loading
back to top

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định có đáp án

Chia sẻ: letrunghieu | Ngày: 2016-03-28 09:50:41 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi và đáp án lịch sử   

241
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định có đáp ánLoading...

Tóm tắt nội dung
SỞ GD ĐT BÌNH ĐINH KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TR ƯỜNG THPT LÝ TR ỌNG Môn thi: LỊCH SỬ Th ời gian làm bài: 180 phút, không th ời gian phát đề Câu 1. (3,0 điểm) Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt Nam trong thời kì 1939 1945: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1/9/1939). Phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh (15/8/1945). Câu 2. (2,0 điểm) Từ năm 1920 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam? Hãy chỉ ra tính đúng đắn, sáng tạo trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 3. (2,0 điểm) Đảng ta căn cứ vào điều kiện lịch sử và thời cơ như thế nào để đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam? Trình bày diễn biến và nghĩa lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh. Câu 4. (3,0 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi cơ bản của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000. Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đã để lại cho Đảng Cộng...
Nội dung tài liệu
SỞ GD ĐT BÌNH ĐINH KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TR ƯỜNG THPT LÝ TR ỌNG Môn thi: LỊCH SỬ Th ời gian làm bài: 180 phút, không th ời gian phát đề Câu 1. (3,0 điểm) Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt Nam trong thời kì 1939 1945: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1/9/1939). Phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh (15/8/1945). Câu 2. (2,0 điểm) Từ năm 1920 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam? Hãy chỉ ra tính đúng đắn, sáng tạo trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 3. (2,0 điểm) Đảng ta căn cứ vào điều kiện lịch sử và thời cơ như thế nào để đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam? Trình bày diễn biến và nghĩa lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh. Câu 4. (3,0 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi cơ bản của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000. Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đã để lại cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm gì? ---------- Hết ---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:.................................. ...................; Số báo danh:.......................... ĐỀ THI THỬ LẦN 22 SỞ GD ĐT BÌNH ĐỊNH KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TR ƯỜNG THPT LÝ TR ỌNG ĐÁP ÁN Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: Th ời gian làm bài: 180 phút, không th ời gian phát đề Câu Đáp án Điể Câu Trình bày tác động ủa hai ki ện ịch sau đây đối ới cách ạng Vi ệt Nam trong th ời kì 1939 1945: Chi ến tranh th gi ới th hai bùng (1/9/1939). Phát xít Nh ật đầ hàng quân Đồng minh (15/8/1945). 3,0 điể a. ki ện chi ến tranh th gi ới th hai bùng (1/9/1939). Ngày 1939, phát xít Đức tiến công Ba Lan. Chi ến tranh th gi ới th hai bùng ổ. Hai ngày sau, Anh, Pháp tuyên chi ến ới Đứ c. châu Âu, quân đội phát xít kéo vào ước Pháp. Chính ph Pháp đầu hàng phát xít Đức, th ực hi ện chính sách thù địch ới các ực ượng ti ến trong ước và phong trào cách mạng thu ộc đị a. ọn Pháp ông ương ăng ường vét bóc ột nhân dân và đàn áp phong trào cách ạng, đẩy nhân dân ta vào ảnh ng ột ng ạt chính tr ị, ần cùng kinh ế. Nhi ệm gi ải phóng dân ộc tr nên ấp bách. Tr ước nh ững chuy ển bi ến ủa tình hình th gi ới và trong ước, Đả ng ịp th ời họp ội ngh BCH trung ương (11/1939) đã quy ết đị nh: Đặ nhi ệm gi ải phóng dân ộc lên hàng đầu; ạm gác kh ẩu hi ệu cách ạng ru ộng đất, ch ịch thu ru ộng đất ủa đế qu ốc và địa ch ph ản ội quy ền ợi dân tộ c, ch ống tô cao, lãi ặng; thay kh ẩu hi ệu ập chính quy ền Xô vi ết công nông binh ằng kh ẩu hi ệu ập chính quy ền dân ch ộng hòa. Ph ương pháp đấu tranh: chuy ển đấ tranh đòi dân sinh, dân ch sang đấu tranh tr ực ti ếp đánh đổ chính quy ền đế qu ốc và tay sai; ho ạt độ ng ợp pháp, nử ợp pháp sang ho ạt độ ng bí ật, ất ợp pháp. Thành ập ặt tr ận th ống nh ất dân ộc ph ản đế ông ương thay cho ặt tr ận Dân ch ông ương, nh ằm ập ợp ọi ực ượ ng dân ộc ch ống đế qu ốc. ội ngh ánh ấu chuy ển ướng quan tr ọng, ương cao ng ọn gi ải phóng dân ộc, đư nhân dân ước vào giai đo ạn tr ực ti ếp ận độ ng ứu ước. 1,5đ b. ki ện phát xít Nh ật đầ hàng quân Đồng minh (15/8/1945). th ất ại ồn ập trên ặt tr ận châu Thái Bình ương, nh ất là khi đạo quân Quan Đông ủa Nh ật đứ ng tr ước nguy ồng quân Liên Xô tiêu di ệt và ném hai qu bom nguyên ử, Nh ật ản chính th ức tuyên đầ hàng Đồ ng minh không điề ki ện. Quân Nh ật ông ương tê li ệt, Chính ph tay sai Tr ần Tr ọng Kim hoang mang ực độ Th ời cho ổng kh ởi ngh ĩa giành chính quy ền đã đế n. Tr ước nh ững chuy ển bi ến mau ủa tình hình th gi ới và trong trong ước, Đả ng ọp ội ngh toàn qu ốc (ngày 14,15/8/1945) quy ết đị nh phát động toàn dân ổng kh ởi ngh ĩa, giành chính quy ền tr ước khi quân Đồng minh vào Đông ươ ng,… Đại hội qu ốc dân đã ọp Tân Trào (16,17/8/1945) tán thành ch tr ươ ng ổng kh ởi ngh ĩa ủa Đả ng, thông qua 10 chính sách ủa Vi ệt Minh, thành ập ủy ban dân ộc gi ải phóng Vi ệt Nam. ưới sự lãnh đạo ủa Đả ng và Ch ịch Chí Minh, nhân dân ta ậy ổng kh ởi ngh ĩa giành chính quy ền trong ướ ch trong 15 ngày. 1,5đ ĐỀ THI THỬ LẦN 23 Câu Từ ăm 1920 đến ăm 1930, Nguy ễn Ái Qu ốc có vai trò nh th nào đối với cách ạng Vi ệt Nam? Hãy ch ra tính đúng đắn, sáng ạo trong Chính ươ ng ắn ắt, Sách ược ắn ắt do Nguy ễn Ái Qu ốc so ạn th ảo đượ thông qua ại ội ngh thành ập Đả ng ộng ản Vi ệt Nam. 2,0 điể a. ăm 1920 đến ăm 1930, Nguy ễn Ái Qu ốc có vai trò nh th nào đối cách ạng Vi ệt Nam? Vi ệc Nguy ễn Ái Qu ốc đế ới ch ngh ĩa Mác Lênin (7/1920), tham Đạ ội ần th XVIII ủa Đả ng xã ội Pháp ọp ại Tua (12/1920), phi ếu tán thành đường ối ủa Qu ốc ộng ản và tham gia sáng ập Đả ng ộng ản Pháp, tr thành ng ười đả ng viên ộng ản đầ tiên ủa Vi ệt Nam, đã đánh ấu ướ ngo ặt trong cu ộc đờ ho ạt độ ng cách ạng ủa Nguy ễn Ái Qu ốc, đồng th ời ra ước ngo ặt ới ủa cách ạng Vi ệt Nam, ẫn đế ra đời ủa Đả ng ộng ản Vi ệt Nam đầu ăm 1930. Nguy ễn Ái Qu ốc đã tìm th ấy cho nhân dân Vi ệt Nam, ũng nh ch đạ cho các dân ộc khác ông ương và nhi ều ước thu ộc đị con đường ứu ước úng đắn. Đó là con đường cách ạng vô ản. Nh ững ng ười yêu ước lớp tr ước và cùng th ời ới Nguy ễn Ái Qu ốc đã ch ọn con đường phong ki ến, ho ặc ản đề không đưa cách ạng đến th ắng ợi. Sau khi tìm th ấy con đường cách ạng vô ản, Nguy ễn Ái Qu ốc đã tích ực truy ền bá sâu ộng ch ngh ĩa Mác Lênin ướ và các thu ộc đị khác, tr ải qua th ời kì ho ạt độ ng ủa Ng ười: 1920 đến 1923 Pháp; gi ữa 1923 đến cu ối 1924 Liên Xô; cu ối 1924 đến gi ữa 1927 Qu ảng Châu và gi ữa 1927 đến cu ối ăm 1929 ph ần ớn Thái Lan, đầu ăm 1930 ươ ng ảng Trung Qu ốc. Nh ững ho ạt độ ng ủa Nguy ễn Ái Qu ốc trong th ời gian này đã soi sáng con đường cách ạng vô ản, th ức ỉnh, giác ng qu ần chúng áp ức đứ ng lên đấu tranh và để chu ẩn tưở ng, chính tr và ch ức cho ra đời ột chính đảng vô ản Vi ệt Nam sau này. Nguy ễn Ái Qu ốc là ng ười tri ệu ập và ch trì ội ngh ợp nh ất các ch ức ng ản Vi ệt Nam thành ột Đả ng duy nh ất, ấy tên là Đảng ộng ản Vi ệt Nam. ội ngh di ễn ra ngày 6/1 đến ngày 8/2/1930 ại ương ảng Trung Qu ốc. Qua Chính ương ắn ắt và Sách ược ắn ắt, Nguy ễn Ái Qu ốc đã ạch ra cho cách ạng Vi ệt Nam đường lối chi ến ượ đúng đắn, sáng ạo. 1,25 b. Tính đúng đắn, sáng ạo trong Chính cương ắn ắt, Sách ược ắn ắt ươ ng ĩnh chính tr đầ tiên ủa Đả ng)do Nguy ễn Ái Qu ốc so ạn th ảo đượ thông qua ại ội ngh thành ập Đả ng ộng ản Vi ệt Nam. ương ĩnh xác định cách ạng Vi ệt Nam tr ải qua hai giai đoạn: Làm ản dân quy ền cách ạng và th đị cách ạng sau đó chuy ển sang cách ạng XHCN, hai giai đoạn đó ti ếp nhau. Đó là ột lu ận điể đúng đắn và sáng o, đườ ng ối đó đã ph ản ánh đúng hoàn ảnh khách quan ủa Vi ệt Nam (là ướ thu ộc địa ửa phong ki ến), đồng th ời đây là ận ụng sáng ạo ch ngh ĩa Mác Lênin vào điề ki ện th ủa Vi ệt Nam. ản ương ĩnh chính tr nêu nhi ệm ch ống đế qu ốc, ch ống phong ki ến có ối quan ật thi ết ới nhau, nh ưng nhi ệm ch ống đế qu ốc và tay sai đượ đặ lên hàng đầu. Đó là ột lu ận điể đúng đắn vì đã ph ản ảnh đúng xã ội Vi ệt Nam có hai mâu thu ẫn ch ếu: mâu thu ẫn dân ộc và mâu thu ẫn giai 0,75 đ4 cấp, trong đó mâu thu ẫn dân ộc là ớn nh ất. ản ương ĩnh chính tr đầ tiên xác định đúng vai trò ủa qu ần chúng công nông ũng nh ọi ực ượng yêu ước trong xã ội Vi ệt Nam, đó là ưở ng đại đoàn ết dân ộc, qua đó huy động toàn dân ộc vào nghi ệp ứu ước. ương ĩnh chính tr đầ tiên ủa Đả ng ộng ản Vi ệt Nam là ột ươ ng ĩnh gi ải phóng dân ộc đúng đắn sáng ạo, ết ợp nhu ần nhuy ển ấn đề dân ộc và giai ấp, th ắm đượ tính dân ộc, tính nhân ăn. Độ lập do là ưở ng ốt lõi ủa ương ĩnh. Câu Đảng ta ăn vào điề ki ện ịch và th ời nh th nào để đề ra ho ạch gi ải phóng mi ền Nam? Trình bày di ễn bi ến và ngh ĩa ịch ủa chi ến ịch Chí Minh. 2,0 điể a. Đảng ta ăn vào điề ki ện ịch và th ời nh th nào để đề ra ho ạch gi ải phóng mi ền Nam? a. Điề ki ện th ời Đả ng ta đề ra ho ạch: Cu ối ăm 1974 đầu ăm 1975, trong tình hình so sánh ực ượng mi ền Nam thay đổi mau có ợi cho cách ạng. sau Hi ệp định Pa-ri ăm 1973 Vi ệt Nam, quân và quân đồng minh ủa ph ải rút ết quân ướ c, quân ta có nhi ều ợi th ch ức nhi ều cu ộc ti ến công địch nh ằm thu ồi và ộng vùng gi ải phóng.. Chi ến th ắng Đườ ng 14 Ph ước Long (6/1/1975) tiêu di ệt 3000 tên, gi ải phóng th xã và toàn ỉnh Ph ước Long ới ạn dân. Quân độ Sài Gòn ph ản ứng quy ết li ệt nh ưng th ất ại. ph ản ứng ếu ớt và ch ọa xa, quân ít có kh ăng quay ại. Chính tr TW Đảng đưa ra ho ạch gi ải phóng mi ền Nam trong hai ăm 1975 và 1976. Nh ưng ại nh ấn ạnh ăm 1975 là th ời và ếu th ời đế vào đầu ho ặc cu ối ăm 1975 thì ập ức gi ải phóng mi ền Nam trong ăm 1975. 0,5đ b. Trình bày di ễn bi ến và ngh ĩa ịch ủa chi ến ịch Chí Minh. Chi ến ịch Chí Minh (t ngày 26/4 đến ngày 30/4/1975): Sau th ắng ợi ủa chi ến ịch Tây Nguyên, Hu ế-Đ ẵng, quân ta tích ực chu ẩn để gi ải phóng mi ền Nam tr ước mùa ưa, ấy tên là chi ến ịch Chí Minh. Tr ước khi ắt đầ chi ến ịch gi ải phóng Sài Gòn, ngày 9/4/1975, ta ấn công tuy ến phòng th Phan Rang và Xuân ộc, ửa ngõ ảo Sài Gòn phía ông. Ngày 16/4, ta phá tuy ến phòng th Phan Rang, ngày 21/4, phá tuy ến phòng th Xuân ộc. ổng th ống ra ệnh di ản ng ười ra kh ỏi Sài Gòn. 17h ngày 26/4/1975, cánh quân được lệnh súng, th ần ốc ti ến vào trung tâm Sài Gòn đánh chi ếm các quan đầu não địch. 10h 45 phút ngày 30/4/1975, xe ăng và binh ủa ta ti ến vào Dinh Độc ập, ắt toàn ội các Sài Gòn. ương ăn Minh ừa lên gi ch ức ổng th ống Sài Gòn ngày 28-4 đã ph ải đầ hàng không điề ki ện. 11h30 phút cùng ngày, lá gi ải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc ập. Chi ến ịch ịch mang tên Bác toàn th ắng. Ngày 2/5/1975, Châu Đốc là ỉnh cu ối cùng ủa mi ền Nam được giải phóng. ngh ĩa ịch ử: Chi ến ịch Chí Minh ịch chi ến ịch quy ết chi ến, 1,0đ5 chiến ượ trong ổng ti ến công và ổi ậy Mùa xuân 1975 có ngh ĩa ịch to lớ n: Th nh ất, th ắng ợi ủa chi ến ịch Chí Minh là th ắng ợi ủa lòng yêu nướ c, chí ăm thù gi ặc ới khí phách hiên ngang ủa ột dân ộc anh hùng đượ soi sáng ởi chân lý th ời đạ Chí Minh "Không có gì quý ơn độ ập tự do". Th hai, th ắng ợi ủa chi ến ịch Chí Minh là th ắng ợi ủa trí tu Vi ệt Nam, ủa tâm ồn, ốt cách và ản ĩnh ăn hoá Vi ệt Nam. Th ba, th ắng ợi ủa chi ến ịch Chí Minh là hi ện thân ủa cu ộc chi ến tranh chính ngh ĩa, th ắng phi ngh ĩa, ột cu ộc chi ến mà cái đẹp, cái cao th ượng, cái anh hùng th ắng cái ấu, cái ác, cái th ấp hèn. Chi ến ịch Chí Minh toàn th ắng là đỉnh cao ủa cu ộc ổng ti ến công và ổi ậy long tr ời đấ ủa quân và dân ta đầ tháng cho đến ngày 30 tháng 4, đã nhanh chóng đập tan hang cu ối cùng ủa đị ch gi ải phóng thành ph Sài Gòn trong ột th ời gian ng ắn, làm tan rã toàn ực ượ ng ủa đị ch, đánh đổ toàn th ống chính quy ền tay sai Trung ương đến địa ph ương, ết thúc toàn th ắng ủa cu ộc ổng ti ến công và ổi ậy ủa toàn mi ền Nam, hoàn thành nhi ệm ịch cách ạng dân ộc, dân ch nhân dân trong ướ c. 0,5đ Câu Phân tích nguyên nhân thắng ợi ản ủa cách ạng Vi ệt Nam ăm 1930 đến ăm 2000. Th ực cách ạng ước ta ăm 1930 đã để lại cho Đả ng ộng ản Vi ệt Nam và nhân dân ta nh ững bài ọc kinh nghi ệm gì? 3,0 điể a. Phân tích nguyên nhân th ắng ợi ản ủa cách ạng Vi ệt Nam ăm 1930 đến ăm 2000. ịch đấ tranh và xây ựng đất ước ủa nhân dân ta khi th ực dân Pháp súng xâm ược đế nay đã tr ải qua nhi ều th ời kì, nhi ều ước th ăng tr ầm đầ ịch tính. khi Nguy ễn Ái Qu ốc đế ới ch ngh ĩa Mác Lênin ăm 1920 và Đảng ộng ản Vi ệt Nam ra đời đầ ăm 1930, cu ộc đấ tranh ựng ướ và gi ướ ủa nhân dân ta ưới sự lãnh đạo ủa Đả ng và Ch ịch Chí Minh, tuy ph ải ch ịu nhi ều hy sinh gian kh ổ, song cu ối cùng đã giành được th ắng ợi vang. Th ắng ợi ối ti ếp th ắng ợi, đầ là th ắng ợi ủa cách ạng tháng Tám ăm 1945, ti ếp đó là th ắng ợi ủa ăm kháng chi ến ch ống Pháp (1945 1954) và 21 ăm kháng chi ến ch ống xâm ược (1954 1975) và nay là th ắng ợi ủa công cu ộc đổ ới đi lên ch ngh ĩa xã ội. Th ắng ợi đó có nhi ều nguyên nhân, ản nh ất là: Nhân dân ta đoàn ết ột lòng, giàu lòng yêu ước, lao động ần cù, sáng o, chi ến đấ kiên ường, ũng ảm vì độc lập do. Truy ền th ống đó ủa dân đượ phát huy cao độ trong th ời kì cách ạng do Đảng lãnh đạo. Đảng ộng ản Vi ệt Nam do Ch ịch Chí Minh sáng ập, là đội tiên phong và là đại bi ểu trung thành cho ợi ích ủa giai ấp công nhân, ủa nhân dân lao động và ủa dân ộc. lãnh đạo sáng su ốt ủa Đả ng ới đườ ng ối cách ạng đúng đắn, sáng ạo, độc lập ch là nhân hàng đầu, chi ph ối các nhân khác ủa cách ạng Vi ệt Nam. 1,5 b. Th ực cách ạng ước ta ăm 1930 đã để lại cho Đảng ộng ản 1,5 đ6 Việt Nam và nhân dân ta nh ững bài ọc kinh nghi ệm: ắm ững ng ọn độ lập dân ộc và ch ngh ĩa xã ội, ột bài ọc xuyên su ốt trong quá trình cách ạng ước ta. nghi ệp cách ạng là ủa nhân dân do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân là ng ười làm nên th ắng ợi ịch ử. Không ng ừng ủng ố, ăng ường kh ối đoàn ết: Đoàn ết toàn Đảng, đoàn ết toàn dân, đoàn ết toàn dân ộc, đoàn ết qu ốc ế. ết ợp ức ạnh dân ộc ới ức ạnh th ời đạ i, ức ạnh trong ước ới ạnh qu ốc ế. lãnh đạo đúng đắn ủa Đả ng ộng ản Vi ệt Nam là nhân hàng đầu ảo đả th ắng ợi ủa cách ạng Vi ệt Nam.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến