loading
back to top

đề thi lịch sử lớp 11

Chia sẻ: nguyenthihongvinh | Ngày: 2016-10-20 15:20:11 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi lịch sử lớp 11   

296
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi lịch sử lớp 11

đề thi lịch sử lớp 11

đề thi lịch sử lớp 11Loading...

Tóm tắt nội dung

âu 1:(4 điểm)a. Lập bảng so sánh các cuộc cách mạng: Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc(1911); Cách mạng XHCN tháng Mười Nga (1917) với các nội dung: nhiệm vụ, lãnh đạo, chính quyền nhà nước, lựclượng, tính chất hướng tiến lên?b. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười đối với Việt Nam?Câu 2:(4 điểm)Có đúng hay không khi cho rằng kẻ tội phạm châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ hai là chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật nhưng các nước Anh, Pháp,Mỹ cũng phải chịu một phần về sự bùng nổ của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai?Câu 3:(4 điểm)Nêu hoàn cảnh lịch sử và những đề nghị cải cách Việt Nam nửa sau TK XIX? Tại sao những đề nghị cải cách trên đều không thực hiện được?Câu 4:(4 điểm)Trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương? Bằng kiến thức lịch sử đã học, em hãy chứng minh rằng khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?Câu 5:(4 điểm)Vì sao nảy sinh khuynh hướng cứu nước mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc đầu TK XX? Phân tích...

Nội dung tài liệu

âu 1:(4 điểm)a. Lập bảng so sánh các cuộc cách mạng: Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc(1911); Cách mạng XHCN tháng Mười Nga (1917) với các nội dung: nhiệm vụ, lãnh đạo, chính quyền nhà nước, lựclượng, tính chất hướng tiến lên?b. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười đối với Việt Nam?Câu 2:(4 điểm)Có đúng hay không khi cho rằng kẻ tội phạm châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ hai là chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật nhưng các nước Anh, Pháp,Mỹ cũng phải chịu một phần về sự bùng nổ của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai?Câu 3:(4 điểm)Nêu hoàn cảnh lịch sử và những đề nghị cải cách Việt Nam nửa sau TK XIX? Tại sao những đề nghị cải cách trên đều không thực hiện được?Câu 4:(4 điểm)Trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương? Bằng kiến thức lịch sử đã học, em hãy chứng minh rằng khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?Câu 5:(4 điểm)Vì sao nảy sinh khuynh hướng cứu nước mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc đầu TK XX? Phân tích sự giống và khác nhau giữa hai khuynh hướng bạo động vá cải cách đầu TK XX?VCâu 1:(5,0 điểm)Hệ thống Vecxai-Oasinton ra đời trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Đặc điểm của trật tự thế giới theo hệ thống Vecxai-Oasinton?Câu 2:(5,0 điểm)Vì sao có cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 trong các nước tư bản? Hậu quả to lớn của cuộc khủng hoảng đó?Câu 3:(6,0 điểm)Khái quát con đường dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). Đánh giá vị trí của trận phản công Xta-lỉn-grat của Hồng quân LIên Xô trong tiến trình cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai(1939-1945)?Câu 4(4,0 điểm)Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã tác động như thế nào tới lịch sử nhân loại?---------------------------Hết--------------------------------P.S: Thời gian làm đề bài: 90 phút.Sở giáo dục và Đào tạo TP. HCMTrường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 THÁNG LẦN THỨ XIVĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ LỚP 11Thời gian làm bài 180 phút.Ngày thi: 05/04/2008Câu 1: (4 điểm)Vì sao trong cùng hoàn cảnh châu Á, Nhật Bản lại thoát khỏi số phận một nước thuộc địa và trở thành một nước đế quốc? Liên hệ Trung Quốc và Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.Câu 2: (4 điểm)Trình bày ba chiến thắng lớn của Hồng Quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai. nghĩa từng chiến thắng đối với toàn cục cuộc chiến tranh.Câu 3: (4 điểm)Qua phong trào nông dân Yên Thếa) Lập bảng so sánhb) Vì sao phong trào nông dân Yên Thế lại tồn tại trong một thời gian dàic) Nêu nguyên nhân thất bại, nghĩa lịch sử của phong trào nông dân Yên Thế.Câu 4: (4 điểm)Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Hác-măng, Pa-tơ-nốt. Theo em, Hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp Vì sao ?Câu 5: (4 điểm)Những điểm mới trong phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX ?A. LÞCH Sö VIÖT NAM (14 §IÓM) C©u (9 ®iÓm) Qua tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh vÒ qu¸ tr×nh ®Êu tranh chèng thùc d©n Ph¸p tõ n¨m 1858 ®Õn 1885, anh (chÞ) h·y ph©n tÝch vµ nªu tr¸ch nhiÖm cña triÒu ®×nh nhµ NguyÔn trong viÖc ®Ó íc ta r¬i vµo tay Ph¸p. C©u (2 ®iÓm) B×nh luËn c©u hái vµ c©u tr¶ lêi trong bµi thi v¨n s¸ch cña khoa thi §×nh n¨m 1876 sau ®©y: íc NhËt B¶n theo häc c¸c íc Th¸i T©y mµ nªn îc phó êng. VËy íc ta cã nªn b¾t ch íc kh«ng NhËt B¶n th tr íc vÉn theo v¨n minh cña íc Tµu mµ b©y gií thay ®æi thãi cò theo íc Th¸i T©y, th× dÉu lµ cã nªn phó êng, vÒ sau còng ho¸ ra loµi mäi rî C©u (3 ®iÓm Câu (1,5 điểm): Trình bày những đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất.1. Năm 1884, thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam. Phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ2. Những đặc điểm của của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc– Cuối thế kỷ XIX, ngọn cờ phong kiến đã lỗi thời, các phong trào đấu tranh đều đã thất bại….– Trong bối cảnh đó, tư tưởng dân chủ tư sản dần ảnh hưởng vào Việt Nam, đưa đến sự phát triển của khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỷ XX… nhưng do những hạn chế nên cuộc vận động yêu nước của các sĩ phu đã thất bại…..– Bên cạnh khuynh hướng dân chủ tư sản, đầu thế kỷ XX các phong trào đấu tranh chống Pháp của nông dân, binh lính… vẫn pháttriển mạnh mẽ nhưng cũng nhanh chóng thất bại…– Cùng với những chuyển biến về kinh tế, xã hội, phong trào đấu tranh chống Pháp của giai cấp công nhân cũng phát triển….nhưng vẫn mang tính tự phát….– Các phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đều thất bại. Cách mạng Việt Nam rơi vào tình trạng bế tắc,khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường cứu nước mới ….Câu (2,5 điểm): Hoạt động đấu tranh, mục đích cách mạng của khuynh hướng yêu nước dân chủ tư sản trước và sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? Đánh giá hạn chế chung của khuynh hướng này trong hai giai đoạn trên.1. Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất– Hoạt động đấu tranh của Phan Bội Châu là: Thành lập Hội Duy tân (1904); Tổ chức phong trào Đông Du (1905 1908); Thành lập Việt Nam Quang Phục hội (1912); Tổ chức đấu tranh vũ trang chống Pháp….– Hoạt động đấu tranh của Phan Châu Trinh là: Vận động cải cách, duy tân trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa (1906 1908), khích lệ tinh thần đấu tranh chống Pháp…– Mục đích cách mạng: Giành độc lập dân tộc; Đòi dân chủ….2. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất:– Hình thức đấu tranh của giai cấp tư sản:+ Trên lĩnh vực kinh tế, tư sản dân tộc đã tổ chức các hoạt động đấu tranh: Tẩy chay tư sản Hoa Kiều; Vận động phong trào “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”; Chống sự độc quyền của Pháp…+ Trên lĩnh vực chính trị, tư sản dân tộc đã thành lập Đảng Lập hiến (1923) nhằm tập hợp quần chúng đấu tranh đòi tự do, dân chủ….– Mục đích: Đòi tự do, dân chủ, thực chất là đòi quyền lợi cho giai cấp……3. Đánh giá hạn chế chung– Hạn chế chung của khuynh hướng yêu nước dân chủ tư sản trước và sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là mang tính cải lương, nửa vời– Đánh giá: Tính cải lương, nửa vời của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là do thiếu cơ sở lý luận, còn tính cải lương, nửa vời của giai cấp tư sản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là do lực lượng này luôn đặt quyền lợi của giai cấp lên trên hết, nên sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp….Hạn chế trên chính là nguyên nhân thất bại của khuynh hướng dân chủ tư sản Việt Nam.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến