trìnhgiảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa ӣ 20% số tê bào không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II bình thương, các cặp NST khác phân ly bình thương.

Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, cặp NST mang cặp gen bb ӣ 10% số tê bào không phânly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thương.

Các cặp NST khác phân ly bình thương.

Loại kiểu gen aabbdd ӣ đơi con chiêm tỉ lệ là:A.

2,25% B.

4,5% C.

9% D.

72% Câu 13:Khảo sát sự di truyền bệnh M ӣ ngươi qua ba thê hệ như sau : Xác suất để ngươi III2mang gen bệnh là bao nhiêu: A.

0,75.

B.

0,355.

C.

0,5.

D.

0,67.

Câu 14:Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật sẽ làm choA.

số lượng cá thể của quần thể tăng lên mức tối đaB.

số lượng cá thể của quần thể duy trì ӣ mức độ phù hợp với nguồn sống của môi trươngC.

số lượng cá thể của quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu.D. mức độ sinh sản của quần thể giảm, quần thể bị diệt vongCâu 15:Một loài sâu bọ có ngưỡng nhiệt độ phát triển là 80C, tổng nhiệt hữu hiệu là 336.

Nêu nhiệtđộ môi trương ổn định ӣ mức x0C, thơi gian sống là 24 ngày.

Giá trị của x là:A.

22 B.

18 C.

24 D.

28 Câu 16:Khi phân tích ADN một số gen ӣ ngươi rất giống tinh tinh.

Giải thích nào sau đây là đúngnhất?A.

Ngươi và tinh tinh có chung tổ tiên.B. Tinh tinh được tiên hóa từ ngươi.C. Do ngươi và tinh tinh được tiên hóa theo hướng đồng quy.D. Ngươi được tiên hóa từ tinh tinh.Câu 17:Ở một loài thực vật, cho hai cây thuần chủng đều có hoa màu trăng lai với nhau, thu được F1:100% cây hoa màu đỏ.

Cho F1lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn, F2phân li theo tỉ tỉ lệ 3 cây hoa màu trăng : 1 cây hoa màu đỏ.

Màu săc hoa di truyền theo quy luậtA.

tương tác át chê.B. tương tác cộng gộp.

C.

phân li.

D.

tương tác bổ sung.

Câu 18:Một gen có 1824 liên kêt hiđrô.

Trên mạch 1 của gen có T = A; X = 2T ; G= 3A.

Gen bị đột biên điểm làm giảm 1 liên kêt hiđrô.

Số nuclêôtit loại A của gen đột biên làA.

191.

B.

193.

C.

95.

D.

97.

Câu 19:Một loài cây dây leo họ Thiên lí sống bám trên cây thân gỗ.

Một phần thân của dây leo phồng lên tạo nhiều khoang trống làm thành tổ cho nhiều cá thể kiên sinh sống trong đó.

Loài dây leo thu nhận chất dinh dưỡng là thức ăn của kiên đem về dự trữ trong tổ.Kiên sống trên cây gỗ góp phần diệt chêt các loài sâu đục thân cây.

Mối quan hệ sinh thái giữa dây leo và kiên, dây leo và cây thân gỗ, kiên và cây thân gỗ lần lượt làA.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến