loading
back to top

Đề thi môn vật lý lớp 9

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-12-01 17:55:12 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi môn vật lý lớp 9    kiểm tra lý lớp 9   

139
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi môn vật lý lớp 9

Đề thi môn vật lý lớp 9

Đề thi môn vật lý lớp 9Loading...

Tóm tắt nội dung

Tröôøng THCS Traàn Phuù .Lôùp Hoï Teân Đề thi môn vật lý lớp 9N ăm học 2011-2012Moân Vaät lyù 9Thôøi gian 45 phuùt Giaùm thò1.2. Maõ Phaùch......................................................................................................................................Ñieåm Giaùm khaûo Soá tôø Maõ PhaùchI. TRAÉC NGHIEÄM (Em haõy khoanh troøn caùc caâu traû lôøi A,B,C vaø maø em cho laø ñuùng cuûa caùc caâu sau .4ñieåm1. Thieát bò coù vai troø quan troïng nhaát trong quaù trình truyeàn taûi ñieän naêng ñi xa laø: A. Coät ñieän B. Maùy bieán theá C. Daây daãn to D. Ñiieän trôû daây daãn nhoû2.Doøng ñieän xoay chieàu coù theå taïo ra bôûi A. Acquy xe maùy B. Saám seùt C. Maùy phaùt ñieän moät chieàu D. Ñoäng cô ñieän 3. Ñaët moät vaät tröôùc thaáu kính phaân kì ta seõ thu ñöôïc aûnh coù ñaëc ñieåm gì? :A. Moät aûnh aûo beù hôn vaät B. Moät aûnh thaät lôùn hôn vaät C. Moät aûnh aûo lôùn hôn vaät D. Moät aûnh thaät beù hôn vaät 4. Coù theå duøng ampe keá moät chieàu ñeå ño doøng ñieän...

Nội dung tài liệu

Tröôøng THCS Traàn Phuù .Lôùp Hoï Teân ÑEÀ THI HOÏC KYØ IIN ăm học 2011-2012Moân Vaät lyù 9Thôøi gian 45 phuùt Giaùm thò1.2. Maõ Phaùch......................................................................................................................................Ñieåm Giaùm khaûo Soá tôø Maõ PhaùchI. TRAÉC NGHIEÄM (Em haõy khoanh troøn caùc caâu traû lôøi A,B,C vaø maø em cho laø ñuùng cuûa caùc caâu sau .4ñieåm1. Thieát bò coù vai troø quan troïng nhaát trong quaù trình truyeàn taûi ñieän naêng ñi xa laø: A. Coät ñieän B. Maùy bieán theá C. Daây daãn to D. Ñiieän trôû daây daãn nhoû2.Doøng ñieän xoay chieàu coù theå taïo ra bôûi A. Acquy xe maùy B. Saám seùt C. Maùy phaùt ñieän moät chieàu D. Ñoäng cô ñieän 3. Ñaët moät vaät tröôùc thaáu kính phaân kì ta seõ thu ñöôïc aûnh coù ñaëc ñieåm gì? :A. Moät aûnh aûo beù hôn vaät B. Moät aûnh thaät lôùn hôn vaät C. Moät aûnh aûo lôùn hôn vaät D. Moät aûnh thaät beù hôn vaät 4. Coù theå duøng ampe keá moät chieàu ñeå ño doøng ñieän xoay chieàu ñöôïc khoâng ?A. Ñöôïc chæ caàn maéc noái tieáp vôùi maïch caàn ño laø ñuû B. Ñöôïc chæ caàn maéc song song vôùi maïch caàn ño laø ñuûC. Khoâng ñöôïc vì doøng ñieän thay ñoåi lieân tuïc D. Khoâng ñöôïc vì doøng ñieän moät chieàu vaø doøng ñieän xoay chieàu gioáng nhau 5. Ngöôøi ta duøng moät thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï 5cm ñeå laøm kính luùp Soá boäi giaùc cuûa kính laø A. 5X B. 2,5X C. 1,5X 3X6. Vaät kính cuûa maùy aûnh laø :A. Thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï lôùn B. Thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï nhoûC. Thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï ngaén vaøi cm D. Thaáu kính phaân kì coù tieâu cöï lôùn7 Ta coù theå phaân tích aùnh saùng traéng baèng thí nghieäm naøo döôùi ñaây ?A. Chieáu chuøm aùnh saùng qua TKPK B. Chieáu chuøm aùnh saùng vaøo göông phaúng C. Chieáu chuøm aùnh saùng qua laêng kính D. Chieáu chuøm aùnh saùng qua lôùp nöôùc moûng Moät ngöôøi chæ nhìn roõ caùc vaät trong khoaûng 15cm ñeán 50 cm maét ngöôøi ñoù bò taät gì?A. Maét caän Maét laõo C. Bình thöôøngII. LUẬN 6ñieåm)1. Nguyeân nhaân naøo gaây ra söï hao phí ñieän naêng treân ñöôøng daây taûi ñieän Neâu caùch laøm giaûm hao phí ñieän naêng 2. Ñaët vaät AB coù daïng moät muõi teân cao h= 0,5cm vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät TKHT vaø caùch thaáu kính 6cm .Thaáu kính coù tieâu cöï 4cm Haõy döïng aûnh theo ñuùng tæ leä vaø tính ñoä cao cuûa aûnh h’.3. Ngöôøi ta chuïp aûnh moät caây caûnh cao 1m, ñaët caùch maùy aûnh 2m.Sau khi traùng phim thaáy aûnh cao 3cm Tính khoaûng caùch töø aûnh ñeán vaät kính cuûa maùy aûnh ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Hoïc sinh khoâng ghi vaøo phaàn naøyTröôøng THCS Traàn PhuùLôùp Hoï Teân ÑEÀ THI HOÏC KYØ IIMoân Vaät lyù 9N ăm học 2011-2012Thôøi gian 45 phuùt Giaùm thò1.2. Maõ Phaùch......................................................................................................................................Ñieåm Giaùm khaûo Soá tôø Maõ PhaùchI. TRAÉC NGHIEÄM (Em haõy khoanh troøn caùc caâu traû lôøi A,B,C vaø maø em cho laø ñuùng cuûa caùc caâu sau .4ñieåm1. Doøng ñieän xoay chieàu coù theå taïo ra bôûi A. Maùy phaùt ñieän moät chieàu B. Saám seùt C. Acquy xe maùy C. Ñoäng cô ñieän 2. Coù theå duøng ampe keá moät chieàu ñeå ño doøng ñieän xoay chieàu ñöôïc khoâng ?A. Ñöôïc chæ caàn maéc noái tieáp vôùi maïch caàn ño laø ñuû B. Khoâng ñöôïc vì doøng ñieän thay ñoåi lieân tuïcC. Ñöôïc chæ caàn maéc song song vôùi maïch caàn ño laø ñuû D. Caû a,b,c ñeàu sai 3. Thieát bò coù vai troø quan troïng nhaát trong quaù trình truyeàn taûi ñieän naêng ñi xa laø: A. Coät ñieän B. Maùy bieán theá C. Daây daãn to D. Ñieän trôû daây daãn to 4. Ñaët moät vaät tröôùc thaáu kính phaân kì ta seõ thu ñöôïc :A. Moät aûnh aûo lôùn hôn vaät B. Moät aûnh thaät lôùn hôn vaät C. Moät aûnh aûo beù hôn vaät D. Moät aûnh thaät beù hôn vaät 5. Vaät kính cuûa maùy aûnh laø :A. Thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï ngaén vaøi cm B. Thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï nhoûC.Thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï lôùn D. Thaáu kính phaân kì coù tieâu cöï lôùn6. Moät ngöôøi chæ nhìn roõ caùc vaät trong khoaûng 15cm ñeán 50 cm maét ngöôøi ñoù bò taät gì?A. Maét laõo Maét caän C. Bình thöôøng 7. Ngöôøi ta duøng moät thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï 5cm ñeå laøm kính luùp Ñoä boäi giaùc cuûa kính laø A. 1,5X B. 2,5X C. 5X 3X8. Ta coù theå phaân tích aùnh saùng traéng baèng thí nghieäm naøo döôùi ñaây ?A. Chieáu chuøm aùnh saùng qua TKPK B. Chieáu chuøm aùnh saùng vaøo göông phaúng C. Chieáu chuøm aùnh saùng qua lôùp nöôùc moûng D. Chieáu chuøm aùnh saùng qua laêng kínhII. TÖÏ LUAÄN (6ñieåm) 1. Ñiieàu kieän naøo xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng ?Neâu caùc caùch taïo ra doøng ñieän xoay chieàu 2.Ñaët vaät AB coù daïng moät muõi teân cao h= 1,5 cm vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät TKPK vaø caùch thaáu kính 12cm .Thaáu kính coù tieâu cöï 8cm Haõy döïng aûnh theo ñuùng tæ leä xích vaø tính ñoä cao cuûa aûnh h’ .3. Ngöôøi ta chuïp aûnh moät caây caûnh cao 0,5m, ñaët caùch maùy aûnh 1m.Phim caùch vaät kính cuûa maùy aûnh laø 3cm Tính chieàu cao cuûa aûnh treân phim ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Hoïc sinh khoâng ghi vaøo phaàn naøyKiểm tra tiết 73 .Tuần 37MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ 9(Hình thức kiểm tra Kết hợp TNKQ và Tự luận (40% TNKQ, 60% TL))1. Lập bảng trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình.Nội dungTổngsố tiết Líthuyết Tỉ lệ thực dạy Trọng sốLT(Cấp độ1, 2) VD(Cấp độ3, 4) LT(Cấpđộ 1, 2) VD(Cấp độ3, 4)1. Hiện tượng cảm ứng điện từ 3,5 4,5 13,46 17,312. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng vàứng dụng ác dụng cụ quang học 18 13 9,1 8,9 35 34,23Tổng 26 18 12,6 13,4 48,46 51,542. Lập ma trận đề .Nội dung (chủ đề) Trọng số Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra)Điểm sốT.số TN TL1. Hiện tượng cảm ứngđiện từ 13,46 11*13,46/100 1,48=2 2(1,0) 1,02. Hiện tượng khúc xạánh sáng và ứng dụngc ác dụng cụ quang học 35 11*35/100 3,85=4 3(1,5) 1(2,0) 3,51. Hiện tượng cảm ứngđiện từ 17,31 11*17,31/100≈ 1,9=2 (0,5) 1(2,0) 2,52. Hiện tượng khúc xạánh sáng và ứng dụngc ác dụng cụ quang học 34,23 11*34,23/100 3,76=4 (1,0) (2,0) 3,0Tổng 100 11 (4,0)Tg:15’’ (6,0)Tg: 30’’ 10,0Tg: 45' Người lập Võ Ngọc ĐoanÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅMÑeà I. Traéc nghieäm :1 8d bII Töï luaän Caâu 1: Do ñieän trôû cuûa daây daãn gaây ra söï toûa nhieät treân ñöôøng daây (1ñ)+ Caùch laøm giaûm hao phí ñieân naêng taêng hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây taûi ñieän (1ñ)Caâu Döïng aûnh (1ñ)+ Tính ñoä cao cuûa aûnh Ta coù 1/f =1/d 1/d’ => d’ 12 cm (0,5ñ)- Ta laïi coù d’/d h’/h => h’ 1,5 cm (0,5ñ) Caâu 3: Ta coù d’/d h’/h => h’ cm (2ñ)--------------------------------------------------------------------------------------------Ñeà I. Traéc nghieäm :1 8a dII Töï luaän Caâu 1: Khi soá ñöôøng söùc töø xuyeân qua tieát dieän cuûa cuoän daây bieán theân (1ñ)+ Caùc caùch taïo ra doøng ñieän xoay chieàu (1ñ)- Cho cuoän daây quay troøng töø tröôøng Cho nam chaâm quay tröôùc cuoä daây Caâu Döïng aûnh (1ñ)+ Tính ñoä cao cuûa aûnh Ta coù 1/f =1/d’ 1/d => d’ 4,8 cm (0,5ñ)- Ta laïi coù d’/d h’/h => h’ 0,4 cm (0,5ñ) Caâu 3: Ta coù d’/d h’/h => h’ 1.5 cm (2ñ)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến