loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề thi khảo sát chất lượng môn Hóa học lớp 12 trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng năm học 2016 - 2017 (Lần 1)

Chia sẻ: thuyduong | Ngày: 2016-10-05 10:58:07 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa học lớp 12   

876
Lượt xem
9
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi khảo sát chất lượng môn Hóa học lớp 12 trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng năm học 2016 - 2017 (Lần 1)

Đề thi khảo sát chất lượng môn Hóa học lớp 12 trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng năm học 2016 - 2017 (Lần 1)

Đề thi khảo sát chất lượng môn Hóa học lớp 12 trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng năm học 2016 - 2017 (Lần 1)Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI PHÒNGTR ƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN---------------------------- ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC2016-2017MÔN: HÓA HỌC KHỐI 12Thời gian bàm bài 90 phútHọ và tên ............................................ .........Lớp .................. SBD .......................................STT.........Mã đề thi: 624Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:H 1; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; Al 27; 32; Cl 35,5; 39; Ca 40; Ag 108.Ph ần trắc nghiệm khách quan chọn phương án A, B, hoặc tương ứng với nội dung câu hỏi 1. Anđehit acrylic có công thức phân tử là: A. C4 H6 O2 B. C3 H4 O. C. C3 H6 O. D. C3 H4 O2 .2. Khi đun nóng chất chất có công thức phân tử C3 H6 O2 với dung dịch NaOH thu được CH3 COONa. Côngthức cấu tạo của là A. HCOOC2 H5 B. CH3 COOCH3 C. CH3 COOC2 H5 D. C2 H5 COOH3. Hỗn hợp gồm Al, Ca, Al4 C3 và CaC2 Cho 15,15 gam vào nước dư, chỉ thu được dung dịch và khí Z.Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 9,45 gam H2 O. Thêm từ từ dung dịch...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI PHÒNGTR ƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN---------------------------- ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC2016-2017MÔN: HÓA HỌC KHỐI 12Thời gian bàm bài 90 phútHọ và tên ............................................ .........Lớp .................. SBD .......................................STT.........Mã đề thi: 624Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:H 1; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; Al 27; 32; Cl 35,5; 39; Ca 40; Ag 108.Ph ần trắc nghiệm khách quan chọn phương án A, B, hoặc tương ứng với nội dung câu hỏi 1. Anđehit acrylic có công thức phân tử là: A. C4 H6 O2 B. C3 H4 O. C. C3 H6 O. D. C3 H4 O2 .2. Khi đun nóng chất chất có công thức phân tử C3 H6 O2 với dung dịch NaOH thu được CH3 COONa. Côngthức cấu tạo của là A. HCOOC2 H5 B. CH3 COOCH3 C. CH3 COOC2 H5 D. C2 H5 COOH3. Hỗn hợp gồm Al, Ca, Al4 C3 và CaC2 Cho 15,15 gam vào nước dư, chỉ thu được dung dịch và khí Z.Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 9,45 gam H2 O. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào Y,khi hết lít hoặc 2V lít thì đều thu được gam kết tủa. Giá trị của là A. 15,60 B. 14,04. C. 14,82. D. 13,26 .4. Chất nào sau đây tác dụng được với NaOH? A. C6 H5 OH (thơm) B. CH3 CHO C. C2 H2 D. C2 H5 OH5. Hiện nay khí metan (CH4 được dùng để thay thế một phần cho các nhiên liệu hóa thạch (dầu mỏ, thanđá…). Người ta sản xuất khí metan bằng cách nào? A. lên men ngũ cốc B. Cho hơi nước qua than nóng đỏ C. Thu metan từ khí bùn ao D. Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong hầm Biogaz 6. Hỗn hợp gồm metyl fomat, anđehit acrylic và axit metacrylic. Đốt cháy hoàn toàn gam rồi hấp thụhết sản phẩm cháy vào 70 ml dung dịch Ca(OH)2 1M, thu được gam kết tủa và khối lượng phần dung dịchtăng thêm 0,22 gam. Giá trị của là A. 1,22 B. 1,54 C. 2,02 D. 1,95 .7. Đốt cháy hoàn toàn gam hỗn hợp CH4 C3 H6 và C4 H10 thu được 17,6 gam CO2 và 10,8 gam H2 O. Vây mcó giá trị là: A. gam. B. gam. C. gam. D. gam.8. Lấy 1,76 gam một este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 0,1M, kết thúc phản ứngthu được 1,64 gam muối. là? A. HCOOC3 H7 B. C2 H5 COOCH3 C. CH3 COOC2 H5 D. CH3 COOCH39. Este metyl acrylat (CH2 =CH–COOCH3 không phản ứng được với chất nào sau đây? A. Na. B. H2 C. NaOH. D. Br2 .10. Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là: A. B. C. D. 311. Trung hòa hoàn toàn gam axit cacboxylic đơn chức bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 8,2 gammuối. Công thức phân tử của làTrang 7Doc24.vn A. C3 H4 O2 B. C2 H4 O2 C. C3 H6 O2 D. CH2 O2 .12. Hỗn hợp gồm một anđehit và một ankin (cùng số nguyên tử cacbon). Đốt hoàn toàn mol hỗn hợp M,được 3x mol CO2 và 1,8x mol H2 O. Cho 0,1 mol tác dụng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư thì số gam kết tủathu được là A. 19,96. B. 17,56. C. 16,88. D. 19,82.13. Cho anken tác dụng với H2 xúc tác dung dịch H2 SO4 thu được ancol anken đó là A. eten và but-2-en B. eten và but-1-en C. 2-metylpropen và but-1-en D. propen và but-2-en14. Hỗn hợp gồm ancol no, đơn chức và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyêntử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn thìthu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2 O. Mặt khác, nếu đun nóng với H2 SO4 đặc để thực hiệnphản ứng este hóa (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là A. 18,24. B. 27,36. C. 34,20. D. 22,80.15. Hợp chất hữu cơ hợp chất thơm) nào sau đây có phản ứng thế nguyên tử vòng benzen khó nhất? A. Benzen B. Phenol C. Nitro benzen D. Toluen16. Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây? A. NaCl. B. HCl. C. NaHCO3 D. KOH.17. Cho các phát biểu sau:(a) Tính chất hóa học đặc trưng của ankan là phản ứng thế. (b) Các ankin phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 cho kết tủa màu vàng.(c) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 thấy xuất hiện kết tủa màu đen.(d) Toluen làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng và cho kết tủa màu đen.Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là A. B. C. D. 118. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm có đặc điểm gì A. Phản ứng một chiều. B. Phản ứng sinh muối và nước C. Phản ứng thuận nghịch. D. Phản ứng axit bazơ.19. Cho thí nghiệm như hình vẽ để phân tích hợp chất hữu cơ. Hãy cho biết thí nghiệm trên dùng để xác địnhnguyên tố nào: A. Xác định và Cl B. Xác định và C. Xác định và D. Xác định và HTrang 7Doc24.vn20. Hiđrat hóa anken (chất khí điều kiện thường) thu được ancol Cho mol phản ứng với Na dư,thu được 0,5a mol H2 là đồng phân cùng nhóm chức của và liên hệ với theo sơ đồ: (mỗimũi tên là một phản ứng). Tên thay thế của lần lượt là A. but-2-en, butan-2-ol. B. but-1-en, butan-1-ol C. but-2-en, butan-1-ol D. but-1-en, butan-2-ol .21. Chất có công thức: CH3 –CH(CH3 )–CH=CH2 Tên thay thế của là A. metylbut en B. metylbut in C. metylbut in D. metylbut –en22. Cho sơ đồ chuyển hóa: o2+H du (Ni, +NaOH du, +HClTriolein Z¾¾¾¾ ¾¾® ¾¾¾¾ ¾¾® ¾¾¾®. Tên của là A. axit linoleic. B. axit oleic. C. axit stearic. D. axit panmitic.23. Axit nào sau đây là axit béo? A. Axit Acetic. B. Axit terephtalic. C. Axit Stearic. D. Axit Ađipic.24. Đun nóng bình kín chứa mol ankin và mol H2 (xúc tác Ni), sau một thời gian thu được hỗn hợp khí M.Cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được hỗn hợp khí và mol kết tủa. Sục Nvào dd Br2 dư, còn lại mol khí. Biểu thức liên hệ giữa x, y, z, là A. 2y 2x B. C. z. D. 2y 2t.25. Để trung hòa 20 ml dung dịch CH3 COOH 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ mol/l. Giá trị củax là A. 0,1 B. 0,2 C. 0,4 D. 0,326. Chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng anken A. C6 H6 B. C4 H6 C. C3 H8 D. C2 H427. Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấpthụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịchX. Khối lượng so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào? A. Tăng 2,70 gam. B. Giảm 7,38 gam. C. Tăng 7,92 gam. D. Giảm 7,74 gam.28. Cho 0,1 mol tristearin ((C17 H35 COO)3 C3 H5 tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thuđược gam glixerol. Giá trị của là A. 27,6 B. 9,2 C. 14,4 D. 4,6 .29. Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở (phân tử có số liên kết nhỏ hơn 3), thu được thể tíchkhí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo cùng điều kiện). Cho gam tác dụnghoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn thu được 12,88 gam chất rắnkhan. Giá trị là A. 6,66. B. 7,20. C. 8,88. D. 10,56.30. Đốt cháy hoàn toàn mol CH3 COOH thì tổng khối lượng CO2 và H2 thu được là? A. 124 gam B. 60 gam C. 106 gam D. 142 gam31. Cho gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 ,thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ. Giá trị của là A. 10,2. B. 14,3. C. 9,5. D. 10,9.32. Đốt cháy chất hữu cơ thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2 O. có thể là A. este B. axit cacboxylic C. ancol D. anđehit .33. Cho ba chất hữu cơ X, ,Z( có mạch cacbon hở không phân nhánh chứa C, H,O) đều có phân tử khốilà 82, trong đó và là đồng phân của nhau. Biết mol hoặc phản ứng vừa đủ với mol AgNO3 trongdung dịch NH3 mol phản ứng với vừa đủ mol AgNO3 /NH3 Phát biểu nào sau đây đúng?Trang 7Doc24.vn A. là hợp chất tạp chức. B. và có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. C. và thuộc cùng dãy đồng đẳng. D. Phân tử phản ứng với H2 (xúc tác Ni) theo tỉ lệ tương ứng 3.34. Chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 tạo CO2 A. CH3 CHO B. HCOOC2 H5 C. C2 H5 OH D. CH3 COOH 35. Este chức không có nhóm chức nào khác). Xà phòng hóa hoàn toàn 2,4 gam bằng dung dịchNaOH được chất hữu cơ không phân nhánh dễ bay hơi và 2,7 gam hỗn hợp muối của axit cacboxylicno, đơn chức mạch hở và axit cacboxylic không nhánh đồng đẳng kế tiếp trong dãy đồng đẳng của axitacylic. Chuyển toàn bộ hỗn hợp muối thành các axit tương ứng rồi đốt cháy hỗn hợp axit đó thu được 4,6gam hỗn hợp CO2 và H2 O. Đốt cháy hoàn toàn 2,4 gam thu được tổng khối lượng CO2 và H2 là A. 5,04. B. 5,22. C. 6,1. D. 5,92.36. Oxi hóa hết 2,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4,8 gam CuO. Cho toàn bộlượng anđehit sinh ra tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 23,76 gam Ag. Hai ancolđó là A. C2 H5 OH và C3 H7 CH2 OH. B. C2 H5 OH và C2 H5 CH2 OH. C. CH3 OH và C2 H5 CH2 OH. D. CH3 OH và C2 H5 OH.37. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este bằng NaOH thu được một muối của axit cacboxylic và 7,6g ancolZ. Chất có phản ứng tráng bạc hòa tan được Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạocủa là A. HCOOCH2 CH2 CH2 OOCH B. HCOOCH2 CH2 OOCCH3 C. CH3 COOCH2 CH2 OOCCH3 D. HCOOCH2 CH(CH3 )OOCH38. Hỗn hợp gồm axit cacboxylic đơn chức axit cacboxylic hai chức và đều mạch hở, có cùng sốliên kết π) và hai ancol đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn gam E, thu được 1,3mol CO2 và 1,5 mol H2 O. Mặt khác, thực hiện phản ứng este hóa gam (giả sử hiệu suất các phản ứng là100%), thu được 33,6 gam sản phẩm hữu cơ chỉ chứa este. Phần trăm khối lượng của trong hỗn hợp gầngiá trị nào nhất sau đây? A. 15% B. 25% C. 45% D. 35% .39. Cho là các chất khác nhau trong số chất HCOOH; CH3 COOH; HCl; C6 H5 OH (phenol) và pHcủa các dung dịch trên được ghi trong bảng sau:Chất TpH (dung dịch nồng độ 0,01M, 25 0C) 6,48 3,22 2,00 3,45Nhận xét nào sau đây đúng A. có phản ứng tráng gương B. tạo kết tủa trắng với nước brom C. được điều chế trực tiếp từ ancol etylic D. cho phản ứng tráng gương40. Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở thu được isopentan. Số công thức cấu tạo có thể có của là A. B. C. D. 541. Cho 13,8 gam chất hữu cơ có công thức phân tử C7 H8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3 thu được 45,9 gam kết tủa. có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên? A. B. C. D. 642. Phát biểu nào sau đây không đúng?Trang 7Doc24.vn A. Chất béo là trieste của gli xer ol với các axit cacboxylic B. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm. C. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước. D. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.43. Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4–metylpentan–2–ol chỉ bằng phản ứng cộng H2(xúc tác Ni, t°)? A. B. C. D. 544. Hỗn hợp gồm chất hữu cơ có cùng số mol, đều đơn chức (chứa loại nhóm chức khác nhau), mạchhở và có công thức phân tử là CH2 O2 C2 H4 O2 C3 H2 O. Số mol AgNO3 phản ứng tối đa với 0,3 mol trongdung dịch NH3 là A. 0,6 B. 0,5 C. 0,7 D. 0,4.45. Chất béo là thức ăn quan trong của con người. Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo để sản xuất xàphòng, glixerol và chế biến dược phẩm. Chất nào sau đây là chất béo? A. Triolein. B. Glixeryl tri axetat C. Etyl acrylat. D. Metyl metacrylat.46. Cho các chất: HCOO-CH3, CH3 -COOH, CH3 -COOCH=CH2 CH3 -CH2 -CHO, COOCH3 )2 Số chất trongdãy thuộc loại este là A. B. C. D. 547. Este có công thức HCOOCH3 Tên của là A. metyl axetat. B. etyl fomat. C. Axit axetic. D. metyl fomat.48. Cho các phát biểu sau:(a) Các chất CH3 COOH, C2 H5 OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với NaOH.(b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6 H5 OH) dễ hơn của benzen.(c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic.(d) Phenol (C6 H5 OH) tan ít trong etanol.Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là A. B. C. D. 249. Cho các chất axit propionic(X) axit axetic (Y) ancol etylic (Z) đimetyl ete (T). Dãy sắp xếp các chấttheo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là A. Z,T,Y,X B. T,X,Y,Z C. Y,T,X,Z D. T,Z,Y,X 50. Hỗn hợp gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa gam cần 40 ml dung dịchNaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn gam thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gamH2 O. Số mol của axit linoleic trong gam hỗn hợp là A. 0,010. B. 0,020. C. 0,015. D. 0,005. ------------------------------------------ Hết -----------------------------------------------SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1Trang 7Doc24.vnTR ƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN---------------------------- NĂM HỌC 2016-2017MÔN: HÓA HỌC KHỐI 12Thời gian bàm bài 90 phútC âu 624 626 628 6301 B2 A3 B4 B5 B6 C7 B8 A9 B10 A11 C12 B13 C14 C15 D16 D17 A18 A19 D20 A21 C22 B23 D24 B25 D26 B27 B28 D29 B30 D31 A32 C33 A34 D35 D36 B37 D38 C39 B40 A41 A42 B43 D44 A45 C46 C47 DTrang 7Doc24.vn48 D49 D50 CTrang 7Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến