loading
back to top

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Mường Bi, Hòa Bình

Chia sẻ: phamthihue | Ngày: 2016-10-03 14:26:35 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 12   

104
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Mường Bi, Hòa Bình

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Mường Bi, Hòa Bình

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Mường Bi, Hòa Bình
Tóm tắt nội dung

GHG  HHH HHZG !"Z#$!12   H'()*+ !ZZZZZZZZZZZZZ#$!ZZZZZZ ,-1! ! 2 3 2 x x x   2 2 2 2 x x x   ,-2!$% & 3 2 3 2 y x x x   '()*!+ &,% -./)01.!2.345 & 6%7 89 ,-3!$%1 6:AB$= 62 AB$= 1 3!  2  :A 3! 63 >?2 $@ > A+16! 3! BC ( ) >?F!0! +%;<3 % %3 >? D E '5My 3 My G*M y + y.G*M/H % yMy y I y1My y6 J >y?M D E ,-4!1 !*+  &  3 2 9 9 3 2 3 3 y x x x   4 .0A  "K ...

Nội dung tài liệu

GHG  HHH HHZG !"Z#$!12   H'()*+ !ZZZZZZZZZZZZZ#$!ZZZZZZ ,-1! ! 2 3 2 x x x   2 2 2 2 x x x   ,-2!$% & 3 2 3 2 y x x x   '()*!+ &,% -./)01.!2.345 & 6%7 89 ,-3!$%1 6:AB$= 62 AB$= 1 3!  2  :A 3! 63 >?2 $@ > A+16! 3! BC ( ) >?F!0! +%;<3 % %3 >? D E '5My 3 My G*M y + y.G*M/H % yMy y I y1My y6 J >y?M D E ,-4!1 !*+  &  3 2 9 9 3 2 3 3 y x x x   4 .0A  "K LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL"HG  ,-0123- 4256 1278 a+ &(9 ) 3 2 2 3  2 2 2 9 x x x x x x      9 b + &(9N ) 2 2 2 ( 2) O 9 9  2 O ( 2)( 2 2) 2 2 x x x x x x x x x         9N 2 278 a '()*!+ &(9N ) 6 P 2 3 Q y x x   P 2 9 3 Q  3 x y x x x      BRS(GT!+ P y x  L9# P y LUL M & 4M .M 0%M y%RM D 9K #E K 5 . 0% D K 9E 3 D#K E  "N "N  N  N b -./)01.!2.(9 ) - 9 x 6 y 6 P D9E 9" y V/)01.!2.W1  92( 9) y x  2 9" # y x  "N "N N 3 37; a $@ > A+16! 3!(9N ) $@ /H :AB:B$:$A:$=3:=A3!9N b'53G*+.G*(9N ) L'5/H.G*W1 1 3!MNVZ L6 9 2 2 2 MN  2 M 3 N  " " D E # " " " " " [ MN  M N MN        (3G) N N  N : A B$ = M N V Z ,-0123- 4256 427; 6 P 2 2( 9) 3( 2) y x x    M &4 .0A  "K   " "D 9E #D "E "Kx x x      " D " #E " Q "K x x x x      2 2 Q 2K 2 3 x x x x      2K S ( ) x 0%6 2 2 Q ( ) 2 3 x x x x   6 2 P 2 2 2 92 Q ( ) ( 2 3) x x x x x    P 2 3 Q ( ) 2 92 Q 3 Q x x x x x        BR .A x " # Q  P D E x LU D E x " # $x x<

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến