loading
back to top

đề thi môn toán lớp 12

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2017-01-14 05:04:57 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi môn toán lớp 12    đề kiểm tra toán 12   

197
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi môn toán lớp 12

đề thi môn toán lớp 12

đề thi môn toán lớp 12
Tóm tắt nội dung

đề thi môn toán lớp 12

Nội dung tài liệu

KI TRA NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN (M· ®Ò 144)C©u1 ế∫06f(x)dx=10,∫04f(x)dx=7, thì ∫46f(x)dx ngằA.17 B.­3 C.170 D.3C©u2 Tìm nguyên hàm ∫( 3√x 2+ 4x) dxA. 35 3√x 5+ ln| x| B. 53 3√x 5+ ln| x| CC.353√x5−4ln|x|+C D.353√x5+4ln|x|+CC©u3 Trong các kh ng đnh sau, kh ng đnh nào saiẳ ?A. F(x) và G(x) đu là nguyên hàm hàm f(x) trên thì F(x) G(x) là ng ằs ).ốB.∫(f(x)+g(x))dx=∫f(x)dx+∫g(x)dx.C.F(x) là nguyên hàm ủf( x) .D.F(x) là nguyên hàm ủf( x) 2√ .C©u4 Cho F(x) là nguyên hàm hàm f( x) 1cos 2x và F(0) 1. Khi đó ta cóA. F(x) tanx B. F(x) tanx 1C. F(x) tanx 1D. F(x) tanx C©u5 Tìm nguyên hàm dxx )A.13ln|xx+3|+C B.−13ln|xx+3|+CC.13 ln| 3x| D.23 ln| xx 3| CC©u6 Hàm F(x) ln|sinx 3cosx| là nguyên hàm hàm nào trong các hàm sau đâyố ốA.f( x) cosx sinx B.f(x)=cosx+3sinxsinx−3cosxC.f( x) sinx cosxcosx sinx D.f(x)=−cosx−3sinxsinx−3cosxC©u7 Đi bi 2sint, tích phân =∫01dx√4 tr thànhởA.∫0π6dt B.∫0π6tdtC.∫0π61t dt D.∫0π3dtC©u8 Tích phân ∫0πcos 2xsinxdx ngằA.0 B.23 C.−23 D.32C©u9 Tính I=∫01x+4x2+3x+2dxA.I 2ln5 2ln3 B.I 5ln2 2ln3 C.I 5ln2 3ln2 D.I 5ln2 2ln3C©u10 Bi ế∫0319 dx aπ thì giá tr làị ủA.6 B.12 C.112 D.16C©u11 nguyên hàm hàm f( x) 3√1 làA.−13(x2+2)√1−x2+C B.13(x2+2)√1−x2+CC. 13( 2+ 1)√ 2+ D. 13( 2+ 1)√ 2+ CC©u12 Nguyên hàm hàm ốf(x)=sin3x.cosx làA.13cos3x+C B.13sin3x+CC.sin 4x D. 14 sin 4x CC©u13 ọ∫ 2017 xdx F( x) là ng ). Khi đó hàm F(x) ngằ ằA. 2017 xln 2017 B.2017 1C.2017 x.ln2017 D.2017 xC©u14 Tích phân I=∫1ex2+2lnxxdx ngằA. 2− 12 B. 2+ 12 C.e 2D.e 1C©u15 Hàm ốF( x) 2là nguyên hàm hàm sủ ốA.f( x) 2B.f( x) 2e 2− 1C.f( x) 2D.e 22 xC©u16 Cho I=∫12x(x−1)5dx và 1. Ch nh sai trong các nh sauọ ềA.I =∫01( 5du B.I =( 66 55) ¿01C.I=∫21x(1−x)5dx D.I=1342C©u17 Tìm kh ng đnh sai trong các kh ng đnh sauẳ :A.∫01sin dx =∫01sinxdx B.∫−11x2007(1+x)dx=22009C.∫01(1+x)xdx=0 D.∫0πsin x2 dx 2∫0π2sinxdxC©u18 Cho bi ế∫25f( x) dx 3,∫25g( t) dt Giá tr ủA =∫25[f( x) )] dx là :A. Ch xác đnh ịB. 3C. 12D. 6đcượC©u19 Tìm nguyên hàm F(x) f( x) 3− 1x bi F(1) 0ếA.F( x) 22 1x 32 B.F( x) 22 1x 12C.F(x)=x22−1x−12 D.F( x) 22 1x 32C©u20 Hàm nào sau đây không ph là nguyên hàm hàm ốf(x)=x(2+x)(x+1)2A.x 2− 1x B.x 2x 1C.x 2+ 1x D.x 2+ 1x và tên:ọ ………………………………………..L p:ớ ………. ĐI MỂ1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20M· ®Ò 14401 )02 )03 )04 ~05 ~06 ~07 ~08 ~09 ~10 ~11 ~12 )13 ~14 ~15 ~16 ~17 ~18 ~19 )20 ~Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến