loading
back to top

Đề thi thử THPT QG Môn lịch sử lớp 12 mã đề 322

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-06-10 16:50:31 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi thử THPT QG Môn lịch sử lớp 12 mã đề 322   

55
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THPT QG Môn lịch sử lớp 12 mã đề 322

 Đề thi thử THPT QG Môn lịch sử lớp 12 mã đề 322

Đề thi thử THPT QG Môn lịch sử lớp 12 mã đề 322
Tóm tắt nội dung
Trang Mã 752ềTR NG THPTCHUYÊN ƯỜLÊ NG PHONGỒĐ CHÍNH TH CỀ Ứ(Đ có 04 trang)ề THI TH THPT QU GIA 2018 1Ề ẦNăm c: 2017 2018ọMôn: ch p: 12 THXHị ớTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao Mã thi: 752ềH tên thí sinh:..................................................................... báo danh: .............................ọ Câu 1. Nh ng lĩnh th dân Pháp chú tr ng trong ch ng trình khai thác thu nữ ượ ươ ầth nh (1897-1914) Đông ng làứ ươA. nông nghi p, khai ngân hàng.ệ B. nông nghi p, công nghi p, giao thông.ệ ệC. nông nghi p, th ng nghi pươ giao thông. D. nông nghi p, công nghi p, th ng nghi p.ệ ươ Câu 2. Nh nh nào đây chính sách đậ ướ ngo Liên Xô sau Chi tranh th gi iạ ớth hai nh ng năm 70 th XX là đúng?ứ ỉA. Tích c, ti .ự B. Hòa bình, trung p.ậ C. Hòa hoãn, tích c.ự D. Trung p, tích c.ậ Câu 3. Ho ng nào sau đây không ph là ho ng Vi Nam trong phong trào dânả ệt dân ch nh ng năm 1919-1925?ộ ữA. Thành Ph Vi t.ậ B. chay Hoa ki u.ẩ ềC. Thành ng hi n.ậ D. Ch ng quy ng Sài Gòn.ố Câu 4....
Nội dung tài liệu
Trang Mã 752ềTR NG THPTCHUYÊN ƯỜLÊ NG PHONGỒĐ CHÍNH TH CỀ Ứ(Đ có 04 trang)ề THI TH THPT QU GIA 2018 1Ề ẦNăm c: 2017 2018ọMôn: ch p: 12 THXHị ớTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao Mã thi: 752ềH tên thí sinh:..................................................................... báo danh: .............................ọ Câu 1. Nh ng lĩnh th dân Pháp chú tr ng trong ch ng trình khai thác thu nữ ượ ươ ầth nh (1897-1914) Đông ng làứ ươA. nông nghi p, khai ngân hàng.ệ B. nông nghi p, công nghi p, giao thông.ệ ệC. nông nghi p, th ng nghi pươ giao thông. D. nông nghi p, công nghi p, th ng nghi p.ệ ươ Câu 2. Nh nh nào đây chính sách đậ ướ ngo Liên Xô sau Chi tranh th gi iạ ớth hai nh ng năm 70 th XX là đúng?ứ ỉA. Tích c, ti .ự B. Hòa bình, trung p.ậ C. Hòa hoãn, tích c.ự D. Trung p, tích c.ậ Câu 3. Ho ng nào sau đây không ph là ho ng Vi Nam trong phong trào dânả ệt dân ch nh ng năm 1919-1925?ộ ữA. Thành Ph Vi t.ậ B. chay Hoa ki u.ẩ ềC. Thành ng hi n.ậ D. Ch ng quy ng Sài Gòn.ố Câu 4. Ba ch ng trình kinh ươ ượ ng ta ra trong ho ch nhà ướ năm (1986 -1990) làA. ng th th ph m, hàng may và hàng xu kh u.ươ ẩB. ng th th ph m, hàng tiêu dùng và hàng xu kh u.ươ ẩC. ng th th ph m, hàng may và hàng th n.ươ ảD. ng th th ph m, hàng tiêu dùng và hàng th n.ươ Câu 5. ngh Muy-ních (29-9-1938) bàn dung ch nào?ộ ếA. Tr vùng Xuy-đéc cho ch cu thôn tính châu Âu.ả ộB. Ch xâm chi Ti Kh và các ho ng thôn tính châu Âu.ạ ộC. Sáp nh Ti Kh vào ch cu thôn tính châu Âu.ậ ộD. Trao vùng Xuy-đéc cho c, ch cu thôn tính châu Âu.ứ Câu 6. dung nào đây ướ không ph là âm qu Mĩ khi kí th dân Phápả ự"Hi phòng th chung Đông ng"?ệ ướ ươA. Giúp th dân Pháp ti theo đu chi tranh.ự ếB. ng thay chân Pháp Đông ng.ừ ướ ươC. ng cu chi tranh xâm Đông ng.ở ượ ươD. Giúp th dân Pháp th hi ho ch ve.ự Câu 7. Cu chi ch ng Pháp các dân binh Gia nh (2/1859) đã làm th kộ ếho ch nào Pháp?ạ ủA. ho ch "đánh nhanh th ng nhanh".ế B. ho ch "đánh lâu dài".ế ạC. ho ch "chinh ph ng gói nh ".ế D. ho ch "đánh ch c, ch th ng thì đánh".ế Câu 8. Vi Mĩ tuyên "phi Mĩ hóa"chi tranh xâm Vi Nam đánh th aệ ượ ủchi chi tranh nào?ế ượ ếA. " Chi tranh bế " B. " Đông ng hóaươchi tranhế " .C. " Vi Nam hóa chi tranhệ " D. " Chi tranh bi tế " Câu 9. Sau Chi tranh th gi th nh t, yêu thi nh giai nông dân Vi Namế ệtrong nh là gì?ố ướA. Hòa bình. B. dân c.ộ C. Các quy dân ch .ề D. Ru ng t.ộ Câu 10. Trong th gian di ra Chi tranh th gi th nh (1914-1918), công th ng nghi vàờ ươ ệgiao thông Vi Nam có đi ki phát tri vìậ ểA. hàng hóa nh kh chính qu Pháp sang Đông ng gi m.ậ ươ ảB. Pháp ng quy n, cho ng Vi do kinh doanh.ư ườ ựC. th dân Pháp ch phát tri đi cao su và khai .ự ỏTrang Mã 752ềD. th dân Pháp ch phát tri công nghi ph chi tranh.ự Câu 11. ngh Ban Ch hành Trung ng th 15 (1-1959) ng Lao ng Vi Nam đãộ ươ ệthông qua quy nh nào?ế ịA. Dùng tranh ngo giao đánh chính quy Mĩ Di m.ấ ệB. Nh giúp ngoài đánh Mĩ Di m.ờ ướ ệC. ng cách ng đánh chính quy Mĩ Di m.ử ệD. Đánh chính quy Mĩ Di ng con ng hòa bình.ổ ườ Câu 12. sao nói: Hòa bình, nh, tác phát tri là th các dân khi cạ ướvào th XXI?ế ỉA. Ch tình tr ng gi hai th ng xã i: TBCN và XHCN.ấ ộB. Ngăn ng nguy chi tranh, đi ki cho các phát tri kinh .ừ ướ ếC. đi ki chính tr nh phát tri kinh cho qu gia, dân c.ạ ộD. môi tr ng hòa bình các dân tác và phát tri t.ạ ườ Câu 13. đích chính Mĩ trong vi kí Hi an ninh Mĩ Nh (1951) làụ ướ ậA. thúc ch chi đóng ng minh trên lãnh th Nh n. ảB. ch ng các XHCN và phong trào gi phóng dân Vi Đông. ướ ễC. th cân ng chi quân gi Mĩ và Nh n. ượ ảD. giúp Nh an ninh, duy trì hòa bình khu Đông Á. ướ Câu 14. Đi gi ng nhau trong Ngh quy ngh Ban ch hành Trung ng ngể ươ ảl th 15 (1-1959) và Ngh quy ngh Trung ng ng th 21 (7-1973) là uầ ươ ềA. nh nh thù nhân dân mi Nam là qu Mĩ và tay sai.ậ ốB. quy nh phát ng toàn dân ng kh nghĩa giành chính quy n.ế ềC. quy nh ng cách ng mi Nam.ế ềD. kiên quy tranh trên ba tr n: quân chính tr ngo giao.ế Câu 15. Trong xu th toàn hóa, nâng cao hi qu và nh tranh kinh Vi tế ệNam ph làm gì?ầ ảA. Thu hút đố ngoài.ư ướ B. Khai thác tài nguyên có n.ế ẵC. Ti hành cách sâu ng.ế D. tác, ngoài.ợ ướ Câu 16. Th ti xây ng ph ng trong kháng chi ch ng th dân Pháp (1945- 1954) đự ươ ểl cho ng ta bài vạ ềA. xây ng kinh th tr ng.ự ườ B. phát huy nh toàn dân.ứ ạC. xây ng văn hóa xã ch nghĩa.ự D. tăng ng tác qu .ườ Câu 17. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng năm 1936, chộ ươ ươ ủtr ng thành pươ ậA. tr Vi Nam ng minh.ặ ồB. tr Dân ch Đông ng.ặ ươC. tr Th ng nh nhân dân ph Đông ng.ặ ươD. tr Th ng nh dân ph Đông ng.ặ ươ Câu 18. trong nh ng đi khác nhau gi chi ch Cộ hí Minh (1975) chi ch Đi nệBiên Ph (1954) Vi Nam làủ ệA. bàn chi ch.ị B. quân .ế ựC. huy ng ng.ự ượ D. quy tâm giành th ng i.ế Câu 19. Nguy Ái Qu rút ra "mu gi phóng, các dân ch có th trông vàoễ ượ ượ ậl ng thân mình" ki nự ượ ệA. sáng ra liên hi các dân thu a.ậ ịB. ngh Vécxai yêu sách nhân dân An Nam.ử ủC. gia nh Qu ng và tham gia thành ng ng Pháp.ậ ảD. th dân và thu Lê-nin.ọ Câu 20. Theo th thu các ng qu ngh Ianta (2-1945), Đông Nam thu cỏ ườ ộph vi nh ng aạ ưở ủA. các Đông Âu.ướ B. các ph ng Tây.ướ ươC. Mĩ, Anh và Liên Xô. D. Mĩ, Pháp và Liên Xô.Trang Mã 752ề Câu 21. Nh th Nguy Thành trong giai đo 1911- 1917 so các nhà yêuậ ớn ti là vướ ềA. xác nh và thù.ị B. hình th tranh.ứ ấC. tiêu tranh tr t. ướ D. khuynh ng c.ướ ướ Câu 22. ki tr ng nào đã ra ngo trong ch dân Vi Nam?ự ướ ệA. Chi ch ch Đi Biên Ph 1954 th ng i.ế ợB. ng ng Vi Nam ra năm 1930.ả ầC. Cách ng tháng Tám năm 1945 thành công.ạD. Th ng ng ti công và xuân 1975.ắ Câu 23. Phong trào dân ch 1936-1939 Vi Nam là phong tràoủ ộA. không mang tính dân c.ộ B. có tính ch dân c.ấ ộC. ch có tính dân ch .ỉ D. không mang tính cách ng.ạ Câu 24. Vi gi quy qu kh ng ho ng kinh 1929ệ 1933 đã tác ng gì quan hộ ệngo giao gi các ng qu n?ạ ườ ảA. Ti con ng hòa bình.ế ườ B. Ti con ng tác.ế ườ ợC. Chuy bi ngày càng ph p.ể D. Ti con ng tác, ngh .ế ườ Câu 25. trong nh ng giúp kinh các Tây Âu phát tri nhanh chóng vàoộ ướ ểth niên 50 aủ th XX làế ỉA. tác hi qu trong khuôn kh ng ng châu Âu.ự ồB. các đoàn kinh Tây Âu có xu t, nh tranh n.ậ ớC. các Tây Âu mua ng phát minh, sáng ch ngoài.ướ ướD. các Tây Âu giá thành ph tiêu th nhanh hàng hóa.ướ Câu 26. Tháng 5/1945, nh ng ch nào đây nh thành Vi Nam gi phóng quân?ữ ướ ảA. Vi Nam tuyên truy gi phóng quân và qu quân.ộ ốB. Vi Nam tuyên truy gi phóng quân và Cao ng.ộ ằC. Vi Nam tuyên truy gi phóng quân và du kích Ba .ộ ơD. Vi Nam tuyên truy gi phóng quân và qu quân.ộ Câu 27. Nguyên nhân tr ti tan rã phong trào Đông Duự (1904-1908) là doA. các thành niên sang Nh không ch gian kh .ậ ổB. ch Duy tân còn non u, ch có ng rõ ràng.ổ ườ ốC. ng tham gia Duy tân ch nh.ự ượ ạD. câu th dân Pháp và Chính ph Nh t.ự Câu 28. Cu ng tuy Qu chung (25-4-1976) có nghĩa gì?ộ ướA. qu th ng 30 năm chi tranh gi (1945-1975).ế ướB. th hai cu ng tuy ch trong c.ầ ượ ướC. tiên nhân dân th hi quy mình.ầ ướ ủD. Là quan tr ng cho th ng nh Nhà c.ộ ướ ướ ướ Câu 29. dung nào sau đây ph ánh đúng nguyên nhân khác nhau phát tri kinh tộ ếc Nh và các Tây Âu sau Chi tranh th gi th hai?ủ ướ ứA. ng các bên ngoài.ậ B. Áp ng thành khoa kĩ thu t.ụ ậC. Chi phí cho qu phòng th p.ố D. lãnh o, qu lý có hi qu nhàự ủn c.ướ Câu 30. cu tháng 1954, ch Vi Nam ti công vào phân khu trung tâm pừ ậđoàn đi Đi Biên Ph đích ch là ếA. giành th ch ng trên chi tr ng.ế ườ B. phân tán cao ng quân Pháp.ộ ượC. bu Pháp ph ch nh đàm phán.ộ D. bao vây, chia t, kắ ng ch ch.ố Câu 31. Đi khác nhau gi Phan Châu và Phan Châu Trinh quá trình gi phóngể ảdân làộA. Phan Châu ch tr ng dân, Phan Châu Trinh ch tr ng dânộ ươ ướ ươ ứr c.ồ ướB. Phan Châu ch mu đánh đu th dân Pháp, Phan Châu Trinh ch mu giaiộ ổc phong ki n.ấ ếTrang Mã 752ềC. Phan Châu ch tr ng gi phóng dân c, Phan Châu Trinh ch tr ng ti hành iộ ươ ươ ảcách dân ch Vi Nam.ủ ệD. Phan Châu ch tr ng thi ch quân ch hi n, Phan Châu Trinh chộ ươ ủtr ng thi ch ng hòa.ươ Câu 32. dung nào đây là bài xuyên su ti trình cách ng Vi Nam nămộ ướ ừ1930 nay?ếA. Cô p, phân hóa cao hàng ngũ thù. ẻB. tranh chính tr tranh vũ trang.ế ấC. Tranh th ng qu .ủ ếD. ng ng dân và ch nghĩa xã i.ắ Câu 33. Bài kinh nghi nào cu kháng chi ch ng Mĩ ng trongọ ướ ượ ụcông cu xây ng tr qu Vi Nam hi nay?ệA. Phát huy nh đoàn toàn dân.ứ ếB. lãnh ng ng đúng n.ự ườ ắC. ng ng dân và ch nghĩa xã i.ắ ộD. nh dân nh th i.ế Câu 34. Khuynh ng cách ng vô th ng th trong phong trào cách ng Vi Nam nămướ ệ1930 vìA. đáp ng nguy ng ượ đông nhân dân Vi Namệ .B. khuynh ng cách ng dân ch đã ướ không còn phù pợ .C. là khuynh ng cách ng tiên ti n, phù th ti n.ướ ễD. gi quy nh ng mâu thu xã Vi Nam. ượ Câu 35. Chính sách kinh nào không ph do chính quy Xô Vi Ngh Tĩnh th hi trongế ệnh ng năm 1930-1931?ữA. Chia ru ng công cho dân cày.ộ B. Bãi thu thân. ếC. Xóa cho ng nghèo.ợ ườ D. cách ru ng t.ả Câu 36. Năm 1961, Mĩ ng vi ch "Liên minh vì ti " Mĩ Latinh nh mề ướ ằA. đàn áp phong trào ch ng Mĩ nhân dân các Mĩ Latinh.ố ướB. giúp các Mĩ Latinh phát tri kinh .ỡ ướ ếC. kh ng ch nô ch các Mĩ Latinh.ố ướD. ngăn ch nh ng cách ng Cu-ba.ặ ưở Câu 37. Nhân quan tr ng nh quy nh th ng công cu ta làố ướA. coi tr ng giáo c, khoa kĩ thu là qu sách hàng u.ọ ầB. th qua thách th ti lên.ắ ượ ượ ướ ếC. xu th phát tri th gi i.ắ ượ ớD. lãnh ng ng Vi Nam.ự Câu 38. Đi trong quan ngo các Tây Âu hi nayể ướ làA. chú ng quan các phát tri và các Đông Âu.ở ướ ướB. ăng ng ph thu vào Mĩ và ch ng quan các n.ườ ướ ảC. ng quan các phát tri khác và các đang phát tri n.ở ướ ướ ểD. ng ch nh ng Mĩ, ng quan các Mĩ Latinh.ố ưở ướ Câu 39. Âm Mĩ khi cu hành quân Gianx Xiti đánh vào căn ng Minh Châuư ươ(B Tây Ninh) trong Đông Xuân 1966 1967 nh mắ ằA. thu vùng gi phóng ta, ng ng " chi c".ẹ ượB. tiêu hao ch ta, giành th ch ng trên chi tr ng.ủ ườC. tiêu di quân ch và quan não ta mi Nam.ệ ềD. giành th ng quân quy nh th trên bàn đàm phán.ắ Câu 40. Hi nh nh ng quan gi Đông và Tây kí (11- 1972)ệ ượ ếcó nghĩa nh th nào?ư ếA. Ch tình tr ng Chi tranh nh châu Âu.ấ ởB. Làm cho tình hình châu Âu căng th ng.ớ ẳC. Đánh tái th ng nh c.ấ ướ ứD. Ch tình tr ng gi haấ phe châu Âu. ởTrang Mã 752ề---------------H T---------------Ế(Thí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm)ượ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến