loading
back to top

Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 năm học 2014 - 2015 trường THCS Nguyễn Khuyến

Chia sẻ: Linhpham | Ngày: 2018-08-10 08:52:32 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hsg sinh 9   

87
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 năm học 2014 - 2015 trường THCS Nguyễn Khuyến

Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 năm học 2014 - 2015 trường THCS Nguyễn Khuyến

Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 năm học 2014 - 2015 trường THCS Nguyễn Khuyến
Tóm tắt nội dung
TR NGƯỜ THCS NGUY NỄ KHUY NỄ ĐỀ KH OẢ SÁT CỌ SINH GI IỎMÔN: SINH CỌ 8NĂM C:Ọ 2014 2015Câu 1: ng có tính ch và thành ph hóa nào. Nêu thí nghi ch ng minh ươ ứcác thành ph hóa có trong ng?ầ ươCâu 2: Phân tích nguyên truy máu. Gi thích vì sao nhóm máu là máu ảchuyên cho, nhóm máu AB là máu chuyên nh n.ậCâu 3: mô ng đi máu trong vòng tu hoàn nh và vòng tu hoàn ườ ầl n? Vai trò ch tim và ch trong vòng tu hoàn máu là gì?ớ ầCâu 4: Gi thích câu: "Tr nóng chóng khát, tr mát chóng đói". Trình bày khái ni ệđ ng hóa và hóa. Nêu quan gi ng hóa và hóa?.ồ ịCâu 5: Nêu rõ các đi não ng i. Ch ng ti hóa ườ ạnão ng so ng khác thu thú?ườ ớCâu 6: Nêu các hình thành ph tay cá lên khi cho ăn. ng ướ ượ ụki th hình thành ph có đi ki n, nh bài lâu em ph nh th ếnào?Câu 7: Bài toán: ng hô th ng là 18 nh p/phút, nh hít vào ườ ườ ộl ng khí là 420 ml. Khi ng luy hô sâu 12 nh p/phút, nh hít vào làượ ườ ị620 ml không khí.a. Tính ng khí thông, khí vô ích kho ng ch t, khí ích ph nang ượ ủng hô th ng và hô sâu...
Nội dung tài liệu
TR NGƯỜ THCS NGUY NỄ KHUY NỄ ĐỀ KH OẢ SÁT CỌ SINH GI IỎMÔN: SINH CỌ 8NĂM C:Ọ 2014 2015Câu 1: ng có tính ch và thành ph hóa nào. Nêu thí nghi ch ng minh ươ ứcác thành ph hóa có trong ng?ầ ươCâu 2: Phân tích nguyên truy máu. Gi thích vì sao nhóm máu là máu ảchuyên cho, nhóm máu AB là máu chuyên nh n.ậCâu 3: mô ng đi máu trong vòng tu hoàn nh và vòng tu hoàn ườ ầl n? Vai trò ch tim và ch trong vòng tu hoàn máu là gì?ớ ầCâu 4: Gi thích câu: "Tr nóng chóng khát, tr mát chóng đói". Trình bày khái ni ệđ ng hóa và hóa. Nêu quan gi ng hóa và hóa?.ồ ịCâu 5: Nêu rõ các đi não ng i. Ch ng ti hóa ườ ạnão ng so ng khác thu thú?ườ ớCâu 6: Nêu các hình thành ph tay cá lên khi cho ăn. ng ướ ượ ụki th hình thành ph có đi ki n, nh bài lâu em ph nh th ếnào?Câu 7: Bài toán: ng hô th ng là 18 nh p/phút, nh hít vào ườ ườ ộl ng khí là 420 ml. Khi ng luy hô sâu 12 nh p/phút, nh hít vào làượ ườ ị620 ml không khí.a. Tính ng khí thông, khí vô ích kho ng ch t, khí ích ph nang ượ ủng hô th ng và hô sâu th hi trong phút.ườ ườ ượ ỗb. So sánh ng khí ích gi hô th ng và hô sâu trong phút.ượ ườ ỗ(Bi ng ng khí vô ích kho ng ch nh hô là 150 ml).ế ượ ấDOC24.VN 1Đáp án thi kh sát sinh gi môn Sinh 8ề ớCâu (3đ) Tính ch ng có tính n: đàn và ch c. (1đ)ấ ươ ắo Nh tính đàn nên ng có th ch ng các tác ươ ọđ ng vào th Nh tính ch nên ng có th ch ng ng ươ ượ ặc th .ủ ểo ng tr em có tính dàn cao. ng ng già dòn.ươ ươ ườ Thành ph hóa bao ch còn là giao và ch ấkhoáng, ch là mu canxi. Ch khoáng làm cho ng ch c, giao ươ ảb tính đàn i. (0.5đ)ả ồ Thí nghi m:ệo ng đùi ch tr ng thành ngâm trong dung ch axit chlohydric 10% ươ ưở ịsau 10 15 phút, ph còn và có th cong dàng, đó là ễch (0,75đ)ấ ơo ng đùi ch tr ng thành trên ng cho khi ươ ưở ếx ng không cháy a, không còn khí bay lên, bóp nh ph ng đã raươ ươ ụnh tro, đó là ch khoáng. (0,75đ)ư ấCâu (3đ) nguyên truy máu:ơ ềo Trong máu ng phát hi có :ườ ượ ố Có lo kháng nguyên trên ng là và (0,25đ)ạ ầ Có lo kháng th trong huy ng: (gây dính A) và (gây ươ ếk dính B) (0,5đ)ế Hi ng dính ng máu cho ra khi vào th ượ ểnh kháng th trong huy ng máu nh gây dính (0,5đ)ậ ươ ế Vì y, khi truy máu làm xét nghi tr ch nhóm ướ ọmáu truy cho phù p, tránh tai bi n. ng ng cho dính trong ườ ếhuy ng ng nh gây ch và tránh vi nh máu nhi các tác ươ ườ ễnhân gây nh. (0,75đ)ệ Gi thích nhóm máu là máu chuyên cho, nhóm máu AB là máu chuyên ảnh n:ậ Nhóm máu không ch kháng nguyên trên ng u, do đó khi ầđ truy cho nhóm máu khác thì không kháng th trong huy ng ượ ươ ủmáu nh gây dính ng nên là nhóm máu chuyên cho. (0,5đ)ậ ọ Nhóm máu AB ch lo kháng nguyên và trên ng u, ầnh ng trong huy ng không ch kháng th Do đó Nhóm máu AB không có ươ ểkh năng gây dính ng nên nhóm máu AB có th nh kỳ nhóm máu ấnào truy cho nó, vì là máu chuyên nh n. (0,5đ)ề ậCâu (2đ)Vòng tu hoàn nh Tâm th ph ng ch ph mao ch ph tĩnh ch ạph tâm nhĩ trái. (0,5đ)ổVòng tu hoàn n: Tâm th trái →đ ng ch ch mao ch trên th tĩnh ểm ch ch (trên và i) tâm nhĩ ph i. (0,5đ)ạ ướ ảVai trò ch tim và ch trong vòng tu hoàn máu:ủ ầ Tim co bóp áp máu qua các ch. (0,5đ)ạ ạ ch: máu tim (tâm th t) các bào th các bào ếtr tim (tâm nhĩ). (0,5đ)ở ềCâu (3đ)DOC24.VN 2 "Tr nóng chóng khát" vì khi tr nóng, th toát nhi hôi đi hòa thânờ ềnhi t, làm nhi nên chóng khát. (0,5đ)ệ ướ ế "Tr mát chóng đói" vì khi tr mát, bi là mùa nh, th nhi năng ềl ng gi nhi th nh 37 C, nên tiêu nhi th ăn do đó ượ ứchóng đói. (0,5đ) Khái ni ng hóa: ng hóa là quá trình ng các nguyên li gi ảs có trong bào thành nh ng ch tr ng bào và tích lũy năng ng ượtrong các liên hóa c. (0,5đ)ế ọ Khái ni hóa: hóa là quá trình phân gi các ch tích lũy trong quá ượtrình ng hóa thành các ch gi n, gãy các liên hóa phóng ảnăng ng. (0,5đ)ượ quan gi ng hóa và hóa: ng hóa và hóa là quá ộtrình mâu thu n, nhau nh ng bó ch ch và ti hành song song. ế(0,5đ)o ng hóa cung nguyên li cho quá trình hóa (0,25đ)ồ ịo hóa cung năng ng cho quá trình ng hóa (t ng ch i) ượ ớ(0,25đ)Câu (3đ) Các đi não ng i:ặ ườo não phát tri n, che não trung gain và não gi a. (0,25đ)ạ ữo não ph ch xám làm thãnh võ não, có ượ ấnhi thành các khe, rãnh, làm tăng di tích võ não (0,25đ)ề ặo Trên võ não chia thành nhi vùng khác nhau nhi các ch ượ ứnăng khác nhau. bi não ng xu hi các vùng i: Vùng ng ườ ộngôn ng vùng hi bi ti ng nói và ch vi (0,5đ)ữ ếo Ch tr ng là các ng th kinh các vùng võ não và ườ ửđ não nhau. Các ng truy gi võ não các ph ườ ướ ủnão và ng. Các ng này chéo ho hành ho ng. ườ ố(0,75đ) ti hóa não ng so ng khác thu thú: So ườ ớđ não thú, não ng nhi u, có phân hóa và ch ườ ứnăng. bi có xu hi các vùng i: vùng ti ng nói, ch vi t; vùng hi ểti ng nói, ch vi t. Đó chính là th ng tín hi th 2, hoàn toàn không có các ởđ ng thu thú. (1đ)ộ ớCâu (2đ) Các hình thành ph tay cá lên khi cho ăn:ướ ượ ổo 1: Ch hình th phù nh Kích thích có đi ki là ướ ệv tay. Kích thích không đi ki là cho cá ăn (0,5đ)ỗ ệo 2: kích thích tay và cho cá ăn (0,25đ)ướ ỗo 3: ng làm nhi liên hình thành ng liên th nướ ườ ầkinh th gi trung khu thính giác và trung khu ăn ng. Khi đã hình thành ốđ ng liên th kinh th thì ch tay thì cá lên. (0,5đ)ườ ổ nh bài lâu, em có cách nhi u, vi nhi liên c. ụVì khi và vi nhi nh th hình thành ng liên th kinh ườ ạth gi các vùng th giác, vùng hi ti ng nói và ch vi t, vùng thính giác,... lúc đó ếta nh bài lâu n. (0,75đ)ẽ ơCâu (4đ)a. ng khí:ư ượDOC24.VN 3L ng khí ng hô th ng thông trong phút:ư ượ ườ ườ ư18 420 7560 (ml) (0,5đ)L ng khí vô ích kho ng ch ng hô th ng trong phút: 18 150 =ư ượ ườ ườ2700 (ml) (0,5đ)L ng khí ích trong phút ng hô th ng là:ượ ườ ườ7560 2700 4860 (ml) (0,5đ)L ng khí thông trong phút khi ng đó hô sâu là:ư ượ ườ ấ12 620 7440 (ml) (0,5đ)L ng khí vô ích kho ng ch trong phút khi ng đó hô sâu:ư ượ ườ ấ12 150 1800 (ml) (0,5đ)L ng khí ích trong phút ng hô sâu là:ượ ườ ấ7440 1800 5640 (ml) (0,5đ)b. Trong phút, ng khí ích gi hô sâu hô th ng là:ộ ượ ườ5640 4860 780 (ml). (1đ)DOC24.VN

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến