loading
back to top

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 môn Sinh học

Chia sẻ: nguyennuong | Ngày: 2016-10-07 07:47:28 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi thpt môn sinh   

267
Lượt xem
7
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 môn Sinh học

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 môn Sinh học

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 môn Sinh học
Tóm tắt nội dung

IÁO ĐÀ TẠ OĐ HỌ A( hi có 05t rang) TRUN HỌ PHỔ IA NĂ 20 7Bài th oa ọc tự nh iê SINH ỌCTh an àm bà 50 phú không hời an hát đềCâ 1: ng quá trìnhh dịch mã, phân tử nào sau đây đóng ai tr “n iê ”?A ADN ARN ARN mARN .Câ 2. ặc ểm chung của quá nh ân AD quá nh ên nh ật nhân hực àA đều ễn trên toàn bộ phân tử ADN của nh ễm hể.B đều ực ện eo ên ắc bổ sun .C đều sự ham ủa pô li a.D đều ễn ên cả ạch của .Câ 3: heo hu cơ hể nào ây có ểu en dị cả ặp en?A AA bb. aBb. AAB b. aa BB .Câ 4. ột chu ức ăn tr ng quần xã nh ật bằng đồ sa âu Gà→ áo→ ổ. ong chu hức ăn nà nh ật êu hụ àA cáo. à. hỏ. hổ.Câ 5. ột ần hể ồm 2000 cá ong đó có 400 cá hể ểu en DD 00 cá hể có ểu enD và1400 cá hể có ểu en dd. số ong quần hể này àA 0,30. 0,40. 0,25. 0,20.Câ 6. Ph ng pháp nào au đây có ạo ng cây tr ồng ang bộ nh ễm hể ủah ai ài há nha ?A uôi ấy nh nh tr ng hực ây đột ến hâ ạo.C uôi ấy hạt ấn ho noãn chưa hụ nh. Lai xa èm heo đa bội oá.Câ 7. Một cơ hể có ểu en aBb hụ ấn. hu số ng huần hủng ối đa có hểđ làA 8. 4. 1....

Nội dung tài liệu

IÁO ĐÀ TẠ OĐ HỌ A( hi có 05t rang) TRUN HỌ PHỔ IA NĂ 20 7Bài th oa ọc tự nh iê SINH ỌCTh an àm bà 50 phú không hời an hát đềCâ 1: ng quá trìnhh dịch mã, phân tử nào sau đây đóng ai tr “n iê ”?A ADN ARN ARN mARN .Câ 2. ặc ểm chung của quá nh ân AD quá nh ên nh ật nhân hực àA đều ễn trên toàn bộ phân tử ADN của nh ễm hể.B đều ực ện eo ên ắc bổ sun .C đều sự ham ủa pô li a.D đều ễn ên cả ạch của .Câ 3: heo hu cơ hể nào ây có ểu en dị cả ặp en?A AA bb. aBb. AAB b. aa BB .Câ 4. ột chu ức ăn tr ng quần xã nh ật bằng đồ sa âu Gà→ áo→ ổ. ong chu hức ăn nà nh ật êu hụ àA cáo. à. hỏ. hổ.Câ 5. ột ần hể ồm 2000 cá ong đó có 400 cá hể ểu en DD 00 cá hể có ểu enD và1400 cá hể có ểu en dd. số ong quần hể này àA 0,30. 0,40. 0,25. 0,20.Câ 6. Ph ng pháp nào au đây có ạo ng cây tr ồng ang bộ nh ễm hể ủah ai ài há nha ?A uôi ấy nh nh tr ng hực ây đột ến hâ ạo.C uôi ấy hạt ấn ho noãn chưa hụ nh. Lai xa èm heo đa bội oá.Câ 7. Một cơ hể có ểu en aBb hụ ấn. hu số ng huần hủng ối đa có hểđ làA 8. 4. 1. 2.Câ 8. ời bệ àu đỏ xanh ục do ột en ặn nằm hông ng đồng tr ênnh ễm hể quy en ội ng ứng quy nh àu Mộtn phụ nữ nh nh ng có chồng ệnh họ nh ột ng ệnhm àu đỏ xanh con trai này nhận alen ây bệnh ?A ố. ẹ. nộ ng nộ .Câ 9. Theo cu n, đối ng bị ác ộng tr ếp ủa chọn ọc nhiên làA cáthể. ần hể.C quần xã. hệ sinh thái.Câ 10. heo uan ệm ến hóa ện nhân có ai tr nh hư ng quá rì ến hóa àA đột ến. ao hối hông ẫu nh ên.C chọn ọc n. các ếu ẫu nh ên.Câ 11. heo uan ệm ến hóa ện chọn nh ên động ực ếp nA ểu en. en.C ểu hì en.Câ 12. ong ch sử phát triển ủa nh tr Đấ hực ật có hoa xu ện ỉ?A an ứ. Ph ắn .Câ 13. ập nh ật ào au đây ần hể nh ?A Tập cây cỏ ang nh ng tr ên ột nh đồ cỏ.B Tập cá chép đang nh sống .C Tập đang nh sống tr ng ừng úc .D Tập đang nh sống tr ng ừng ôn .Câ 14. ong quá nh nh ân đôi AD bào hân ác en háo n, hai ạch củaphân AD ch nh ạo nên chạc nh chữ cơ chế ủa rì nhân đôi ch nhc phát ểu nào ây sa ?A Trên ạch huôn 3’ 5’ hì ạch ng ên ục.B AD pô li ổng ạch heo ch 5’ .C Trên ạch huôn 5’ 3’ hì ạch ng ắt quãng nên các ạn ắn.Doc24.vnD En pô li az di chu ển ên ạch huôn ều .Câ 15. Lo đột ến ào au đây àm ăng oại của ột en nào đó tr ong ốn en của quầnt hể ?A ột ến ến đa ột ến đa ột ến ệch .Câ 16. nh ảnh hụp bộ nh ễm hể ột ang bộ nh hể nàyA ắc hội chứng ph en tơ .B ắc hội chứng ao.C ắc hội chứng .D ắc bệnh hồng cầu nh li .Câ 17. ểu phân nào đây có tr ng quần ?A Phân bố ều.B ân bố heo nhó .C Phân bố heo ch ều hẳ đứn .D Phân bố ẫu ên.Câ 18. ho các en phân độc ập, các en ội tr hoàn oàn hông xảy đột ến. eo hu ép sa đây cho đờ con có ểu nh hân heo 1?Hình 1Doc24.vnA abb aaB aB aBB AAB b. b.Câ 19. qu hệ hai nào ây ối quan hệ kí sinh?A ây ầm ửi cây hân ỗ. ép ống bám tr ên cá cá lớ n.C ải quỳ cua. đỏ li nh ươ .Câ 20. hi đột số ng nh ễm ể, hát ểu ào au đây đún ?A Sự hông phân của nh ễm hể tr ong ên phân bào xô ột uô ạo hể ba.B hể ch có hàm ng AD tr ong nhân àot ăng ên ấp .C Sử dụng côn để ức chế quá trình hình thành thoiphân có hể ây đột đa .D ác đa ều hông có hả năng nh hữu tí nh. Câ 21: Hình minh họa chế di tr ền nh ật hân 1) ệu ác quá rì của cơ chế Phân tích hình này, hãy cho ết phát ểu nào uđ ây đún ?A 1) xảy ên ắc bổ ung ngu ên ắc án àn.B. Hình minh họa cơ chế truyền thông tin di truyền quacác thế hệ tế bào.C hông qua cơ chế uy ền này mà thông tin di truyềntr ong en đư ểu ện ành nh tr .D 1) chung ột hệ Hình 2Câ 22. ong ng hông xảy đột n, ai nào ây có hể cho con có nh ều ểu en nhấ ?ABA ×ab ABD d. .ab ABD ×ab ABdd. .ab ABD ×abAb dd. .abAb ×abAb dd.abCâ 23. en quy nh àu ắt nằm vùng hô ng đồng rê nh ễm hể nhX en quy nh ắt đỏ tr àn oàn so en uy nh ắt ắn Theo hu ép os au đây cho có cả các ồi đều ắt ?A aX ×XA AX ×Xa AX ×Xa AX ×XA Y.Câ 24. ượ cặ độ lậ itr on iể có ale tr thì cho hoa đỏ cá iể lạ trắ iế trằ ôn độ iế ôn tí ph la hu ịc hu ết nh iê la ah câ iể nh ph ?A .Câ 25. ột oài hực ật ao ph n, en quy nh hoa ội àn àn en quy nhh tr ắn en quy nh cao ội àn àn so en quy nh hân hấ xác nhc ác en này phân ập hay di tr yề ên ột cây ỏ, ân ột ây hoa ắn ,t ân ca ột hó học nh đã đưa các oán đâ :( 1) xác nh đư en này phân ộc ập ay di ền ên ết cần ối thiểu 2phép lai.( 2) ai cây ban đầu nhau, nếu on có ểu nh phân li theo hì gennày phân li độc ập.( 3) ai cây ban đầu nha hu F1 có cây oa đỏ, thân cao. Cho các cây hoa đỏ, thân caonày giao phấn với nhau, nếu đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:2:1 thìcác gen này di truyềnliên kết.(4) Lai hai cây ban đầu với nhau thu được F1 có cây hoa đỏ, thân cao. Cho các cây hoa đỏ, thân caoB ậc ng ăng su nh ọcC ấp 2,2 ×106 oC ấp 1,1 ×104 oC ấp 1,25 ×103 ca oC ấp 0,5 ×102 oT hế hệ ấu úc ềnP 0,50 0,30 0,2 aa 1F1 0,45 0,25 0,3 aa 1F2 0,40 0,20 0,4 aa 1F3 0,30 0,15 0,5 aa 1F4 0,15 0,10 0,7 aa 1này giao phấn với nhau, nếu thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9:3:3:1 thì các gen nàyphân li độc lập. Biết rằng không xảy ra đột biến và trao đổi chéo; loài thực vật này chỉ ra hoa, kết quảmột lần trong đời ong các đoán bao êu đoán đún ?A .Câ 26. ột quần nh ật ng bộ ột gen có en a. ong tr ng pk hông xảy đột ến, quá nh ẫu phối đã trong quần thể này loại kiểu gen thuộc về gentrên. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây giữa hai cá thể của quần thể này cho con có ểu en hâ nl 1?A. a. ×aa. AX ×Xa AX ×XA Y. Câ 27. Theo nh uật acđi anb cóbao nhiêu quần nh ật ẫu hối đây đang tr ạng ái cân ằng di ền?( 1) 0, aa. 2) 64 0,32 0,0 aa. 0,2 0, a: 0,2aa. 4) 75 0, 5aa. 5) 100% AA 6) 10 a.A 2. 3. 4. 5.Câ 28. qu nh ật ẫu phối, xét một gen cóhai alen, alen trội hoàn toàn so với alen a.Giả sử dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, cấu trúc di truyền của quần thể này các thế hệ như sau:Phát ểu nào ây đúng ác ng của chọn ên ối quần hể ?A họn ọc nh ên đang đào ải hững ểu en dị đồng ặn.B họn ọc nh ên ng đào ải các cá hể ểu nh tr .C họn ọc nh ên đang đào ải các cá hể ểu en đồng ử.D họn ọc nh ên đang đào ải các cá hể ểu nh ặn.Câ 29. hi quan hệ ữa các cá hể tr ng quần hể nh ph ểu au đây sai ?A uan hệ ạnh tr nh àm cho ng phân của ác duy ức độ ph p,đảm bảo ph ển.B uan hệ hỗ úp hể hai ác ối ưu uồn sống của ôi àm ăng hả năngsống sót si nh của các cá hể.C ạnh anh ảy hi ật độ hể ủa ần hể ng lê quá cao ẫn đến qu hể on .D ạnh anh cùng óp phần âng cao hả năng ống sót ch hi ủa uần ể.Câ 30. ng cong ăng ng của ột quần hể ậtđư ểu ễn hình 3. Phân tích hình 3, hãy cho biết phátbiểu nàosau đây đúng?A ây đư ng cong tr ng ềm năng học quần hể.B Trong các ểm tr ên đồ ểm quần có ốc đột ăng ng cao nh .C độ ăng ng của quần hể ại ểm cao ốc ăng ng của quần hể ểm .D Sự ng tr ng của uầ hể ày hông bị iớ hạn cácđ ều ện ôi .Câ 31. ho hông ti bảng dư :Hì nh 3H ệu su nh hái ữa nh dư ng cấp so vớ bậc nh ng ữa ậc ngc ấp bậc nh ng cấp :A 0,5% và và 2,5 0,5% và 0, 0,5% và .Câ 32. hi ong ột nh cảnh cùng ồn ại oài ần nhau uồn ốc có chungn uồn sống hì sự nh anh oài sẽA là cho chúng có xu hư ng phân nh làm cho các loài này đều bị tiêu diệt.C àm ăng hêm uồn sống tr ong nh cảnh. àm ăng số ng cá hể ủa ỗi .Câ 33. hững ện pháp nào đây óp phần ph ri ển bền vững tài nguyên thiên nhiên? 1) uy đa dạng c.( 2) ấy đất ừng àm nư ng .( 3) hác dụng ài ên nh.( 4) ểm so ăng dân số, ăng ng công ác áo dục bảo ệm ôi rư 5) Tăng cư ng sử ụng ân bón hoá ọc ng nxuất nông ệp.A ,( .Câ 34. hi chu nh nh hóa, bao êu hát ểu đây đú ng ?(1) ệc sử dụng quá nh ều nh ên ệu ạch có hể àm cho hí hậu ái óng ên. 2) Tất ng cbon củ quần ao ục heo òng uần hoàn n.( 3) huẩn cố nh huẩn hóa huẩn ph at óa uôn àu uồnd nh ng hoáng it ung cấp cho .( 4) ên ái uôn uân chu ển eo òng hoàn.A 1. 2. 3. 4.Câ 35. ảng dư đây cho rì nu ên ột đoạn ùng hóa ạch ốc của en quyđ nh nh ật nh sơ en en này do ến :G en ban ầu:M ch ' AA en ến :M ch ' AA …5'A en ến :M ch ' TX AA en ến :M ch ' AA …5'B ết ằng các côđon hóa ng ứng AU AAG s;5 UUU he; GG GGU Phân ch ác dữ ệu ên, hãycho ết dự đoán nào ây sa huỗi li ep ti do en đột ến hóa hông hayđổi so chu li pe do en đầu hó ác phân AR đư ổng ừa ến en ột ến có ác côđon hay đổi ểm xảy đột .C en ến ây hậu quả êm tr ọng cho quá trình dịch mã.D en ến nh nh do en đầu bị đột ến hay hế pnu êô it .Câ 36. ha cặ F1 on F1 át ồn cặ ge tr ch cặ ge cù gn cặ nh sắ hư và khô ến đoá nà ph pv ph tr ?A. oán en đã xảy cả bố ần 0% oán en đã xảy cả bố ần 6% oán en chỉ ảy bố hoặc ần 0% oán en đã xảy cả bố ần 0% .Câ 37. ột hực ale qu tr ho ale qu ht ale Bq qu tr tr ho ale qu cặ ùn mtrê nh sắ ườ .C lầ lượ ia ph ài ượ qu au :- câ nh ất ượ 21 ca qu tr òn qu dụ 15 ca dụ qu tr òn .- ai ượ 21 ca qu tr òn dụ ;3 ca dụ câ qu tr òn iế hô độ iế ết iể câ làAbA .abAb .aB aB. .ab abCâ 38. Một ần ực xét ột en có hai en tr ho so hếhệ uấ phát ủa uần ày có các ểu en 0, 25 0, 35aa. ho ầnt hể hông ch động của các nh ến óa hác. ua phấn, heo hu ết hế hệ àoc ủa quần hể số hể ểu nh ội ếm 47 ,5 ?A hế hệ F3 hế hệ F2 hế hệ F4 hế hệ F5 .Câu 39. Cho ết gen mã hóa cùng một oại en ột số hác nh nh ây:Loài nh tự nuclêôtit khác nhau của en hóa en đang xétLoài TLoài TLoài TLoài TPhân ch bảng dữ ệu có dự đoán về ối qu hệ họ hàng giữa các loàitrên làA là hai có quan hệ họ hàng ần ũi nhấ là hai loài có mối qu hệ anh nh .B. là ai có quan hệ họ hàng ần ũi nhất, vàC làhai loài có mối qu hệ anh nh và là hai có quan hệ họ hàng ần ũi nhấ và làhai loài có mối qu hệ anh nh và là hai có ối quan hệ họ hàng ần ũi nhấ và làhai loài có mối quan hệ anh nh Câ 40. ho phả hệ di ền ột bệnh do ong en en quy nh:IIIIIII Ghi hú nữ không bị bệnh: ôn hO: nữ bị nh: nam bị nhC ho biết không phát sinh đột biến tất cả những người trong phả hệ. Phân tích phả hệ trên, cóbao nhiêu suy luận sau đây đúng?( 1) nh do en ội nằm ùng hông ng ồng của nh ễm sắc hể tí quy đị nh.(2) Cóthể xác định được chính xác tối đa kiểu gen của 10 người trong phả hệ. (3) Xác suất sinh con không bị bệnh này của cặp vợ chồng thế hệ III là1/2. (4) Cóít nhất người trong phả hệ này cókiểu gen đồng hợp tử.(5) Những người không bị bệnh thế hệ vàIII đều cókiểu gen giống nhau.A 1. 2. 3. 4.- -- -- -- -ĐÁP ÁNCâu 1: CCâu 2: BCâu 3: BCâu 4: ACâu 5: CCâu 6: DCâu 7: BCâu 8: BCâu 9: ACâu 10: CCâu 11: CCâu 12: CCâu 13: Câu 14: DCâu 15: ACâu 16: BCâu 17: CCâu 18: ACâu 19: ACâu 20: CCâu 21: CCâu 22: ACâu 23: BCâu 24: ACâu 25: ACâu 26: Câu 27: ACâu 28: BCâu 29: CCâu 30: BCâu 31: ACâu 32: ACâu 33: CCâu 34: BCâu 35: BCâu 36: ACâu 37: CCâu 38: ACâu 39: BCâu 40: BTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến