loading
back to top

Đề thi khảo sát kì 2 Môn toán 10

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-08-07 17:53:49 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi khảo sát kì 2 Môn toán 10   

52
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi khảo sát kì 2 Môn toán 10

Đề thi khảo sát kì 2 Môn toán 10

Đề thi khảo sát kì 2 Môn toán 10
Tóm tắt nội dung
ÔN THI KÌ 2, NĂM 2017 2018Ề ỌMÔN: TOÁN 10. TH GIAN: 90 PHÚT(K.K.G.Đ)ỜBài 1: Gi các ph ng trình sauả ươa/ 22 (3 1) 1) 10x x- b/ 2(3 )( 8) 0x x- >c/ 2240(3 )( 8)xx x-£- d/22 214 1(3 )( 8) 3x xx x-- £- -e/22 8) 8x x+ f/ 22 8x x- -Bài 2: Cho đa th cứ2 2f (x) 2(m 2)x 6= .Tìm a/ ph ng trình ươ( 0f x= có nghi trái u;ệ ấb/ ph ng trình ươ( 0f x= có nghi phân bi t;ệ ệc/ ph ng trìnhể ươ( 0f x= có nghi ệ2 21 234x x+ ;d/ ph ng trình ươ( 0f x³ có nghi giá tr x.Bài 3:a/ Tam giác ABC có µ02, 1, 60a C= Tính dài ng cao B, dài ng trung tuy nộ ườ ườ ếk và bán kính ng tròn ngo ti tam giác ABC. ườ ếb/ Tam giác ABC có µµ0 060 45 5B AB= Gi tam giác.ảBài 4: a/ Cho 3cos )5 2x xpp=- tính các GT sin cot tan( )4x xp- ;b/ Ch ng minh ng th ng giác sau:ứ ượ ()()2 2sin cos cos cos cos cosa x= ;c/ Ch ng minh ng th ng giác sau:ứ ượ5 54(sin cos sin cos sin 4- =x .d/ Rút bi th sau:ọ ()A sin sin cos cos sinx x= -Bài 5: Trong mp Oxy Câu Cho tam giác ABC ơ(5;1)A B(3; 2)- và C(4; 4) và ng th ng ườ ẳ: 0d y- =a Vi pt tham...
Nội dung tài liệu
ÔN THI KÌ 2, NĂM 2017 2018Ề ỌMÔN: TOÁN 10. TH GIAN: 90 PHÚT(K.K.G.Đ)ỜBài 1: Gi các ph ng trình sauả ươa/ 22 (3 1) 1) 10x x- b/ 2(3 )( 8) 0x x- >c/ 2240(3 )( 8)xx x-£- d/22 214 1(3 )( 8) 3x xx x-- £- -e/22 8) 8x x+ f/ 22 8x x- -Bài 2: Cho đa th cứ2 2f (x) 2(m 2)x 6= .Tìm a/ ph ng trình ươ( 0f x= có nghi trái u;ệ ấb/ ph ng trình ươ( 0f x= có nghi phân bi t;ệ ệc/ ph ng trìnhể ươ( 0f x= có nghi ệ2 21 234x x+ ;d/ ph ng trình ươ( 0f x³ có nghi giá tr x.Bài 3:a/ Tam giác ABC có µ02, 1, 60a C= Tính dài ng cao B, dài ng trung tuy nộ ườ ườ ếk và bán kính ng tròn ngo ti tam giác ABC. ườ ếb/ Tam giác ABC có µµ0 060 45 5B AB= Gi tam giác.ảBài 4: a/ Cho 3cos )5 2x xpp=- tính các GT sin cot tan( )4x xp- ;b/ Ch ng minh ng th ng giác sau:ứ ượ ()()2 2sin cos cos cos cos cosa x= ;c/ Ch ng minh ng th ng giác sau:ứ ượ5 54(sin cos sin cos sin 4- =x .d/ Rút bi th sau:ọ ()A sin sin cos cos sinx x= -Bài 5: Trong mp Oxy Câu Cho tam giác ABC ơ(5;1)A B(3; 2)- và C(4; 4) và ng th ng ườ ẳ: 0d y- =a Vi pt tham nh AB, pt ng quát nh BC, ph ng trình ng cao CHế ươ ườ ;b Vi pt ng th ng ườ 'd đi qua và vuông ơd Tìm giao đi ủd và 'd;c Vi ph ng trình ng th ng quaế ươ ườ và ăd ''d 0x y+ ạ,P sao cho 2TPQ TBQS SD D=v ơT là giao đi ủd và ''d ;d Tìm đi ểM trên sao cho 10MC= .Câu Vi ph ng trình ng tròn (C)ế ươ ườa ng kính ườAI ơ(1; 4)I 2; 4)A-b/ Tâm (2; 3)H và ti xúc ơ: 0d y+ =c Có tâm thu ộ' 0d y- và đi qua (4;1)M ,N(3; 2)-Câu Cho (C): 24 10 0x y+ Tìm tâm và bán kính (C). ủb Vi pế ng ươ rình ti tuy (C) song songế (d): 0x y- Vi ph ng trình ti tuy C) đi quaế ươ (5;1)M .Bài 6: Cho hình ch nh ậABCD có 0AB y+ 14 0BD y+ AC đi qua ()2;1M Tìm toạđ các nh hình ch nh t.ộ ậH T./.ẾGi iảDo: AB BD= ÇÛ– 0:– 14 0x yBx y+ =ìí+ =î()1321;5 5BÞ Mà:AC đi qua MÛ ph ng trìnhươAC có ng:ạ()()2 0A y- =Û2 0Ax By B+ (2 20A B+ ¹).Theo ra ta có:ề·()·(), ;AC AB BD AB=Û·()·()cos cos ;AC AB BD AB=Û2 221 145.505Aa bBæ öç ÷è ø-+=+Û2 27 0A AB B+ ()1 .Ch ọ1B=Þ17AA=-éê=-ë ơ11AB=-ìí=îÞ 0AC y- AC không song song ơBD (th mãn).ỏM khácặA AB AC= ÇÛ– 0:1 0x yAx y+ =ìí- =î ()3; 2AÞ .Ta có:ạI AC BD= ÇÛ1 0:– 14 0x yIx y- =ìí+ =î ()7 5;2 2IÞ Do là trung đi AC nên ủ22C AC Ax xy y= -ìí= -î ()4; 3CÞ ,Và là trung đi BD nênể ủ22D BD Bx xy y= -ìí= -îÞ()14 12;5 5D .+ ơ7A=-Þ 13 0AC y- AC BDP (lo i).ạ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến