loading
back to top

Đề thi môn sinh lớp 6

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-21 20:52:00 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi môn sinh lớp 6    kiểm tra sinh lớp 6   

127
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi môn sinh lớp 6

Đề thi môn sinh lớp 6

Đề thi môn sinh lớp 6
Tóm tắt nội dung

Trường THCS Trần Phú KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2009-2010Họ và tên……………………………… Môn: SINH HỌC 6Lớp 6A (1+2) Thời gian: 45 phútGiám thị Giám thị II Số phách :…………………………………………………@………………………………..............................................Điểm Số tờ: Giám khảo Số phách:A/ Trắc nghiệm (4đ) Câu1 2đ Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, đứng trước lựa chọn đúng. 1/: Trong những đặc điểm sau đây đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây hạt trần? Lá đa dạng Có sự sinh sản hữu tính Có hạt hở, chưa có hoa, chưa có quả Có rễ thân lá chính thức chưa có mạch dẫn 2/Các thành phần của hạt bao gồm A. Vỏ hạt, lá mầm và chồi mầm B.Vỏ hạt, lá mầm(hoặc phôi nhũ) và phôi C. Vỏ hạt, thân mầm và rễ mầm D. Vỏ hạt, chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễmầm 3/Loại quả nào sau đây có thể tự phát tán: A/ Quả hạch B. Quả thịt C. Quả khô nẻ D. Cả A, ,C 4/ Tổ tiên chung của Rêu và Quyết là: A.Tảo đa bào B. Tảo đơn bào C.Dương xỉ D. Quyết trần Câu :(1đ) Hãy chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống sao cho phù...

Nội dung tài liệu

Trường THCS Trần Phú KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2009-2010Họ và tên……………………………… Môn: SINH HỌC 6Lớp 6A (1+2) Thời gian: 45 phútGiám thị Giám thị II Số phách :…………………………………………………@………………………………..............................................Điểm Số tờ: Giám khảo Số phách:A/ Trắc nghiệm (4đ) Câu1 2đ Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, đứng trước lựa chọn đúng. 1/: Trong những đặc điểm sau đây đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây hạt trần? Lá đa dạng Có sự sinh sản hữu tính Có hạt hở, chưa có hoa, chưa có quả Có rễ thân lá chính thức chưa có mạch dẫn 2/Các thành phần của hạt bao gồm A. Vỏ hạt, lá mầm và chồi mầm B.Vỏ hạt, lá mầm(hoặc phôi nhũ) và phôi C. Vỏ hạt, thân mầm và rễ mầm D. Vỏ hạt, chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễmầm 3/Loại quả nào sau đây có thể tự phát tán: A/ Quả hạch B. Quả thịt C. Quả khô nẻ D. Cả A, ,C 4/ Tổ tiên chung của Rêu và Quyết là: A.Tảo đa bào B. Tảo đơn bào C.Dương xỉ D. Quyết trần Câu :(1đ) Hãy chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống sao cho phù hợp: Quá trình phát triển của giới thực vật có giai đoạn chính: Sự xuất hiện của các thực vật …………………. Các thực vật ………………….lần lượt xuất hiện Sự xuất hiện và …………….. của các thực vật ………………. Câu3: (1đ) Điền chữ vào trước câu đúng và chữ vào trước câu sai trong các câu sau 1/ Cây trồng bắt nguồn từ cây hoang dại 2/ Dương xỉ và Rêu đều sinh sản bằng bào tử 3/ Quả hạch là quả gồm toàn thịt, có hạt nằm rải rác hoặc không hạt 4/ Hạt lạc là hạt của cây một lá mầmB Tự luận Câu1 (3đ): Trình bày thí nghiệm chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào độ ẩm. Giới thiệu cách gieo hạt tạo điều kiện tốt cho hạt nảy mầm. Câu2 (1đ): Giữa cây hạt trần và cây hạt kín có những điểm gì phân biệt? Điểm nào là quan trọng nhất Câu (1đ): Vì sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng? Câu (1đ) Bạn An cầm bông lúa nói với cả lớp rằng: bông lúa này có rất nhiều hạt lúa”. Hãy chỉ ra chưa đúng trong câu nói trên.Trường THCS Trần Phú KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2009-2010Họ và tên……………………………… Môn: SINH HỌC 6Lớp 6A Thời gian: 45 phútGiám thị Giám thị II Số phách :……………………………………………………@………………………………............................Điểm Số tờ: Giám khảo Số phách:A/ Trắc nghiệm (4đ) Câu1 2đ Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, đứng trước lựa chọn đúng. 1/: Trong những đặc điểm sau đây đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây hạt kín? Lá đa dạng Có sự sinh sản hữu tính Có hạt hở, chưa có hoa, chưa có quả Có hoa, quả, hạt nằm trong quả 2/Các thành phần của hạt bao gồm A. Vỏ hạt, lá mầm và chồi mầm B.Vỏ hạt, thân mầm và rễ mầm C. Vỏ hạt, lá mầm(hoặc phôi nhũ) và phôi D. Vỏ hạt, chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễ mầm 3/Loại quả nào sau đây có thể tự phát tán: A/ Quả hạch B. Quả thịt C. Quả khô nẻ D. Quả mọng 4/ Tổ tiên chung của thực vật là: A.Tảo đa bào B. Tảo đơn bào C.Các cơ thể sống đầu tiên D. Quyết trần Câu :(1đ) Hãy chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống sao cho phù hợp: Quá trình phát triển của giới thực vật có giai đoạn chính: Sự xuất hiện của các thực vật …………………. Các thực vật ………………….lần lượt xuất hiện Sự xuất hiện và …………….. của các thực vật ………………. Câu3: (1đ) Điền chữ vào trước câu đúng và chữ vào trước câu sai trong các câu sau :1/ Tính đa dạng và phong phú của cây trồng kém hơn cây dại 2/ Dương xỉ và Rêu đều đã có thân, rễ, lá thật 3/ Quả hạch là quả có hạch cứng bọc lấy hạt 4/ Hạt ngô là hạt của cây một lá mầm B/ Tự luận Câu1 (3đ): Trình bày thí nghiệm chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào nhiệt độ. Giới thiệu cách gieo hạt tạo điều kiện tốt cho hạt nảy mầm. Câu2 (1đ): Giữa cây hai lá mầm và cây một lá mầm có những điểm gì phân biệt? Điểm nào là quantrọng nhất Câu (1đ): Vì sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng? Câu (1đ) Bạn An cầm bông lúa nói với cả lớp rằng: bông lúa này có rất nhiều hạt lúa”. Hãy chỉ ra chưa đúng trong câu nói trên.Trường THCS Trần Phú KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2009-2010Họ và tên……………………………… Môn: SINH HỌC 6Lớp 6A(1+2) Thời gian: 45 phútGiám thị Giám thị II Số phách :……………………………………………………@………………………………............................Điểm Số tờ: Giám khảo Số phách:A/ Trắc nghiệm (4đ) Câu1 2đ Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, đứng trước lựa chọn đúng. 1/: Trong những đặc điểm sau đây đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây hạt trần? Lá đa dạng Có sự sinh sản hữu tính Có hạt hở, chưa có hoa, chưa có quả Có rễ thân lá chính thức chưa có mạch dẫn 2/Các thành phần của hạt bao gồm A. Vỏ hạt, lá mầm và chồi mầm B.Vỏ hạt, lá mầm(hoặc phôi nhũ) và phôi C. Vỏ hạt, thân mầm và rễ mầm D. Vỏ hạt, chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễmầm 3/Loại quả nào sau đây có thể tự phát tán: A/ Quả hạch B. Quả thịt C. Quả khô nẻ D. Cả A, ,C 4/ Tổ tiên chung của Rêu và Quyết là: A.Tảo đa bào B. Tảo đơn bào C.Dương xỉ D. Quyết trần Câu :(1đ) Hãy chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống sao cho phù hợp: Quá trình phát triển của giới thực vật có giai đoạn chính: Sự xuất hiện của các thực vật …………………. Các thực vật ………………….lần lượt xuất hiện Sự xuất hiện và …………….. của các thực vật ………………. Câu3: 1đ) Điền chữ vào trước câu đúng và chữ vào trước câu sai trong các câu sau 1/ Cây trồng bắt nguồn từ cây hoang dại 2/ Dương xỉ và Rêu đều sinh sản bằng bào tử 3/ Quả hạch là quả gồm toàn thịt, có hạt nằm rải rác hoặc không hạt 4/ Hạt lạc là hạt của cây một lá mầmB/ Tự luận Câu1 (3đ): Trình bày thí nghiệm chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào độ ẩm. Giới thiệucách gieo hạt tạo điều kiện tốt cho hạt nảy mầm. Câu2 (1đ): Giữa cây hạt trần và cây hạt kín có những điểm gì phân biệt? Điểm nào là quan trọng nhất Câu (2đ): Vì sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng?Trường THCS Trần Phú KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2009-2010Họ và tên……………………………… Môn: SINH HỌC 6Lớp 6A Thời gian: 45 phútGiám thị Giám thị II Số phách :……………………………………………………@………………………………............................Điểm Số tờ: Giám khảo Số phách:A/ Trắc nghiệm (4đ) Câu1 2đ Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, đứng trước lựa chọn đúng. 1/: Trong những đặc điểm sau đây đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây hạt kín? Lá đa dạng Có sự sinh sản hữu tính Có hạt hở, chưa có hoa, chưa có quả Có hoa, quả, hạt nằm trong quả 2/Các thành phần của hạt bao gồm A. Vỏ hạt, lá mầm và chồi mầm B.Vỏ hạt, thân mầm và rễ mầm C. Vỏ hạt, lá mầm(hoặc phôi nhũ) và phôi D. Vỏ hạt, chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễ mầm 3/Loại quả nào sau đây có thể tự phát tán: A/ Quả hạch B. Quả thịt C. Quả khô nẻ D. Quả mọng 4/ Tổ tiên chung của thực vật là: A.Tảo đa bào B. Tảo đơn bào C.Các cơ thể sống đầu tiên D. Quyết trần Câu :(1đ) Hãy chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống sao cho phù hợp: Quá trình phát triển của giới thực vật có giai đoạn chính: Sự xuất hiện của các thực vật …………………. Các thực vật ………………….lần lượt xuất hiện Sự xuất hiện và …………….. của các thực vật ………………. Câu3: 1đ) Điền chữ vào trước câu đúng và chữ vào trước câu sai trong các câu sau 1/ Tính đa dạng và phong phú của cây trồng kém hơn cây dại 2/ Dương xỉ và Rêu đều đã có thân, rễ, lá thật 3/ Quả hạch là quả có hạch cứng bọc lấy hạt 4/ Hạt ngô là hạt của cây một lá mầmB/ Tự luận Câu1 (3đ): Trình bày thí nghiệm chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào nhiệt độ. Giới thiệu cách gieo hạt tạo điều kiện tốt cho hạt nảy mầm. Câu2 (1đ): Giữa cây hai lá mầm và cây một lá mầm có những điểm gì phân biệt? Điểm nào là quan trọng nhất Câu (2đ): Vì sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng? KiÓm HKIIA, Môc tiªu Sau khi häc xong bµi nµy häc sinh cÇn n¾m. HS tù ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng kiÕn thøc troïng taâm ®· häc. RÌn luyÖn cho HS kØ n¨ng dieãn ®¹t, tr×nh bµy Gi¸o dôc cho HS tÝnh trung thùc trong thi cö.B, Ph ¬ng ph¸p :Tr¾c nghiÖm, tù luËn.C, ChuÈn bÞ: GV: Ma traän ,ñeà, ®¸p ¸n, thang ®iÓm HS: Häc thuéc bµi III. thiÕt kÕ ma trËn hai chiÒu ñeà soá 1Chñ ®ÒchÝnh C¸c møc ®é cÇn ®¸nh gi¸TængNhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dôngTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLLT TH LT TH LT TH LT TH LT TH LT THChươngVII 1.1 1.20.5đ 4.5 Ch ươngVIII 11 1.5 4.5 đCh ươngIX 11 đT ổng 11.5đ 2.5 đD, TiÕn tr×nh lªn líp I, æn ®Þnh: (1 phót)II, §Ò (thêi gian lµm bµi 43’) Đáp án Đề 1A/ Trắc nghiệm (4đ) Câu1 2đ Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, đứng trước lựa chọn đúng. 1/: Trong những đặc điểm sau đây đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây hạt trần? Lá đa dạng Có sự sinh sản hữu tínhC Có hạt hở, chưa có hoa, chưa có quả Có rễ thân lá chính thức chưa có mạch dẫn 2/Các thành phần của hạt bao gồm A. Vỏ hạt, lá mầm và chồi mầm B.Vỏ hạt, lá mầm(hoặc phôi nhũ) và phôi C. Vỏ hạt, thân mầm và rễ mầm D. Vỏ hạt, chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễmầm 3/Loại quả nào sau đây có thể tự phát tán: A/ Quả hạch B. Quả thịt C. Quả khô nẻ D. Cả A, ,C 4/ Tổ tiên chung của Rêu và Quyết là: A.Tảo đa bào B. Tảo đơn bào C.Dương xỉ D. Quyết trần Câu :(1đ) Hãy chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống sao cho phù hợp: Quá trình phát triển của giới thực vật có giai đoạn chính: Sự xuất hiện của các thực vật nước Các thực vật cạn .lần lượt xuất hiện Sự xuất hiện và và chiếm ưu thế của các thực vật hạt kín Câu3: 1đ) Điền chữ vào trước câu đúng và chữ vào trước câu sai trong các câu sau 1/ Cây trồng bắt nguồn từ cây hoang dại 2/ Dương xỉ và Rêu đều sinh sản bằng bào tử 3/ Quả hạch là quả gồm toàn thịt, có hạt nằm rải rác hoặc không hạt 4/ Hạt lạc là hạt của cây một lá mầm B/ Tự luận Câu1 (3đ): Trình bày thí nghiệm chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào độ ẩm. Giới thiệucách gieo hạt tạo điều kiện tốt cho hạt nảy mầm.ĐA: 1/-TN1-bài35 (Sgk -113) 2/ -Đ/á mở gv linh hoạt trong việc chấm điểm.một vài gợi ý: chọn giống đảm bảo chất lượng giống +Làm đất tơi xốp: đảm bảo đủ không khí, giữ ẩm Làm giàn che( nắng nóng), phủ rơm rạ (nhiệt độ thấp)- đảm bảo nhiệt độ phù hợp Tưới đủ nước sau khi gieo: đủ nước ………………………………………………Câu2 (1đ): Giữa cây hạt trần và cây hạt kín có những điểm gì phân biệt? Điểm nào là quan trọng nhất +Hạt trần: không có hoa, cơ quan sinh sản là nón; Hạt nằm lộ trên lá noãn hở; Cơ quan sinh dưỡng ít đa dạng; ít tiến hóa (so với hạt kín) +Hạt kín: Có hoa, cơ quan sinh sản là hoa; Hạt nằm trong quả; Cơ quan sinh dưỡng đa dạng; Tiến hóa hơn *Đặc điểm có hoa hạt nằm trong quả thực vật hạt kín là quan trọng nhất và nổi bậtCâu (2đ): Vì sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng? Đa Cân bằng lượng oxi và khí cacbonic -> duy trì sự sống trên trái đất +Điều hòa khí hậu: Cản bớt ánh sáng, gió, tăng lượng mưa… Bảo vệ nước ngầm, hạn chế lũ lụt, xói mòn, hạn hán… ĐĐSS+Đem lại nhiều lợi ích cho con người: làm cảnh, lương thực, thực phẩm, làm thuốc…., lànơi cư trú cho nhiều loài động vật. => cần trồng nhiều cây để đem lại lợi ích cho bản thân và cộng đồng. Đáp án Đề 2A/ Trắc nghiệm (4đ) Câu1 2đ Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, đứng trước lựa chọn đúng. 1/: Trong những đặc điểm sau đây đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây hạt kín? Lá đa dạng Có sự sinh sản hữu tính Có hạt hở, chưa có hoa, chưa có quả Có hoa, quả, hạt nằm trong quả 2/Các thành phần của hạt bao gồm A. Vỏ hạt, lá mầm và chồi mầm B.Vỏ hạt, thân mầm và rễ mầm C. Vỏ hạt, lá mầm(hoặc phôi nhũ) và phôi D. Vỏ hạt, chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễ mầm 3/Loại quả nào sau đây có thể tự phát tán: A/ Quả hạch B. Quả thịt C. Quả khô nẻ D. Quả mọng 4/ Tổ tiên chung của thực vật là: A.Tảo đa bào B. Tảo đơn bào C.Các cơ thể sống đầu tiên D. Quyết trần Câu :(1đ) Hãy chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống sao cho phù hợp: Quá trình phát triển của giới thực vật có giai đoạn chính: Sự xuất hiện của các thực vật Nước Các thực vật cạn lần lượt xuất hiện Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật hạt kín Câu3: 1đ) Điền chữ vào trước câu đúng và chữ vào trước câu sai trong các câu sau 1/ Tính đa dạng và phong phú của cây trồng kém hơn cây dại 2/ Dương xỉ và Rêu đều đã có thân, rễ, lá thật 3/ Quả hạch là quả có hạch cứng bọc lấy hạt 4/ Hạt ngô là hạt của cây một lá mầm B/ Tự luận Câu1 (3đ): Trình bày thí nghiệm chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào nhiệt độ. Giới thiệu cách gieo hạt tạo điều kiện tốt cho hạt nảy mầm. Đa: 1/-TN2-bài35 (Sgk -113) 2/ -Đ/á mở gv linh hoạt trong việc chấm điểm.một vài gợi ý: chọn giống đảm bảo chất lượng giống +Làm đất tơi xốp: đảm bảo đủ không khí, giữ ẩm Làm giàn che( nắng nóng), phủ rơm rạ (nhiệt độ thấp)- đảm bảo nhiệt độ phù hợp Tưới đủ nước sau khi gieo: đủ nước Câu2 (1đ): Giữa cây hai lá mầm và cây một lá mầm có những điểm gì phân biệt? Điểm nào là quan trọng nhất. SSĐĐTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến