loading
back to top

Đề thi khảo sát kì 1 Môn toán 12

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-08-07 17:54:39 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi khảo sát kì 1 Môn toán 12   

66
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi khảo sát kì 1 Môn toán 12

Đề thi khảo sát kì 1 Môn toán 12

Đề thi khảo sát kì 1 Môn toán 12
Tóm tắt nội dung
THI KỲ NĂM 2016 2017Ề ỌMÔN: TOÁN-KH 12. Th gian: 90 phút (Không th gian giao )ể ềCâu 1: th hình bên là hàm nào:ồ Ch kh ng nh đúng?ọ ịA.33 2y x= +B.33y x= -C.33y x= +D.33 2y x= -Câu 2: th hàm sồ ố22 1xyx-=+ có tâm ng ?ố ứA 1;2 2Iæ ö-ç ÷è B. 1;2 2Iæ öç ÷è C. 1; 22Iæ ö-ç ÷è D. Không có tâm ngố ứCâu 3: ng bi thiên hình bên là hàm ốnào: Ch kh ng nh đúng:ọ ịA.3 212 13y x= B.3 212 33y x-= -C .3 212 13y x-= D.3 212 33y x= -Câu Tìm th hàm ố4 2y bx c= có tr ịA. 0b= B.0b> 0b< D. 0b¹ Câu 5: Cho hàm ố()y x= có th nh hình bên.ồ Giá tr nh nh hàm này trên đo ạ[]1; 2- ng:ằ A. B. -1 D. 1Câu 6: Ti tuy th hàm ố3 23 2y x= iạđi ể()1; 2A- làA.9 2y x= B. 7y x= C. 24 7y x= D. 24 2y x= -Câu 7: Tìm hàm ố1x myx-=+ ng bi trên ng kho ng xác nh chúngồ ủA. 1m³ 1m>- C. 1m³ D. 1m>Câu 8: Tìm hàm ố()= +y mx m4 23 ch có ti mà không có i.ỉ ạA.³3m B.£ £0 3m C.é £ê>ë03mm D.£0m Câu 9: ti th hàm ố21xyx=- là A. B. C. D. 1Câu 10: Cho hàm 22 1y -. là đi hàm có làọ ộA. ()0; 1A- B. ()1; 2A- C. ()1; 6A- D. ()2; 3ACâu 11 Giá tr...
Nội dung tài liệu
THI KỲ NĂM 2016 2017Ề ỌMÔN: TOÁN-KH 12. Th gian: 90 phút (Không th gian giao )ể ềCâu 1: th hình bên là hàm nào:ồ Ch kh ng nh đúng?ọ ịA.33 2y x= +B.33y x= -C.33y x= +D.33 2y x= -Câu 2: th hàm sồ ố22 1xyx-=+ có tâm ng ?ố ứA 1;2 2Iæ ö-ç ÷è B. 1;2 2Iæ öç ÷è C. 1; 22Iæ ö-ç ÷è D. Không có tâm ngố ứCâu 3: ng bi thiên hình bên là hàm ốnào: Ch kh ng nh đúng:ọ ịA.3 212 13y x= B.3 212 33y x-= -C .3 212 13y x-= D.3 212 33y x= -Câu Tìm th hàm ố4 2y bx c= có tr ịA. 0b= B.0b> 0b< D. 0b¹ Câu 5: Cho hàm ố()y x= có th nh hình bên.ồ Giá tr nh nh hàm này trên đo ạ[]1; 2- ng:ằ A. B. -1 D. 1Câu 6: Ti tuy th hàm ố3 23 2y x= iạđi ể()1; 2A- làA.9 2y x= B. 7y x= C. 24 7y x= D. 24 2y x= -Câu 7: Tìm hàm ố1x myx-=+ ng bi trên ng kho ng xác nh chúngồ ủA. 1m³ 1m>- C. 1m³ D. 1m>Câu 8: Tìm hàm ố()= +y mx m4 23 ch có ti mà không có i.ỉ ạA.³3m B.£ £0 3m C.é £ê>ë03mm D.£0m Câu 9: ti th hàm ố21xyx=- là A. B. C. D. 1Câu 10: Cho hàm 22 1y -. là đi hàm có làọ ộA. ()0; 1A- B. ()1; 2A- C. ()1; 6A- D. ()2; 3ACâu 11 Giá tr nh hàm ố3 23y x= trên []1;1- là: A. 4- B. C. D. 2-Câu 12 th sau đây là hàm sồ ốy=−x4+4x2 giá tr nào ịc thì ph ng trình ươx4−4x2+m−2=0 có nghi phân bi t. ệA. 0

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến