loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015 - Đề thi minh họa

Chia sẻ: nhanthuat | Ngày: 2016-10-27 18:34:20 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi lịch sử lớp 12   

122
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015 - Đề thi minh họa

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015 - Đề thi minh họa

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015 - Đề thi minh họaLoading...

Tóm tắt nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút. Câu (3,0 điể m) Nêu bản ch ất và bi ểu hi ện ch ếu ủa xu th toàn ầu hóa. Phát bi ểu ki ến toàn ầu hóa tác động đến Vi ệt Nam. Câu (2,0 điể m) Trình bày ội dung ội ngh thành ập Đả ng ộng ản Vi ệt Nam đầu ăm 1930. Nguy ễn Ái Qu ốc có vai trò nh th nào đối ới thành công ủa ội ngh ị? Câu (3,0 điể m) Khái quát nh ững khó kh ăn ủa ước Vi ệt Nam trong ăm đầu tiên sau Cách ạng tháng Tám và nh ận xét khó kh ăn ớn nh ất. Câu (2,0 điể m) So sánh chi ến ược “Chi ến tranh đặc bi ệt” ới chi ến ược “Chi ến tranh ộ” ủa Vi ệt Nam. ---------------------Hết--------------------2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Lịch sử Câu ỏi ội dung Điể Câu Nêu ản ch ất và bi ểu hi ện ch ếu ủa xu th toàn ầu hóa. Phát bi ểu ki ến toàn ầu hóa tác động đến Vi ệt Nam. 3,00 a. Nêu bản ch ất và bi ểu hi ện ch ếu ủa xu th toàn ầu hóa. (Nhận bi ết: 2,0 điể...

Nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút. Câu (3,0 điể m) Nêu bản ch ất và bi ểu hi ện ch ếu ủa xu th toàn ầu hóa. Phát bi ểu ki ến toàn ầu hóa tác động đến Vi ệt Nam. Câu (2,0 điể m) Trình bày ội dung ội ngh thành ập Đả ng ộng ản Vi ệt Nam đầu ăm 1930. Nguy ễn Ái Qu ốc có vai trò nh th nào đối ới thành công ủa ội ngh ị? Câu (3,0 điể m) Khái quát nh ững khó kh ăn ủa ước Vi ệt Nam trong ăm đầu tiên sau Cách ạng tháng Tám và nh ận xét khó kh ăn ớn nh ất. Câu (2,0 điể m) So sánh chi ến ược “Chi ến tranh đặc bi ệt” ới chi ến ược “Chi ến tranh ộ” ủa Vi ệt Nam. ---------------------Hết--------------------2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Lịch sử Câu ỏi ội dung Điể Câu Nêu ản ch ất và bi ểu hi ện ch ếu ủa xu th toàn ầu hóa. Phát bi ểu ki ến toàn ầu hóa tác động đến Vi ệt Nam. 3,00 a. Nêu bản ch ất và bi ểu hi ện ch ếu ủa xu th toàn ầu hóa. (Nhận bi ết: 2,0 điể m) Bản ch ất: toàn ầu hóa là quá trình ăng lên ạnh ủa nh ững ối liên ệ, ảnh ưởng, tác động qua ại và ph thu ộc ẫn nhau ủa các qu ốc gia, các dân ộc, các khu ực trên th gi ới. 1,00 Bi ểu hi ện: Sự phát tri ển nhanh chóng ủa quan th ương ại qu ốc 0,25 Sự phát tri ển và tác động to ớn ủa các công ty xuyên qu ốc gia… 0,25 Sự sáp nh ập, ợp nh ất các công ty thành các ập đoàn n… 0,25 Sự ra đời của các ch ức liên ết kinh ế, th ương ại, tài chính qu ốc và khu ực… 0,25 b. Phát biểu ki ến toàn ầu hóa tác động đến Vi ệt Nam. (V ận ụng cao: 1,0 điể m) ọc sinh có th phát bi ểu theo ki ến khác nhau nh ững tác động ủa toàn ầu hóa đến Vi ệt Nam, nh ưng ph ải gi ải thích, ập lu ận ch ặt ch ẽ, thuy ết ph ục, di ễn đạ ạch ạc. 1,00 Câu Trình bày ội dung ội ngh thành ập Đả ng ộng ản Vi ệt Nam đầu ăm 1930. Nguy ễn Ái Qu ốc có vai trò nh th nào đối với thành công ủa ội ngh ị? 2,00 a. Trình bày ội dung ội ngh thành ập Đả ng ộng ản Vi ệt Nam đầu ăm 1930. (Nhận bi ết: 1,0 điể m) Nguyễn Ái Qu ốc phê phán nh ững sai ầm ủa các ch ức ng ản và nêu ch ương trình ội ngh ị. 0,25 Hội ngh nh ất trí ợp nh ất các ch ức ộng ản thành ột đả ng duy nh ất, ấy tên là Đảng ộng ản Vi ệt Nam. 0,50 Thông qua Cươ ng ĩnh chính tr đầ tiên của Đả ng (bao ồm Chính ương ắn ắt, Sách ược ắn ắt) và Điề tóm ắt ủa Đả ng do Nguy ễn Ái Qu ốc so ạn th ảo. 0,253 b. Vai trò ủa Nguy ễn Ái Qu ốc đố ới thành công ủa ội ngh ị. (Thông hi ểu: 1,0 điể m) Nguyễn Ái Qu ốc ch độ ng tri ệu ập và ch trì Hội ngh nh ất: Do các ch ức ộng ản Vi ệt Nam ho ạt độ ng riêng ẽ, công kích ẫn nhau làm cho ực ượ ng và ức ạnh cách ạng phân tán. ản thân nh ững ch ức này không th ống nh ất đượ với nhau. ếu để tình tr ạng đó kéo dài là ột nguy đố ới cách ạng Vi ệt Nam. 0,50 Nguyễn Ái Qu ốc có uy tín tuy ệt đố và đưa ội ngh đế thành công Là người sáng ập ra ội Vi ệt Nam cách ạng thanh niên tr ước đây, ng ười th ầy ủa ớp thanh niên yêu ướ đầ th XX, đặc bi ệt là ới cách là đại di ện ủa Qu ốc ộng ản, có quy ền quy ết đị nh ọi ấn đề của cách ạng Đông ương… 0,5 Câu Khái quát nh ững khó kh ăn ủa ước Vi ệt Nam trong ăm đầu tiên sau Cách ạng tháng Tám và nh ận xét khó kh ăn ớn nh ất. 3,00 a. Khái quát những khó kh ăn ủa ước Vi ệt Nam trong ăm đầ tiên sau Cách ạng tháng Tám (Thông hiểu: 2,0 điể m) Gi ặc ngo ại xâm và ội ph ản: ngoài quân Pháp và quân Nh ật, còn có kho ảng 20 ạn quân Trung Hoa Dân Qu ốc và tay sai (Vi ệt Qu ốc, Vi ệt Cách) kéo vào Vi ệt Nam (B ắc tuy ến 16). Quân Anh kéo vào mi ền Nam. Các th ực ph ản độ ng trong ước ngóc đầu ậy ch ống phá cách ạng. 0,50 Về chính quy ền, quân đội: Nhà ước Vi ệt Nam Dân ch ộng hòa ừa ới ra đời, ch ưa đượ củng ố. ực ượ ng trang cách ạng còn nhi ều ạn ch ế… 0,50 kinh tài chính nền kinh ki ệt qu ệ. Gi ặc đói hoành hành. Các nhà máy xí nghi ệp còn ằm trong tay Pháp, hàng hóa khan hi ếm, giá đắ đỏ Tài chính kh ủng ho ảng: ngân kh qu ốc gia tr ống ỗng. Ngân hàng Đông ương ẫn ằm trong tay ản Pháp. 0,50 ăn hóa xã ội: nh ững tàn lạc ậu ủa ch độ th ực dân phong ki ến ết ức ặng ề: trên 90% dân mù ch ữ, ạn xã ội tràn lan. 0,50 b. Nhận xét khó kh ăn ớn nh ất (V ận ụng cao: 1,0 điể m) 1,00 Theo quan điể cá nhân, thí sinh có th nh ận xét ột khó kh ăn ớn nh ất trong nh ững khó kh ăn trên, nh ưng ph ải gi ải thích, ập lu ận ch ặt ch ẽ, có tính thuy ết ph ục, di ễn đạ ạch ạc, lôgíc. (1,00) ếu thí sinh ch nêu được khó kh ăn ớn nh ất, ch ưa gi ải thích, nh ận xét được (0,50).4 Câu So sánh chiến ược “Chi ến tranh đặc bi ệt” ới chi ến ượ “Chi ến tranh ục ộ” ủa Vi ệt Nam (V ận ng th ấp: 2,0 điể m) 2,00 a. Gi ống nhau Đề nh ằm ch ống ại các ực ượ ng cách ạng và nhân dân Vi ệt Nam, chia ắt lâu dài ước Vi ệt nam, bi ến mi ền Nam thành thu ộc đị ki ểu ới và ăn quân ủa ĩ… 0,25 Đề là nh ững hình th ức chi ến tranh xâm ược th ực dân ki ểu ới ủa ĩ. 0,25 Sử ụng máy chính quy ền và quân đội Sài Gòn làm công do vi ện tr ợ, trang ị, ch ức và ch huy 0,25 Đề chú tr ọng th ực hi ện chính sách bình định, nh ằm chi ếm đất, giành dân. 0,25 b. Khác nhau Về ực ượng: chi ến ược Chi ến tranh đặc bi ệt đượ tiến hành ằng quân đội Sài gòn; chi ến ượ Chi ến tranh ục đượ tiến hành ằng quân đội ĩ, quân Đồng minh ủa và quân đội Sài gòn. 0,50 Về quy mô và bi ện pháp khác ới chi ến ược Chi ến tranh đặ bi ệt, chi ến ược Chi ến tranh ục đượ tiến hành mi ền Nam ết ợp ới chi ến tranh phá ho ại mi ền ắc. Chi ến tranh ục di ễn ra ác li ệt ơn ới nh ững cu ộc hành quân “tìm di ệt” và “bình định” trên quy mô ớn và nhi ều ph ươ ng ti ện chi ến tranh hi ện đạ i. 0,50 -----------------------------H ết------------------------------Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến