loading
back to top

Đề thi khảo sát kì 2 Môn toán 12

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-08-07 17:53:06 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi khảo sát kì 2 Môn toán 12   

69
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi khảo sát kì 2 Môn toán 12

Đề thi khảo sát kì 2 Môn toán 12

Đề thi khảo sát kì 2 Môn toán 12
Tóm tắt nội dung
ÔN KI TRA KÌ II NĂM 2017-2018Ề ỌMÔN: TOÁN 12. TH GIAN: 90 PHÚT(K.K.G.Đ)ỜCâu 1: Trên ph ng tìm đi bi di ph ứ2z i= .A. ()2; 1M- B. ()1; 2M- C. ()1; 2M D. ()2;1M .Câu 2: Gi ph ng trình ươ22 0z z+ trên ph c.ậ ứA. 7;2 2z z=- =- B. 7;2 2z z= .C. 7;2 2z i=- =- D. 7;2 2z i= .Câu 3: Tính di tích hình ph ng gi th hai hàm ố3 22 1y x= và21y x= +.A. 512S= B. 112S= C. 1S =. D. 5S =.Câu 4: Trong không gian Oxyz, vi ph ng trình tham ng th ng đi qua ươ ườ ẳ()1; 1; 2M- vàvuông góc ph ng ẳ(): 0x za+ .A. 212x ty tz t= +ìï=- -íï= -î B. 212x ty tz t= +ìï=- +íï= -î C. 21 21x ty tz t= +ìï= +íï=- -î D. 211 2x ty tz t= +ìï= -íï=- +î .Câu 5: Tìm ph liên ph ứ()()()2 3z i= .A. 54 19z i= B. 54 19z i=- C. 19 54z i= D. 54 19z i= .Câu 6: Trên ph ng cho đi (nh hình là đi bi di ph z. Tìm z.A. 2z i=- B. 2z i= C. 3z i= D. 2z i=- .Câu 7: Tính dòxxe A. 2d2= +òx xxxe B. d= +òx xxe xe .C. d= +òx xxe xe D. d= +òx xxe xe .Câu 8: Cho hai ph ứ12= +z và 21 2= +z Tìm ph ứ1 22= -z .A. 4=- -z B. 5= +z C. 3=-z D. 3=-z .Câu 9: Tìm...
Nội dung tài liệu
ÔN KI TRA KÌ II NĂM 2017-2018Ề ỌMÔN: TOÁN 12. TH GIAN: 90 PHÚT(K.K.G.Đ)ỜCâu 1: Trên ph ng tìm đi bi di ph ứ2z i= .A. ()2; 1M- B. ()1; 2M- C. ()1; 2M D. ()2;1M .Câu 2: Gi ph ng trình ươ22 0z z+ trên ph c.ậ ứA. 7;2 2z z=- =- B. 7;2 2z z= .C. 7;2 2z i=- =- D. 7;2 2z i= .Câu 3: Tính di tích hình ph ng gi th hai hàm ố3 22 1y x= và21y x= +.A. 512S= B. 112S= C. 1S =. D. 5S =.Câu 4: Trong không gian Oxyz, vi ph ng trình tham ng th ng đi qua ươ ườ ẳ()1; 1; 2M- vàvuông góc ph ng ẳ(): 0x za+ .A. 212x ty tz t= +ìï=- -íï= -î B. 212x ty tz t= +ìï=- +íï= -î C. 21 21x ty tz t= +ìï= +íï=- -î D. 211 2x ty tz t= +ìï= -íï=- +î .Câu 5: Tìm ph liên ph ứ()()()2 3z i= .A. 54 19z i= B. 54 19z i=- C. 19 54z i= D. 54 19z i= .Câu 6: Trên ph ng cho đi (nh hình là đi bi di ph z. Tìm z.A. 2z i=- B. 2z i= C. 3z i= D. 2z i=- .Câu 7: Tính dòxxe A. 2d2= +òx xxxe B. d= +òx xxe xe .C. d= +òx xxe xe D. d= +òx xxe xe .Câu 8: Cho hai ph ứ12= +z và 21 2= +z Tìm ph ứ1 22= -z .A. 4=- -z B. 5= +z C. 3=-z D. 3=-z .Câu 9: Tìm ph ph ứ()2 3= -z A. 2- B. 3- C. D. .Câu 10: Trong không gian Oxyz tìm tâm và bán kính uủ ầ2 22 0+ =x y.A. ()1; 1; 0- -I và 2=R B. ()1; 1; 0- -I và 4=R C. ()1;1; 0I và 2=R D. ()1;1; 0I và 4=R .Câu 11: Tìm ph ng trình hai nh hai ph cộ ươ 3i+ và 3i- làm nghi m.ệA. 24 0z z+ B. 24 0z z+ C. 24 0z z- D. 24 0z z- Câu 12: Trong không gian Oxyz, vi ph ng trình tâm ươ ầ()2;10; 4I- vàti xúc ph ng ẳ() Oxz.A. ()()()2 22 10 100x z+ B. ()()()2 22 10 10x z+ .C. ()()()2 22 10 100x z- D. ()()()2 22 10 16x z+ .Trang /5Oxy3-21MCâu 13: Trong không gian Oxyz, cho hai ph ng ẳ(): 0P z- và(): 0Q z- =. Kh ng nh nào sau đây đúng?ẳ ịA. Kho ng cách gi hai ph ng ẳ() và () ng ằ3. B. () và () nhau.ắC. () và () trùng nhau. D. () và () song song nhau.ớCâu 14: Tính th tích ểV kh tròn xoay thành khi quay hình ph ng gi đủ ượ ồth hàm ố23y x= và tr hoành quay quanh tr .Ox A. 81.10V= B. 91.10Vp= C. 81.10Vp= D. 83.10Vp=Câu 15: Cho hàm ố() liên trên ụ[] ;a b, ();c bÎ R. Kh ng nh nào đây ướ sai ?A. ()()()d dc ba af x+ =ò B. ()()d 0b aa bf x- =ò C. ()()d db ba akf x=ò D. ()()d 0b aa bf x+ =ò Câu 16: Tìm ph z, bi tế12 43iz ii-=- ++A. 185 5z i=- B. 185 5z i=- C. 185 5z i= D. 185 5z i= Câu 17: ọS là các nghi ph ng trình ươ4 26 0+ =z trên ph c. Tìm ứS .A. {}2 2= -S B. {}3; 2= -S C. {}3 iS= D. {}3; 3; 2; 2= -S .Câu 18: Trong không gian Oxyz tìm giao đi ểM ng th ngủ ườ ẳ1( 12x td tz t= +ìï= -íï= +î và ph ng ẳ( 0P z+ =A. ()2; 4; 1- -M B. ()2; 4;1-M C. ()2; 4; 1- -M D. ()2; 4; 1-M .Câu 19: th ể() hai ph ng ẳ() và () vuông góc tr ụOx iầ ượ ạ1x= và 2.x= ph ng tùy vuông góc tr ụOx đi mạ ()1 2x x£ ắ() theo thi tếdi có di tích là 26 Tính th tích ểV ph th ể() gi hai ph ng ẳ() và().Q A. 28 .Vp= B. 28.V= C. 14 .Vp= 14.V= Câu 20: Tính sin .x xò A. sin sinx C= +ò B. sin cosx C= +ò C. sin sinx C=- +ò D. sin cosx C=- +ò .Câu 21: Cho tích phân 4201dI x= +ò và ặ21t x= Kh ng nh nào sau đây đúng?ẳ ịA. 1712 dI t=ò B. 401d2I t=ò C. 1711d2I t=ò D. 402 dI t=ò .Câu 22: Tính tích phân 1ln deI x=ò A. 1I e= B. 1I =. C. 1I e= D. 1I e= .Câu 23: Tính di tích ệS hình ph ng gi ng parabolủ ườ22y x= -, tr ụOx và các ng th ng ườ ẳ1x= 2x=A. 163S= B. 23S= C. 203S= D. 43S= .Câu 24: Tìm ph liên ph ứ2 3z i=- là?A. 3z i=- B. 2z i=- C. 3z i= D. 3z i= .Trang /5Câu 25: Tính 1dxe x+ò .A. 1d 2x xe C+ += +ò B. 1dx xe C+ += +ò C. 2dx xe += +ò D. 11d2x xe C+ += +ò .Câu 26: Trong không gian Oxyz, vi ph ng trình tham ng th ng đi qua hai đi mế ươ ườ ể()1; 1; 2A- và ()3; 2;1B- có ph ng trình làươA. 41 32x ty tz t= +ìï=- -íï= +î B. 33 21x ty tz t= +ìï=- +íï= +î C. 212 3x ty tz t= -ìï=- +íï= +î D. 431 2x ty tz t= +ìï=- -íï= +î .Câu 27: Tính tích phân 21ln deI x=ò A. ()312 19I e= B. ()312 19I e=- C. ()312 13I e= D. ()312 19I e= .Câu 28: Tính môđun ph ứz bi= A. 2z b= B. b= C. b= D. 2z b= .Câu 29: Trong không gian Oxyz vi ph ng trình tham ng th ng đi qua đi mế ươ ườ ể()2;1; 3-M và song song ng th ng ườ ẳ1 12 3x z- += =- .A. 213x ty tz= +ìï= -íï=-î B. 213 3x ty tz t= +ìï= -íï=- +î C. 113x ty tz t= +ìï=- +íï=-î D. 213 3x ty tz t= +ìï=- +íï= -î .Câu 30: Trong không gian Oxyz vi ph ng trình có tâm là ươ ộO và bán kínhb ng ằ3 .A. 29x z+ B. 26 0x x+ C. 26 0x z+ D. 26 0x y+ .Câu 31: Trong không gian Oxyz, tìm to véct ơ2u k= -r .A. ()1; 1u= -r B. ()1; 2;1u= -r C. ()2;1; 1u= -r D. ()1;1; 2u= -r .Câu 32: Tìm các th ,x sao cho ()() 6x -.A. 3; 6x y= B. 1; 4x y= =- C. 1; 4x y=- D. 3; 6x y= =- .Câu 33: Trên ph ng đi bi di ph thõa mãn 1z i+ cóph ng trình ươA. ()221 1x y+ B. 21x y+ C. ()221 1x y+ D. ()221 1x y+ .Câu 34: Trong không gian Oxyz, vi ph ng trình ng th ng là giao tuy hai ph ngế ươ ườ ẳ2 0x z+ và 0x z- .A. 132 41 7x ty tz t=- +ìï= -íï= -î B. 134 27x ty tz t= -ìï=- +íï=- +î C. 133 42 7x ty tz t= +ìï= -íï= -î D. 132 43 7x ty tz t= +ìï=- +íï= +î .Câu 35: Hàm ố()3F x= là nguyên hàm hàm nào dây?ộ ướA. ()33xf x= B. ()44xf x= C. ()2f x= D. ()23f x= .Câu 36: Trong không gian Oxyz cho ầ()2 2: 0S mx m+ là thams th c). Tìm các giá tr ủm ầ()S có bán kính nh nh t.ỏ ấA. 3m= B. 2m= C. 4m= D. 5m= .Câu 37: Trong không gian ,Oxyz cho hai đi ể()2;1; ,A- ()1; 0; 3B- Vi ph ng trình ph ngế ươ ẳ()P đi qua đi sao cho kho ng cách đi ph ng ẳ() nh t.ớ ấTrang /5A. 17 0.x z+ B. 0.x z+ C. 0.x z- D. 0.x z+ Câu 38: Trong không gian ,Oxyzcho hai ng th ng ườ ẳ1 2: 22x td tz t= -= += -ìïíïî và 1: ,2 2x zd- -¢= là thams th c. Tìm giá tr hai ng th ng ườ và nhau.ắA. 3.m=- B. 1.m=- C. 3.m =D. 1.m =Câu 39: Cho ph zcó ph th ng ba ph và ả10z= .Tính2z -. Bi ng ph là âm.ốA. 2. B. 10. C. 26. D. 2.Câu 40: ặS là di tích hình ph ng gi th hàm 22y =- +và ng th ng ườ ẳ,y mx=( 0)m< .Tìm sao cho 9.2S= A. 3.m=- B. 2.m=- C. 1.m=- D. 4.m=-Câu 41: Trong không gian Oxyz, cho hai đi ể()1; 2; 2A- ()0; 3; 4B và ng th ng ườ ẳ1 2: 33x td tz t= +ìï= -íï= -î .Vi ph ng trình có tâm thu ươ ộd và đi qua hai đi A, B.A. ()()()2 21 25x z- B. ()()()2 23 29x z- .C. ()()()2 23 29x z+ D. ()()()2 23 29x z- .Câu 42: Cho ph ứ()23 2z i= ớmΡ Tính giá tr bi uị ểth ứ2016 2017 20182. 3.P z= bi là th c.ộ ựA. 20166.2P= B. 6P= C. 0P= D. 201617.2P= .Câu 43: Gi tr ng thái ngh ỉ()()khi 0t s= chuy ng cể ố()()25 m/sv t= -. Tính quãng ng đi cho khi nó ng (k qu làm tròn nườ ượ ượ ếch th phân th hai).ữ ứA. ()54,17 B. ()104,17 C. ()20, 83 D. ()29,17 .Câu 44: Trong không gian Oxyz cho ba đi ể, ,A thu các tiaầ ượ ộ, ,Ox Oy Oz (không trùng to sao cho ộ, ,OA OB OC c= Gi ửM là đi thu cộ ộmi trong tam giác ủABC và có kho ng cách các ặ()()(), ,OBC OCA OAB là ượ1, 2, 3. Tính ng ổS c= khi th tích kh chóp ố.O ABC giá tr nh nh tạ ấA. 18S= B. 9S= C. 6S= D. 24S= .Câu 45: Trong không gian Oxyz, vi ph ng trình chính ng th ng ươ ườ là ng vuôngườgóc chung hai ng th ng chéo nhau ườ ẳ12 2:1 1x zd- -= =- và 23: 25x td tz= +ìï= +íï=î .A. 31 1x z- -= =- B. 11 2x z- -= =- .C. 31 2x z- -= =- D. 31 2x z- -= =- .Câu 46: Tìm giá tr th hàm ố()() 22 10F làm nguyên hàm hàm ố()23 12 4f x= ¡. A. 9m =. B. 92m =. C. 92m=- D. 9m=- .Câu 47: Trên ph ng tìm đi bi di ph zth mãn đi ki ệ()()2 2i i+ +Trang /5A. 11 5; .8 8Mæ öç ÷è B. 11 5; .8 8Mæ ö- -ç ÷è C. 11 5; .8 8Mæ ö-ç ÷è D. 11 5; .8 8Mæ ö-ç ÷è øCâu 48: Trong không gian ,Oxyz vi ph ng trình có tâm là ươ ầ()1; 0;1I- và ph ngắ ẳ2 17 0x z+ theo giao tuy là ng tròn có chu vi ng ườ ằ16p .A. ()()2 221 81x z+ B. ()()2 221 100x z+ C. ()()2 221 10x z+ D. ()()2 221 64x z+ =Câu 49: Cho tích phân 10d2xIx m=+ò (v 0m >) Tìm đi ki 1I .A. 104m< B. 0m >C. 18 4m£ D. 14m >.Câu 50: Cho () là hình tam giác gi th hàm ố1y x= tr Ox và ng th ngườ ẳ(), 1x m= >. là th tích kh nón tròn xoay thành khi quay ạ() quanh tr Ox. Tìm cácgiá tr ể3Vp= A. 2m =. B. 32m =C. 3m =D. 4m =.----------H T----------ẾĐÁP ÁN TR NGHI MẮ Ệ1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25A D26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50A ATrang /5

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến