loading
back to top

Đề thi sinh học lớp 7

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-21 20:46:43 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi sinh học lớp 7    kiểm tra sinh lớp 7   

122
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi sinh học lớp 7

Đề thi sinh học lớp 7

Đề thi sinh học lớp 7Loading...

Tóm tắt nội dung

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên :………………….Lớp: ……………………… KIỂM TRA HỌC KỲ IINĂM HỌC 2012-2013 Môn Sinh học Thời gian 45 phút Giám thị 1: Số pháchGiám thị 2:………………………………………………………………………………………Điểm Giám khảo Giám khảo Số pháchBằng số Bằng chữA. TRẮC NGHIỆM (80 điểm). Khoanh tròn đáp án đúng trong các câu sau: 1. Động vật sống chui luồn trong đất?A. Ếch giun B. Ếch cây C. Cóc nhà D. Ễnh ương 2. Bò sát hiện nay có mấy bộ?A. B. C. D. 3. Động vật nào sau đây thuộc bộ gà?A Vịt trời B. Công C. Cú lợn D. Cắt 4. Nhóm động vật nào có số loài nhiều nhất ?A. Thú B. Châu chấu C. Chim D. Ruột khoang 5. Loài chim có thể bay cao nhất độ cao bao nhiêu?A. 450 B. 750m C. 3000m D. 2500m 6. Loài nào không có bóng đái? A. Bò sát B. Lợn C. Chim bồ câu D. Thỏ 7. Loài nào là khỉ hình người?A. Hưu B. Vượn C. Khỉ D. Đười ươi 8. Loài nào có nhiều hình thức di chuyển nhất? A. ượn B. Kanguru C. ơi D. Châu chấuB. TỰ LUẬN: (120 điểm).Câu 1. Thế nào là động vật quý hiếm? Kể tên loài động vật quý hiếm? Nêu biệnpháp bảo vệ...

Nội dung tài liệu

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên :………………….Lớp: ……………………… KIỂM TRA HỌC KỲ IINĂM HỌC 2012-2013 Môn Sinh học Thời gian 45 phút Giám thị 1: Số pháchGiám thị 2:………………………………………………………………………………………Điểm Giám khảo Giám khảo Số pháchBằng số Bằng chữA. TRẮC NGHIỆM (80 điểm). Khoanh tròn đáp án đúng trong các câu sau: 1. Động vật sống chui luồn trong đất?A. Ếch giun B. Ếch cây C. Cóc nhà D. Ễnh ương 2. Bò sát hiện nay có mấy bộ?A. B. C. D. 3. Động vật nào sau đây thuộc bộ gà?A Vịt trời B. Công C. Cú lợn D. Cắt 4. Nhóm động vật nào có số loài nhiều nhất ?A. Thú B. Châu chấu C. Chim D. Ruột khoang 5. Loài chim có thể bay cao nhất độ cao bao nhiêu?A. 450 B. 750m C. 3000m D. 2500m 6. Loài nào không có bóng đái? A. Bò sát B. Lợn C. Chim bồ câu D. Thỏ 7. Loài nào là khỉ hình người?A. Hưu B. Vượn C. Khỉ D. Đười ươi 8. Loài nào có nhiều hình thức di chuyển nhất? A. ượn B. Kanguru C. ơi D. Châu chấuB. TỰ LUẬN: (120 điểm).Câu 1. Thế nào là động vật quý hiếm? Kể tên loài động vật quý hiếm? Nêu biệnpháp bảo vệ động vật quý hiếm? (40 điểm)Câu So sánh sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính? Giun đũa và giun đất cá thể nào lưỡng tính, đơn tính và cá thể nào có hình thức thụ tinh ngoài, thụ tinh trong? (40 điểm) Câu Thú sống những môi trường nào? Ví dụ? Thú có những kiểu di chuyển nào? Ví dụ? (40 điểm) ..............................Hết....................................TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên :………………….Lớp: ……………………… KIỂM TRA HỌC KỲ IINĂM HỌC 2012-2013 Môn Sinh học Thời gian 45 phút Giám thị 1: Số pháchGiám thị 2:………………………………………………………………………………………Điểm Giám khảo Giám khảo Số pháchBằng số Bằng chữA. TRẮC NGHIỆM (80 điểm). Khoanh tròn đáp án đúng trong các câu sau: Loài chim có thể bay cao nhất độ cao bao nhiêu?A. 450 B. 750m C. 3000m D. 2500m 2. Loài nào không có bóng đái? A. Bò sát B. Lợn C. Chim bồ câu D. Thỏ 3. Loài nào là khỉ hình người?A. Hưu B. Vượn C. Khỉ D. Đười ươi 4. Loài nào có nhiều hình thức di chuyển nhất? A. ượn B. Kanguru C. ơi D. Châu chấu 5. Động vật sống chui luồn trong đất?A. Ếch giun B. Ếch cây C. Cóc nhà D. Ễnh ương 6. Bò sát hiện nay có mấy bộ?A. B. C. D. 7. Động vật nào sau đây thuộc bộ gà?A Vịt trời B. Công C. Cú lợn D. Cắt 8. Nhóm động vật nào có số loài nhiều nhất ?A. Thú B. Châu chấu C. Chim D. Ruột khoangB. TỰ LUẬN: (120 điểm).Câu 1. Thế nào là động vật quý hiếm? Kể tên loài động vật quý hiếm? Nêu biệnpháp bảo vệ động vật quý hiếm? (40 điểm)Câu So sánh sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính? Giun đũa và giun đất cá thể nào lưỡng tính, đơn tính và cá thể nào có hình thức thụ tinh ngoài, thụ tinh trong? (40 điểm) Câu Thú sống những môi trường nào? Ví dụ? Thú có những kiểu di chuyển nào? Ví dụ? (40 điểm) ..............................Hết....................................ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ (2012- 2013)MÔN: SINH HỌC 7A. TRẮC NGHIỆM (80 điểm). Khoanh tròn đáp án đúng trong các câu sau: 1. Động vật sống chui luồn trong đất?A. Ếch giun 2. Bò sát hiện nay có mấy bộ?A. 3. Động vật nào sau đây thuộc bộ gà?B. Công 4. Nhóm động vật nào có số loài nhiều nhất ?B. Châu chấu 5. Loài chim có thể bay cao nhất độ cao bao nhiêu?C. 3000m 6. Loài nào không có bóng đái? C. Chim bồ câu 7. Loài nào là khỉ hình người?D. Đười ươi 8. Loài nào có nhiều hình thức di chuyển nhất? D. Châu chấuB. TỰ LUẬN: (120 điểm).Câu 1.- Là động vật có giá trị về nhiều mặt và có số lượng giảm sút.Kể tên loài động vật quýhiếm. (20 điểm)- Đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường sống của chúng, cấm săn bắt, buôn bán trái phép, đẩymạnh việc chăn nuôi và xây dựng các khu dự trử thiên nhiên. (20 điểm)Câu Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự tham gia của tế bào sinh dục đực và cái. Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự tham gia của tế bào sinh dục đực và cái. (20 điểm)- Giun đũa là đơn tính, thụ tinh trong. Giun đất là lưỡng tính, thụ tinh ngoài. 20 điểm) Câu Thú sống những môi trường: (20 điểm)+ Bay lượn dơi, sóc bay.+ Thú nước thú mỏ vịt, hải li.+ Thú đất thỏ, hổ.+ Thư sống trong đất: chuột đồng, nhím.- Thú có những kiểu di chuyển: (20 điểm)+ Đi, chạy khỉ, vượn.+ Leo trèo vượn,báo.+ Bay dơi, sóc bay.+ Bơi cá voi, gấu tráng.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IIMÔN: SINH 7SỐ ĐIỂM: 120, GỒM CÂUMa trận Tự luận:Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao1. Động vật và đới sống con người Động vật quý hiếm Biện pháp bảo vệ. câu 33,33%=40 điểm câu 50%=20 điểm câu 50%=20 điểm2. Sự tiến hóa của động vật Sinh sản vô tính, sinh sản hữutính, lưỡng tính, đơn tính, thụtinh ngoài, thụ tinh trong? câu 33,33%=40 điểm câu 100%=40 điểm3. Lớp thú Thú sống môi trường nào?Ví dụ? Có kiểu di chuyểnnào? Ví dụ? câu 33,33%=40 điểm câu100%=40 điểmTS câu: Điểm120Tỉ lệ 100% câu 16,66%=20 điểm câu 50%=60 điểm câu 33,33%=40 điểmMA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IIMÔN: SINH 7SỐ ĐIỂM: 80, GỒM CÂUMa trận trắc nghiệm:Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụngcao1. Lớp lưỡng cưĐộng vật sống chui luồn trong đất1câu 12,5%= 10điểm 1câu 100%= 10 điểm2. Lớp bò sátBò sát hiện nay có mấy bộ1câu 12,5%= 10điểm 1câu 100%= 10 điểm3. Lớp chim-Động vật thuộc bộ gà-Chim bay cao nhất độ cao bao nhiêu-Loài không có bóng đái3câu 37,5%= 30điểm 3câu 100%= 30 điểm4. Lớp thúLoài nào là khỉ hình người1câu 12,5%= 10điểm 1câu 100%= 10 điểm5. Tiến hóa của động vạt -Động vật có số loài nhiều nhất-Loài có nhiều hình thức di chuyển nhất2câu 2câu25%= 20 điểm 100%= 20 điểmTS câu: 8Điểm 80 Tỉ lệ 100% 6câu75%= 60 điểmMinh häa s¶n phÈmI. íc röa b¸t Dish Drop 1. Thµnh phÇn:- Dish drop chøa TDS phèi hîp víi chÊt dÉn xuÊt tõ tinh dÇu dõa vµ l« héi lµ mét chÊt tÈy röa míi, ®Æc biÖt, ®éc quyÒn vµ cã nguyªn lý hoµn toµn kh¸c víi nguyªn lý tÈy röa truyÒn thèng, dÔ hoµ tan trong íc, dÔ röa s¹ch b»ng íc, kh«ng ®Ó l¹i tµn .Ngoµi viÖc röa chÐn b¸t cßn cã thÓ dïng dish drop ®Ó ng©m rau cñ qu¶.- Thµnh phÇn cña c¸c lo¹i íc röa b¸t trªn thÞ tr êng ®Òu lÊy nguyªn liÖu tõ s¶n phÈm phô cña dÇu má, kh«ng hoµ tan trong íc, dÔ ®Ó l¹i tµn 2. Minh ho¹: Dïng hai chiÕc th×a s¹ch, cho vµo ®ã hai giät dÇu ¨n ®Ó t¹o ra vÕt bÈn. TiÕp tôccho vµo hai chiÕc th×a hai lo¹i dÇu röa b¸t kh¸c nhau: DÇu röa b¸t trªn thÞ tr êng vµ dÇu röa b¸t dish drop ®· pha lo·ng theo tØ lÖ 1:4. Mêi kh¸ch röa hai chiÕc th×a b»ng hai ngãn tay kh¸c nhau, sau ®ã cho kh¸ch röa hai ngãn tay vµo hai cèc íc s¹ch kh¸c nhau, kh¸ch sÏ c¶m nhËn ngãn tay îc röa víi íc röa b¸t dish drop s¹ch nhanh h¬n. Quan s¸t hai chiÕc th×a ®· îc röa víi hai lo¹i íc röa kh¸c nhau: Víi íc röa b¸t th êng khi gÆp vÕt bÈn dÇu mì th× quÖn vµo vÕt bÈn, lµm vÕt bÈn thªm ®Æc qu¸nh. Cßn víi dish drop th× vÕt bÈn bÞ chia nhá ra, t¸ch thµnh tõng h¹t nhá ®Èy lªn trªn bÒ mÆt vµ nhanh chãng hoµ tan trong íc.- Nhóng hai chiÕc th×a xuèng hai cèc íc s¹ch, nhÊc lªn kho¶ng lÇn sÏ thÊy chiÕc th×a îc röa víi dish drop ®· s¹ch cßn chiÕc th×a kia vÉn cßn vÕt bÈn ®äng l¹i, nÕu tiÕp tôc röa nã sÏ mÊt thªm thêi gian, c«ng søc. Quan s¸t hai cèc íc sÏ thÊy cèc íc röa b»ng dish drop rÊt trong cßn cèc kia vÈn ®ôc, chøng tá röa b»ng dish drop sÏ lµm s¹ch nhanh vµ tiÕt kiÖm íc h¬n. Sau khi röa b¸t, íc thõa cã thÓ dïng ®Ó íi c©y, c©y sÏ ph¸t triÓn rÊt tèt. II. íc röa ®a n¨ng LOC 1. Thµnh phÇn: Sù phèi hîp thiªn nhiªn tõ chÊt dÉn xuÊt lµ dÇu dõa, khi tÈy röa vÕt bÈn kh«ng lµm háng bÒ mÆt cña ®å ®¹c, lµnh víi da tay.- ChÊt ho¹t tÝnh bÒ mÆt cã tÝnh tù t¸ch rêi, cã mïi ¬ng hoa tö ®inh ¬ng, hiÖu qu¶ khö mïi cao. 2. C«ng dông vµ c¸ch sö dông: LOC cã thÓ tÈy röa trªn mäi bÒ mÆt cøng cã thÓ lau röa nh g¹ch men, sµn gç, nhµ vÖ sinh, bån cÇu, bÕp ga, kÝnh Ngoµi ra cßn cã thÓ khö mïi trong tñ l¹nh, röa xe,…giÆt tÈy quÇn ¸o…- Khi sö dông cã thÓ dïng b×nh xÞt íi hai d¹ng phun ¬ng hoÆc phun dßng, pha lo·ng tuú theo môc ®Ých sö dông. VÕt bÈn th«ng th êng th× pha lo·ng theo tû lÖ 1:9, saukhi tÈy vÕt bÈn xong th× lau kh«, kh«ng cÇn röa l¹i víi íc. 3. Minh häa LOC- B«i trùc tiÕp lªn tay mét vÕt xi ®¸nh giÇy, vÕt bót bi, vÕt son. Sau ®ã b«i LOC ®Ëm ®Æc lªn c¸c vÕt bÈn, nhÑ nhµng lµm s¹ch vÕt bÈn b»ng c¸ch xoa ®Òu. Da tay kh«ngcã c¶m gi¸c nãng r¸t chøng tá LOC cã thÓ tiÕp xóc trùc tiÕp víi da tay, kh«ng lµm h¹i da tay, mïi th¬m rÊt dÔ chÞu. Sau khi LOC hoµ tan vÕt bÈn, dïng giÊy ¨n hoÆc kh¨n s¹ch mµu tr¾ng lau s¹ch tay, råi nhóng giÊy ¨n (kh¨n) ®· bÞ bÈn vµo cèc íc s¹ch, giÊy(kh¨n) sÏ tr¾ng trë l¹i mµ kh«ng cÇn ph¶i dïng thªm xµ phßng ®Ó giÆt s¹ch.III. íc giÆt SA8 1. Thµnh phÇn- SA8 bao gåm lo¹i ho¹t tÝnh bÒ mÆt. Gåm: thµnh phÇn lµm mÒm tù nhiªn, thµnh phÇn chèng b¸m bÈn chèng tÜnh ®iÖn, thµnh phÇn lµm s¸ng, thµnh phÇn lµm tr¾ng, thµnh phÇn chèng mèc. SA8 cã kh¶ n¨ng tÈy röa m¹nh, kh«ng cã thµnh phÇn phèt ph¸t, kh«ng g©y nhiÔm nguån íc, kh«ng g©y h¹i da tay, ®é PH trung tÝnh, rÊt an toµn. 2. Sö dông- GiÆt m¸y: 30 lÝt íc/15ml (3/4 n¾p), dïng îc tõ 60-66 lÇn- GiÆt tay: 10 lÝt íc/5ml (1/4 n¾p), dïng tõ 60-200 lÇn- Mét chai íc giÆt cã thÓ giÆt 5kg quÇn ¸o trong 66 lÇn (giÆt m¸y) 3. Minh ho¹ SA8a. C¸ch 1:- Dïng miÕng v¶i kh«, b«i lªn ®ã c¸c vÕt bÈn: xi ®¸nh giÇy, bót bi, son m«i, bót l«ng dÇu, sau ®ã dïng SA8 phñ kÝn lªn bÒ mÆt c¸c vÕt bÈn. Sau 10 phót giÆt nhÑ miÕngv¶i cho c¸c vÕt bÈn tan hÕt råi giÆt víi íc, c¸c vÕt bÈn sÏ îc lµm s¹ch hoµn toµn.b. C¸ch 2:- Pha lo·ng SA8 vµ bét giÆt th êng vµo hai c«c íc kh¸c nhau, dïng giÊy quú ®Ó thö ®é PH trong hai cèc íc. Víi bét giÆt th êng, giÊy quú ®æi mµu xanh ®Ëm thÓ hiÖn nång ®é kiÒm rÊt cao. Víi SA8 giÊy quú kh«ng ®æi mµu, thÓ hiÖn ®é PH trung tÝnh, v× vËy giÆt s¹ch nhanh h¬n vµ kh«ng lµm h¹i da tay.IV. íc tÈy vÕt bÈn frewash 1. C«ng dông vµ ph¹m vi sö dông- TÈy s¹ch hiÖu qu¶ vÕt bÈn trªn quÇn ¸o nh mùc, s÷a, ®å mü phÈm, íc hoa qu¶, thùc vËt, vÕt dÇu, vÕt m¸u.- Dïng ®Ó xö lý côc bé vÕt bÈn tr íc khi giÆt, thÝch hîp sö dông cho c¸c lo¹i quÇn ¸o cã thÓ giÆt víi íc vµ kh«ng bÞ phai mµu, cæ ¸o vµ tay ¸o, kh«ng thÝch hîp cho lôa hoÆc len.2. Minh ho¹ frewash- Dïng kÑo cao su (®· hÕt êng) g¾n chÆt vµo miÕng v¶i. Sau ®ã ®æ frewash vµo mÆt sau cña miÒng v¶i, kh«ng ®æ trùc tiÕp vµo kÑo cao su. Sau mét vµi phót frewash sÏbãc t¸ch miÕng cao su ra khái v¶i, dïng tay bãc nhÑ kÑo cao su ra.V. Kem ®¸nh r¨ng Glister 1. Thµnh phÇn- Thµnh phÇn chÝnh cña kem ®¸nh r¨ng glister lµ SYLODENT mét lo¹i h¹t nhá mÒm m¹i kh«ng ®Þnh h×nh, b¶n chÊt mÞn mµng, cã thÓ lµm s¹ch c¸c vÕt bÈn vµ vÕt nÊm r¨ng mét c¸ch nhÑ nhµng hiÖu qu¶ cao, phßng chèng c¸c bÖnh vïng miÖng, kh«ng lµm h¹i men r¨ng, kh«ng cay r¸t, lu«n lu«n gi÷ îc vÎ s¸ng bãng cho r¨ng.- Thµnh phÇn lµm s¹ch ®Æc biÖt vµ ®éc quyÒn: Hydrogen Flo vµ Mentanola gióp phßng chèng s©u r¨ng.- Glister sÏ cho hiÖu qu¶ râ rÖt víi nh÷ng ng êi bÞ bÖnh vÒ r¨ng miÖng nh viªm lîi hoÆc ch¶y m¸u ch©n r¨ng. Víi c¸c ®èi îng hót thuèc l¸, uèng cµ phª, uèng trµ th× ®©y lµ s¶n phÈm hç trî ®¾c lùc trong viÖc xo¸ ®i c¸c vÕt ®en bÈn vµ cao r¨ng.- Kem ®¸nh r¨ng Glister ®Ëm ®Æc, chØ cÇn lÊy îng b»ng 1/3 îng kem ®¸nh r¨ng th«ng th êng. 2. Minh ho¹ kem ®¸nh r¨ng Glister- Dïng mét vá hép kem Glister (hoÆc hép thuèc l¸) îng tr ng cho r¨ng. B«i lªn hai gãc hép kem ®¸nh r¨ng Glister vµ lo¹i kem ®¸nh r¨ng kh¸c. Dïng hai ngãn tay lµm®éng t¸c ®¸nh r¨ng. Sau vµi phót dïng giÎ lau s¹ch. Gãc hép dïng K§R th êng sÏ bÞ -íc bëi thµnh phÇn chñ yÕu lµ CACO3 (canxicacbonnat) sÏ bµo mßn men r¨ng, lµm ícr¨ng. Gãc hép dïng K§R Glister kh«ng bÞ íc, chøng tá kh«ng lµm g©y h¹i ®Õn men r¨ng, an toµn cho r¨ng lîi.VI. S÷a t¾m 1.Thµnh phÇn G: Glycerin chiÕt xuÊt tõ tinh dÇu cam gióp lµm s¹ch vµ b¶o vÖ da. (honey): MËt ong thiªn nhiªn gióp gi÷ Èm, duy tr× sù ¬i trÎ cña lµn da.- Ngoµi ra s÷a t¾m G&H cßn giµu protªin víi ®é PH trung tÝnh. 2. §Æc tÝnh s¶n phÈm- NhÑ nhµng lµm s¹ch vµ cung cÊp ®é Èm cho da, kh«ng lµm cho da nhên, nhít, còng kh«ng lµm kh« da.- Gióp lµn da mÒm m¹i, mÞn mµng vµ r¹ng rì.- Van silicon miÖng chai sÏ gióp kiÓm so¸t chÝnh x¸c îng kem cÇn lÊy.- §· îc kiÓm nghiÖm vÒ da liÔu. 3. Minh ho¹ s÷a t¾m G&H- Cho Ýt muèi tinh vµo hai cèc nhá. Nhá vµo hai cèc hai giät s÷a t¾m kh¸c nhau, dïng th×a ®¸nh tan hçn hîp muèi vµ s÷a t¾m. Sau ®ã ®æ íc vµo hai cèc, khuÊy ®Òu. Cèc íc cã s÷a t¾m G&H sÏ hoµ tan muèi, cã mµu trong cßn cèc íc dïng s÷a t¾m kh¸c kh«ng thÓ hoµ tan îc muèi, mµu íc ®ôc vµ cã nh÷ng kÕt tña nhá.- Gi¶i thÝch: Trong må h«i cña ng êi cã thµnh phÇn muèi, ®ã chÝnh lµ t¸c nh©n g©y ra ghÐt vµ nhên. S÷a t¾m G&H hoµ tan îc muèi vµ íc t¾m rÊt trong v× thÕ lµm s¹ch c¬ thÓ mµ kh«ng g©y nhít. Ngoµi ra cßn ®Ó l¹i mïi ¬ng rÊt th¬m.VII. L¨n khö mïi BODY SERIES 1.§Æc tÝnh cña s¶n phÈm.- ChiÕt xuÊt tõ c©y ®Þa cã thµnh phÇn kh¸ng khuÈn.- Ho¹t tÝnh aluminum chlorohydrate cã t¸c dông bÞt kÝn t¹m thêi c¸c èng dÉn må h«i vµ ng¨n chÆn sù tiÕt må h«i.- Mïi ¬ng thiªn nhiªn gióp khö mïi hiÖu qu¶, b¶o vÖ c¬ thÓ khái mïi må h«i vµ sù Èm ít trong 48 tiÕng ®ång hå.- §é PH trung tÝnh, phï hîp víi mäi lo¹i da.- Nhanh kh«, cã thÓ mÆc trang phôc ngay sau khi sö dông. 2. Minh ho¹ l¨n khö mïi- C¾t mét l¸t tái b«i lªn mu bµn tay, sau ®ã b«i l¨n khö mïi body series phñ lªn trªn, mïi h«i cña tái sÏ hÕt.VIII. DÇu géi ®Çu SANTINIQUE 1.Thµnh PhÇn- Chøa ho¹t chÊt LA ®éc quyÒn tõ AMWAY, gåm hçn hîp cña LipÝt vµ Aminoaxit cÊu t¹o nªn Protªin lµ thµnh phÇn chÝnh cña tãc.- Khi géi víi dÇu géi Santinique, sîi tãc sÏ îc më ra c¸c kÏ tãc dÇu géi sÏ thÊm s©u vµo c¸c kÏ cña sîi tãc ®Ó phôc håi vµ nu«i ìng tãc.- Nªn dïng kÕt hîp víi dÇu x¶ ®Ó tãc îc nu«i ìng vµ ît mµ h¬n. 2. Minh ho¹ dÇu géi Santinique- LÊy mét sîi tãc (ch géi víi Santinique), kÐo c¨ng mét ®Çu cña sîi tãc ®Ó thö ®é ch¾c vµ ®µn håi, sîi tãc sÏ bÞ ®øt nhanh chãng. LÊy mét giät dÇu géi Santinique trong vuèt ®Òu lªn nöa sîi tãc cßn l¹i. Quan s¸t hiÖn îng sÏ thÊy dÇu géi b¸m ®Òu lªn sîi tãc t¹o thµnh nh÷ng h¹t trßn nhá. §ã chÝnh lµ c¸c kÏ tãc ®· îc më ra vµ dÇu géi thÊm s©u vµo c¸c kÏ tãc ®Ó nu«i ìng. Sau vµi phót lau s¹ch dÇu trªn sîi tãc. KÐo c¨ng hai ®Çu sîi tãc sÏ thÊy sîi tãc ch¾c khoÎ h¬n vµ ®é co d·n tèt h¬n so víi lóc ®Çu ch dïng Santinique. IX. Thùc phÈm bæ sung vitamin 1. Thµnh phÇn- Mçi viªn cung cÊp 250mg vitamin tõ bét ®«ng kh« cña qu¶ Acerlora Chery mét lo¹i qu¶ chøa nguån vitamin giµu nhÊt îc biÕt ®Õn trong tù nhiªn vµ c¸c lo¹iqu¶ kh¸c: cam quýt, c¸c chÊt dinh ìng tõ thùc vËt phytonutrients. 2. T¸c dông cña vitamin C- Vitamin lµ chÊt chèng oxy ho¸ cÇn thiÕt cho viÖc duy tr× sù khoÎ m¹nh cña -¬ng, r¨ng vµ lîi. Vitamin cßn cã t¸c dông t¨ng êng søc ®Ò kh¸ng, chèng l¹i c¸c bÖnh c¶m cóm, ®au nhøc vµ gióp vÕt th ¬ng chãng lµnh.- Uèng vitaminC hµng ngµy sÏ gióp ®µo th¶i c¸c ®éc tè trong c¬ thÓ, ng¨n ngõa qu¸ tr×nh l·o ho¸, c¶i thiÖn lµn da vµ gi÷ l¹i sù ¬i trÎ cho c¬ thÓ. 3. Minh ho¹ TPBS vitaminC- Cho vµo cèc íc s¹ch thuèc tÝm (thuèc s¸t trïng vÕt th ¬ng) vµ cã thÓ cho thªm vµo ®ã vµi h¹t g¹o. Cèc íc vµ c¶ nh÷ng h¹t g¹o sÏ chuyÓn sang mµu tÝm, thÓ hiÖn chosù nhiÔm ®éc. Th¶ vµo cèc íc mét mÈu vitaminC, khuÊy ®Òu, cèc íc vµ h¹t g¹o sÏ dÇn trë l¹i mµu tr¾ng nh ban ®Çu. VitaminC ®· v« hiÖu ho¸ c¸c gèc tù do- lµ t¸c nh©n g©y ®éc tè vµ oxy ho¸ ®Ó lµm cho c¬ thÓ vµ c¸c lo¹i thùc phÈm îc trong s¹ch, nhê ®ã cã thÓ ng¨n ngõa qu¸ tr×nh l·o ho¸.* Chó ý: §Ó cã thÓ minh ho¹ îc c¸c s¶n phÈm nh trªn mèi nhµ ph©n phèi h·y chuÈn bÞ mét bé minh ho¹ s¶n phÈm bao gåm c¸c lä nhá ®Ó ®ùng tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cÇn minh häa, c¸c s¶n phÈm kh¸c trªn thÞ tr êng ®Ó so s¸nh vÒ chÊt îng. Ngoµi ra cån cÇn c¸c vËt dông nh cèc thuû tinh trong, th×a nhá, muèi, giÊy quú, xi ®¸nh giÇy, thuèc tÝm,thái son, bót bi, bót l«ng dÇu, kh¨n...Trong qu¸ tr×nh minh ho¹ cÇn kÕt hîp võa lµm ®ªm« võa gi¶i thÝch cho kh¸ch hµngTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến